Tag Archives: เกณฑ์มาตรฐาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจรรยา สวามิวัสดุ์

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางจรรยา สวามิวัสดุ์

ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง อำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 8 คน ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ จำนวน 11 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ ศึกษาคะแนนความก้าวหน้ามีพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายใต้ตารางด้วยความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ เล่มที่ 1-11 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 80/80 ทุกเล่ม โดยภาพรวมได้เท่ากับ 83.87/83.75

2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.88 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.63 คะแนน และคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 13.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.83

3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, = 0.26) ‹ Lazada Scholarship 2017: ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษากว่า 120,000 บาท รายงานโครงการการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ›

พฤหัสบดี, 7 กันยายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดป้ายโรงเรียนบ้านแพงพวย

900815.JPG

นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแพงพวย….

โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฏร์บำรุง) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรั้วโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน องค์กร ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วกำแพงโรงเรียนขึ้น จำนวน ๑๑๒ ช่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองพันบาทถ้วน) นอกจากนี้ได้รับมีผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทุนละ ๕๐๐ บาท แก่นักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายชื่อ รับมอบรั้วโรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฏร์บำรุง) และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฏร์บำรุง) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการครู สพป.พังงา รับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

892064.jpg

30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ เกียรติบัตรโครงการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืั้นเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลพังงา,วิทยาลัยเทคนิคพังงา,โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน,โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว,โรงเรียนบ้านกระโสมและโรงเรียนเกาะปันหยี ตลอดจนเกียรติบัตร”สุดยอดส้วม” จังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาระดับสุดยอดส้วมแห่งปี,โรงเรียนบ้านบางครั่ง,โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร,โรงเรียนวัดบางเสียด ได้รับรางวัลระดับชมเชย, โรงเรียนวัดเหมืองประชารามและโรงเรียนคุระบุรี ได้รับระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมกรมอนามัย และนางอุบล กลิ่นเกษร รับรางวัลประเภทผู้มีบทบาทดีเด่นในการพัฒนาส้วมสาธารณะ ระดับสุดยอดส้วมแห่งปี

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

891552.JPG

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและพบปะผู้ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบครู TEPE Online ซึ่งวิธีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 นำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ โดยครูสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา พร้อมๆ กับทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กันไป และภายในงานนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่สื่อนวัตกรรม กิจกรรม และโครงการตามนโยบายของ สพฐ. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารและจัดการเรียนการสอน+++++

:: ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkn5.org และ http://www.facebook.com/prkkn5

กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปี 2559

892162.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการฝึกทักษะในการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเป็นการบูรณาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัยเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพกฎกติกา และรู้จักวางแผนในการทำงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 549 คน จากโรงเรียน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม,โรงเรียนวัดทรงธรรม,โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี,โรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์,โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนิส แข่งขันตั้งแต่วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

866360.JPG

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายพัฒนพงษ์ เสมานิตย์ รองฯผอ.สพป.ฉะเชิงเทร เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายแนวทางการรับนักเรียนของ สพฐ.ต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย รองฯผอ.สพป. รองฯผอ.โรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปัญหาอุปสรรคที่พบ และประเด็นอื่น ๆ จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการใช้ผลคะแนน O-NET และให้ข้อเสนอแนะควรทำคุณภาพของโรงเรียนให้ดี และเท่าเทียมกัน นักเรียนสามารถเรียนได้ในพื้นที่ใกล้เคียงของตนเอง ไม่ต้องมาเรียนที่ตัวเมือง ลดค่าใช้จ่ายภาระของผู้ปกครองได้ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1……

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม

866262.jpg

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ได้รับมอบป้ายรับรอง อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่สามารถจัดกิจกรรมด้านอาหารและสุขภาพแก่นักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน นายสมกิจ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนว่า โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐาน ๗ ด้าน ของโครงการ อย.น้อย ได้แก่ จัดให้มีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน มีนักเรียนแกนนำ และคณะกรรมการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ กิจกรรมพูดหน้าเสาธง เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ เดินรณรงค์ และกิจกรรมตรวจสอบ ฉลากยา อาหารและเครื่องสำอาง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องพยาบาล การตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียน รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน ในเรื่องอาหาร สุขาภิบาล สุขภาพ ในสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเกษตรปลอดสารพิษ พร้อมกับได้การขยายผลสู่ชุมชน โดยมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ โรงเรียนได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัววัว เข้าร่วมกิจกรรมคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการกระโดดเชือก เพื่อนักเรียนไทยสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินการดำเนินงานจากคณะกรรรมการโครงการ อย.น้อย ให้ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการ อย.น้อย เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเน้นส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการให้ความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และ นักเรียน อย.น้อย จะได้พัฒนากระบวนการคิด การวางแผนการทำงาน การแสดงออก และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน อย.น้อย โรงเรียนอื่น ๆ ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้นศากุน ศิริพานิช…รายงาน

สพฐ. ลงพื้นที่ จ.สตูล ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโครงการที่เข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ ปี 2559

866748.JPG

.วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสงวน ศรีสุข ประธานคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. สพฐ. พร้อมด้วยนางสุนีย์. สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามกับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 114 โรง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล

.ภายหลังการประชุมฯ คณะกรรมการติดตามฯ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในอำเภอเมืองสตูล และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล.ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ที่โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี ว่าทีร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมฯ เพิ่มเวลารู้ต่าง ๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้หลากหลายตามบริบทพื้นที่โรงเรียนที่ตอบสนองการพัฒนาตามหลัก 4 เอช (H) คือ พัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Hert) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เลือกปฎิบัติตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการทั้งปฏิบัติด้วยตนเองหรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม

.สำหรับ “กิจกรรมเพิ่มเวลารู้” ที่น่าสนใจและเป็นการสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียน ก็คือ “กิจกรรมลับมีดกรีดยาง” ที่จัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้เชิญนายโกบ หวันอาหลัง วิทยากรท้องถิ่นที่อาสาเข้ามาช่วยสอนให้ฟรี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เกิดความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ผู้ปกครอง/ชุมชนดีใจที่บุตรหลานชอบมาโรงเรียน

.ปัจจุบัน สพป.สตูล มีโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 114 โรง โดยเป็นโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนคู่ขนาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 โรง และปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก จำนวน 80 โรง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่โรงเรียน ตั้งแต่การให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน การลงพื้นที่นิเทศและให้การช่วยเหลือ รวมถึงการจัดซิมโพเซียม เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 และพบว่ากิจกรรมลดเวลารู้ ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ำลง

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ