Tag Archives: สุราษฎร์ธานี

นายวินัย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

659356.jpg

ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา

-ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

-ระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประวัติการรับราชการ

ปี 2521 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านนาลึก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2523 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหัวว่าว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านพละ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปี 2533 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปี 2534 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาหวาน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2536 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2539 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสบการณ์

-ผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร (กปจ.)

ปี 2544-2546

-ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบของสภาการศึกษา (สกศ.)

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

-ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ปี 2553-ปัจจุบัน

-ประธานเครือข่ายถานศึกษาปะทิว ปี 2554-ปัจจุบัน

-วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 22 ปี 2553

-เคยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลงานดีเด่น

-รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2539

-ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ปี 2540

ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2550

-รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ

-รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2551

-รางวัลเหรียญทอง ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา

ด้านการจัดการและบริหารการศึกษา ปี 2551

-รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

-รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน ปี 2552

-สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเกียรติคุณ

ให้ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปี 2553

-รางวัลโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน “พลังใจ พลังคน” ปี 2553

-ได้รับคัดเลือกจาก สกสค.ให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา”

ปี 2554

-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม”

ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2554

-รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554

-รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2554

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ให้กับ

ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) ปี 2555

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

-รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)

ปี 2555

-นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศในการแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 จำนวนหลายกิจกรรม

-รางวัลครูดี CPNI AWARDS ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2556

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน

-รางวัลโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2556

-รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS

-ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ

-ครูผู้สอนได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับประเทศ ปี 2557

-รางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ โครงการ “Read Thailand :

อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ปี 2557

-รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ระดับจังหวัด โครงการตามรอยเกียรติยศ

ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557

10 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศในกลุ่ม OECD

646073.jpg

จากวารสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฉบับที่ 189 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2557 ได้ตีพิมพ์บทความผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ซึ่งผลการประเมิน PISA หรือ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ Programme for International Student Assessment ของนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาการจัดอันดับความสามารถของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (World Competitiveness Rankings) ของประเทศไทย โดยองค์การนานาชาติต่างๆ จะสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของกำลังคนเพื่อการลงทุนในประเทศไทย จากบทความ ผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย จำนวนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดที่อยู่ในระดับเดียวกับ OECD (Organisation for Economics Co-operation and Development) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ Mathematical literacy 15 จังหวัด Scientific literacy 14 จังหวัด Reading literacy 14 จังหวัด ซึ่งอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักเรียนมีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศในกลุ่ม OECD และจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครนายก พะเยา เพชรบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง มหาสารคาม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุโขทัย สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชม และขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ผล PISA ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดอยู่ในระดับเดียวกับ OECD กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

646332.JPG

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารจันทร์ผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2557 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา 4 กิจกรรม ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1-2) 138 กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 60 กิจกรรม นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 56 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,866 ทีม จำนวน 3,858 คน ใช้สถานที่จัดการแข่งขัน 8 แห่ง ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2 กิจกรรมเวทีกลางพิธีเปิดงาน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการงานอาชีพ และกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนบ้านร้อง การแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนเรียนร่วมยกเว้นกิจกรรมคอมพิวเตอร์ แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านส้าน โรงเรียนบ้านนาวงค์ การแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียนขยายโอกาสฯ โรงเรียนบ้านปรางค์ การแข่งขันกิจกรรมสาระวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นกิจกรรมการแข่งขันเครื่องรอน แข่งขันที่โรงยิม โรงเรียนปัว) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ กิจกรรมคอมฯ กิจกรรมสุขพละฯ และกิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนวรนคร การแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย กิจกรรมคณิตฯ กิจกรรมศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนบ้านปงสนุก การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ กิจกรรมสังคมฯ กิจกรรมหุ่นยนต์ และกิจกรรมนาฏศิลป์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย โดยจัดเวทีประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปีการศึกษา 2557 นับเป็นครั้งที่ 64 โดยใช้ชื่อ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา ชมผลงานนักเรียนได้ที่ http://www.nan2.go.th/nan2_news/?name=news&file=readnews&id=1804

สพป.พังงา จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2557

646397.jpg

สพป.พังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมกีฬาจังหวัดพังงาและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 11 กันยายน 2557 มีนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลานจากทุกอำเภอ จำนวน 1,100 คน นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกรีฑาของเยาวชนจังหวัดพังงา,เพื่อส่งเสริม พัฒนาการกีฬาของจังหวัดพังงาให้ก้าวหน้ามีมาตรฐานยิ่งขึ้น, เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการแข่งขันกีฬาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2557 มีการแข่งขันฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, ฟุตซอล,วอลเลย์บอลในร่ม และวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับการแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ กำหนดการแข่งขันในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 รวมเวลา 3 วัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และในวันที่ 13 กันยายน 2557 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา ได้เป็นประธานปิดการแข่งขันกรีฑา พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักกรีฑาตามผลการแข่งขันต่อไปนี้

รุ่นอายุ 10 ปี ชายและหญิง ได้แก่อำเภอตะกั่วป่า, รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา หญิง ได้แก่อำเภอกะปง

รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้แก่ อำเภอทับปุด หญิง ได้แก่อำเภอตะกั่วป่า รุ่นอายุ 16 ปี ชาย และหญิง ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย และหญิง ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า รางวัลชนะเลิศ กรีฑา คะแนนรวม ชาย และ หญิง ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า รางวัลชนะเลิศ กรีฑา คะแนนรวม ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า

รองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑา คะแนนรวม ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑา คะแนนรวม ได้แก่ อำเภอตะกัวทุ่ง รางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม ประจำปี 2557

รุ่น 10 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายวศิน จันเที่ยง อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 10 ปี หญิง ได้แก่ เด็กหญิงอารียา ตันสกุล อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 12 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายวุฒิศักดิ์ ภายสูงเนิน อำเภอคุระบุรี

รุ่น 12 ปี หญิง ได้แก่ เด็กหญิงฤดีวรรณ ลูกเซ็น อำเภอกะปง

รุ่น 14 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายนภสินธุ์ แม้นปล้อง อำเภอทับปุด

รุ่น 14 ปี หญิง ได้แก่ เด็กหญิงชานัดดา รักพร อำเภอเมืองพังงา

รุ่น 16 ปี ชาย ได้แก่ นายธนพล พระจำสงค์ อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 16 ปี หญิง ได้แก่ นางสาวมุจนานันท์ มนต์แก้ว อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 18 ปี ชาย ได้แก่ นายสุชาติ จินดา อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 18 ปี หญิง ได้แก่ นางสาววาสนา อุปลา อำเภอตะกั่วป่า ชมภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B…

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินการศึกษา รุ่นที่ ๖ หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

646329.jpg

นายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๖ โดยมีครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔, นครศรีธรรมราช เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แบ่งการอบรมออกเป็นหน่วยพัฒนา ๔ ภูมิภาค จำนวน ๑๒ หน่วยพัฒนา ในการนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน ๗ จังหวัดภาคใต้ รวม ๑๒ เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งผู้เข้ารับการพัฒนาเป็น ๑๒ รุ่น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

นายสุพจน์ สิทธิไชย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการวัดผลในระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้” เนื่องจากการประเมินการเรียนรู้ที่ผ่านมา มีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีพื้นฐานเหมือนกัน เมื่อมีการเรียนรู้ด้วยวิธีเดียวกัน ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้จึงใช้มาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด ลักษณะแบบทดสอบเป็นประเภทปรนัย กาเครื่องหมายข้อที่เลือก และการขีดตอบเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพียงวิธีเดียว คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความสำคัญมาก เพื่อมุ่งตัดสินการเรียนรู้ในลักษณะแข่งขันและปกปิดเป็นความลับ และตัดสินผู้เรียนว่าใครได้ใครตกในการเรียนรู้ ขาดการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ซึ่งเป็นการประเมินผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือ และผลสัมฤทธิ์ที่ประเมินจะสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนมากที่สุด

จะเห็นได้ว่าการประเมินผลแบบเดิมหรือแบบเก่า ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้การประเมินผลการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ครูผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร https://www.facebook.com/prnst4

ภาพและข่าวโดย นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

13 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.34 รับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร

581711.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร ที่ 1 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย นางประสพศรี เต ียบุตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร อดีตรองผู้่อำนวยการโรงเรีย นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ อดีต ผอ.สพป.ลำพูน 2 นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน นายทนงศักดิ์ มณีวรรณ นางอมรา โชติชะวงศ์ นายชัชวาลย์ วีรชาติ นางศิริรัตน์ อาศนะ ข้าราชการบำนาญ โดยมี นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่โครงการรอนุรักษ์พันธุกร มพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพระราชวังฯ เป็นผู้ประสานงาน ในการนี้ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมให้กำลังใจในการประเมินสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนสองแคววิทยาคม โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมให่กำลังใจการประเมินในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : คุณครูนิรมล วงศ์ลังการ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ โรงเรียนสองแคววิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา จ.ลำปาง คว้าเหรียญทอง แข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทย์ ที่มาเลเซีย

581722.jpg

นักเรียนโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา จ.ลำปาง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 คว้าเหรียญทอง แข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทย์ ที่มาเลเซีย นำคณะโดย นายมาโนช ชนะพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา

-มาเลเซีย 9 พ.ค.-“บล็อกปูพื้นช่วยโลก” “รถยกกระถางดอกไม้” และ “อุปกรณ์คว้านเนื้อสับปะรด” สิ่งประดิษฐ์นักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทอง และกวาด 5 เหรียญเงิน งาน Asian Young Inventors Exhibition 2014 (AYIE) ที่มาเลเซีย นักธุรกิจต่างชาติแห่ขอซื้อผลงาน หวังทำกำไรมหาศาลในอนาคต ******นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากประเทศมาเลเซียว า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย 8 ผลงาน ไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เวทีนานาชาติในงาน Asian Young Inventors Exhibition 2014 (AYIE) ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน ITEX”14 (25th INTERNATIONAL INVENTION, INNOVATION & TECHNOLOGY EXHIBITION) ที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนจากนานาชาติจำนวน 20 ประเทศ มาพบปะนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 8-10 พ ษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี 9 ประเทศร่วมส่งผลงาน ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และประเทศไทย โดยมีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 160 ผลงาน *********ผลปรากฏว่า ทีมนักเรียนไทยสามารถคว้า 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “บล็อกปูพื้นช่วยโลก” (Green Block Tlies ) ของ ด. .อลิษา อินต๊ะนนท์ ด.ญ.ปัทมา แก้วธิวงศ์ และ ด.ญ.ศิริฟาง แก้วมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา จ.ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทองคะแนนสูงสุดประเภทการก่อสร้าง ผลงาน “รถยกกระถางดอกไม้ ( Flower Pot Lifter) ของนายภูวดล สาระผล และ น.ส.ปริณดา ภูสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเครื ่องใช้ในครัวเรือน ผลงาน “อุปกรณ์คว้านเนื้อสับปะรด” (Pineapple Coring Device) ของ น.ส.กานต์ทิตา หนูจ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ด.ญ.ชญานิษฐ์ ไกรนรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุ *****ส่วนรางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล ประเภทการเกษตร ได้แก่ผลงาน “ชุดอุปกรณ์หัวไฟก ีดยางพาราชาร์จพลังงานจากรองเท้าบูต” (Rubber-cutting Torch Charged by battery in-boot ) ของ ด.ช.วรนาถ เครือหงษ์ และ ด.ญ.อรอุมา ปลัดรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ จ.สุราษฎร์ธานี และผลงาน “เครื่องช่วยขึ้นต้นไม้อัจฉริยะ”(Suwanpit Genius Tree Climber) ของนายพงศกร ศรีหอม และนายสิทธิโชค ตรีแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู

รางวัลผลประเภทเครื่องจักรเครื่องกล ได้แก่ผลงาน “เครื่องนับจำนวนคนแบบพอเพียง รุ่นติดตั้งจริง” (Low-cost people counter) ของนายนพรัตน์ ขันเพียแก้ว และนายสุทธิพร เดชสุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ และผลงาน “เครื่องแยกและนับเหรียญ” (Coin Sorter and Counter) ของ ด.ช.รัฐกานต์ ไปล่กระโทก เด็กหญิงเก็จมณี แก่นแก ว และ ด.ญ.ศรินญา พะชะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และรางวัลผลงานประเภทสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลงาน “พลังงานทดแทนแบบผสมผสานจากเพียโซอิเล็กทริค” (Renewable Piezoelectric Hybrid Energy) ของ ด.ช.อภิภู เจนวิทยาขจร ด.ญ.ชุติมา ปรีชาชาญพิชิต และ ด.ญ.ภิญญา นาราญานนทน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา “นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ที่ผลงา สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนไทยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามตลอด 3 วัน โดยเฉพาะนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้เข้าชมงาน ต่างสนใจที่จะขอซื้อสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนไทยที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสามารถต่อยอดทำเงินได้ในอนาคต ทำให้เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพ มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพในสายตาของนานาชา ิ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลทั้งหมด และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

11 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต