Tag Archives: สื่อการเรียน

นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี ๒๕๖๑ สพม.๑๔

1050930.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ 2561 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 16 มกราคม 2561

+นางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูแนะแนว ใช้หลัก “แนะแนวเพื่อบริหารเวลาในการเรียน” กล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กว่าอยากประกอบอาชีพครู เพราะเห็นแบบอย่างที่ดีของครูหลายท่าน และได้รับแรงบันดาลใจจากคุณครูอุไรวรรณ รอดสุวรรณน้อย ครูแนะแนวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมชาติ ทำให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิชาเอกแนะแนว และในการจัดการเรียนการสอนได้มีการวางแผนการทำงานแนะแนว 3 ด้าน คือ งานบริการแนะแนว งานจัดกิจกรรมแนะแนว และงานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้น ยังได้ใช้เทคนิคและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวางแผนการเรียน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข / เรวดี…ข่าว

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.สมุทรสาคร : ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)

852039.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียน

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

สพป.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)

สู่การปฏิบัติ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

และกิจกรรมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองฯ โรงเรียนนำร่อง

10 โรงเรียน และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดประชุมการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

852096.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.59 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งสู่การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ นางพจนา ทรัพย์สมาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัีดการศึกษา กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้ครู ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน 2 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ประมาณ 200 คน เป็นครู ผู้บริหารจาก โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนที่มีเด็กที่มีคความบกพร่องเรียนอยู่ในโรงเรียน โดยมี รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ใช้เวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ัเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การวิจัยทางการศึกษาพิเศษอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ณ ศูนย์ สพป.นครปฐม เขต 1

852168.jpg

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสเซอ พิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสเซอรี สำหรับศึกษานิเทศน์และครูปฐมวัยภ่คกลางและภาคใต้ จัดโดย สพฐ ระหว่างวันที่ 9-14 พค 2559 ณ ศูนย์อบรม สพป นครปฐม เขต 1 ห้องแกรนด์ไดมอล โรงแรมเวล นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ สพป นครปฐม เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักบริงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมพบปะ ให้กำลังผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู จากโรงเรียนในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 228 คน เยี่ยมชมบูธสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคำนึง ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ หลักสูตรของมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ –//

ภาพเพิ่มเติม ….https://plus.google.com/u/0/photos/102593453214172337141/albums/6282667282977854673

https://www.facebook.com/esanpt1/ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นฐ.เขต 1 ภาพ/ข่าว.—

9 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ โดย นายวิรัตน์ พิมพา โรงเรียนนนรีวิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทรีวิทยา

ผู้รายงาน นายวิรัตน์ พิมพา ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนนนทรีวิทยา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

รายงานการพัฒนาการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทรีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทรีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 ห้อง รวม 281 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ จำนวน 10 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ แบบทดสอบและแบบวัดและประเมินผลงานภาคปฏิบัติท้ายหน่วย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า บทเรียนออนไลน์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.82/80.51 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ 78.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ และเมื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 พบว่า คะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เท่ากับ 40.30 และ 59.70 ตามลำดับ และพบว่าหลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ยสูงขึ้นว่าก่อนเรียนร้อยละ 48.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์โดยรวมเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ฉะนั้นบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้จัดการเรียนรู้ เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 TELS Thailand’s 2015 ›

อังคาร, 1 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

794657.JPG

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สพป.นครพนม เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นการดำเนินงาน เพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งได้ประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และเพื่อส่งเสริมผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อให้ผู้เรียนอ่านเขียนได้ เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ จำนวน ๕๒๔ คน, เขต ๒ จำนวน ๒๐๐ คน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๓๙ คน ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรคือ ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์วิมล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และนายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

31 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เยี่ยมชมติดตามการจัดการเรียนรู้ BBL โรงเรียนห้วยตอง สพป.ชม.เขต ๔

772539.jpg

รายงานข่าวด้วยภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นิติธาดา หล้าสา : เรื่องเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนรู้ BBL

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เดินทางเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน ครู เพื่อกำกับติดตามนิเทศ การจัดการเรียนรู้หลักสูตร BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตอง พร้อมด้วยครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่วางวัสดุสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

เครดิตภาพโดย..นิติธาดา หล้าสา และฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยตอง / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

09 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนขนาดเล็ก

740640.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนขนาดเล็ก และบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติฯ ภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การให้โอกาสกับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได้เรียนรู้ตามวัยอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กเป็นลักษณะโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจสำคัญดังกล่าว แต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไปยังประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพของเด็กนักเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก มีจำนวนบุคลากรในโรงเรียนจำกัด และโรงเรียนมีภาระงานอื่นๆ เช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน ๗๙ โรงเรียน มีการบริหารจัดการแบบเรียนรวมบางแห่ง ทำให้เหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดทำการจัดการเรียนการสอนจำนวน ๖๙ แห่ง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น จำนวน ๖ โรงเรียน , สนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนทุกแห่ง, สนับสนุนสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่จากการสังเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า ครูปฐมวัยโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการทราบแนวทางจัดทำเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เนื่องจากต้องดำเนินการจัดทำเอกสารเพียงคนเดียวเนื่องจากครูไม่ครบชั้น รวมทั้งภาระงานการสอนก็เต็มเวลา ทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนาเอกสารตามระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนาของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของกิจกรรมที่ ๔ ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนขนาดเล็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจสู่การนำไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับครูปฐมวัยโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอริกับครูปฐมวัยและนำไปใช้จัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูปฐมวัย โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน ๗๙ โรงเรียน

28 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗

690240.jpg

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.เขต ๒๙ ประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน ๘๑ โรงเรียน ณ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบการ์ดพร้อมดอกไม้อวยพรวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดในเดือนธันวาคม/มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศหมวดภาษาไทยในการประกวด การออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographic ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการสะพานสาานฝันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก่โรงเรียนนาจะหลวย มอบรางวัลการประกวดโครงการยุวทูตประกันภัยและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น พร้อมแจ้งนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กลุ่มงานต่างๆแจ้งภารงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน…บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

“พัทลุง เขต 2 ชิงชัยคว้ารางวัล 145 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้”

690107.jpg

“พัทลุง เขต 2 ชิงชัยคว้ารางวัล 145 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้”

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้จัดขึ้นวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 โดยในปีนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 ที่เข้าแข่งขันสามารถคว้ารางวัลได้รวม 145 เหรียญ แยกเป็นชนะเลิศ 5 รางวัล รอง 1 รวม 6 รางวัล รอง 2 รวม 5 รางวัล รวม 16 รางวัลที่เข้าแข่งขันระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลระดับทอง 69 รางวัล ระดับเงิน 51 รางวัล ระดับทองแดง 25 รางวัล และเข้าร่วม 27 รางวัล ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอง 1 และรอง 2 รวม 16 รางวัล จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประคอง รัตนยอศรี ภาพ/ พจนาถ ช่วยเนื่อง สาคร หนูสว่าง ข่าว

ผอ.สพม.๒๙ ติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

690306.jpg

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ ติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน รายนางสาวกิติยา พาตะวัน นักเรียนชั้น ม.๔/๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด สพม.๒๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคมชุมชนด้วยความสุข และปลอดภัย ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ พร้อมนี้ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายในการดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียน ได้แก่ สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานสหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ครูโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.๑๐

663496.jpg

ประวัติ และผลงาน นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ข้อมูลส่วนตัว

1. ชื่อ นางอารีลักษณ์ นามสกุล ปุ๊กน้อย

2. เกิดวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2521 อายุ 36 ปี

3. บรรจุวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2549 อายุราชการ 8 ปี

4. วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ค.บ. เอก คอมพิวเตอร์การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

6. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ตำบล ท่าคา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 730 039

เลขที่ 20 หมู่ 5 ตำบล บางช้าง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110 โทร. 034 730 039 , 089 409 4508

รางวัล และผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ดังนี้

ผลงานดีเด่นด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 – 2556

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสพฐ., ธนาคารออมสิน, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสพฐ., ธนาคารออมสิน, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

4. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

5. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. รางวัลระดับดี การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. รางวัลระดับดี การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นด้านครู ปีการศึกษา 2553 – 2556

1. ครูที่ปรึกษาการประกวดคลิปวีดีโอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

2. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

3. ครูที่ปรึกษาในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

4. ครูที่ปรึกษาในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลบทยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

5. รางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหนังสั้นคุณธรรม ใจเขา ใจเรา มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

6. ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลระดับดี ในการเสนอสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

7. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท บุคคลทั่วไป การประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” มอบโดยโรงเรียนศรัทธาสมุทร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

8. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

9. ครูที่ปรึกษากลุ่มผลิตสื่อคุณธรรมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

10. รางวัลพิเศษ การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2013 ระดับประเทศ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

11. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

12. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

13. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

14. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

15. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

16. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

17. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

18. รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

ผลงานดีเด่นด้านโรงเรียน

1.รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 เรื่อง สื่อสร้างสรรค์หนังสั้นแห่งการเรียนรู้ มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มอบโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

3.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาพรวมเฉลี่ยสูงสุดในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

4.ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

5.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2556 มอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่, วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

6.ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการชั้นเรียน ประจำปี 2555 มอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2555 และ ปี 2556 จาก สพฐ

8.รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” ประเภทบุคคลทั่วไป

9.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในโครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ ปี 2553

10.นักเรียนได้รับรางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์บริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น จากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ปี 2554

11.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลบทยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ปี 2555

12.นักเรียนได้รับรางวัล ระดับดี และระดับดีมาก ระดับประเทศ ในการเสนอสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

13.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” ระดับจังหวัด ปี 2555

14.นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การประกวดสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556

15.นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ สุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี จาก สพฐ ปี 2555

16.นักเรียนได้รับรางวัล ระดับดี การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรม ระดับประเทศ ปี 2556

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒

654795.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากแต่ละโรงเรียน รวม ๑๘๘ คน และจัดให้ค่ายอัจฉริยภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ สำหรับการสัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษในระยะที่ ๒ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มอบให้นักเรียนทั้ง ๑๘๘ คน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคณะครูวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

30 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต รุ่น 2

652342.JPG

วันที่ 25 กันยายน 2557 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตรุ่นที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการเติมภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับเด็กไทย ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งที่จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตทางสมอง คลังความรู้ การพัฒนาของเด็กและเยาวชนทั้งในเรื่องความรู้รอบตัวทุกๆด้านรวมถึงเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัดแม้ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและเติบโตในอนาคต ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่http://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A230527273%3A69&set=a.588604117928536.1073742299.100003368603572&type=1ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สหวิทยาเขตบัวบาน หนองบัวลำภู สพม.19 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

652141.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของสหวิทยาเขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้างเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

นางวิลาวัลย์ พรมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขตวังบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า คุณภาพของการจัดการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบมีสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

“ สหวิทยาเขตบัวบาน จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน ครู จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตบัวบาน จำนวน 16 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เป็นการคัดตัวแทนนักเรียนของสหวิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร” นางวิลาวัลย์ พรมโส กล่าวในที่สุด

…………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 / รายงาน

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู ข้อมูล-ภาพ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/worapot.wongrattana.3/media_set?set=a.151129251…

เครือข่ายมัธยมเลย พัฒนาครูสู่อาเซียน

652354.jpg

เครือข่ายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเลย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย 31 โรงเรียนเรื่อง “ ทิศทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวให้ข้อคิดสำหรับการประชุมในครั้งนี้ การศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพคน จากสภาพปัจจุบันมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้าความเข็มแข็งให้ประชาชน ได้มีความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2548

ฝากผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนลูกหลานของเราให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กริยามารยาทที่ดีงามรักเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) กล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีแก่เยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ เป็นอนาคตของชาติอยากเห็นเยาวชนเด็กไทยเป็นคนดี เป็นคนมีระเบียบวินัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เน้นดีก่อน ส่วนเรื่องเก่งคงเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนต่อไป

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูแกนนำของโรงเรียนต่างๆ โดยการกำหนดกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา การกำหนดเป้าหมายรายวิชาเพื่อยกระดับคะแนน O-Net และ Pisa ให้สูงขึ้นต่อไป

นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย กล่าวสรุปตอนท้ายว่า การจัดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพขอผู้บริหารและครูแกนนำ ๘+๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลยให้ก้าวหน้าพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

…………………………………….

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงคาน สพม.19 /รายงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.956141131079300.1073742335.279…

25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ