Tag Archives: เชียงราย

สพป.ลพบุรี เขต ๒ ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1049013.JPG

สพป.ลพบุรี เขต 2 >> ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ ครั้งที่ 6/2561 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 – 9.00 น. โดย ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ (ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) “พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2561” ออกอากาศจากโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.2 การดำเนินการต่อจากการประชุมผอ.สพท.

2.4 การพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนร.ที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

4. การขอข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมติดตั้งระบบ solar cell และเครื่องปั่นไฟ

<< นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2/รายงาน …

14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจรรยา สวามิวัสดุ์

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางจรรยา สวามิวัสดุ์

ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง อำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 8 คน ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ จำนวน 11 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ ศึกษาคะแนนความก้าวหน้ามีพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายใต้ตารางด้วยความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ เล่มที่ 1-11 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 80/80 ทุกเล่ม โดยภาพรวมได้เท่ากับ 83.87/83.75

2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.88 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.63 คะแนน และคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 13.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.83

3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, = 0.26) ‹ Lazada Scholarship 2017: ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษากว่า 120,000 บาท รายงานโครงการการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ›

พฤหัสบดี, 7 กันยายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

895000.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฎ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๔๗ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนคำพอกท่าดอกแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ในครั้งนี้***

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

894962.jpg

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และสภานักเรียน ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ณ ศูนย์ศึกษาวสุพัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และในภาคบ่าย นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ นักเรียนนำเสนอผลงาน

ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559

895099.jpg

6 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 ประธานการประชุม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ( ด้านผลการปฏิบัติงาน ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการเชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูฯ การช่วยราชการของข้าราชการครูฯ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การพิจารณาดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ประชุมคณะบริหารองค์กรเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและการประชุมสัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

892433.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยแจ้งภารกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ประกอบด้วย (จังหวัดตาก, สงขลา,มุกดาหาร, สระแก้ว,ตราด,หนองคาย,นราธิวาส,เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรือง การศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยให้คณะกรรมการหรือผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.เดินหน้ายกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

876733.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือและเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ กำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยมี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสพท. รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน รวม 22 สพท. จำนวน 250 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยรับผิดชอบ คือ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ รองผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางสาวดวงใจ บุญยะภาสและนางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมณี ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มคณะผู้ประชุมเป็น 4 กลุ่มเพื่อระดมวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ให้สอดรับกับนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของสพฐ.เพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาเสนอสพฐ. โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) เร่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ (2) พัฒนารูปแบบวิธีสอนการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง (3) สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ (4) เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร รัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น

สำหรับสถานที่ประชุมสัมมนา คือ โรงแรมริมกกรีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Cluster๑๖ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

867409.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (ศูนย์บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเฮือนอัมพรรีสอร์ท อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายเอกชัย ผาบไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในที่ประชุม นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวต้อนรับ

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กศจ.เชียงราย อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

849025.JPG

ที่จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยนายนพรัตน์ อุ่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายสะอาด ฟองอินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการผู้แทนจากสพฐ. ได้ร่วมกันถวายน้ำสรงกรานต์พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.กำแพงเพชร พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์หรือวันปี๋ใหม่เมือง 2559 ต่อจากนั้นในเวลา 16.00 น. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผวจ.เชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับการสระเกล้าดำหัวจากหัวหน้าส่วนข้าราชการ กรรมการศึกษาธิการจังหวีด บรรยากาศดำเนินไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนานรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดียิ่ง

25 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๖ ร่วมงานวันครูครั้งที่ ๖๐ …

814570.jpg

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครู ร่วมงานวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 โดยเช้าร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต มีพิธีการทางศาสนา ประธานนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวย ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้แทนครู อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสในประจำการกล่าวคำปฏิญาณตน ผอ.สพม.36 อ่านสารวันครู ของประธานกรรมการคุรุสภา ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัล และผู้ประกอบวิชาชีพครู และมอบเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย……….(แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36)

16 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา ๑ นำบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนที่สอนเพื่อเตรียมเด็กไปสู่อาชีพ

786307.JPG

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายนิยม รักมาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 1 พร้อมผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอนการงานอาชีพ จากโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 37 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขียนใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) และโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สังกัด สพป.เชียงราย 3) เพื่อเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ กิจกรรมที่ทำไปสู่อาชีพ ตลอดจนศึกษาวิธีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เตรียมเด็กไปสู่อาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างและต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งทำให้คณะที่ไปเยี่ยมชมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในความมานะของคุณครูที่พยายามฝึกเด็กนักเรียนให้เป็นคนคิดเป็น ทำเป็นและขายเป็นซึ่งเป็นวิชาที่จะติดตัวสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

10 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จ.เชียงรายมอบพันธ์กล้าไม้แก่โรงเรียนตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

769569.JPG

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา นายบุญล้อม โสภาพรม นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ได้ร่วมกันรับมอบพันธ์กล้าไม้ จำนวน 9 พันธ์ รวม 4,000 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ.เชียงรายให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.เมือง อ.เวียงชัยและอ.เวียงเชียงรุ้ง รวม 108 โรงเรียน โดยมี ดร.จันทราลักษณ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานเพาะพันธ์กล้าไม้ยืนต้นตามโครงการดังกล่าวเป็นผู้แทนมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งพันธ์กล้าไม้ต่างๆประกอบด้วย มะค่าโมง 750 ต้น ยางโอน 1.200 ต้น ก่อตาหมู 130 ต้น ประดู่บ้าน 200 ต้น ยางนา 80 ต้น ตะเคียน 20 ต้น พะยูง 20 ต้น หว้า 400 ต้น มะขามป้อม 1,200 ต้น พร้อมปุ๋ยอีก 10 กระสอบ ส่วนการติดตามดูแลนั้นทางเจ้าหน้าที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จะได้ติดตามร่วมดูแลให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ต่อไป

“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ.เชียงรายนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับพระราชทานพันธ์กล้าไม้มาและนำจัดสรรไปตามหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอของจ.เชียงราย รวม 25 หน่วยงานราชการ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ว่าการอำเภอ เพื่อส่งมอบต่อไปยังชุมชนและโรงเรียนต่างๆทั้งจังหวัดต่อไป” ดร.จันทราลักษณ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวในท้ายที่สุด

02 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ