Tag Archives: สุโขทัย

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สุโขทัยจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๐

1017114.JPG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2560 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง การแพทย์ ศาสนา วัฒนธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านกิจการลูกเสือ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีมีใจรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา วัด และสาธารณะต่างๆ โดยมีสถาบันการศึกษา วิทยาลัยโรงเรียนเอกชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ได้นำลูกเสือเนตรนารี งานร่วมพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้ (ภาพ : ปฏิฬ นาคทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เครือข่าย ปชส.สพม.38 /ข่าว : ฤทัยกัญญา ชูทอง ปชส.สพม.38)

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ.ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ

page2.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติพร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องอาชีวศึกษากับการพัฒนากำลังคนในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Thailand4.0)โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานความร่วมมือต่างประเทศ หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติ รวมกว่า500คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันหรือที่เรียกว่า Thailand 4.0 ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาประเทศไทยโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลลัพธ์ของประชุมในวันนี้มีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษในแต่ละสาขา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษา โดยภายในงานมีสถานศึกษาที่มาร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) มาแนะแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก SEAMEO และกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน และนางสาววสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ ๓๘

DSC_1989.JPG

เช้าวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอริยะ สุวรรณปากแพรก) ประธานอำนวยการ อกท. ระดับชาติ (นายประเวศ วรางกูร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ และครูที่ปรึกษา อกท.ระดับชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนสมาชิก อกท. ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าในหอประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) ประทับพระราชอาสน์ (นายวณิชย์ อ่วมศรี) รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรการประชุมวิชาการ และหนังสือที่ระลึก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมาชิกองค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร (25 ราย) ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ อกท.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 130 ราย) ประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และรับพระราชทานของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 38 ดังนี้ “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ในวันนี้ การประชุมวิชาการลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยการเกษตร ในสถานศึกษาด้านเกษตรกรรมของประเทศ เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ และมีพัฒนาการเรื่องมาเป็นลำดับ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้น การเกษตรยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ดิน และน้ำ เช่นที่เคยเป็นมา นักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นเกษตรกรแห่งอนาคต จึงควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากร 2 สิ่งนี้ ให้มีความรู้ท่องแท้ และศึกษาค้นคว้า ทดลองหาวิธีทำการเกษตร ที่เหมาะสม อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากร หรือเมื่อทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก็ต้องเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการประชุมนี้ มีแต่ความสุข ความสำเร็จ โดยทั่วกัน” จากนั้น เสด็จออกจากหอประชุม ไปยังศาลาชัยพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์องค์การฯ ของดีเมืองอุทัย และพระราชดำเนินไปยังอาคารราชพฤกษ์ ทอดพระเนตร นิทรรศการ “เพชรดี 4 ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย” หน่วยสมาชิกดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกด้านพัฒนาสังคม และบริการชุมชนดีเด่น นิทรรศการผลงานการแข่งขันทักษะศิลปะเกษตร นิทรรศการวิชาการเกษตรของหน่วย อกท. จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย (1) หน่วยกำแพงเพชร “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำจากถั่วเหลือง” (2) หน่วยอุดรธานี “ข้าวเม่าพอเพียงเพื่อพ่อ” (3) หน่วยเพชรบุรี “อาหารโค – TMR-PHETCH 4.0” (4) หน่วยพังงา “ข้าวดอกข่า สู่อาชีพ” (5) หน่วยสุโขทัย “น้องเดือน มหัศจรรย์เพื่อนร่วมโลก” (6) หน่วยชัยนาท “เห็ดฟาง ไบโอเทค (การเพาะเห็นฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำ) (7) หน่วยนครราชสีมา “ไส้เดือน พญาดิน อินทรีย์วัตถุ” (8) หน่วยบุรีรัมย์ “แจ่วบ่องทันใจ” (9) หน่วยลำพูน “ตะคร้อ..พอเพียง” (10) หน่วยสตูล “ปลาของพ่อ” (11) หน่วยสมุทรสาคร “ปลัง ปั๋ง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (12) หน่วยระนอง “ผักปลาโซล่าเซล Aquaponics” เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นิทรรศการความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาเกษตร 4 ภาค นิทรรศการกล้วย นิทรรศการอาชีวะเกษตรก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นิทรรศการวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุมมองแปลก/ ใหม่/ ใหญ่/ ดัง ของดีเมืองอุทัย จากนั้นเสด็จเข้าอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ประทับพระราชอาสน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารทางวิชาการ ทรงรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และทอดพระเนตรผลงานวิชาการ เรื่อง “วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน” การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรอย่างยั่งยืน และทอดพระเนตร ของหน่วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารทูลกระหม่อมแก้วไปยังอาคารศูนย์วิทยบริการ ทรงปลูก ”ต้นแก้ว” เสด็จพระราชดำเนินขึ้นอาคารประทับพัก พระราชทานฉายพระรูปแก่คณะบุคคล จำนวน 5 คณะ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสวยพระกระยาหารกลางวัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

3 กุมภาพพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.สุโขทัย เขต ๒ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

865779.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

+++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยเน้นกิจกรรมด้านกระบวนการคิดและเขียน เช่น กิจกรรมเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ กลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และ การเขียนตามคำบอก ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อำเภอสวรรคโกล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าทำการแข่งขันในระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 …..(ประชาสัมพันธ์…ภาพ/ข่าว)

16 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต ๒ รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

860910.jpg

โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต 2 รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านธารชะอม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดอบรมให้กับเด็กนักเรียน และจัดประกวดการจัดทำคลิปวีดีโอ โดยฝีมือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งโรงเรียนบ้านธารชะอม ได้รับ 2 รางวัลประเภททีม คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.วรวิทย์ ชูขันธ์ , ด.ช.ศรราม หมื่นสิน, ด.ช.เทียนชัย อาสมาน และ รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ณัฐพนธ์ ทองริต , ด.ช.นพรัตน์ สทานวัตร, ด.ช.เจริญ อาสาสมัคร ฝึกสอนโดย อาจารย์เพชร ลาวจันทร์…(โรงเรียนบ้านธารชะอม…ภาพ/ประชาสัมพันธ์….ข่าว)

03 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นศ.๑ ส่งมอบ สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

860036.JPG

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พร้อมด้วยตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ๓ และ ๔ ส่งมอบกิจการทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะแรกตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ให้บริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนพมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว

860012.JPG

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมอหินขาว โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ โดยได้ประชุมชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่มีผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบาย จุดเน้น ที่ต้องการให้โรงเรียนดำเนินการ ในปีการศึกษา 2559 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในศูนย์ฯ จำนวน 8 โรงเรียน 1 สาขา เข้าร่วมรับฟังฯ หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร โรงเรียนบ้านตาดโตนฯ บ้านคร้อห้วยชันฯ และบ้านนาสีนวล อ.เมืองชัยภูมิ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1

859901.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1

+++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย …(ประชาสัมพันธ์ สพป.สท.2 ภาพ/ข่าว)

1 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

859705.jpg

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

e-mail praprut_s@yahoo.com ประวัติการศึกษา

– ม.ศ.3 (สอบเทียบ กรมวิชาการ) /ม.ศ.5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

– ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก/ กศ.บ. มศว.พิษณุโลก

– กศ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)

– กำลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จ.พิษณุโลก

– ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก (14 ธันวาคม 2525)

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สปอ.วังทอง จ.พิษณุโลก (30 กันยายน 2530)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 สปจ.ระนอง (30 กันยายน 2531)

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ (1 มิถุนายน 2533)/คีรีมาศ จ.สุโขทัย

– หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (30 มีนาคม 2535) /ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (30 กันยายน 2535) สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พฤษภาคม 2536)

– หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย สปจ.แม่ฮ่องสอน (4 มิถุนายน 2536)/ภูหลวง สปจ.เลย (1 กุมภาพันธ์ 2537) น้ำหนาว สปจ.เพชรบูรณ์ (7 กุมภาพันธ์ 2539) เขาค้อ สปจ.เพชรบูรณ์ (26 มีนาคม 2541) บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์ (14 พฤษภาคม 2541) และสปอ.เมืองเพชรบูรณ์ สปจ.เพชรบูรณ์ (1 ตุลาคม 2542)

– ผช.ผอ.ปจ.เพชรบุรี (28 มกราคม 2543) ผช.ผอ.สปจ.เพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2543)

– ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 (18 กรกฎาคม 2546)

– รอง ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 (18 มิถุนายน 2547)

– ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (1 พฤศจิกายน 2553)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 (11 พฤศจิกายน 2558)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 (18 มีนาคม 2559) การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

– อบรมหลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) รุ่น 1/2543

– อบรมหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)1/2551

– อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่ 48 (LEADER TRAINERS-COURSE:L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

จ.ชลบุรี

– ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 2542, 2544/สิงคโปร์ 2544,2547,2548,2549,/จีน 2545/ญี่ปุ่น (31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2551) เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

(22-29 สิงหาคม 2554) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (8-12 กันยายน 2555) แคนาดา (16-26 กันยายน 2555)

– การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศฯ (บริษัทแพคลิมลีดเดอร์ซิบเซ็นเตอร์) สพฐ. (22-23 เมษายน 2554)

– การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน (60 ชม.) (1-8 สิงหาคม 2554)

– อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพภาษาอังกฤษ (บ.นานมีบุ๊ค) สพฐ. (30-31 มกราคม 2555)

– การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สวนป่าพนาวัฒน์ อำเภอฮอด

– การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (14-16 พฤษภาคม 2556) การอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3 (18 สิงหาคม 2556 – 8 มีนาคม 2557) ผลงานที่สำคัญ

– สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี 2538 / รองชนะเลิศดันดับ 1 เขตการศึกษา 9

– ผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2538 (สำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดเลย)

– ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2541 (สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์)

– คณะทำงานจัดทำสาระบัญญัติ กฎหมายประกอบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ของ สปช. และ ศธ. (2541-2542)

– คณะทำงานผู้ประสานงานประจำ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542-2543)

– คณะทำงาน/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา สปช. (2543-2544)

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544 อันดับที่ 1 (กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8)

สพป.เพชรบูรณ์

– โล่และเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545 ของ สปช. ศธ.

– โล่และเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ

– ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ปี 2547

– โล่และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2547 ประเภทผู้บริหารการศึกษา (วันครู 2548)

รับจากนายกรัฐมนตรี และโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คุรุสภา

– เกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2549 จากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประหยัดพลังงานดีเด่น ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับจังหวัด ปี 2553 จากระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี พ.ศ.2553 ของ สพฐ. (สพท.ตาก เขต 1)

– โล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จากมูลนิธิวัดพระธรรมกาย

– โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการจัดการบริหารแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555

– โล่รางวัลชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่ยกย่องเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ดีเด่น

จากจังหวัดอุตรดิตถ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 28 มกราคม 2556)

– เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จากสำนักนายกรัฐมนตรี (รับรางวัล 1 เมษายน 2556)

– โล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2555 ระดับเหรียญทอง ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ (รับรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2556)

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 14 พฤษภาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ปี 2556 (รับรางวัล 12 ตุลาคม 2558)

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิจิตร เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้แนวคิดไฮสโคป

851849.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 2559 โดยใช้แนวคิดไฮสโคปที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาที่สมดุลรอบด้านเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรนาท รักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา(แผนกอนุบาล) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป

มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูปฐมวัยในสังกัด จำนวน 160 คน จัดการประชุมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832344916877204.1073742548.446…)

07 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง

841582.JPG

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 , 2, 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ แสดงความยินดีกับ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารายงานตัวตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพข่าว

29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ