Tag Archives: เกษตรศาสตร์

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กับ ๕ มหาลัย( Arts of letters ๑๖)

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์กับพี่ๆจาก 5 มหาลัย

-อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

-ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

-อักษรศาสตร์ ศิลปากร

-มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์

-มนุษยศาสตร์ มศว

พบกันวันที่ 18-21มีนาคมนี้

เวลา 9:00-12:30

เป็นค่ายไป-กลับ

รับน้องๆ ม.3ขึ้น ม.4 จนถึง ม.6 (เด็กซิ่วก็มาได้ค่ะ)

สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line : Rhythmofarts

0989296199

หมายเหตุ น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร 🙂

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ ๗ (๗th KGE CAMP)

รับสมัครนักเรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต 100 คน เข้าสู่ ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 7 (7th K’GE CAMP) วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าสมัคร 300 บาท

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ : 26 กันยายน 2559

ระดับการศึกษา :ม.ปลาย(สายวิทย์-คณิต)

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท (ชำระเมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว)

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดค่าย:

โครงการค่ายขจีแคมป์ (K’GE Camp) เป็นโครงการที่ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน รู้จักการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประหยัดพลังงาน การนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาสร้างพลังงานทดแทน การช่วยกันลดโลกร้อนจากสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและบทบาทของวิศวกรรมเคมีในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการฝึกให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงานในระบบกลุ่ม และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยมีการแข่งขัน และการแจกรางวัล นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้า ร่วมโครงการในค่ายมีความรักความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

ระเบียบการสามารถดาว์โหลดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B1W2zcn0VxUPZnl1cWtWb2ZVLTQ/view?pref=2&pli=1

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาว์โหลดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B1W2zcn0VxUPWnVqVkt3QU1MRWc/view?pref=2&pli=1

กรอกข้อมูลให้ครบเรียบแล้ว แล้วส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์

ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ :

ค่าย K’GE CAMP ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

***ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ K’GE Camp#7 :https://www.facebook.com/kgecamp7/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับตรง ปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรที่เปิดรับ

– พืชศาสตร์และทรัพยากร

– ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต

– เทคโนโลยีการอาหาร

– อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

– ประมง

– สัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับ

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

– วิศวกรรมไฟฟ้า

– วิศวกรรมโยธา

เคมีประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมอุตสาหการ

คณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรที่เปิดรับ

– การจัดการ

– การบัญชี

– การตลาด

– การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ

– การเงิน

– รัฐประศาสนศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับ

– สาธารณสุขศาสตร์

– อนามัยสิ่งแวดล้อม

สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60

สอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่ panpage : Admission ku.csc โทร.042-725052 , 086-2241118

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยการชุมระดับนานาชาติ THA๒๐๑๗ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบาย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน ทั้งผลงานจากการวิจัยมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ น้ำใต้ดิน และน้ำเพื่อการชลประทาน ความสนใจพิเศษ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานต่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และการจัดการด้านพลังงานและอาหาร อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย การประชุมจะนำมารวมกันนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tha2017.org

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.นครปฐม เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

744075.jpg

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียนให้มีความรู้ และสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อทั้งสายอาชีพและสายสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือโรงเรียนที่ปฏิบัติงานด้านแนะแนวที่ประสบผลสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนในระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ โดยมีครูแนะแนวหรือครูที่ทำหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๒๒ โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คนและโรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน ๒๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม 144 คน ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และจากกลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมถึงวิทยากรจาก สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

นวเนตร : ภาพ/ข่าว

09 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพม.๒๙ ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

662805.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ โดยนายศักดิ์ระพี สีมาวัน พร้อมด้วย นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทน ร่วมกับเครือข่ายภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนโครงการสืบสานตำนานคุณทวดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานชาวอุบลและสมทบกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ และร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา พร้อมได้รับความเมตตาจากพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว http://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435

โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ : Green Economics@SciKU

ด้วย คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ : Green Economics@SciKU ณ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความรักในธรรมชาติและแผ่นดินเกิดให้แก่เยาวชน เพื่อการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและพัฒนาสิ่งที่มีในธรรมชาติสู่การใช้ประโยชน์ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ นอกจาก นี้นักเรียนยังมีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการประกวดโครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนร้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ›

ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบนโยบาย

662643.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มอบนโยบาย และข้อราชการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

โดยมีการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากที่ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา แจ้งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้นำสู่การปฏิบัติ และทั้งนี้ได้แจ้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การพัฒนาคุณภาพครู 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข เก่ง อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศในการทดสอบต่าง ๆ ดี ผู้ปกครอง พึงพอใจ สังคมชื้นชม มีสุข นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

20 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

สพม.1 ร่วมกับ สวนกุหลาบ ธนฯ จัดอบรมการบูรณาการ Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอน

650651.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการจัดการเรียนการสอน แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.1 โดยไม่จำกัดกลุ่มสาระและระดับชั้น โรงเรียนละ 4 ท่าน ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ และในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ได้FaceTime ผ่านSmart Phone มาพบปะผู้เข้าอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน อัลบัมภาพ https://picasaweb.google.com/104412449781152023298/Tablet?noredirect=1

นักกีฬาจาก สพป.ยะลา เขต ๑ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ณ จ.สตูล

650793.jpg

นักกีฬาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ (สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดสตูล ดังนี้ …..รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหนือ ศูนย์เครือข่ายสามพญา และกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย โรงเรียนบ้านตาเซะ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ….รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี และกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ …..รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ และกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ศูนย์เครือข่ายรามัน และกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู

สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาครูวัดผล รุ่นที่ 6,7 (สพฐ.)

650743.jpg

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสาระความรู้ในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล รุ่นที่ 6และรุ่นที่ 7 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีจัดอบรมพัฒนาครู แยกเป็นรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าอบรมจากสพป.สงขลา เขต 1 , เขต 2 และสพป.ปัตตานี เขต 1 สำหรับรุ่นที่ 7 มีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาจากสพป.สงขลา เขต 3 และ สพป.พัทลุง เขต 1 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร และงบประมาณดำเนินการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แบ่งเป็นหน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค 12 หน่วยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดกิจกรรมของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

ในส่วนของภาคใต้ นั้น มีหน่วยพัฒนาจำนวน 3 หน่วยคือ1.หน่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2.หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา สพฐ.มอบหมายให้สพป.สงขลา เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีจำนวน 15 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล และครูวิชาการขนาดเล็ก จาก สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3/สพป.ยะลา เขต 1,2,3/สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3/สพป.สงขลา เขต 1,2,3/สพป.สตูล/สพป.ตรัง เขต 2 และสพม.15,16

23 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ