Tag Archives: อำนาจเจริญ

เตรียมจัดการแข่งขันกีฬา สพม. เกมส์ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗

639266.JPG

ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา สพม. เกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2557 นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่อ “สพม. เกมส์” ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรีพล ชั้น 2 โรงเรียนนารีนุกูล สหวิทยาเขต 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประหยัด หลักรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ประธานวิทยาเขต 2, นางพรรณทิพา สุขวรรณ, นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล, นายวสันต์ มรกตเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รองประธานสหวิทยาเขต 1,

ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธานสหวิทยาเขต 7, นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ประธานสหวิทยาเขต 8, นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและดำเนินการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. เกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 237,618 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงในโรงเรียนในสังกัด ที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ในการละเล่น ร่วมแข่งขันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา มารยาท และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามรุ่นอายุไม่เกิน 15 และ 18 ปี ใน 5 ชนิดกีฬา คือ วอลเล่ย์บอล, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล และฟุตบอล ในสนามกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนนารีนุกูล, วิจิตราพิทยา, เดชอุดม, เขื่องในพิทยาคาร, ลือคำหาญวารินชำราบ, ปทุมพิทยาคม, และโรงเรียนวารินชำราบ โดยคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้จัดเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไว้รองรับแล้ว ในการนี้ ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือ และมีมติเดิม ที่ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เรียนเชิญ ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน แต่เนื่องจาก สภาพภูมิอากาศ ไม่เอื้ออำนวย มีลมพายุ ฝนฟ้าคะนอง อย่างหนัก จึงได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันมาเป็นวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 แทน พร้อมกับได้เรียนเชิญ ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอีกครั้ง แต่เนื่องจาก ดร. สมเกียรติ บุญรอด มีกำหนดการนำคณะผู้เข้ารับการอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้ เรียนเชิญ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ……………………….

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046 โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน)

02 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โรงเรียนขนาดเล็ก

637374.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก ๕ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการการวัดผลของครูในกลุ่มสาระวิชาดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาจัดระบบการบริหารการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ ไตรศิวกุล รอง ผอ.สพม.๒๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาระวิชา คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี…บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สนองนโยบายศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ

637371.JPG

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 29 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2557 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.เลย เขต 1 อบรมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขับเคลื่อนนโยบายขยายผลสู่การปฏิบัติ

637220.JPG

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 110 โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวม 155 คน เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง DLTV 14 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างหลากหลาย เพื่อขยายผลเกิดการต่อยอดพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

………………………..

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

30 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพม.2 จัดทำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

627369.JPG

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแม๊กซ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า พัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-officeเป็นนโยบายในการลดการใช้กระดาษ โดยให้สำนักงานและโรงเรียนเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนการรับส่งเอกสารแบบเดิมจะหมดสิ้นไป จะใช้ระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในวันนี้(9 ส.ค.57) เป็นในส่วนของระบบงานสารบรรณ และในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นระบบงานพัสดุ ซึ่งสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค์ในการทำงาน มี 2 ประการ คือ ความพร้อมอุปกรณ์ และบุคลากร ทั้ง 2 ประการนั้นต้องมีความพร้อม และบุคลากรไม่ควรปรับเปลี่ยนจะทำให้งานไม่ต่อเนื่องได้ กล่าวในที่สุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของระบบงานสารบรรณ ระบบครุภัณฑ์ และระบบงานพัสดุ เพื่อบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร เพื่อบริหารจัดการในการบำรุงรักษา การแจ้งซ่อมได้ พร้อมทั้งการดูแลระบบ Sever ให้เกิดความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **************************

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

สพม.๒๙ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

627267.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะให้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองใ…ห้คนไทยมีความสามัคคีกัน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดย นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดงานรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทั้งจัดคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับความยากลำบากในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนี้

๑. เพื่อร่วมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน กระตุ้นให้สถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน

๒. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหาร คณะครู สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง และนำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น งานรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ …ศักดิ์ระพี สีมาวัน/บุษบง พุฒพรหม/ชรินภรณ์ ดอกดวง/ภาพ-ข่าว

9 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. ๒๙ จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

626506.JPG

สพม. 29 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับมอบหมายจาก นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้เป็นประธานเปิด การอบรมสัมมนาการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดโดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพม. 29) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีผู้บริหาร และข้าราชการครูในโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม 70 คน ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2557 ที่ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง, นางปกรธัศฎี สมงาม, นางณิรชา ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางสาวปนัดดา เนียมหมวด, นายธวัชชัย นามวงศ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมคณะวิทยากร และคณะผู้เข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยได้ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการ ถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน” (ฉก.ชน.สพม. 29) ขึ้น รองรับไว้แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ นี้ กับ ศุนย์เสมารักษ์ ประจำสสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จึงได้จัดทำและดำเนินการตามโครงการอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และสามารถแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนา บุคลากรของศูนย์ฯ โดยใช้การฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการทำงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งสองศูนย์ฯ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอบัตรประจำพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 70 คน ที่จะผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ที่จะได้มี่ส่วนร่วมและเป็นภาคเครือข่ายในการดำเนินการ จัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ขึ้นในทุกโรงเรียน พร้อมกับสามารถดำเนินงานส่งเสริมความประพฤติ คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 230,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

สำหรับคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายธนโชติ อาราษฎร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและกิจการเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายประสิทธิ์ นินทรัตน์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 จังหวัดอุบลราชธานี นายมลคล ชารีแก้ว, นายวรชาติ บุตรดีขันธ์ และนางพนาวัลย์ ชื่นตา เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 จังหวัดอุบลราชธานี

นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย ทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในโรงเรียน การถูกละเมิดทางเพศ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา ที่ทวีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กนักเรียนมาก ข้อมูลจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 พบว่า เด็กนักเรียนมรพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น สามเหตุหลัก เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสื่อต่างๆ ที่เปิดกว่างมากขึ้น มรการโฆษณาเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม ล่อใจให้เด็กไปทำในสิ่งที่ผิด ซึ่งตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ได้กำหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน นับเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมถึง การที่ได้มรจัดทำและดำเนินการตามโครงการนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนโรงเรียน ครอบครัว ในสังคม และ ประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอฝากย้ำให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้มีขึ้นในทุกโรงเรียน แล้วร่วมกันดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องไป ให้มีการสร้างเครือข่าย กำหนดผู้รับผิดชอบ ในรูปคณะกรรมการ ขอให้มีกากรจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเพิ่มความระมัดระวัง ในการนำไปสู่การปฏิบัติให้มีการประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการทำงานด้วย เป็นต้น ………………….. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน

line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

07 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตำรวจภูธรอุบลราชธานี ฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ ๑๔๘ ไว้ขจัดภัยยาเสพติด

595688.JPG

ตำรวจภูธรอุบลราชธานี ฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 148 ไว้ขจัดภัยยาเสพติด เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวคำ ชั้น 2 โรงแรมปทุมรัตน์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรีสุรพล แก้วขาว รองผู้บังคับการตำรวจภูธร ภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 148 ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 3 จำนวน 48 นาย ในจังหวัดอุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ โดยมี พันตำรวจเอกไฟโรจน์ มังคะลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, พันตำรวจโททองปาน พิมพ์พรม รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีเมืองใหม่ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, พันตำรวจโทสุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ วิทยากรและพร้อมคณะวิทยากร, ร้อยตำรวจโทหญิงลักขณา จันดา รองสารวัตรปราบปราม ศูนย์ป้องกันยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

พันตำรวจโททองปาน พิมพ์พรม รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีเมืองใหม่ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทุกหน่วยต้องนำไปปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย คือ

1. ทุกจังหวัดสามารถลดระดับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน ในพื้นที่เฝ้าระวังปานกลางและมาก

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน

2. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่กลุ่มเยาชนก่อนวัยเสี่ยงในระดับชั้น ป. 4 – ป. 6 ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน 2,400,000 คน ทั่วประเทศ

3. เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโรงเรียน และสถานศึกษาระดับขยายโอกาสขึ้นไป ถึงระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 80 ของจำนวนสถานศึกษาเป้าหมาย 11,749 แห่ง ทั่วประเทศ และสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงรอบๆสถานศึกษาได้ในทุกโรงเรียน

4. สถานประกอบกิจการ มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวน 2,000 แห่ง ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการตามแผนการสร้างพลังสังคม และชุมชนเอาชนะ ยาเสพติด และแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 มีเป้าหมายผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. เพิ่ม ให้แก่ บช.น., ภ. 1 – 9, ศชต., และ ตชด. ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 30 รุ่น โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 บช.ปส. ได้จัดสรรหลักสูตรการฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. ให้กับข้าราชการตำรวจภูธร ภาค 3 ทั้งสิ้น 5 รุ่นๆละ 48 นาย รวม 240 นาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม 2557

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นรุ่นที่ 148 ของหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. โดยในการนี้ ตำรวจภูธรภาค 3 ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจภูธรภาค 3 จากจังหวัดอุบลราชธานี 27 นาย, ยโสธร 9 นาย, อำนาจเจริญ 6 นาย และศรีสะเกษ 6 นาย ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557 รวม 10 วัน …………………….

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

17 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

สพฐ. จัดพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ หลักสูตร “การสร้างสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Publisher 2010” รุ่นที่ ๒

591197.jpg

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ หลักสูตร “การสร้างสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Publisher 2010” ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๒๐๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นรุ่นที่ ๒ ผู้เ ้าร่วมโครงการ ๕๖ คน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำโดย นายอรรถพร สุกพันธ์ดี นายอัคคเดช ประทีปแก้ว ผลการอบรมคาดว่าการอบรมครั้งนี้นักประชาสัมพันธ์ สพท. สามารถนำความรู้ที่ได้รับใหม่ ๆ ประกอบกับศักยภาพและประสบการณ์ที่เคยปฎิบัติ จะส่งผลให้การปฎิบัติงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่มาของภาพ : เครือ ่าย ปชส.สพฐ. เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต ๒ ข่าว

สพม. 29 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 3 ปี 2557

591219.JPG

สพม. 29 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 3 ปี 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 – 16.40 น. ที่โรงเรียนนารีนุกูล ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายประชา สิทธิโชค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายประพล ตระการไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล, นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท นักวิชาการศึกษาชำนาญ ารพิเศษ, นายสนิท สาระทิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล, นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง, นางณิรชา ทิณพัฒน์, นางนิภาพร ชลการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางธัญดา บรรเรืองทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ, นางสาวสุภาวดี สมบัติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายศรายุทธ บัวดก เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อม ณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 3 ประจำปี 2557 โดยใช้โรงเรียนนารีนุกูล แห่งนี้ เป็นสถานที่จัดสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกาศคัดเลือกนักเรียน ชายและหญิง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 3 ประจำปี 2557 ทั่วประเทศ ในส่วนนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครสอบนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการคือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ชั้น ม. 5, ม. 6 ใน ีการศึกษา 2557 และที่จบการศึกษาในระดับ ชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2556 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยคนละ 3.00 ขึ่นไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 25 อำเภอ และในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอ รวมทั้งหมด 32 อำเภอ 32 ทุน เข้าร่วมโครงการ โดยการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ผูกพันกับภาระการงาน หรือการเข้ารับรา การ ภายหลังจบการศึกษาแล้ว โดยเป็นการดำเนินการเป็นปีที่ 4 ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 มีนักเรียนสมัครสอบรับทุน ทั้ง 32 อำเภอ รวมทั้งหมด 265 คน แบ่งเป็น ทุนประเภท ที่ 1 จำนวน 59 คน และ ทุนประเภท ที่ 2 จำนวน 206 คน และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร รับทุนแล้ว ปรากฏว่า มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 แต่มีเหตุจำเป็น จึงได้เลื่อนมาสอบ ในวันนี้แทน ในชุดวิชาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ และ ชุดวิชาที่ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาความถนัดทางการเรียน โดยใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย พร้อมกันทั่วประเทศ …………………………………. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม านประชาสัมพันธ์

นายศรายุทธ บัวดก เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

8 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. ๒๙ ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

586800.JPG

สพม. 29 ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรีเจ้นท์ บอลล์รูม โรงแรมรีเจ้นท์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด พ ้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มี ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสุภณ์ แสงผะกาย, นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์, นางณัฐธภา ตรงดี, นางนิศา ศรศิลป์, นายพิชัย ญาณศิริ, นางสาวสุกานดา ธิมา, นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสุวรรณา แฝงเพชร เจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะผู้ดูแลและร่วมดำเนินการ โดยมี ประธานสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต, เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 26 ศูนย์ และหัวหน้าแผนงานโรงเรียนในสังกัด ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 81 โรงเรียนๆละ 1 คน รวม 115 เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ กา รศึกษา

ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งปรากฏว่า ในภาพรวมได้คะแนนสูงขึ้น แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ บางกลุ่มสาระต่ำกว่าปีที่ผ่านมา นั้น เพื่อให้การดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 สูงขึ้น จำเป็นต้องทราบสาเหตุและมีแนวทางในการดำเนินงานท ี่ดี สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดประชุมสัมมนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการศูนย์พัฒนาและหัวหน้าแผนงาน หรือครูที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2557 2557 เพื่อสร้างวามรู้ ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตา และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ ONET ให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งผลการทดสอบยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ บางกลุ่มสาระต่ำกว่าปีที่ผ่าน า เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะได้ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในปี 2557 ให้สูงขึ้นต่อไป. ………………………

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

23 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ