Tag Archives: สิงห์บุรี

รวมภาพกิจกรรม “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์…ฟรี

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนศ.ศูนย์อาชีวะอาสา ค่ายบางระจันวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู และนักศึกษาอาชีวะที่ออกให้บริการ ณ “ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560” หน้าตลาดสดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ******************************************************************** ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะจิตอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 ให้กำลังใจคณะครูและนักศึกษา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาของ วก.ศรีสะเกษ,วท.ศรีสะเกษ,วก.ขุนหาญ และ วท.กันทรลักษ์ “อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ” ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ กอศ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่สถานศึกษาในพื้นที่ อศจ. อุบลราชธานี จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และวิทยาลัยตระการพืชผลเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับรถและตัวรถ และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบริการน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 *********************************************************** “ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560” หน้าห้างบิ๊กซีชลบุรี ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วช.ชลบุรี หน้าปั๊ม ปตท. (สหกรณ์เกษตรบางละมุง) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนิการโดย วท.พัทยา หน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วท.สัตหีบ นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.ตรวจเยี่ยม พูดคุยและมอบน้ำเครื่องให้กับศูนย์อาชีวะอาสา หน้าตลาดสดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย วท.ชลบุรี กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

895000.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฎ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๔๗ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนคำพอกท่าดอกแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ในครั้งนี้***

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

894962.jpg

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และสภานักเรียน ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ณ ศูนย์ศึกษาวสุพัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และในภาคบ่าย นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ นักเรียนนำเสนอผลงาน

ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559

895099.jpg

6 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 ประธานการประชุม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ( ด้านผลการปฏิบัติงาน ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการเชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูฯ การช่วยราชการของข้าราชการครูฯ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การพิจารณาดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑

878593.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตสาดให้มีความชำนาญมากขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตสาดนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 113 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สามารถ พยอมหอม อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี และ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี พัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

863926.jpg

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาให้เข้าใจความหมายของทักษะชีวิต องค์ประกอบตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิตและแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน และให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาติดเกมและสื่อออนไลน์ได้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายตามฐานระบบข้อมูล NISPA จำนวน 23 คน และครูผู้สุขศึกษาและพลศึกษาสมาชิกชมรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาครู จำนวน 30 คน รวมเป็น 53 คน ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน โดย นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี

11 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day

860669.JPG

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน มีกิจกรรมดังนี้ การบรรยายการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี ดร.เบญจพร ผ่องกำพันธุ์ หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลสิงห์บุรี การนำเอาค่านิยมองค์กร จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ ไปสู่กิจกรรม 5 ส. โดย นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พิธีประกาศเจตนารมย์และพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มต่าง ๆ โดย นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และลงมือปฏิบัติ

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๔ เมษายน ๒๕๕๙

จังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

843987.JPG

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่าน เขต2 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.น่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และ หน.ส่วนราชการจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช conference ศาลากลางจังหวัดน่าน สามารถรับชมถ่ายทอดสด “ความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุพาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

843800.JPG

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ โดยนายพิพิชญ์ ภัทธรางกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้เป็นผู้รับมอบ ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว/ณัฐนภิสา กุลกัลยวรรธน์ ภาพ++++++

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

843974.jpg

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , ดร.มนฑ์ณัฐอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , นายทิชากร กันหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี , ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี , วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนา , การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ , ประธานหอการค้า , ประธานสภาอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

4 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจ คำสั่ง คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และที่ ๑๑/๒๕๕๙

842291.jpg

วันนี้ (30 มี.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วย นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรี สำหรับการประชุมในวันนี้ ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบโล่ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ ดร.ยุพา บุญอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดับ พร้อมคณะครูและนักเรียน และใบประกาศเกียรติคุณที่ทำคุณงามความดีให้กับจังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 6 แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พูดถึงการปัญหาภัยแล้ง และโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้นำเรื่อง คำสั่ง คสช. ที่ 10/2559 และคำสั่งที่ 11/2559 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจ นำเสนอในวาระประชุมเพื่อทราบ

30 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์

841412.JPG

กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ สำหรับวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท การประกาศมอบรางวัลในการทำความดีของลูกจ้างชั่วคราว ร้องเพลงศึกบางระจัน ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับครูใหญ่ประจำวัน ได้แก่ นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ

841376.jpg

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูฃ่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการเงิน บุญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ครูจากอำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉางและวิภาวดี จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 วันจันทรค์ที่ 28 มีนาคม 2559 ครูจากอำเภอพุนพิน พนม คีรีรัฐนิคมและอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 115 คน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปฃส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

“มหกรรมแควน้อยวิชาการรับอาเซียน”

841343.JPG

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแควน้อยวิชาการรับอาเซียน ปีการศึกษา 2558” ณ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายบุญชอบ สุขสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) หัวหน้างานบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนแควน้อย กล่าวรายงาน กลุ่มโรงเรียนแควน้อยประกอบด้วยโรงเรียน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิสิษฐ์วิทยาคาร) โรงเรียนวัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนนำนวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในกลุ่มแควน้อยออกสู่สาธารณชน

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

28 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี รวมพลังพิชิต O-NET

826537.jpg

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET รวมพลังพิชิต O-NET และติดตาม ข้อพิจารณา NT , O NET 2 ความหวัง 8 ความพ่ายแพ้และ Kick off O – NET โรงเรียน วัดกระดังงา โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนศรีอุดมวิทยา

สพป.สิงห์บุรี สร้าง 8 กลยุทธ์พิชิต NT , O-NET สู่การปฏิบัติ 100%

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี ฝากข้อพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียนก่อนสอบ NT , O-NET

การวัดประเมินความสำเร็จของนักเรียน และโรงเรียนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การวัดผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ NT , O-NET เพราะจะเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้เชิงวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเทียบเคียงมาตรฐานจากข้อสอบกลางระดับประเทศการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน และครูในช่วงก่อนวันวัดประเมินผล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังตลอดมา แต่ส่วนที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนดังนั้นจึงได้จัดทำแนวทางให้คิด และแบบประเมินตนเองของโรงเรียนอย่างง่าย ๆ ให้ผู้บริหารและคณะครูได้ทดลองทำ และนำแนวคิดและผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 1. “2 ความหวัง” 1.1 ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และแก้ไขพัฒนานักเรียนเรียนรู้ช้า ศักยภาพน้อย และจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายให้กับนักเรียนเก่ง

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนแปลง 8 กลยุทธ์พิชิต NT , O-NET สู่การปฏิบัติ 100%

2. “8 ความพ่ายแพ้” 2.1 Kick off อย่างเป็นระบบ * หลังจาก Kick off แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้กระตุ้น และสร้างความตระหนักแก่ครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม ให้สอดคล้อง

กับการนับถอยหลัง (Countdown) ครูทั้งโรงเรียนยังไม่มาเข้าร่วม นักเรียนในโรงเรียนยังไม่ตระหนักรับรู้

(2) 2.2 รบอย่างมีเป้าหมาย * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ร่วมกับคณะครู วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และผลการสอบ NT , O-NET ทั้งอดีตและสภาพปัจจุบัน * ผู้บริหารและครูไม่ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายรายกลุ่มสาระ และภาพรวมของโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับและมีเป้าหมายร่วม * ผู้บริหารไม่ได้ประกาศเป้าหมายให้ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง และมีป้ายประกาศให้เห็นชัดเจนอย่างง่าย

2.3 ขยายและระดมสรรพกำลัง * ผู้บริหารไม่ได้ระดมสรรพกำลัง เงินบริจาค สิ่งของ การขอสนับสนุน

จากองค์กรอื่น ๆ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาสนับสนุนกลยุทธ์ – ไม่มีเงินมาช่วย – หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้ช่วย – ไม่มีสิ่งของ ขนม อาหาร เลี้ยงนักเรียน – ไม่มีคนมาช่วยเป็นวิทยากร * ครูทั้งโรงเรียนนิ่งเฉยถือว่าเป็นหน้าที่ของครู ป.6 และ ม.3 หรือครูที่สอนไม่เกิดพลังความร่วมมือภายในโรงเรียน 2.4 วางเส้นทาง Pre test – Post test * ผู้บริหารและครูดำเนินการร่วมกับ สพป.สิงห์บุรี ในกิจกรรม Pre test Middle test และ Post test แบบขาดกระบวนการและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ * ผู้บริหารและครูไม่ได้ดำเนินการ Pre test และ Post test ด้วย ข้อทดสอบ และดำเนินการสอบของโรงเรียนเองด้วย นอกจากของเขต

(3) 2.5 นิเทศแบบถึงลูกถึงคน * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างมี

รูปแบบและต่อเนื่อง * การนิเทศช่วยเหลือครูหลังผลการทดสอบ Pre test , Middle test และ Post test ไม่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในองค์การ 2.6 ค้นหาจุดอ่อนด้วยการกำกับติดตาม * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้วางแผนกำกับติดตามในแต่ละกลยุทธ์ และในภาพรวมทั้ง 8 กลยุทธ์ * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้นำจุดอ่อนจากการค้นพบเข้าสู่กระบวนการปรับแผนงานของโรงเรียน * ขาดการจ้างหรือเชิญบุคคลภายนอกโรงเรียนมาร่วมกำกับติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET

2.7 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ * ผู้บริหารโรงเรียนสร้างระบบแรงจูงใจไม่เพียงพอ และชัดเจนในการ

สร้างแรงกระตุ้นให้ครู และนักเรียนเดินทางไปสู่เป้าหมายความท้าทาย – ไม่มีเงินรางวัลและของรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชัดเจนและประกาศให้ทราบทั้ง โรงเรียนและผู้ปกครอง – ไม่สร้างแรงจูงใจให้ครูได้มุ่งมั่นทุ่มเท ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

แตกต่างกว่าเดิม – ครูไม่มีรางวัลหรือแรงจูงใจอื่น ๆ เพียงพอในการกระตุ้นการฮึดสู้ไปสู่ เป้าหมายของนักเรียน (4) 2.8 ไขข้อข้องใจอย่างเป็นระบบ * ผู้บริหารไม่สรุปผลการดำเนินงาน ในแต่ละกลยุทธ์อย่างมีระบบ เพื่อการประเมินผลสำเร็จ * ผู้บริหารไม่ได้นำข้อมูล ปัจจัยรอบด้านจากการจัดสถานการณ์จำลอง

Post test ไปวางแผนสำหรับการสอบจริง ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจัยการควบคุมของครูผู้คุมสอบ – ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าสอบ – ปัจจัยความตั้งใจไปสู่เป้าหมาย – ปัจจัยความผิดพลาดในการเดินทาง

– ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การกรอกรหัส การระบายด้วยดินสอ ฯลฯ * ผู้บริหารและครูต้องสร้างระบบการเรียนรู้และความตระหนักเรื่อง NT , O-NET ให้กับนักเรียนในชั้นอื่น ๆ นอกจาก ป.6 และ ม.3 * ผู้บริหารไม่ตรวจสอบอย่างรัดกุมว่ามีการทุจริต หรือใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทำให้นักเรียนได้คะแนนนอกเหนือความรู้จริง

“2 ความหวัง และ 8 ความพ่ายแพ้” คือเกณฑ์ประเมินระหว่างดำเนินการ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเพิ่มประสิทธิภาพ จากข้อมูลการประเมินต่อไปนี้ คำชี้แจง

1. ให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทดลองประเมินอย่างง่าย ๆ แบบการตกผลึกตะกอนจากข้อประเมิน

2. คะแนนการประเมินเต็ม จำนวน 100 คะแนน โดยแยกเป็น 2.1 การจัดการเรียนการสอน 70 คะแนน

2.2 การแปลง 8 กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ 30 คะแนน 3. การตีค่าคะแนน 3.1 ถ้าคะแนนประเมินมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป โรงเรียนท่านมีโอกาสบรรลุเป้าหมายอย่างสูง NT , O-NET ที่วางไว้ 5

3.2 ถ้าคะแนนประเมินช่วง 70-79 คะแนน โรงเรียนท่านมีโอกาสบรรลุเป้าหมายปานกลาง NT , O-NET ที่วางไว้ 3.3 ถ้าคะแนนประเมินตั้งแต่ 69 คะแนนลงมา NT , O-NET มีโอกาสบรรลุเป้าหมายน้อยกว่าที่วางไว้

แบบประเมินอย่างง่าย 1. ครูผู้สอน จำนวน 70 คะแนน ได้  คะแนน 1.1 จัดการเรียนการสอนสอดคล้องมาตรฐาน จำนวน 50 คะแนน ได้  คะแนน 1.2 แก้ไขพัฒนานักเรียนเรียนรู้ช้า และศักยภาพน้อย จำนวน 10 คะแนน ได้  คะแนน 1.3 จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายให้กับนักเรียนเก่ง จำนวน 10 คะแนน ได้  คะแนน

2. ผู้บริหาร จำนวน 30 คะแนนได้  คะแนน 2.1 Kick off อย่างเป็นระบบ จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.2 รบอย่างมีเป้าหมาย จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.3 ขยายและระดมสรรพกำลัง จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.4 วางเส้นทาง Pre test , Post test จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน

2.5 นิเทศแบบถึงลูกถึงคน จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.6 ค้นหาจุดอ่อนด้ายการกำกับติดตาม จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.7 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน

2.8 ไขข้อข้องใจอย่างเป็นระบบ จำนวน 2 คะแนน ได้  คะแนน ถ้าผลประเมินตนเองของท่านอยู่ในระดับดีก็ขอชื่นชม และดีใจด้วยเบื้องต้น (ถ้าประเมินแบบตรงไปตรงมา) ถ้าผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดี ให้ท่านเร่งปรับกลยุทธ์และทุ่มเทการทำงาน ร่วมกับคณะครูทั้งโรงเรียนโดยเร่งด่วน เพื่อพลิกกลับมาสู่

ความสำเร็จในระยะเวลาที่เหลือก่อนสอบ NT , O-NET

16 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๕ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

814018.jpg

ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2559 โดยมีนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายสรกฤช เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี

สนับสนุนงบประมาณของขวัญสำหรับเด็กทุกคน และอาหารให้เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน นำกิจกรรมมาร่วมให้ความสนุกสนาน และความรู้แก่เด็กจำนวนมาก ในการนี้โรงเรียนสิงห์บุรี สังกัด สพม.5 นำกิจกรรมเปิดรั้วสู่โรงเรียนสิงห์บุรี มาให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ชมและทำกิจกรรม สำหรับการจัดงานวันเด็กมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของ เด็กและ เยาวชน 2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและชุมชน 3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร 4) เพื่อให้เด็ก และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี .

14 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ