Tag Archives: เศรษฐศาสตร์

การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

899863.jpg

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนา ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2559 ให้กับบุคลากรภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคการศึกษา และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและวางแผนกำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

๒. เพื่อกำหนดทิศทาง และเตรียมการวางแผนกำลังคนของจังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

๓. เพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ให้สอดรับกับการวางแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดสุรินทร์

อันเนื่องมาจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ที่กำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจในโมเดลใหม่ ที่เรียกว่าประเทศไทย ๔.๐ คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็น การพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” ด้วยการแปลง “ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศไทยที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงนวัตกรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกล กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย ๔.๐ จะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศสอดรับกับบันได ๓ ขั้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง

จังหวัดสุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนในจังหวัดให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศ โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเป็นตัวการขับเคลื่อน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดจากการจัดการศึกษา ลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการลงทุนทางการศึกษาไปพร้อมๆ

กับการวางรากฐานการพัฒนา เศรษฐกิจภายในจังหวัดในระยะยาวเช่นเดียวกับประเทศ จึงจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ขึ้น

โดยในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นอย่า

สูงยิ่งจากนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ และตลอดถึง ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา จากสำนักงานส่งเริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้านที่ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมบรรยายพิเศษและอภิปรายในสาระสำคัญต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0

26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งข้อราชการและแนวปฎิบัติ

892447.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ได้มอบเกียรติบัตรต่างๆ ให้กับโรงเรียน จากนั้นเริ่มการประชุมตามหัวข้อ อาทิเช่น ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559) ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านโอกาสทางการศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และอื่นๆ

สพป.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

892497.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อม

ในส่วนที่สามารถดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวนโยบายตามที่ สพฐ. กำหนด ของมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิผล “โปร่งใส เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย และนำไปสู่ภาคปฎิบัติได้อย่างเคร่งครัด

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

892423.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้นำไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลสามารถต่อยอดองค์ความรู้เป็นนักวางแผนที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณะบดีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังคมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

โครงการธนาคารโรงเรียนระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคาร สพม.๓๔

792284.JPG

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยกล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์,การบริหารการเงินการคลังและการออม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคงในชีวิตในยุคปัจจุบันและยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหากประเทศชาติที่มีความมั่งคงทางการเงินที่มาจากการออมของคนในชาติแล้ว ก็จะเกิดผลดีและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการลงทุนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติ จากนายบุญเกื้อ คุณาธารกุล นายอำเภอปาย ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการธนาคารโรงเรียนระหว่าง ธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคารและพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โดย นายอัครวัฒน์ อรัญญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการออมสินภาค 8 ผู้อำนวยการออมสินเขตลำพูน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน และมอบเงินรางวัลประกวดคำขวัญธนาคารโรงเรียน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 รางวัล

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.113873050…

21 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2

790254.JPG

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer จุดภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจาก จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก จำนวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน หลังจากที่ได้ดำเนินการอบรมทั้ง 2 รุ่นไปเป็นที่เรียบร้อย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะต้องไปจัดดำเนินการขยายผลตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

790484.JPG

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้ 1. เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสิรมงาม จังหวัดลำปาง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของอธิบดีกรมชลประทาน 2. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ โครงการปลูกป่า และโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า 32,000 ไร่ ณ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสิรมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผบ.มทบ.32 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมรับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

(เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 ภาพ/ข่าว)

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์

790291.JPG

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงินและมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว++++++

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา

762193.JPG

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเงินส่วนบุคคล เศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๒๘ คน ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

https://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

ผอ.สพป.กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ และรับโล่ เกียรติบัตร O-NET อันดับ 1 ของประเทศ

762012.JPG

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. พร้อด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังนโยบายและเป็นการประชุมทางวิชาการโดยมุ่งเน้นประกาศผลการดำเนินการ “ชัยชนะระยะสั้น” พร้อมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นใน 3 เรื่อง คือ รางวัลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 รางวัล KRS และ ARS และรางวัลผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ปีการศึกษา 2557 การรประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ในการนี้ สพป.กทม.ได้รับรางวัลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 อันดับที่ 1 ของประเทศ และรางวัล KRS และ ARS ลำดับที่ 14 ของประเทศ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

762252.JPG

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการพัสดุ การวางแผนงบประมาณ การจัดทำประมาณการการซักถามปัญหาและข้อสงสัย ทั้งนี้ยังเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๕ (เมืองยาง) จำนวน ๑๘ โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๘ คน

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

https://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

19 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

นักเรียนพังงา รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจียร-วรรณี วานิช จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 128,000 บาท

665694.JPG

มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และกองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในจังหวัดพังงา จำนวน 50 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557

มีนายอภิรักษ์ วานิช ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ, นางอัญชลี วานิชเทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุน นอกจากนี้ยังมี นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและนายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างดี ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนในภาคเช้า มูลนิธีฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย ..ธนพร ภาพ/ข่าว

ประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักคุณภาพการศึกษาไทยกับแนวคิดของคุรุทายาท”

665743.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย สสค.ภาคเหนือ ตอนบน เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักคุณภาพการศึกษาไทยกับแนวคิดของคุรุทายาท” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ อูปแก้วรีสอร์ท จังหวัดน่าน ในการประชุมเสวนาวิชาการครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คุรุทายาท จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา

ในการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้จัดโดยชมรมคุรุทายาทน่านร่วมกับเครือข่ายคุรุทายาทนักพัฒนาการศึกษา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. ให้แนวคิด “ทิศทางและแนวโน้มการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับนานาชาติ” นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ให้แนวคิด “การขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปเชิงระบบ : ประสบการณ์ชมรมแพทย์ชนบท” นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ

อบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

665730.jpg

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่ของพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้น นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวปฏิบัติ คือ 1. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและช่วงชั้น โดยดำเนินการดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี (2 หน่วยกิต) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คือ 1. ให้สถานศึกษาเพิ่มรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” ลงในหลักสูตรของสถานศึกษาเป็น “รายวิชาเพิ่มเติม” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ 1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อปี 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จำนวน 4 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน (ตลอด 3 ปี 2 หน่วยกิต) 2. ให้สถานศึกษากำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเตอมหน้าที่พลเมือง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รหัสรายวิชาหลักที่ 1 – 4 ตามกำหนด ส่วนหลักที่ 5 และ 6 ลำดับที่ของรายวิชา ให้เป็นตามที่สถานศึกษากำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยสถานศึกษาทำหมายเหตุ ท้ายโครงสร้างหลักสูตรว่า เพิ่มตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 3. สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าที่พลเมือง” ดังนี้ 3.1 ระดับประถมศึกษา ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังนี้

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 3

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 5

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6

โดยใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ให้มีการวัดและประเมินผลโดยคิดเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากเวลาเรียน 20 ชั่วโมง 3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา 3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมือง

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าทีพลเมือง เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผ่านทางเว็บไซต์http://www.prachin1.net/e-news/ReNews.php?reNews=108

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ