Tag Archives: สื่อการเรียนการสอน

ข่าว สพป. ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.สมุทรสาคร : ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)

852039.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียน

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

สพป.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)

สู่การปฏิบัติ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

และกิจกรรมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองฯ โรงเรียนนำร่อง

10 โรงเรียน และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดประชุมการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

852096.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.59 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งสู่การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ นางพจนา ทรัพย์สมาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัีดการศึกษา กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้ครู ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน 2 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ประมาณ 200 คน เป็นครู ผู้บริหารจาก โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนที่มีเด็กที่มีคความบกพร่องเรียนอยู่ในโรงเรียน โดยมี รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ใช้เวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ัเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การวิจัยทางการศึกษาพิเศษอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ณ ศูนย์ สพป.นครปฐม เขต 1

852168.jpg

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสเซอ พิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสเซอรี สำหรับศึกษานิเทศน์และครูปฐมวัยภ่คกลางและภาคใต้ จัดโดย สพฐ ระหว่างวันที่ 9-14 พค 2559 ณ ศูนย์อบรม สพป นครปฐม เขต 1 ห้องแกรนด์ไดมอล โรงแรมเวล นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ สพป นครปฐม เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักบริงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมพบปะ ให้กำลังผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู จากโรงเรียนในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 228 คน เยี่ยมชมบูธสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคำนึง ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ หลักสูตรของมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ –//

ภาพเพิ่มเติม ….https://plus.google.com/u/0/photos/102593453214172337141/albums/6282667282977854673

https://www.facebook.com/esanpt1/ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นฐ.เขต 1 ภาพ/ข่าว.—

9 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

794657.JPG

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สพป.นครพนม เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นการดำเนินงาน เพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งได้ประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และเพื่อส่งเสริมผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อให้ผู้เรียนอ่านเขียนได้ เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ จำนวน ๕๒๔ คน, เขต ๒ จำนวน ๒๐๐ คน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๓๙ คน ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรคือ ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์วิมล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และนายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

31 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เยี่ยมชมติดตามการจัดการเรียนรู้ BBL โรงเรียนห้วยตอง สพป.ชม.เขต ๔

772539.jpg

รายงานข่าวด้วยภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นิติธาดา หล้าสา : เรื่องเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนรู้ BBL

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เดินทางเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน ครู เพื่อกำกับติดตามนิเทศ การจัดการเรียนรู้หลักสูตร BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตอง พร้อมด้วยครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่วางวัสดุสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

เครดิตภาพโดย..นิติธาดา หล้าสา และฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยตอง / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

09 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปข. ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์

618745.JPG

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.15 น .นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ฝึกการใช้สื่อการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะ และให้มีการศึกษา วิจัย การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการอบรมให้กับคุณครูผู้สอน ระดับชั้น ม.1 ม.3 (Inspiring Science)ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ เช่น การฝึกปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะการเรียนรู้ ร่วมกัน การออกแบบ การทดลอง โดยมีคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 จากโรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

25 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

585338.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30 น. นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกลอบวางเพลิงในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา จำนวน 2 แห่ง คือ รร.บ้านโคกตา และ รร.อิสลามบำรุง ทั้งนี้ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนายสมยศ เสาวคนธ์ ผอ.รร.บ้านโคกตา และนายธวัช แสงสุวรรณ ผอ.รร.อิสลามบำรุง รวมทั้ง คณะครูใน รร.ทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ โดยได้สอบถามพูดคุยถึงข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 ในส าพที่ รร.กำลังขาดแคลนทั้งอาคารเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ……..

พัทลุง ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปี 2557

585308.jpg

พัทลุง 1 ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5:5:1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง เมื่อวานนี้ (19 พ.ค.57) สพป.พัทลุง เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปี 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง ทั้งนี้เพื่อประกาศนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ ุทธศาสตร์ 5 : 5 : 1

5 ตัวที่หนึ่ง คือ คำรับรองปฏิบัติราชการ เป้าหมายไม่เกินลำดับที่ 5 ของประเทศ

5 ตัวที่สอง คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น ป.6 เป้าหมายไม่เกิน ลำดับที่ 5 ของประเทศ

1 ตัวที่สาม คือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ เป้าหมายลำดับที่ 1 ของประเทศ ทั้งนี้ได้กำหนดการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไข ทำพร้อมกันทุกคน ทำเพื่อการศึกษาพัทลุง สิ่งที่ทำต้องจับต้องได้ วัดได้ เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้กล่าวว่า เมื่อมาอยู่จังหวัดพัทลุง มีความสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตราชการ สิ่งที่ผู้ใหญ่ให้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี เจ้านายให้ความรักความเมตตา เพราะผลงานพัทลุงมีผลงานโดดเด่น และเป็นความสามารถของคนพัทลุงเองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลและ รักษาเกียรติยศ เกียรติภูมิ รักษาความเป็นเขตพื้นที่การศึก าพัทลุงเขต 1 ให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมกล่าวฝากแนวคิด สั้น ๆ เพื่อเป็นเครื่องสติเตือนใจและเป็นพันธสัญญาที่จะจัดการศึกษาให้แก่เด็กพัทลุง ว่าพัทลุงของเราเป็นเมืองการศึกษาอย่างจริงจัง ใน 5 ประเด็น 1.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดนโยบายในการทำงาน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 : 5 : 1 สู่การปฏิบัติ ว่าเราต้องมุ่งมั่นไปสู่จุดนี้

– 5 ตัวที่ 1 กำหนดเป้าหมายคำรับรองปฏิบัติราชการ ขอเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ

– 5 ตัวที่สอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้บรรจุเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอ่านออกเขียนได้ ขอเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ และเชื่อว่าปีหน้าจะมีโรงเรียนของเราที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 50 สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว อยากเห็นคุณภาพการศึกษาที่ทำงานแบบบ้านนอก แต่คุณภาพแบบเมืองกรุง

– 1 ตัวที่สาม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ตั้งใจไว้ว่าปีหน้า ขอ 8 เหรียญทอง อันดับ 1 ฉะนั้นเริ่มที่หาเด็กเก่งให้ได้ หาครูเก่งให้ได้ พาครูเก่งไปพบกับเด็กเก่ง แต่เนิ่น ๆ แล้วจะพบกับความสำเร็จ ผอ.เชื่อในฝีมือของครูพัทลุง 2. เมื่อเรามีมาตรการและแนวทางเครื่องมือที่นำไปสู่ความสำเร็จแล้ว ประมาณ 80-90 % แล้ว อีก 10-20 % ขอให้เป็นความคิดริเริ่มของพวกครู 3. ถ้าเป็นก ารรบทัพจับศึก ผอ.เป็นเพียงแค่แม่ทัพที่อยู่ข้างหลังเท่านั้นเอง ถ้าอ่านเรื่องสามก๊ก ตัวผมเองเป็นเล่าปี่ ความสามารถไม่มีอะไรมากนัก เล่าปี่ถูกกำหนดให้เป็นตัวละครที่กำหนดให้เป็นผู้มีน้ำใจ เป็นผู้เอาใจใส่ลูกน้อง แต่ความสามารถในเชิงรบไม่มากนัก เช่นเดียวกับผอ. แต่เล่าปี่จะมีทหารเอกที่จะไปคอยรบทัพ จับศึก ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านวางแผนยุทธศาสตร์ และด้าน ื่น ๆ ณ วันนี้ พัทลุง เรามีทหารครบถ้วนแล้ว ทั้งด้านรองฯสพป.พัทลุง เขต 1 ผอ.ร.ร. ถือว่าเป็นทหารเสือที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งศึกษานิเทศก์ด้วยด้วย เท่านั้นยังไม่พอ พัทลุงเรามีทหารที่มีฝีมือดีรบเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้น ก็คือคุณครูที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ขอให้ท่านไปใช้ทหารเอกของท่านที่โรงเรียน ให้เขาได้สมรภูมิรบที่ดีเยี่ยม แล้วเขาจะรบชนะทุกเรื่อง และการรบที่จะช นะได้อย่างราบคาบ บางทีเราใช้กำลังไม่ได้ แต่สิ่งที่เราชนะอย่างราบคาบ โรงเรียนทุกโรงจะต้องมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. เมื่อทำงานประสบความสำเร็จ พวกเราจะได้รับ อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี 5. วันนี้เมื่อเรามีความพร้อมที่จะเดินแล้ว ไม่มีพลังอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ เท่าที่เราจะลุกขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ณ วันนี้ยุทธศาสตร์ อีก 6 เดือน ข้างหน้าเวลามีไม่มา นักอะไรจะเกิดขึ้น เป็นเครื่องพิสูจน์ของเราว่า 6 เดือน คำรับรองการปฏิบัติราชการ 8 เดือน ผลสัมฤทธิ์ และอีก10 เดือน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เราพร้อมแล้วที่จะเดินไปสู่จุดนั้น และสุดท้ายกล่าวฝากว่า การศึกษาของพัทลุง ถ้าไม่ใช่พวกเราทำ ไม่จัดการ แล้วใครจะมาจัดการให้ ความสำเร็จของพัทลุงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น แต่อยู่ที่ทหารเสือของเราที่จะไปรบชนะ และมีทห ารกล้าอยู่ที่โรงเรียนแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ทำ ไม่รู้จะบอกให้ใครทำ ถ้าไม่ทำวันนี้ แล้วเราจะรอเมื่อไหร่ จะทำเมื่อไหร่ รอหนึ่งปี ขาดทุนไปหนึ่งปี เพราะฉะนั้นขอให้เราทำการศึกษาพัทลุง ด้วยมือของเราเอง และสุดท้าย การชิงแชมป์ยากนักหนา แต่ที่ยากกว่าชิงแชมป์ก็คือ การป้องกันแชมป์ การป้องกันแชมป์ยากนักหนากว่า การทำแชมป์ แต่การป้องกันแชมป์ที่ยากกว่าท ่สุดคือการป้องกันแชมป์ด้วยมือของเราเอง

20 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงาน มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ : Thai Education ๒๐๑๔

579950.JPG

>>> วันเสาร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 : Thai Education 2014 และได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติส ริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดงาน “มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3” ขึ้น

การจัดกิจกรรมในงาน เน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรหลักและองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น ในส่วนของ สพฐ. จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานและประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้ อง อาทิ การจัดนิทรรศการนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ ประเด็น Hot Issues และ Best Practices และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตตามโซนต่างๆ ได้แก่ Zone 1 Smart Education Smart Classroom, E-Learning, ห้องเรียนพลิกผัน ห้องเรียนกลับด้าน Zone 2 STEM ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์, Zone 3 Language กระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, EP, MEP, EIS, HanBan, Alliance Francaise, Goethe Institute Zone 4 Learning resources การใช้แท็บเล็ต และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย, Zone 5 New Thinking Paradigm การสอนวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ และการคิดพิเคราะห์ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น De Bono, 4- C Model, Zone 6 Moral & Civic Education การเรียนการสอนด้านคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และสำนึก ต่อสังคม Zone 7 Brain Based Learning กระบวนการฝึกและค้นหา ความสามารถของสมองและจิต สมา ิ พลังจิต การนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา, Zone 8 Special Education การจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท การเรียนร่วมกับเด็กปกติ

4 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สกลนคร เขต 2 อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

575331.jpg

ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบอินทราเน็ต เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2557 สืบเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูคนหนึ่งต้องจัดการเรียนการสอนหลายห้องหลายระดับพร้อมกัน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อการเรีย การสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 135 โรงเรียน นายสุนทร สีดาบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 กล่าวรายงาน ขอบคุณวิทยากรจากกลุ่ม ICT สพป.สกลนคร เขต 2 โดยการนำของนายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน….

ชุลีพร/ข่าว

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ