Tag Archives: อุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ เปิดค่ายติว O-Net ป.๖ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแก่งโดม

1038326.jpeg

นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแก่งโดม เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนมีแนวทางในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และทราบแนวทางในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net อีกทั้งเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยการเข้าค่ายครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 6 โรงเรียนในกลุ่มฯ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสะพานโดม โรงเรียนบ้านผึ้งโดม โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน โรงเรียนบ้านอนุบาลสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนบ้านแก่งโดม และโรงเรียนโคกสมบูรณ์ จำนวน 75 คน และคณะครูร่วมถ่ายทอดความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ โดยมี นายประหยัด เถาวัลย์ ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแก่งโดม กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

—————————————————————-

ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงาน

22 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ทำความเข้าใจ…เกณฑ์รับนักเรียนปี 2561”

1017982.JPG

+ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และนายเทียน กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นร่วมรายการ ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ “ทำความเข้าใจ…เกณฑ์รับนักเรียนปี 2561” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้ผู้ปกครองทุกท่านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ทั้งในโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่ออังคารวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/baanjong/media_set?set=a.1752667421441065.10737…

เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ

1017966.JPG

***เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

29 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถบัสทัศนศึกษาคว่ำที่จังหวัดนครราชราชสีมา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) จำนวน 60,000 บาท พร้อมทั้งรับมอบเงินตามโครงการต้านภัยหนาวจาก สพม.1 จำนวน 150,000 บาท สพม.2 จำนวน 150,000 บาท สพป.กทม. จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอีก มูลค่า 50,000 บาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 100,000 บาท และสมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่มอบอุปกรณ์กีฬายี่ห้อ แกรมม่า มูลค่า 100,000 บาท และปุ๋ยอินทรีย์ ฮาลาล ตรานกอินทรีย์คู่ มูลค่า 100,000 บาท ให้โรงเรียนในโครงการ Active Learning จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางอุษณีย์ ธโนสวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 บาท นางนิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. จำนวน 10,000 บาท นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ. จำนวน 10,000 บาท

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว จากนี้ สพฐ. จะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและเพื่อนครูที่ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือต่อไป

เปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017

1017894.JPG

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สพฐ. – โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017 บาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาพและระดับประเทศ ณ โรงเรียนสิรินธร สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้จัดโดย บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม กีฬาบาสเกตบอล และเปิดโอกาสให้นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประสบการณ์แข่งขัน เพื่อพัฒนา และ ต่อยอด สู่กีฬาอาชีพ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคครั้งนี้ มีการชิงชัยจำนวน 6 รุ่น ทั้งชายและหญิง ได้แก่ / รุ่นอายุ 14 ปี/ อายุ 16 ปี /และอายุ 18 ปี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัดได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม ชัยภูมิ และมุกดาหาร

กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่ง โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภ้าค ทุกรุ่นจะได้รับทุนการศึกษา ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร รองชนะเลิศ จะได้รับ 10,000 บาท ทีมครองร่วมอันดับ 3 (รุ่นละ 2 ทีม) ได้รับจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีค่าบำรุงทีม ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภททีมชายและทีมหญิง รวม 12 ทีม ๆ ละ 10,000 บาท

และในวันนี้ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นำทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.33 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ปชส.สพม.33 ภาพ/ข่าว

ติดตามภาพกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1364190163704459.1073743791.10…

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา

1014802.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล นายสายัณห์ ไกรนรา และนายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนายชวลิต โพธิ์นคร ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการประเมิน นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ นายณรันธรณ์ มันเล็ก ผู้แทน สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมนายวสันต์ สุทธาวาส นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เลขานุการคณะกรรมการ และ นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ฝ่ายไอที โดยรับการประเมินด้วยเครื่องมือ 3 แบบ ได้แก่ การประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) การประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบออนไลน์ ITA Online (IIT) ซึ่งผู้รับการประเมินประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกออนไลน์ (EIT) ผู้รับการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 48 คน ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๒๙ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จาก สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๐

1011625.jpg

@@@ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการจะดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการจัดเก็บข้อมูล IIT และ EBIT จากหน่วยงานที่รับการประเมินและขั้นการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นั้น คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรงค์ ประธานกรรมการ และนายเตชินพัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ จาก สพฐ. เป็นคณะกรรมการประเมินในส่วนของ สพม.29 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เริ่มต้นด้วย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.29 กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน รับชม VTR การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา คณะประเมินแจ้งผลประเมิน ITA ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ประธานคณะประเมิน พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการประเมินในประเด็นสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการประเมินอธิบายรูปแบบการทำแบบประเมิน IIT พร้อมดำเนินการจัดทำแบบประเมิน IIT แบบออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องมือการประเมิน (แทปเล็ต) จากโรงเรียนนารีนุกูล คณะกรรมการประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ EBIT พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐาน EB1-EB11 ส่วนในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เบื้องต้น คณะกรรมการได้เดินทางไปประเมินสถานศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี @@@ +++++ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว++++++

ดูภาพข่าวกิจกรรมได้ที่นี่ ++++

https://www.facebook.com/media/set/edit/a.1845561318804825/

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ.เดินสายภาคใต้ ยกระดับFix it center Thailand๔.๐

3.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)ภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0ทั่วประเทศ ทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล 8,000ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพโดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และนอกจากจะยกระดับศูนย์Fix it center ให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว จะมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของศูนย์ Fix it center ด้วยแจกจ่ายไปยัง Fix it center ทั่วประเทศ เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานและกรอบการยกระดับคุณภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับการประชุมการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน Fix it centerศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคต่างๆ มีกำหนดการดังนี้ –ภาคเหนือ14 มี.ค.60 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ -ภาคกลาง 15 มี.ค.60 ณ อบจ.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17 มี.ค 60 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี – ภาคตะวันออก20 มี.ค 60 ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว- และภาคใต้23 มี.ค.60 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมภาพกิจกรรม “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์…ฟรี

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนศ.ศูนย์อาชีวะอาสา ค่ายบางระจันวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู และนักศึกษาอาชีวะที่ออกให้บริการ ณ “ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560” หน้าตลาดสดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ******************************************************************** ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะจิตอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 ให้กำลังใจคณะครูและนักศึกษา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาของ วก.ศรีสะเกษ,วท.ศรีสะเกษ,วก.ขุนหาญ และ วท.กันทรลักษ์ “อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ” ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ กอศ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่สถานศึกษาในพื้นที่ อศจ. อุบลราชธานี จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และวิทยาลัยตระการพืชผลเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับรถและตัวรถ และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบริการน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 *********************************************************** “ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560” หน้าห้างบิ๊กซีชลบุรี ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วช.ชลบุรี หน้าปั๊ม ปตท. (สหกรณ์เกษตรบางละมุง) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนิการโดย วท.พัทยา หน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วท.สัตหีบ นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.ตรวจเยี่ยม พูดคุยและมอบน้ำเครื่องให้กับศูนย์อาชีวะอาสา หน้าตลาดสดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วท.ชลบุรี กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม

page.jpg

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเล่อร์ (The Explorer)รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับไมเนอร์ โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorersโดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมิน และติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คน เข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คน เข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่นคอนเว็นต์ชั่นเซ็นเตอร์และอีก1คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ “The Explorer”ได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในปี 2558 โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ในประเทศมัลดีฟ ซึ่งรุ่นแรกในประเทศไทย มีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 70 คน) จำนวน 6 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในปี 2559 นี้ รุ่น 2 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 150 คน) จำนวน 25 คน จาก 6 สถานศึกษาอาชีวะรัฐ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และ 2 สถานศึกษาอาชีวะเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย เปิดรับสมัครแล้วจ้า!

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้พี่ส้มมีอีกหนึ่งค่ายเด็ดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแนะนำให้น้อง ม.ปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ และถ้าน้องคนไหนมีความสนใจอยากเรียนต่อในด้านแพทยศาสตร์ ไม่ควรพลาดเลยนะขอบอก เพราะนี่คือ “ค่ายฉันอยากเป็นหมอ… มอทราย ครั้งที่ 9”!!!! ค่ายนี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาแพทย์แบบฉบับที่ “เรียนหนักหน่วง+กิจกรรมหนักหนา แต่ยังสามารถสร้างโชว์ที่ติดตราตรึงใจทุกคนได้” พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป และสันทนาการอีกมากมายเลยค่ะ ช่วงเวลาที่จัดค่าย : 22-24 ตุลาคม 2559

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 9 กันยายน 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 3. มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ไม่เคยผ่านการเข้าค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทรายมาก่อน 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าคค่าย ค่าใช้จ่าย : หลังจากผ่านการคัดเลือก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.อุบล เขต ๔ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ ศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

881904.jpg

@ สพป.อุบล เขต 4 เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ ศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก @

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ ศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าและโรงเรียนบ้านนาสะแบง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมี ชมรมยุวอาสาต้นกล้าวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการยุวอาสาต้นกล้าวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ปันน้ำใจ ครั้งที่ 3 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.วันชัย บุญทอง นางสุพรรณิการ์ อุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษา และผู้ปกครองทั้งสองโรงเรียนได้ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าและโรงเรียนบ้านนาสะแบง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

::::::ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 / รายงาน ::::::

01 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ