Tag Archives: อุบลราชธานี

สอศ.เดินสายภาคใต้ ยกระดับFix it center Thailand๔.๐

3.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)ภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0ทั่วประเทศ ทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล 8,000ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพโดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และนอกจากจะยกระดับศูนย์Fix it center ให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว จะมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของศูนย์ Fix it center ด้วยแจกจ่ายไปยัง Fix it center ทั่วประเทศ เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานและกรอบการยกระดับคุณภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับการประชุมการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน Fix it centerศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคต่างๆ มีกำหนดการดังนี้ –ภาคเหนือ14 มี.ค.60 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ -ภาคกลาง 15 มี.ค.60 ณ อบจ.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17 มี.ค 60 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี – ภาคตะวันออก20 มี.ค 60 ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว- และภาคใต้23 มี.ค.60 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

รวมภาพกิจกรรม “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์…ฟรี

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนศ.ศูนย์อาชีวะอาสา ค่ายบางระจันวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู และนักศึกษาอาชีวะที่ออกให้บริการ ณ “ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560” หน้าตลาดสดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ******************************************************************** ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะจิตอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 ให้กำลังใจคณะครูและนักศึกษา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาของ วก.ศรีสะเกษ,วท.ศรีสะเกษ,วก.ขุนหาญ และ วท.กันทรลักษ์ “อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ” ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ กอศ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่สถานศึกษาในพื้นที่ อศจ. อุบลราชธานี จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และวิทยาลัยตระการพืชผลเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับรถและตัวรถ และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบริการน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 *********************************************************** “ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560” หน้าห้างบิ๊กซีชลบุรี ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วช.ชลบุรี หน้าปั๊ม ปตท. (สหกรณ์เกษตรบางละมุง) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนิการโดย วท.พัทยา หน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วท.สัตหีบ นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.ตรวจเยี่ยม พูดคุยและมอบน้ำเครื่องให้กับศูนย์อาชีวะอาสา หน้าตลาดสดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วท.ชลบุรี กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม

page.jpg

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเล่อร์ (The Explorer)รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับไมเนอร์ โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorersโดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมิน และติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คน เข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คน เข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่นคอนเว็นต์ชั่นเซ็นเตอร์และอีก1คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ “The Explorer”ได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในปี 2558 โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ในประเทศมัลดีฟ ซึ่งรุ่นแรกในประเทศไทย มีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 70 คน) จำนวน 6 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในปี 2559 นี้ รุ่น 2 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 150 คน) จำนวน 25 คน จาก 6 สถานศึกษาอาชีวะรัฐ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และ 2 สถานศึกษาอาชีวะเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย เปิดรับสมัครแล้วจ้า!

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้พี่ส้มมีอีกหนึ่งค่ายเด็ดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแนะนำให้น้อง ม.ปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ และถ้าน้องคนไหนมีความสนใจอยากเรียนต่อในด้านแพทยศาสตร์ ไม่ควรพลาดเลยนะขอบอก เพราะนี่คือ “ค่ายฉันอยากเป็นหมอ… มอทราย ครั้งที่ 9”!!!! ค่ายนี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาแพทย์แบบฉบับที่ “เรียนหนักหน่วง+กิจกรรมหนักหนา แต่ยังสามารถสร้างโชว์ที่ติดตราตรึงใจทุกคนได้” พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป และสันทนาการอีกมากมายเลยค่ะ ช่วงเวลาที่จัดค่าย : 22-24 ตุลาคม 2559

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 9 กันยายน 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 3. มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ไม่เคยผ่านการเข้าค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทรายมาก่อน 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าคค่าย ค่าใช้จ่าย : หลังจากผ่านการคัดเลือก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.อุบล เขต ๔ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ ศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

881904.jpg

@ สพป.อุบล เขต 4 เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ ศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก @

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ ศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าและโรงเรียนบ้านนาสะแบง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมี ชมรมยุวอาสาต้นกล้าวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการยุวอาสาต้นกล้าวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ปันน้ำใจ ครั้งที่ 3 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.วันชัย บุญทอง นางสุพรรณิการ์ อุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษา และผู้ปกครองทั้งสองโรงเรียนได้ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าและโรงเรียนบ้านนาสะแบง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

::::::ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 / รายงาน ::::::

01 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัทลุง ๑ ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

880282.JPG

“พัทลุง 1 ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เสนอ 4 รูปแบบเพื่อการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับผู้บริหารให้ใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนร่วมจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ15 สิงหาคม 2559” เมื่อวานนี้เวลา 13.30 น. (26 ก.ค.59) ที่ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ดร.เจียร

ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 68 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ทางสพฐ.แจ้งที่ประชุมว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายหลักและจุดเน้นด้วยที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ผมในฐานะตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ก็มีแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าทำอย่างไรได้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากรในการบริหารโรงเรียนทีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด มีปัจจัยที่จะใช้การบริหารเหมือนโรงเรียนทั่วไป แต่แต่เนื่องจากรัฐกำจัดด้วยปัจจัย ไม่ว่าครู งบประมาณ สิ่งก่อสร้าง เมื่อจำกัดแล้วทำอย่างไรให้การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเกิดคุ้มค่ากับผู้เรียน กับผู้ลงทุน ภายใต้เวลาอันจำกัด

ผอ.สพป. พัทลุง เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเกิดจากปัจจัยที่สำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมีความสะดวกมากขึ้นประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและครอบครัวมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น โจทย์คือ เราจะทำอย่างไรที่จะจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนลงมา ในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 68 โรงเรียน เกิดความคุ้มค่า ตามที่รัฐต้องการ เด็กได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนคุณภาพทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนต้องจัดการ ใช้หน้าที่ทางการบริหารและภาวะผู้นำขับเคลื่อนร่วมกันจัดทำแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนวทาง 4 รูปแบบให้โรงเรียนเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปจัดทำแผนแล้วส่งมาที่ สพป.พัทลุง เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อที่จะรายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคทราบต่อไป ดังนี้

– รูปแบบที่ 1 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง หมายถึง โรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียนการสอน งบประมาณ วิชาการ

– รูปแบบที่ 2 เป็นสาขา หมายถึง โรงเรียนหนึ่งต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสาขาต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และไม่มีผู้บริหาร โรงเรียนใหญ่จะดูแลโรงเรียนสาขาเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ให้เลือกดูพื้นที่ที่สะดวก สถานที่อยู่ใกล้เคียงกัน

– รูปแบบที่ 3 ควบรวม หมายถึง มี 2 นัย คือ

– ควบรวมเป็นรายชั้น โดยแยกควบรวมทั้ง 2 โรง คนละส่วน (จะกี่โรงเรียนควบรวมได้ทั้งนั้น) เช่น ป.1 ไป โรงเรียน ก ป.2 ไปโรงเรียน ข เคลื่อนแต่เด็กอย่างเดียว แต่ต้องดูความพร้อมเส้นท้างด้วย

– ควบ 2 โรง เป็น 1 โรง (ไม่จำเป็นว่าเล็ก กับเล็ก ทำได้ 2 กรณี

โรงเรียนเล็ก + โรงเรียนเล็ก (หาย 1 โรง) / โรงเรียนเล็ก + โรงเรียนใหญ่ (โรงเรียนเล็กหายไป)

– รูปแบบที่ 4 เลิก ใช้กรณีเดียว คือไม่มีเด็กเข้าเรียน

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

812348.JPG

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ (อุบลราชธานี,ยโสธร,อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,นครพนม,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบให้นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

07 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.บ้านโชคชัย สพป.มค.๓ ผลโอเน็ตพุ่งสูงกว่าระดับชาติ ๓ ปีซ้อน สพป.อุบลฯ ๕ แห่ศึกษาดูงาน

798324.jpg

โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-Net)พุ่งทะลุสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 แห่ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ., คณะกรรมการ ก.ต.ป.น., ประธานเครือข่ายสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 85 คน นำโดย นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งมาศึกษาดูงานเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่โรงเรียนบ้านโชคชัย มีนายประสพสุข หีบแก้ว, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำในเขตบริการโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านโชคชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโชคชัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การบริหารจัดการของนางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 5 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มี Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จด้วยระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากพระราชวังไกลกังวล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมีรางวัลด้านคุณภาพทางการศึกษาผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยมีรางวัลคุณภาพต่าง ๆ ดังนี้ ปีการศึกษา 2558 -รางวัลดีเด่น ระดับโซนภูมิภาคที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2558 จาก สพฐ. ปีการศึกษา 2557 – ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา (59.20)

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (61.00) สังคมฯ (66.40) และวิทยาศาสตร์ (59.30) ของเขตพื้นที่การศึกษา

– ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 คะแนนอันดับ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษา และสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน (63.02)

– รางวัลชมเชย โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จาก สพฐ.

– รางวัลดีเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี (โรงเรียนขนาดเล็ก) ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศ

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 สาระคณิตศาสตร์ ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

– ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา และค่าเฉลี่ยทุกด้าน สูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศ

– รางวัลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การแข่งขันโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีการศึกษา 2555 – ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 สาระคณิตศาสตร์ ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมการอ่าน เช่น

– รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ (ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการอ่านเถิดเด็กไทย : อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปี 2556

– รางวัลดีเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี (โรงเรียนขนาดเล็ก) ของเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 และในปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโชคชัยทุกคน สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้” เป็นโรงเรียนที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเขตพื้นที่การศึกษา 100 % อีกด้วย “โรงเรียนมาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพียรคุณธรรม นำความรู้ สู่เทคโนโลยี ทางการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนบ้านโชคชัย ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : เขียนข่าว

ปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย : ข้อมูล/ภาพถ่าย

http://203.172.194.82/mk3/?p=2218

15 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

741368.jpg

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ธุดงคสถานอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีข้าราชการครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตบริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป อบรมระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน/// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 ระดับสถานศึกษา

741418.jpg

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 ระดับสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานให้น้อยที่สุด และสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้

นวเนตร : ภาพ/ข่าว

หน่วยพัฒนาอุดรธานี เขต 2 มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

741348.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานบริหารโครงการหน่วยพัฒนา ฯ กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา รุ่นที่ 1-3 /2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ทั้งนี้ นายประหยัด พิมพาที ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 9 เมษายน 2558 ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2558 ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 วัน

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนามีความตั้งใจในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เกิดเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการพัฒนาครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 147 คน ผ่านการพัฒนาจำนวน 146 คน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจำนวน 9 คน และผู้บริหารโครงการจำนวน 6 คน

30 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ ในงาน MAC EDUCA ๒๐๑๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

716328.JPG

การอบรมหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ ในงาน MAC EDUCA 2015 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ดร. ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม. 29 เป็นประธานเปิดและบรรบายพิเศษ การประชุมอบรมหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ และ ปฏิรูปการเรียนรู้สู่แบบโครงงานเป็นฐาน ปีที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แม็คเอ๊ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และ คุรุสภา ในการจัดงาน MAC EDUCA 2015 ภายใต้แนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้…ครูคือหัวใจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ในสังกัด สพม. 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ), สพป. อุบลราชธานี เขต 1 – 5, สพม. 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 จำนวน 250 คน พร้อมกับหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้ แบบโครงงาน เป็นฐาน หรือ Project-base Laerning (PjBL) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ และยโสธร ทั้งระดับ ปวช., ปวส., ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 100 คน ที่ห้องทับทิมสยาม 2 และห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในการสอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียน เรียนรู้มากขึ้น, ให้ครูเข้าใจบทบาทที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ มี นายจำรัส ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามใหญ่, นางธนพรรณ แก้วจันดี ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง, ซิสเตอร์สุดาพร บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี และ ซิสเตอร์บังอร ประทุมเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมด้วย นายสมนึก วิจิตรบรรจง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คเอ๊ดดูเคชั่น จำกัด , อ. พาฝัน อารีมา ผู้จัดการแผนก สมาคมครูประถมศึกษา และอบรมครู และนายทรงศักดิ์ วงษ์อนันต์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ประสานการจัดการประชุมอบรม ในครั้งนี้ กล่าวว่า โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการคนที่มี “คามรู้คู่ทักษะ” ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่กับทักษะ

เพื่อให้คนไทย มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในเวทีโลกได้ และการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ ที่ต้องการ ครู คือหัวใจสำคัญที่จะต้องปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผู้เรียนด้วยการปรับบทบาท สอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น, ให้ครูทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในการสอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียน เรียนรู้มากขึ้นให้ครูเข้าใจบทบาทที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง, ให้ครูเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน หรือ Project-base Laerning (PjBL) และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น โดย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พร้อมกับมีเอกสารทางวิชาการ คู่มือ และสื่อมัลติมีเดีย ที่ล้ำสมัย มอบให้กับข้าราชการครู ผู้สอนทั้งในระดับมัธยมศึกษา, ประถมศึกษา, และอาชีวศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ที่จะสามรถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, อ.จีรภัทร์ สุกางโฮง หรือครูนกเล็ก ครูประจำชั้น โรงเรียนบางมด ตันเปาวิทยา กรุงเทพฯ, รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, อ.ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หน.หน่วยศึกษานิเทศก์ และ ดร.ศศิธร กุลศิริสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เป็นคณะวิทยากร และในการนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมอบรมมาแล้วหลายจังหวัด ต่อจากนี้ จะไปจัดที่โรงแรมบีพี สมิหรา บีซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ ที่โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ……………………….. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ)

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046 โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน)

22 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ