Tag Archives: เภสัชศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว ! PharmCamp@KKU#๒๐๑๖ : OVERTIME

รู้หรือไม่ ว่ายาแต่ละเม็ดไม่ใช่ว่าจะได้ยามาง่ายๆ อยากรู้ว่าเภสัชฯ เรียนอะไร เรียนยากง่ายแค่ไหน เรียนรู้ว่าเภสัชกรทำงานอะไรบ้าง จากเภสัชกรโดยตรง ร่วม Workshop กับรุ่นพี่คณะเภสัชฯอย่างใกล้ชิด และทำกิจกรรมสนุกๆมากมายที่น้องๆยังไม่เคยเจอที่ไหนในโลกมาก่อน สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ ไม่แน่น๊าา น้องๆอาจจะเป็นหนึ่งในนักท่องกาลเวลา ในค่าย PharmCamp” 2016 นี้ก็ได้นะ มาค้นหาคำตอบได้ในค่าย “PharmCamp@KKU”2016 : OVERTIME” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pharm Camp 2016 เปิดรับสมัครแล้วววววว!! ค่าย Pharm Camp 2016 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2559 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 1.แบบฟอร์มใบสมัครโครงการและติดรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2.ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียน 4.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5.ซองจดหมายเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งกำหนดการต่างๆกรณีเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 700 บาท (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือก) ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/pharmcampkkuofficial “จะได้รู้ว่าเภสัชกร ไม่ได้แค่จ่ายยาไปวันๆ”

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต