Tag Archives: เสริมทักษะ

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

1052571.jpg

วันนี้(21 ก.พ.61) เวลา 08.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร พร้อมด้วยรองผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 3.การดำเนินการด้านความปลอดภัยจากวัตถุไวไฟ/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4.สรุปงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 4.เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย 5.การจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ(Career Courseware)สำหรับนักเรียนระดับม.ต้น 6.โครงการ “ผู้นำในตัวฉัน”เปลี่ยน 27 รร. จ.บุรีรัมย์ หลังจากรับชมรายการพุธเช้าฯ แล้ว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ประชุมแจ้งข้อราชการ ที่มีประเด็นสำคัญ คือ 1. เรื่อง การออกตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องรายงานผลการออกตรวจฯ ตามแบบรายงานไปที่ สพฐ. 2.เรื่อง การทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิตเพื่อโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิอุทยานแห่งชาติตาดโตนจังหวัดชัยภูมิ 3.การประชุมลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในวันที่ 22 ก.พ.61

21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม แข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน

1016222.jpg

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม แข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานของนักเรียน เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีของคณะสีภายในของโรงเรียนให้สืบต่อไปเป็นประจำทุกปี

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560ในวันนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีที่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในของโรงเรียนขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี จะทำให้นักเรียนมีโอกาสออกกำลังกาย กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดให้นักเรียน นักกีฬา ได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ให้รู้จักคำว่า น้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ดำเนินการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.189828860…

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙

page.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 “ลูกเสือวิสามัญ ก้าวตามรอยพ่อ สร้างสรรค์ช่อสะอาด พัฒนาชาติสู่ 4.0” ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้านความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ (Function Competency) ในการสร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคต ด้วยกิจกรรมลูกเสือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องาน ในหน้าที่ของตน รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม และการใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 นี้ มีคำขวัญว่า “ลูกเสือวิสามัญ ก้าวตามรอยพ่อ สร้างสรรค์ช่อสะอาด พัฒนาชาติสู่ 4.0 “ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยจัดพัฒนารูปแบบค่าย โดยแบ่งค่ายย่อยออกเป็น ค่ายทฤษฎีใหม่ ค่ายชัยพัฒนา ค่ายพอเพียง ค่ายฝนหลวง และค่ายหญ้าแฝก เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ได้เรียนรู้ และได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมให้สอดคล้องกับโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมหลักของค่ายลูกเสือ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ การเดินทางไกล การทดสอบกำลังใจ การทัศนศึกษา และการบริการชุมชน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเป็นแกน ในการเพิ่มเติมหลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด”และส่งเสริมให้มีการจัดหน่วยลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาทุกแห่ง สำหรับงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาครั้งที่ 19 นี้ ผู้เข้าร่วมชุมนุมจากทุกสถานศึกษาและ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 4,787 คน โดยแบ่งเป็นเหล่าเสนา 3,216 คน เหล่าอากาศ 184 คน และ เหล่าสมุทร 284 คน กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.เชียงราย เขต ๔ สานฝันนักธุรกิจน้อยรร.บ้านเมืองกาญจน์ จากห้องเรียนสู่คุณภาพอาชีพอิสระ

672787.JPG

ดูเหมือนจะเป็นเครื่องเคียงคู่ขนานกับทักษะด้านวิชาการไปแล้วสำหรับทิศทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพุ่งเป้าและให้น้ำหนักไปที่ “อาชีพ” และ “ทักษะอาชีพ” ไม่ว่าจะเป็นภายหลังหรือขณะคาบเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับที่กระบวนการแนะแนว แนะนำเพื่อนักเรียนและผู้ปกครองมิให้โหนกระแส “เรียนให้สูงมุ่งปริญญาบัตร”แต่เพียงอย่างเดียว

ที่ชุมชนบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นต้นแบบหนึ่งของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีปฏิกริยารวมพลังเชื่อมโยงกันระหว่างอบต.ริมโขง โดยการนำของนายเกษม ปันทะยม นายกอบต.ริมโขงที่ได้หนุนช่วยกิจกรรม “สานฝันนักธุรกิจน้อย” ชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีต้นทุนของสภาพชุมชนและวิถีชีวิตที่มีปัจจัยซับซ้อนหลายเวอร์ชั่น ตั้งแต่เรื่องชาติพันธ์ของสมาชิกชุมชนที่มีทั้งชาวพื้นเมือง ชาวลาว ชาวไทยลื้อ ชาวขมุ ม้ง มูเซอ อาข่า ซึ่งแน่นอนที่ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆวัยประถมศึกษาที่บ้านเมืองกาญจน์จึงเป็นชุมชน “นักธุรกิจน้อยในวัยเรียน”แห่งหนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากรั้วโรงเรียนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมทั่วประเทศได้ “แชร์”ประสบการณ์และผลการดำเนินการการเรียนวิชาการคู่ขนานทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพ

นายสะอาด ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กล่าวว่า “สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ให้เป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายงานอาชีพ 1 ในจำนวน 29 ศูนย์ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้อยของรร.บ้านเมืองกาญจน์ คือ การถนอมอาหารสาหร่ายสีเขียวหรือไกจากแม่น้ำโขง เครื่องดื่มสมุนไพร ศิลปะเส้นสายลายศิลป์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับการหล่อหลอมอบรมกล่อมเกลาและการฝึกปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทักษะนั้นๆ”

ขณะที่นายเกษม ปันทะยม นายกอบต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงรายกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดการสอนเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพว่า “ตำบลริมโขงเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงคู่ขนานกับประเทศลาว มีสาหร่ายสีเขียวหรือไกเป็นวัตถุดิบ ตนและคณะผู้บริหารตระหนักถึงการนำคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายสีเขียวหรือไกที่ผ่านการวิจัยจากนักวิชาการทางด้านอาหารมาเป็นทักษะเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน อบต.ริมโขงจึงได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ประสานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวไปหาเลี้ยงตัวเองภายหลังจบการศึกษา ซึ่งเขตบริการของต.ริมโขงนั้น มีหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูดูแลอยู่ 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านหาดป้าย รร.บ้านสองพี่น้อง รร.ริมโขงวิทยา รร.บ้านเมืองกาญจน์ รร.ต.ช.ด.และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา ซึ่งทุกโรงเรียนทางอบต.ริมโขงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรในท้องถิ่นไปสู่กระบวนการเสริมทักษะอาชีพในทุกรูปแบบ เช่น การถนอมอาหารประเภทสาหร่ายสีเขียวหรือไก แปรรูปเป็น สาหร่ายทรงเครื่องสมุนไพร สาหร่ายป่นทรงเครื่อง ข้าวเกรียบสาหร่าย น้ำพริกสาหร่ายป่น ห่อหมกไก เป็นต้น”

การยกระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เป็นศูนย์เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเครือข่ายโรงเรียนนักธุรกิจน้อยทั่วประเทศพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมกันจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ “นักธุรกิจน้อย” ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต อดีต ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กล่าวบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนักธุรกิจน้อยว่า “สินค้าผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักธุรกิจน้อยในแต่ละโรงเรียนต้องแปลก ใหม่ ต้องไม่เคยมีวางจำหน่ายในท้องตลาด ผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ มีหลักสูตร ทำให้เกิดแรงจูงใจ สามารถผลิตอย่างสร้างสรรค์และจำหน่ายสร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนโดยมีสภาพยากง่ายตามวัย เช่น อาหารและเบเกอรี่ งานไม้ งานสาน เครื่องประดับจากกะลา การประดิษฐ์ดอกไม้ การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ งานโครงลวดรูปสัตว์ เครื่องประดับจากขนมปัง งานผ้าปัก เป็นต้น”

มิติแห่งความเป็นนักธุรกิจน้อยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เป็นผู้ช่วย ผู้นำท้องถิ่นอย่างอบต.ริมโขงเป็นหน่วยสนับสนุน ประชาชนผู้ปกครองร่วมเดินจูงมือเคียงข้าง จึงชอบแล้วที่บรรยากาศของโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เชื่อมต่อกับครอบครัวนักเรียนจึงมีความสุขอย่างพอเพียง โดยนายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีความสุขในโรงเรียน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่นก็พร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบ จึงไม่แปลกที่ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ของโรงเรียนจะสูงกว่าระดับประเทศถึง 2 วิชาส่วน คือ วิทยาศาสตร์ ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระที่เหลือก็สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตัวเอง”

นี่คือ ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่รอคอยประชาชนและนักชม ชิม ช้อปและแช๊ะ ! (ถ่ายรูป) ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดต่อประสานงานข้อมูลได้ที่ 081-7968963

11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาอนุญาตหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ สพป.ชม.เขต ๔

662352.JPG

นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต๔ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนพัฒนาศักยภาพเด็กด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หลักสูตรการประกอบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยเลโก้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชม.เขต ๔ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ในการนี้คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพบูลย์ แสนเสนา / หัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหวน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนคร เจริญสุข นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา / ผู้แทนโรงเรียนที่ขอใช้หลักสูตร / ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ พร้อมทีมงงานนักวิชาการศึกษา นางดวงฤดี พงษ์เทิดศักดิ์ นางชฎาพร ปราโมทย์ นางณัฐนันท์ เสมอใจ

ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อ http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th(ข่าวภาคเหนือ) http://www.eduthainews.com (ข่าวภาคเหนือ) http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท. http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Line สพป.ชม.เขต 4 Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต 4 Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line ชมรม ปชส.กพฐ.ปท.

17 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรียนรู้ประเพณีโบราณ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

632679.JPG

นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม พร้อมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกันลงแขกทำนาโยนกล้าพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ลงในแปลงนา เนื้อที่ 6 ไร่ ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ที่แปลงนาบริเวณพื้นที่หลังอาคารโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

โดยมีการทำพิธีตามประเพณีการทำนาแบบโบราณ โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเริ่มจากการขึ้นท้าวทั้ง 4 เพราะเชื่อว่า ท้าวจตุโลกบาล ซึ่งเป็นเทพรักษาทิศทั้ง 4 ทิศ จะลงมาปกปักรักษาให้เจ้าของที่นาทำนาได้อย่างราบรื่น

จากนั้นจึงเริ่มการประกอบพิธีแรกดำ คือ ชาวนาจะทำพิธีเลี้ยงผีนา เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อบวงสรวงหรือบูชาเทพยดาที่คุ้มครองเกี่ยวกับการทำนา คือ ท้าวจตุโลกบาล และแม่โคสก (แม่โพสพ) แม่ธรณีเพื่อให้เกิดความสิริมงคลให้การไถนาเป็นไปด้วยดี ช่วยให้กล้าในนาพ้นจากศัตรูพืชที่จะมาทำลาย ตลอดจนเพื่อให้ผลผลิตงอกงามดี

หลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดแล้ว ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหมด ต่างพากันลงช่วยกันโยนกล้าในแปลงนา โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทำนา คอยบอกวิธีดำนาที่ถูกต้องให้

สำหรับโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” นี้ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปลูกฝังพื้นฐานความรู้ และความคิดให้นักเรียนรู้จักกับวิถีของชาวนา เข้าใจถึงประเพณี วัฒนธรรมข้าวของไทย รวมถึงการส่งเสริมทักษะประสบการณ์การปลูกข้าว การดูแลรักษาต้นข้าวให้ได้ผลผลิตด้วย นักเรียนจะร่วมกันดูแลใส่ปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้ช่วยกันหมักไว้ และบำรุงรักษาจนกว่าจะเก็บเกี่ยวในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้.

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ จัดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗

594962.JPG

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สพม.14 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย ปีงบประมาณ 2557 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เพื่อตอบสนองนโยบาย สพฐ. โครงการรักษ์ภาษาไทย และเป็นการพัฒนาทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่1 แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประเภทบุคคล ประเภทที่ 2 การอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 ประเภทบุคคล และประเภทที่ 3 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับชั้น ม.4 – 6 ประเภททีม มีนักเรียนจาก 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง เข้าสอบจำนวน 60 คน โดยนักเรียนที่มีผลการการสอบแข่งขันได้ระดับชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว

16 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ