Tag Archives: สุราษฎร์ธานี

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนในสังกัด

834908.jpg

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง โรงเรียนบ้านต้นยวนและโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการดังกล่าวและให้กำลังใจครูผู้ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่ไปตรวจเยี่ยมให้การต้อนรับ นอกจากนี้แล้ว ยังมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตบริการจำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพุนพิน อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอวิภาวดีอีกด้วย ซึ่งจากการสุ่มตรวจดังกล่าวปรากฎว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

09 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัดเพื่อการพัฒนา

833427.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัด ตามโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะในการปฎิบัติงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติอันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 215 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 โดยมีดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว นางประยูร มาแสง ปชส.สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2

05 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

807122.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

– ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติการศึกษา

– ปี 2540 คุณวุฒิ ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

– ปี 2526 คุณวุฒิ ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

– ปี 2522 คุณวุฒิ ม.ศ.5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน

– ปี 2527 อาจารย์ 1 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

– ปี 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

– ปี 2531 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

– ปี 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

– ปี 2538 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

– ปี 2539 ศึกษาธิการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

– ปี 2541 ศึกษาธิการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

– ปี 2542 ศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

– ปี 2546 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

– ปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

– ปี 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

– ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวาคม 2537 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

– ระหว่างวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี , เนเธอร์แลนด์,เบลเยียม และฝรั่งเศส

– ระหว่างวันที่ 28 – 7 ธันวาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ความภาคภูมิใจ

– เลขานุการคณะกรรมการบริหารค่ายย่อยที่ 17 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

– เลขานุการคณะทำงานจัดสร้างค่ายลูกเสือกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2539

– เลขานุการคณะทำงานก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2538-2539

– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ของกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง เรียนต่อ ชั้น ม.1 ครบ 100 % จากจังหวัดสงขลา เมื่อปีการศึกษา 2538 และ 2539

– บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัด เมื่อปี 2540

– ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 เมื่อปี 2540

– ได้รับเข็ม “คุรุสดุดี” ประกาศเกียรติคุณครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น จากคุรุสภา เมื่อปี 2541

– ประธานคณะทำงานวิเคราะห์ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2543 จังหวัดกระบี่

– บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัดและอันดับ 2 ระดับเขตการศึกษา 4 เมื่อปี 2545

– ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546

– ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549

– ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2546-2550

– ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2548

– ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ (อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่) เมื่อปี 2548

– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Best Practice หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550

– ได้รับรางวัลบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เมื่อปี 2554 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2) จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

– ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– ได้รับเกียรติบัตรบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.82091)

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง เป็นอันดับที่ 2 และที่ 1 ระดับประเทศเมื่อปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม อันดับ 6 ของประเทศ ประจำปี 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

790081.jpg

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯและนางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเสียงทอง ลิ่มศิริ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ นายบรรเจิด เจริญเวช ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางประภา มณีวัต ผู้แทนองค์กรชุมชน นางวิลาศินี เสมียนเพชร ผู้แทนองค์กรชุมชน นายกมล ดิษณะ ผู้แทยผู้ประกอบวิชาชีพครู นายธงชัย ธนศิริรักษ์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา และนายวิทยา เหง่าหลี ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

ภาพ/ข่าว ประยุร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบครูธุรการโรงเรียน

779959.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจและกับกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู…..

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประสงค์ปฏิบัติงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประสงค์ปฏิบัติงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

779942.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมอาคารไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนละ 1 คน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ทุกคน จัดอบรม 3 รุ่นๆละ 1 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 287 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2558 วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แก่ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ และนายสงัด ออมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 และนางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

เลขาธิการ กพฐ.มอบรางวัลผลงานวิจัยดีมีคุณภาพระดับประเทศ ปี2558

780052.JPG

***ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีมีคุณภาพระดับประเทศ ปี2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร สำหรับการประกวดผลงานทางการวิจัยได้กำหนดประเด็นการวิจัย รวม 10ประเด็นคือ 1.การปฏิรูปการเรียนการสอนและปฏิรูปหลักสูตร 2.การปฏิรูปและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา3.การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4.การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 5.การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6.การขยายโอการสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน7.การปฏิรูปและการสร้างความเข้มแข็งการบริหารการศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามาถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ9.การพัฒนาการศึกษษเพื่อการส่งเสริมบทบาทของนักเรียนไทยในเวทีโลก 10.การปฏิรูปส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาสังคมของเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรทางสังคม สำหรับผู้ที่ได้รับผลงานวิจัยดีมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม จากประเด็นที่1.การปฏิรูปการเรียนการสอนและปฏิรูปหลักสูตร คือ นายนิวัฒน์ สุขพินิจ จากโรงเรียนสระกระโจมภณพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9 ในเรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบหนังสือเรียน Mega Goal สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระกระโจมภณพิทยา

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843139875782271.1073742190.100…

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่านิยมไทย๑๒ ประการ ประจำปี ๒๕๕๘

779556.jpg

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่านิยมไทย 12 ประการ ประจำปี 2558 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำค่านิยมหลัก 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช) ไปสานต่อให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยมี ดร.ญาณิศา บุญจิตร รองผู้อำนวยการฯเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนและทีมวิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้ความรู้กับนักเรียน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

24 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)

776588.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)….

สพฐ. ได้ประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.๑ และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม” ขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงให้ทุกโรงเรียนได้เข้าใจ และถือปฏิบัติในการกรอกข้อมูลเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพราะกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.จะมีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงโดยตรง ดังนั้นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ในโรงเรียน คือ ครูวิชาการโรงเรียน ที่จะดำเนินงานครั้งนี้ และร่วมมือกับผู้รับผิดชอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จต่อการสนองนโยบาย

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ณ ห้องเอกสิทธิ์ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

777041.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมcละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อเขตสุจริต จำนวน 150 คน 10 เขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ ณ ฮอไรซัน วิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการรับมอบธงเขตสุจริตและดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นตัวแทนคณะ นำเสนอผลการดำเนินงาน เขตสุจริตของ สพป.นศ.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ได้แก่ นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.2 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ. 2 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 นางศิรินารถ แววสง่า ผอ.ร.ร.วัดนิคมวังหิน และนางโฉมยงค์ สุขอันต์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง และดำเนินการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นต้นแบบเขตสุจริต เพื่อหวังผลให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปซัน ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปี 2559 พบกันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

เด็กไทย เตรียมโชว์ความสามารถด้านศิลปะการแสดงที่ประเทศเกาหลีใต้

777210.JPG

นักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ ในเทศกาล Gangneung.(กังนึง) International Junior. Art. Festival.

ที่ห้องประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์. ดร.กิตติพงศ์. พิพัฒนศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์). นายมนต์ชัย. ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมคณะ. ได้ให้การต้อนรับ ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก. /รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย /ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก (CIOFF). (ซีออฟ) นำนาฎศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมไทย ไปแสดงในเทศกาล Gangneung. .(กังนึง) International Junior. Art. Festival. ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่. 29. กรกฎาคม.-5 สิงหาคม. 58. ณ. เมือง Gangneung ประเทศเกาหลีใต้.

ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาซีออฟ กล่าวว่า “เราเห็นศักยภาพการแสดงของเด็กไทย ของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทางเราเคยไปร่วมงานครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน มาครั้งนี้ทางซีออฟ ได้เลือกการแสดงพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อีกครั้ง ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ เราจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและจังหวัดอุตรดิตถ์”

นางสาวพลอยพัฒน์ จันทร์รัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า “รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแสดงในงานแสดงพื้นบ้าน เป็นเกียรติของประเทศ ซึ่งเราต้องรู้จักการแสดงในชุดนั้น ๆ และทางโรงเรียนได้สอนในการเรียนด้านการแสดงพื้นบ้านด้วย การไปครั้งนี้ เราก็จะทำอย่างเต็มที่ เพราะที่ไปครั้งนี้มีเยาวชนจากหลายประเทศ เราไม่ได้ไปแสดงแค่ความสวยงาม แต่เราอยากโชว์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยด้วย”

ด้าน เด็กหญิงอิศริยา แพ่งสุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าว่า “ รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เตรียมการแสดงไปทั้งหมด 5 ชุด คือรำมังคละ ฟ้อนภูไท เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งกะลาและแหย่ไข่มดแดงค่ะ”

สำหรับชุดการแสดง ที่ทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. จะนำไปแสดงเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกของวัฒนธรรมไทยในทุกภาค มีจำนวน 5 ชุด คือ รำมังคละ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟ้อนภูไท เป็นการฟ้อนที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวภูไท ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อพยพมาจากอาณาจักรน่านเจ้า การฟ้อนภูไทใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน เซิ้งกระติบข้าว การแสดงของภาคอีสานที่เป็นที่รู้จักกันดี และแพร่หลายที่สุดชุดหนึ่ง โดยมีท่าถวายบังคม ท่านกบิน ท่าเดิน ท่าดูดาว ท่าม้วนตัว ท่าสนุกสนาน ท่าปั้นข้าวเหนียว ฯลฯ เซิ้งกะลา. เป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลักโดยใช้กะโป๋ หรือ กะลามะพร้าว เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเล่น ซึ่งเมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีการรื่นเริงและฉลองกัน บ้างก็ช่วยกันขูดมะพร้าวและตำน้ำพริก จึงได้นำเอากะลามะพร้าวมาเคาะประกอบจังหวะกันเป็นที่สนุกสนาน และเซิ้งแหย่ไข่มดแดงการแสดงที่มีความสนุกสนานเร้าใจในแบบศิลปการแสดงแบบชาวอีสาน แสดงออกถึงการออกไปหาไข่มดแดง ซึ่งได้มาอย่างยากลำบาก ทั้งต้องถูกมดแดงกัดหรือไต่ตามเสื้อผ้า การกวนแยกตัวมดแดงออกจากไข่

ทั้งนี้ คณะจากประเทศไทย จำนวน. 25 คน นำโดย ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาซีออฟ ดร.กิตติพงศ์. พิพัฒนศิวพงศ์ ผอ.สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์). นายมนต์ชัย. ปาณธูป ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวพิศมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 นางวรางคณา อนันตะ นักประชาสัมพันธ์ สพม.39 จะร่วมเดินทางพร้อมครูและนักเรียนด้วย โดยสายการบินไทย ในเวลา 22.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นี้

…………………………………………………

วรางคณา อนันตะ/รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

20 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพฐ.

773790.jpg

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายวันสาร แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการพร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำ จัดประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน และเชิญผู้บริหารโรงเรียนแกนนำดังกล่าว จำนวน 72 โรงเรียน เพื่อเข้ารับฟังและให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของครูปฐมวัยอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยกระบวนการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสมุดเพชรรัตน หน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

773774.jpg

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการจัดการดำเนินการอบรมทุกปี การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๕ คน มีพระอาจารย์อุทัย อุทโย ให้ใช้สถานที่จัดอบรม ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง การจัดการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ ศาสนากับวิถีชีวิตครู การทำวัตรเช้า-เย็น การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและการบริหารจิต ความคิดรากฐานแห่งการสอนคนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี และการบันทึกสรุปผลการอบรมภาพรวม โดยมี นาวาอากาศโทวิเชียร ปราบพล เป็นวิทยากร…

สพป.สตูล อบรมขยายผลการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมประเมินPISA

773755.JPG

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) ประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งจัดให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ครูวิชาการชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 126 คน เพื่อใช้ในการตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินผลนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สงขลา 3 เป็นวิทยากรร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

สำหรับการประเมินนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) จะดำเนินการประเมินเยาวชนของประเทศสมาชิก ที่มีอายุ 15 ปี ซึ่งในปี 2558 จะนำผลจากการประเมินเพื่อแก้ปัญหาแบบร่วมมือขึ้นจากเดิม และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ภาพ : จิต์ดาภา ปาทาน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.สตูล

13 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สพม.34 จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เขตสุจริตต้นแบบ

745604.JPG

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เขตสุจริตต้นแบบพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง”นโยบายและแนวทางสู่ความสำเร็จของเขตสุจริต” ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะ 5 ประการ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ สมานฉันท์ ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ปัจจัยของความสำเร็จนำสู่เป้าหมายเขตสุจริต โดย ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต และคณะ จากมหาวิทยาลัยพายัพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวงจัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดกล่องชอร์ค ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่อาเซียน

745630.JPG

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดกล่องชอร์ค ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่อาเซียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดบัวหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ อำเภอลาดบัวหลวง การประชุมจัดเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างวิทยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 300 คน

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารฯในสังกัด

745620.jpg

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในการบริหารจัดการของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเทพธานีโรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ทั้ง 3 ด้านและบรรละเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 36 โรงเรียนและผลการทดสอบของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในลำดับ 1-10 ของเขตพื้นที่ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตุผล และด้านคำนวณ รวม 30 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

13 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบครูผู้ช่วย สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเข้ม เน้นโปร่งใส

720324.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. – 10.00 น . สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 น. – 16.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 1 มีนาคม 2558 ภาค ค เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 10 วิชาเอก (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,พลศึกษา ,ศิลปศึกษา,ดนตรี,คอมพิวเตอร์,สังคมศึกษา,ปฐมวัย,ประถมศึกษา) จำนวน 91 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 91 คน ขาดสอบ 3 คน โดยมีนายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานดำเนินการสอบ พร้อมกันนี้นางยุพา เอื่ยมสงวน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สนผ.สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการสอบ นายสุทัศน์ ปทะวานิช ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม ตัวแทน เขตตรวจราชการ เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ เช่น ติดกล้องวรจรปิดบริเวณสถานที่ออกข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจร่างกายผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยใช้เครื่องมือสแกน บันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกครั้งที่เข้าออกจากห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ และหลังสอบ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ และระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบ นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบราบรื่นไม่พบปัญหา และทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการตามที่ สพฐ.วางมาตรการเข้มให้พิมพ์ลายนิ้วมือในบัตรเข้าสอบและใบลงชื่อสอบทุกวิชา สกัดตัวปลอมสอบแทน ทั้งนี้ ตัวผู้เข้าสอบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพระประโทณเจดีย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ / ข่าว–//

หนังสั้น ฝีมือเด็กสะท้อน “รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม”

720576.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมพลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

กิจกรรมหลากหลายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดความสนใจ ก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่ง สพฐ. เองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนกระทั่งระดับชาติ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ให้โอกาสเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม ก่อนการประกวดแข่งขันจริง สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการ, เทคนิควิธีการทำภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่สำคัญก็คือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คนในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1)ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 ทีม 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 12 ทีม 4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทีม ด้าน นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชื่อดัง ซึ่งเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า จากที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเข้าสู่เวทีระดับชาติในระดับช่วงชั้นต่างๆ และเป็นคณะกรรมการการประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น สพฐ. ในระดับชาติมาหลายปี ได้เห็นว่าหนังสั้นของน้องๆมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ทั้งในด้าน Production ด้านความคิด โดยเฉพาะด้านความคิด ทุกๆแต่ละทีมมีการตีโจทย์ได้ความหมายอย่างหลากหลาย น่าสนใจมากๆ อันจะเป็นประโยชน์กับคนดู สู่การปลูกฝังค่านิยมให้กับคนดูในด้านต่างๆได้ดีทีเดียว ก็เห็นควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมหนังสั้น ที่ได้สะท้อนให้คนดูได้ตระหนักรู้ ดังหัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ส่วน น.ส.สโรชา พิมพา ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) เล่าว่า ตนเองได้แรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลที่เพื่อนๆเล่นกัน ลูกฟุตบอลถึงแม่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สามารถทำให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีได้ เมื่อเล่นต้องมีกฎกติกา จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นก่อนนั้น ทำให้รู้จักมุมมองการคิดในเรื่องใกล้ตัวมาเป็นประเด็น สร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับโจทย์ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ จึงได้คิดแล้วร่วมกับเพื่อนลงมือทำอย่างเป็นระบบ ตามที่พี่ๆผุ้กำกับได้เคยสอนให้พวกเรา จนมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ดีใจมากๆ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน 2) เทคนิคของภาพยนตร์เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน 3) ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน 4) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน 5) บทภาพยนตร์ 15 คะแนน 6) การนาเสนอผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำนุสรณ์” สพม. เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) หวังว่ากิจกรรมดีๆที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะทำให้ผลงานได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เรื่องใกล้ตัวได้ถูกนำมาเป็นประเด็นให้คนดูได้มองเห็นทั้งสองด้าน ก็น่ายกคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย // ………………

โดย…ทีมงานเครือข่าย ปชส.สพฐ. ทั่วประเทศ

2 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ