Tag Archives: แม่ฮ่องสอน

ข่าว สพฐ. ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

901309.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทราการศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดประชุม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 – 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปางมะผ้าวิทยาสรรพ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร และโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ่อเกลือ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผู้เข้าร่วมประชุมฯครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะครูจำนวน 120 คน

ภาพ/ข่าว นางสาวธัญชนก คำวินิจ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

สพป.น่าน เขต 2 จัดงานแสดงกตเวทิตามิทิตาจิต แด่ผู้เกษียณในสังกัด

901364.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดยนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาคเช้าจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมราชย์ ดังนี้ พิธีเปิดโครงการผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2559 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชม VTR ผู้ทำคุณประโยชน์ แนะนำสุขภาพภายหลังเกษียณ โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายทองหล่อ กุลสุทธิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงศ์ ให้ข้อแนะนำการใช้ชีวิตหลังเกษียณ สุดท้ายนายอนุวัตร ไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก และกล่าวขอบคุณ ภาคบ่าย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา การแสดงชุด “บ่ายศรีสู่ขวัญ” นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ และการแสดงชุด “ฟ้องชมพู ภูคา” นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้ำฯ นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สิ้นปีงบประมาณ 2559 มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เกษียณอายุราชการ จำนวน 58 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน ข้าราชการครู จำนวน 46 คน ช่างไม้ จำนวน 7 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

901498.JPG

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 140/6 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2517 ป.7 โรงเรียนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2521 มศ.3 จากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2523 มศ.5 จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2526 ปกศ.สูง จากมหาวิทยาลัยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2528 ค.บ. (การประถมศึกษา) จากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร

พ.ศ. 2548 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2535 เริ่มรับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแม่โพ สปอ.ท่าสองยาง

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2544 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สปอ.ท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2545 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจกปก ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

2 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

898941.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 ท่าน ประกอบด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผอ.รร.สารภีพิทยาคม นายมนูญ โพธาวัน ผอ.รร.ฮอดพิทยาคม นายธวัช นะติกา ผอ.ร.ร.แม่แจ่ม นายเสียง ทิพรส ผอ.รร.ขุน ยวมวิทยา นางผ่องพรรณ สายทอง รอง ผอ.รร.ยุพราชวิทยาลัย นายอนุสรณ์ แสนใจบาล รอง ผอ.รร.สองแคววิทยาคม นางนวลจรสพรรณ พรหมเมตจิต รอง ผอ.รร.สันกำแพง นายชุมพล วิจิตรพร รอง ผอ.รร.ปายวิทยาคาร นายชาญณรงค์ รัตนา ผอ.รร.กาวิละอนุกูล นางสาวอัพพร พันธุ์พานิชย์ รอง ผอ.รร.โสตอนุสารสุนทร นางสุภัสสรา ฉายา รอง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 30 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กล่มบริหารงานบุคคล นายจงภพ ชูประทีป ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายชนาธิป ทิพย์บำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางปาริชาติ ธนัญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอขอบคุณภาพถ่าย : ครูอันธิฌา ขาวแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหอพระ และครูอรสา ดีทุ่ง

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.142036609…

22 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา

891738.jpg

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน วินัยและคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริหารอันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้แสวงหาความ รู้ด้วยตัวเอง และเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และหลักวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) จำนวน 42 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับเกียรติจาก นายศรณรงค์ นิลสาริกา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านวินัยและคุณธรรมผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในครั้งเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง และหลักวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการทุจริต หลังจากการอบรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน จะนำความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และสถานศึกษาของท่าน ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป

30 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

884671.JPG

เวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (แผนการศึกษา 5 ปี 2560 – 2564) ซึ่งเป็นการจัดทำแผนต่อเนื่องจากการจัดทำแผน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นแผนกำหนดอนาคตและทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ แบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนและการมีงานทำ ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.เดินหน้ายกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

876733.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือและเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ กำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยมี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสพท. รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน รวม 22 สพท. จำนวน 250 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยรับผิดชอบ คือ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ รองผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางสาวดวงใจ บุญยะภาสและนางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมณี ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มคณะผู้ประชุมเป็น 4 กลุ่มเพื่อระดมวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ให้สอดรับกับนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของสพฐ.เพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาเสนอสพฐ. โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) เร่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ (2) พัฒนารูปแบบวิธีสอนการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง (3) สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ (4) เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร รัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น

สำหรับสถานที่ประชุมสัมมนา คือ โรงแรมริมกกรีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนโยบายยกระดับการอ่านออกเขียนได้และ O-NET

860400.JPG

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมคิดแก้ไขให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ในพื้นที่ชายแดน และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวรายงานและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขียนได้ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับนโยบาย ณ หอประชุม บุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว/รัตนศักดิ์ หน่อเมือง ภาพ++++++

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

859705.jpg

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

e-mail praprut_s@yahoo.com ประวัติการศึกษา

– ม.ศ.3 (สอบเทียบ กรมวิชาการ) /ม.ศ.5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

– ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก/ กศ.บ. มศว.พิษณุโลก

– กศ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)

– กำลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จ.พิษณุโลก

– ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก (14 ธันวาคม 2525)

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สปอ.วังทอง จ.พิษณุโลก (30 กันยายน 2530)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 สปจ.ระนอง (30 กันยายน 2531)

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ (1 มิถุนายน 2533)/คีรีมาศ จ.สุโขทัย

– หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (30 มีนาคม 2535) /ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (30 กันยายน 2535) สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พฤษภาคม 2536)

– หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย สปจ.แม่ฮ่องสอน (4 มิถุนายน 2536)/ภูหลวง สปจ.เลย (1 กุมภาพันธ์ 2537) น้ำหนาว สปจ.เพชรบูรณ์ (7 กุมภาพันธ์ 2539) เขาค้อ สปจ.เพชรบูรณ์ (26 มีนาคม 2541) บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์ (14 พฤษภาคม 2541) และสปอ.เมืองเพชรบูรณ์ สปจ.เพชรบูรณ์ (1 ตุลาคม 2542)

– ผช.ผอ.ปจ.เพชรบุรี (28 มกราคม 2543) ผช.ผอ.สปจ.เพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2543)

– ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 (18 กรกฎาคม 2546)

– รอง ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 (18 มิถุนายน 2547)

– ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (1 พฤศจิกายน 2553)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 (11 พฤศจิกายน 2558)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 (18 มีนาคม 2559) การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

– อบรมหลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) รุ่น 1/2543

– อบรมหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)1/2551

– อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่ 48 (LEADER TRAINERS-COURSE:L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

จ.ชลบุรี

– ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 2542, 2544/สิงคโปร์ 2544,2547,2548,2549,/จีน 2545/ญี่ปุ่น (31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2551) เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

(22-29 สิงหาคม 2554) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (8-12 กันยายน 2555) แคนาดา (16-26 กันยายน 2555)

– การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศฯ (บริษัทแพคลิมลีดเดอร์ซิบเซ็นเตอร์) สพฐ. (22-23 เมษายน 2554)

– การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน (60 ชม.) (1-8 สิงหาคม 2554)

– อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพภาษาอังกฤษ (บ.นานมีบุ๊ค) สพฐ. (30-31 มกราคม 2555)

– การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สวนป่าพนาวัฒน์ อำเภอฮอด

– การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (14-16 พฤษภาคม 2556) การอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3 (18 สิงหาคม 2556 – 8 มีนาคม 2557) ผลงานที่สำคัญ

– สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี 2538 / รองชนะเลิศดันดับ 1 เขตการศึกษา 9

– ผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2538 (สำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดเลย)

– ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2541 (สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์)

– คณะทำงานจัดทำสาระบัญญัติ กฎหมายประกอบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ของ สปช. และ ศธ. (2541-2542)

– คณะทำงานผู้ประสานงานประจำ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542-2543)

– คณะทำงาน/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา สปช. (2543-2544)

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544 อันดับที่ 1 (กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8)

สพป.เพชรบูรณ์

– โล่และเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545 ของ สปช. ศธ.

– โล่และเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ

– ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ปี 2547

– โล่และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2547 ประเภทผู้บริหารการศึกษา (วันครู 2548)

รับจากนายกรัฐมนตรี และโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คุรุสภา

– เกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2549 จากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประหยัดพลังงานดีเด่น ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับจังหวัด ปี 2553 จากระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี พ.ศ.2553 ของ สพฐ. (สพท.ตาก เขต 1)

– โล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จากมูลนิธิวัดพระธรรมกาย

– โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการจัดการบริหารแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555

– โล่รางวัลชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่ยกย่องเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ดีเด่น

จากจังหวัดอุตรดิตถ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 28 มกราคม 2556)

– เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จากสำนักนายกรัฐมนตรี (รับรางวัล 1 เมษายน 2556)

– โล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2555 ระดับเหรียญทอง ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ (รับรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2556)

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 14 พฤษภาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ปี 2556 (รับรางวัล 12 ตุลาคม 2558)

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ MOU การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

850547.JPG

วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยมี โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม เฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ ห้องสันป่าตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด รวม 55 คน

โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนี้ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น และผู้เรียนจะเรียนควบคู่กันไป ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที

โอกาสนี้ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามโครงการการจัดการศึกษาการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ การงานพื้นฐานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในสายอาชีพที่สูงขึ้น

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.129829824…

29 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๔ เมษายน ๒๕๕๙

จังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

843987.JPG

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่าน เขต2 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.น่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และ หน.ส่วนราชการจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช conference ศาลากลางจังหวัดน่าน สามารถรับชมถ่ายทอดสด “ความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุพาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

843800.JPG

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ โดยนายพิพิชญ์ ภัทธรางกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้เป็นผู้รับมอบ ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว/ณัฐนภิสา กุลกัลยวรรธน์ ภาพ++++++

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

843974.jpg

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , ดร.มนฑ์ณัฐอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , นายทิชากร กันหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี , ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี , วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนา , การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ , ประธานหอการค้า , ประธานสภาอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

4 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

793243.jpg

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และให้เกียรติบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จุดประสงค์ของการประชุม ๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลการที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ๒. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะศึกษานิเทศก์ ระยะเวลาการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++ ธีรธืดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว++++++++

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ