Tag Archives: แพร่

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยการชุมระดับนานาชาติ THA๒๐๑๗ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบาย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน ทั้งผลงานจากการวิจัยมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ น้ำใต้ดิน และน้ำเพื่อการชลประทาน ความสนใจพิเศษ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานต่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และการจัดการด้านพลังงานและอาหาร อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย การประชุมจะนำมารวมกันนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tha2017.org

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.นศ.๑ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม

886490.jpg

สพป.นศ.๑ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นำเสนอผลงาน สู่สาธารณมากขึ้นและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ พิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดดอนตรอและนักเรียนเรียนร่วมจากโรงเรียน วัดวิสุทธิยารามชุดการแสดงมโนราห์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี จำนวน ๒๑ โรงเรียนที่เป็นแกนนำ โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทั่วไปที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๖ โรงเรียนผู้นำเสนอผลงาน ๙๔ คนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมมีรายชื่อดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ โรงเรียนวัดดอนตรอ นำเสนอโดย น.ส.หทัยทิพย์ พันธุ์อุดม และน.ส.เอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๒ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) นำเสนอโดย นางจารี กฐินหอมและน.ส.เบญญาภา สุขสวัสดิ์ รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๓ มี ๓ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสวนพล นำเสนอโดยนางจิรารัตน์ ล่องจ๋าและน.ส.ภาวิณี เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น นำเสนอผลงานโดยนางเพ็ญพิชา มงคลการุณย์ และนายปรัชญา มงคลการุณย์ และโรงเรียนวัดทางพูน นำเสนอผลงานโดย นางชอ้อน วงศ์เล็ก นางสาวศุภลักษณ์ หนูเกื้อ ข้อมูลโดย นางสุจินต์ พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ผู้ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ววิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่อง คลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 45 คน ซึ่งได้จาก การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย จานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 และสถิติทดสอบที (t-test dependent) ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ x

1. ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย มีดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องคลื่นกล มีค่า E1/E2 เท่ากับ 85.38/84.74 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย ก่อนและหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ชื่อผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M ของนางสาวอังสนา มากูล ›

พฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 by peera

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ สืบสานกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว”

876547.jpg

8 กรกฎาคม 2559 นายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอพิชัย นายเฉลิม ปาลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายศิวกรณ์ สัทธิ์ธรรมนุวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่กล่าวรายงาน นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค กล่าวว่า กิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่ และสืบสานกิจกรรมดังกล่าว มากว่า 10 ปี โดยมี กิจกรรม “ข้าวนาโยน” เป็นส่วนหนึ่งของ “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทย รักข้าว” “ข้าวนาโยน” เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับ นาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลงซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน กิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา เสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนและนักเรียน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับข้าวให้ดำรงอยู่ โดยมีโรงเรียนบ้านกองโคเป็นศูนย์ในการเรียนรู้เรื่องข้าวและชาวนา มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการปลูกข้าว ทำนา การจัดกิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวจนถึงเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า,การปลูกข้าวด้วยเครื่องหย่อนกล้า รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องข้าวและชาวนา ให้นักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง และการดูแลรักษาแปลงนาข้าวโดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้ และมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ โดยเตรียมแปลงให้พร้อมที่จะเป็นจุดถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งเยาวชนในท้องถิ่น ตามขั้นตอนของการทำนา ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษาแปลงนา การกำจัดศัตรูข้าว การรวมกลุ่มจัดทำสารกำจัดศัตรูข้าว และสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จนถึงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยในภาคทฤษฎี ได้มีการการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการทำนากับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 การแข่งขันปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้าของนักเรียนและเยาวชน รวมถึงการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่าย ปชส. : ภาพ/กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จชต. จุดที่ ๔

875442.JPG

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดที่ 4 เพื่อรับฟังการดำเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของรัฐบาลสู่ความสำเร็จ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผูช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในพื้นที่ จ.สงขลา จ.สตูล ร่วมงาน จำนวนกว่า 4,000 คน

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม/โครงการตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV/DLIT Aplication ECHO สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นิทรรศการการอ่านออกเขียนได้ นิทรรศการลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ นิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นิทรรศการ สื่อ และระบบติดตามผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิทรรศการการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นทั้งหมด 4 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดยะลา จุดที่ 2 จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 3 จังหวัดปัตตานี และจุดที่4 จังหวัดสตูล โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

874486.jpg

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม คือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยมีนายปรีชา พุตฉาย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=332

อุทัยธานีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

874704.JPG

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 5 จังหวัดอุทัยธานี

ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “Princess Maha Chakri Award” เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 ประเทศ โดยดำเนินทุก 2 ปี และได้มีพิธีพระราชทานรางวัลในครั้งแรกพร้อมกับกิจกรรมงานวันครูโลก ประจำปี 2558 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 พร้อมไปกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุ 5 รอบ ซึ่งจะมีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 2559

ในการนี้ นายศักดา แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

874754.jpg

1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน

การจัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้กองลูกเสือ เนตรนารีทั่วราชอาณาจักร จัดพิธีวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี จึงได้กำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีขึ้น โดยกองลูกเสือ เนตรนารี ที่สังกัดอำเภอต่าง ๆ ให้จัดกิจกรรมในระดับอำเภอโดยยึดหลักการจัดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนกองลูกเสือ เนตรนารีที่สังกัดอำเภอเมืองลพบุรีและสังกัดจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดพิธีรวมกันที่สนามโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3000 คน ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 100 คน

ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม ตลอดจนหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

7 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

872968.JPG

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ##สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดประกวดผลงานนักเรียนในโรงเรียนดีประจำตำบล ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยให้โรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 51 แห่ง ส่งผลงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/อาชีพ ที่โดดเด่นของโรงเรียนที่เป็นผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในหัวข้อ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

##การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล ต้องสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน อันจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้ โรงเรียนดีประจำตำบลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพมาซึ่งแล้วแต่บริบทของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งปรากฎเป็นผลงานด้านวิชาชีพ และมีกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

##ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

ในลักษณะของ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดำเนินการโดย นายสุขใจ ดวงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จึงได้จัดการประเมิน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีโรงเรียนดีประจำตำบล เข้าร่วมรับการประเมิน จำนวน 51 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา……

02 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายทองเลื่อม อภิรักษ์

ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

พฤติกรรมที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง

ผู้วิจัย นายทองเลื่อม อภิรักษ์

บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 81 คน โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,1970 : 580-581) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวังทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้น ความมีวินัยและความประหยัด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 2)นักเรียนที่มีเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสภาพครอบครัวแตกต่างกันที่แตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี 5 แนวทางคือ 1.การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการรู้ 2.การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3.การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ 5.การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม หลักสูตรการจัดอบรม จากสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน The Trainer ›

พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Cluster๑๖ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

867409.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (ศูนย์บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเฮือนอัมพรรีสอร์ท อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายเอกชัย ผาบไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในที่ประชุม นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวต้อนรับ

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

866360.JPG

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายพัฒนพงษ์ เสมานิตย์ รองฯผอ.สพป.ฉะเชิงเทร เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายแนวทางการรับนักเรียนของ สพฐ.ต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย รองฯผอ.สพป. รองฯผอ.โรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปัญหาอุปสรรคที่พบ และประเด็นอื่น ๆ จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการใช้ผลคะแนน O-NET และให้ข้อเสนอแนะควรทำคุณภาพของโรงเรียนให้ดี และเท่าเทียมกัน นักเรียนสามารถเรียนได้ในพื้นที่ใกล้เคียงของตนเอง ไม่ต้องมาเรียนที่ตัวเมือง ลดค่าใช้จ่ายภาระของผู้ปกครองได้ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1……

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม

866262.jpg

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ได้รับมอบป้ายรับรอง อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่สามารถจัดกิจกรรมด้านอาหารและสุขภาพแก่นักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน นายสมกิจ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนว่า โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐาน ๗ ด้าน ของโครงการ อย.น้อย ได้แก่ จัดให้มีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน มีนักเรียนแกนนำ และคณะกรรมการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ กิจกรรมพูดหน้าเสาธง เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ เดินรณรงค์ และกิจกรรมตรวจสอบ ฉลากยา อาหารและเครื่องสำอาง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องพยาบาล การตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียน รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน ในเรื่องอาหาร สุขาภิบาล สุขภาพ ในสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเกษตรปลอดสารพิษ พร้อมกับได้การขยายผลสู่ชุมชน โดยมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ โรงเรียนได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัววัว เข้าร่วมกิจกรรมคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการกระโดดเชือก เพื่อนักเรียนไทยสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินการดำเนินงานจากคณะกรรรมการโครงการ อย.น้อย ให้ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการ อย.น้อย เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเน้นส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการให้ความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และ นักเรียน อย.น้อย จะได้พัฒนากระบวนการคิด การวางแผนการทำงาน การแสดงออก และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน อย.น้อย โรงเรียนอื่น ๆ ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้นศากุน ศิริพานิช…รายงาน

สพฐ. ลงพื้นที่ จ.สตูล ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโครงการที่เข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ ปี 2559

866748.JPG

.วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสงวน ศรีสุข ประธานคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. สพฐ. พร้อมด้วยนางสุนีย์. สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามกับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 114 โรง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล

.ภายหลังการประชุมฯ คณะกรรมการติดตามฯ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในอำเภอเมืองสตูล และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล.ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ที่โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี ว่าทีร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมฯ เพิ่มเวลารู้ต่าง ๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้หลากหลายตามบริบทพื้นที่โรงเรียนที่ตอบสนองการพัฒนาตามหลัก 4 เอช (H) คือ พัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Hert) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เลือกปฎิบัติตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการทั้งปฏิบัติด้วยตนเองหรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม

.สำหรับ “กิจกรรมเพิ่มเวลารู้” ที่น่าสนใจและเป็นการสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียน ก็คือ “กิจกรรมลับมีดกรีดยาง” ที่จัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้เชิญนายโกบ หวันอาหลัง วิทยากรท้องถิ่นที่อาสาเข้ามาช่วยสอนให้ฟรี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เกิดความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ผู้ปกครอง/ชุมชนดีใจที่บุตรหลานชอบมาโรงเรียน

.ปัจจุบัน สพป.สตูล มีโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 114 โรง โดยเป็นโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนคู่ขนาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 โรง และปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก จำนวน 80 โรง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่โรงเรียน ตั้งแต่การให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน การลงพื้นที่นิเทศและให้การช่วยเหลือ รวมถึงการจัดซิมโพเซียม เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 และพบว่ากิจกรรมลดเวลารู้ ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ำลง

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ