Tag Archives: อุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ ๓๘

DSC_1989.JPG

เช้าวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอริยะ สุวรรณปากแพรก) ประธานอำนวยการ อกท. ระดับชาติ (นายประเวศ วรางกูร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ และครูที่ปรึกษา อกท.ระดับชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนสมาชิก อกท. ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าในหอประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) ประทับพระราชอาสน์ (นายวณิชย์ อ่วมศรี) รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรการประชุมวิชาการ และหนังสือที่ระลึก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมาชิกองค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร (25 ราย) ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ อกท.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 130 ราย) ประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และรับพระราชทานของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 38 ดังนี้ “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ในวันนี้ การประชุมวิชาการลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยการเกษตร ในสถานศึกษาด้านเกษตรกรรมของประเทศ เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ และมีพัฒนาการเรื่องมาเป็นลำดับ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้น การเกษตรยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ดิน และน้ำ เช่นที่เคยเป็นมา นักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นเกษตรกรแห่งอนาคต จึงควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากร 2 สิ่งนี้ ให้มีความรู้ท่องแท้ และศึกษาค้นคว้า ทดลองหาวิธีทำการเกษตร ที่เหมาะสม อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากร หรือเมื่อทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก็ต้องเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการประชุมนี้ มีแต่ความสุข ความสำเร็จ โดยทั่วกัน” จากนั้น เสด็จออกจากหอประชุม ไปยังศาลาชัยพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์องค์การฯ ของดีเมืองอุทัย และพระราชดำเนินไปยังอาคารราชพฤกษ์ ทอดพระเนตร นิทรรศการ “เพชรดี 4 ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย” หน่วยสมาชิกดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกด้านพัฒนาสังคม และบริการชุมชนดีเด่น นิทรรศการผลงานการแข่งขันทักษะศิลปะเกษตร นิทรรศการวิชาการเกษตรของหน่วย อกท. จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย (1) หน่วยกำแพงเพชร “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำจากถั่วเหลือง” (2) หน่วยอุดรธานี “ข้าวเม่าพอเพียงเพื่อพ่อ” (3) หน่วยเพชรบุรี “อาหารโค – TMR-PHETCH 4.0” (4) หน่วยพังงา “ข้าวดอกข่า สู่อาชีพ” (5) หน่วยสุโขทัย “น้องเดือน มหัศจรรย์เพื่อนร่วมโลก” (6) หน่วยชัยนาท “เห็ดฟาง ไบโอเทค (การเพาะเห็นฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำ) (7) หน่วยนครราชสีมา “ไส้เดือน พญาดิน อินทรีย์วัตถุ” (8) หน่วยบุรีรัมย์ “แจ่วบ่องทันใจ” (9) หน่วยลำพูน “ตะคร้อ..พอเพียง” (10) หน่วยสตูล “ปลาของพ่อ” (11) หน่วยสมุทรสาคร “ปลัง ปั๋ง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (12) หน่วยระนอง “ผักปลาโซล่าเซล Aquaponics” เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นิทรรศการความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาเกษตร 4 ภาค นิทรรศการกล้วย นิทรรศการอาชีวะเกษตรก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นิทรรศการวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุมมองแปลก/ ใหม่/ ใหญ่/ ดัง ของดีเมืองอุทัย จากนั้นเสด็จเข้าอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ประทับพระราชอาสน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารทางวิชาการ ทรงรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และทอดพระเนตรผลงานวิชาการ เรื่อง “วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน” การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรอย่างยั่งยืน และทอดพระเนตร ของหน่วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารทูลกระหม่อมแก้วไปยังอาคารศูนย์วิทยบริการ ทรงปลูก ”ต้นแก้ว” เสด็จพระราชดำเนินขึ้นอาคารประทับพัก พระราชทานฉายพระรูปแก่คณะบุคคล จำนวน 5 คณะ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสวยพระกระยาหารกลางวัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

3 กุมภาพพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม

page.jpg

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเล่อร์ (The Explorer)รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับไมเนอร์ โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorersโดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมิน และติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คน เข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คน เข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่นคอนเว็นต์ชั่นเซ็นเตอร์และอีก1คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ “The Explorer”ได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในปี 2558 โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ในประเทศมัลดีฟ ซึ่งรุ่นแรกในประเทศไทย มีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 70 คน) จำนวน 6 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในปี 2559 นี้ รุ่น 2 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 150 คน) จำนวน 25 คน จาก 6 สถานศึกษาอาชีวะรัฐ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และ 2 สถานศึกษาอาชีวะเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมข่าว สพป. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อบรมSmart Area (MASS++)

853074.jpg

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area (MASS++) ภาคเช้าอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง และอำเภอศรีมโหสถ จำนวน 60 คน และภาคบ่ายอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในเขตอำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโพธิ และโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน จำนวน 70 คน เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานระบบรับ – ส่งหนังสือราชการ แทน ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office สพฐ.) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม. 18 เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งาน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1…….อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=291

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดแถลงข่าว โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่ประชาคมอาเซียน

853017.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำโดย นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ (ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ) พร้อมด้วย นายวีรพัฒน์ อติโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ของโรงเรียนนำร่องสู่ทุกโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด เปิดแถลงข่าวการใช้ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั่นดินเผาด่านเกวียน เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และส่งเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั่นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.965227513597433.1073742346.141…

สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมงาน “คลองผดุงสร้างสุขสัญจร กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี”

852981.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน “ คลองผดุงสร้างสุขสัญจร กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ” โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงาน “การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาสร้างสุขสัญจร” ที่บริเวณริมคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1-24 เมษายน 2559 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ได้มีโอกาสซื้อสินค้าราคาถูกและเป็นธรรม ประกอบกับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความประสงค์จะขยายตลาดคลองผดุงฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดงาน “คลองผดุงสร้างสุขสัญจร กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี” โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ทุกแห่ง ร่วมกันจำหน่ายสินค้าอุปโภคชุดเครื่องแบบนักเรียน และจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

12 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุดรธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปี ๒๕๕๙

818210.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำโรงเรียนร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ที่ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2559

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโปร่ง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหวายและโรงเรียนบ้านสมดี ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงาน นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่ง ได้แสดงทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงแก่ประชาชนภายในงานด้วย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่ง มีผู้เล่นที่มากด้วยความสามารถ จนสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงทีมชาติไทยในปัจจุบันถึงสามคน

26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

809548.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 3,000 บาท และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค จำนวน 15,826 บาท แก่ ครอบครัว ด.ญ. สุพัตรา นามโนรินทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ในโอกาสนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบเครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพิธีการ ให้แก่ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสงบ จันทรเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุง ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทอง และ นางขนิษยา ภูขาว ครูโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)

808462.JPG

ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 ภูมิลำเนา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา – มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

– ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ปริญญาเอก ศษ.ด (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการรับราชการ

– เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาตูบ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

– 16 พฤษภาคม 2537 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

– 1 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

– 1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

– 18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

– 22 ตุลาคม 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

– 6 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

– 13 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

– 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

– ปี 2549 รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– ปี 2553 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี

– ปี 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก สก.สค.

14 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำพิธีลงนาม MOU ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน

782663.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐตลอดจนการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ในการดำเนินงานการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่าง ๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชูศักดิ์ กุลทัพ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน…

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

782614.jpg

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้นำทีมคณะผู้บริหารการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจำนวน 250 คน เพื่อพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนได้ จึงได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการทดสอบของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา มาให้ความรู้ในครั้งนี้

สพม.เขต ๓๕ รับโล่เกียรติยศ O-NET ๓ ปี ซ้อน

782719.jpg

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓ รางวัล จากนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา รางวัลที่ได้รับ

๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นฐาน O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าระดับประเทศ (๑๐ อันดับ)

๒) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก ๓ ปี ต่อเนื่อง

๓) สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้น ม.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ อันดับแรก ๓ ปีต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ขอยกคุณความดีทั้งหลายนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจาก ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประจำจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ คุณครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.874628705956566&typ…

2 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปี

782081.jpg

ดร.ญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะกับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ จาก ๑๘ โรงเรียน จำนวน ๑๗๖ คน ที่มาเข้ารับการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปี เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning (BBL) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยมี นายทรงศักดิ์ เพ็งศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษิณกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.อุดรธานี เขต 2 รับโล่รางวัล โครงการรักษ์ภาษาไทย อันดับ 2 เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2558

782254.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 รับโล่เกียรติยศ จากนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ในฐานะที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก ลำดับที่ 2 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 พร้อมทั้งได้โล่รางวัล ในฐานะที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก อันดับ 2

นอกจากนี้ ยังได้รับโล่รางวัล ในฐานะเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก อันดับ 8

ในโอกาสนี้ เด็กหญิงฉัตรรพี วรรณพราหมณ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

30 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา

762193.JPG

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเงินส่วนบุคคล เศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๒๘ คน ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

https://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

ผอ.สพป.กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ และรับโล่ เกียรติบัตร O-NET อันดับ 1 ของประเทศ

762012.JPG

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. พร้อด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังนโยบายและเป็นการประชุมทางวิชาการโดยมุ่งเน้นประกาศผลการดำเนินการ “ชัยชนะระยะสั้น” พร้อมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นใน 3 เรื่อง คือ รางวัลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 รางวัล KRS และ ARS และรางวัลผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ปีการศึกษา 2557 การรประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ในการนี้ สพป.กทม.ได้รับรางวัลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 อันดับที่ 1 ของประเทศ และรางวัล KRS และ ARS ลำดับที่ 14 ของประเทศ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

762252.JPG

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการพัสดุ การวางแผนงบประมาณ การจัดทำประมาณการการซักถามปัญหาและข้อสงสัย ทั้งนี้ยังเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๕ (เมืองยาง) จำนวน ๑๘ โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๘ คน

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

https://www.korat7.go.th

https://www.facebook.com/natthasawan.sirirungroj

19 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ระยอง คว้า ๒ รางวัล ระดับประเทศ

760340.jpg

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสัมมนา ได้มีพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท.ที่มีผลงานดีเด่นการสอบ O-NET ประจำปี 2557 นายธงชัยมั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ขึ้นรับรางวัล O – NET ดีเด่น และ KRS ดีเด่นลำดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งในปีนี้ สพป.ระยอง เขต 2 คว้า 2 รางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวระยอง เขต 2 เป็นอย่างมาก การขึ้นรับรางวัล ครั้งนี้ประกอบด้วยรางวัล O –NET รางวัล KRS และ รางวัล ARS ซึ่งเป็นรางวัลผลการประเมิน สพท.ตามมาตรฐาน 10 อันดับ สูงสุดของประเทศอีกด้วย

16 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ