Tag Archives: สิงห์บุรี

ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)

1055207.JPG

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 229/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ฯ เพื่อนิเทศ ติดตามและให้คำปรึกษา รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี

28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน สพป.สิงห์บุรี รับเกียรติบัตร นักเรียนที่ประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี ในประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

1042750.jpg

จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2561

วันนี้ (29 มกราคม 2561) ณ.ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยมี นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 พร้อมด้วย นาย ประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมในการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ในการประชุม ได้มีการนำสวดมนต์ การปฏิญาณตน จากนั้นได้ มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี จำนวน 4 ราย ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี ประจำปี 2561 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายดังนี้ 1. นายนรากรณ์ จูงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอินทร์บุรี 2.น.ส.ปิยธิดา โปร่งปาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 3.นายอาทิตย์ ไหมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์บุรี 4.เด็กหญิงศลิษา สืบสาย ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพรหมสาคร และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสิงห์บุรี หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมในระเบียบตามวาระ เรื่องงานนโยบายรัฐบาลและงานสำคัญของจังหวัด

29 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายให้กับประธานเขตคุณภาพการศึกษา

1039865.JPG

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อมอบนโยบาย ดังนี้ ๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๒.การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ๓. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔.ข้อสังเกตจาการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา และ ๕ เรื่องยกร่างระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าด้วยการแบ่งเขตคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา

1040723.jpg

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ก่อนเข้าวาระประชุมรับชม VTR งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมยกยกเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การมอบเงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี

พิษณุโลก ประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ปี 2560

1040689.JPG

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มที่ 7เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีนางนิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ แบ่งการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา /ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง /ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดที่ 7 เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ ณ ห้องทิวลิป รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก การคัดเลือกดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

1037574.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากร และ ครู ICT โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ร่วมประชุมทางไกล (Conference) มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก พิธีเปิดโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

1037098.JPG

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมประชุม/อบรม สร้างความตระหนักในการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในนามคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรม สร้างความตระหนักในการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ด้วยปัจจุบันเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพในสถานศึกษาตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน เป็นกิจกรรมหลัก กิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดให้มี โครงการนี้ขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 โดยเป้าหมายในการอบรมคือที่ปรึกษา ครู 60 คน และนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 240 คน จำนวน 60 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 300 คน สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 เป้าหมายการอบรม จำนวน 200 คน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และในการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากจังหวัดสิงห์บุรี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการฯ พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส สนับสนุนสถานที่ อาหาร นายจิรัฎฐ์ แสงสว่าง หัวหน้าคณะวิทยากร และผู้บริหารโรงเรียน ครู ที่ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยดูแลนักเรียนตลอดการอบรม ภาพข่าว โดย นางบุญประกอบ ชีวะธรรม / น.ส.คณิตฐา คำภาค

18 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันครูจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

1035704.jpg

วันครูจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมืองสิงห์บุรี โดยมี พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ สามเณร จำนวน 66 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลให้กับครู ครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ครูดีของปวงประชา ครูดีไม่อบายมุข และมอบรางวัล การประกวดคำขวัญวันครู โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายพิธีการและพิธีกร วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนดการจัดงานวันครู นายชวลิต พึ่งโภคา ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายปฏิคม ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ครู และ ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในครั้ง ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธจ.สิงห์บุรี , สพป.สิงห์บุรี , สพม. 5 , กศน.จังหวัดสิงห์บุรี , คณะกรรมการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี , ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบจ.สิงห์บุรี , ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี , วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี , สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี , สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี และ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,600 คน

16 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ OBEC AWARDS ระดับภูมิภาค

1034137.jpg

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการ เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำหรับในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประกวดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 36 เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคใต้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 113 กิจกรรม 190 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและเลขานุการ ของคณะกรรมการดำเนินการ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เชต 2

โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว โรงเรียนสังกัด สพป.เลย เขต 2

1034296.JPG

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้กล่าวขอบคุณทางบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จัดโครงการแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน ,มอบอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านวังแท่น คิดเป็นมูลค่า ๔๐๕,๐๐๐.-บาท ตามโครงการ Happy Workplace กับบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ปีที่ ๙ ณ โรงเรียนบ้านวังแท่น ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง ขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งที่ท่านนำมามอบให้ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าได้แต่เป็นความเอื้ออาทร ความห่วงใยที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวังแท่นรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียง ขอบคุณ คุณพิทยา ศรีเมือง ศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านวังแท่น ผู้แนะนำโครงการ WD สำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งจะเป็นตัวอย่างสำหรับเด็กๆ รุ่นต่อไป นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน อาทิ ผลงานศิลปะวาดภาพ การทำลูกประคบ ยาหม่อง ผลิตภัณฑ์สบู่ การทำขนมไทย และขนมโดนัท ซึ่งโรงเรียนบ้านวังแท่น เป็นโรงเรียนทำกินโรงเรียนแรกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

สพป.สิงห์บุรี ร่วมโครงการช่วยน้องภาคเหนือต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดย Cluster 2

1034163.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมโครงการช่วยน้องภาคเหนือต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดย Cluster 2

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะ บุคลากร สพป.สิงห์บุรี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเขตตรวจราชการ ที่ 2 (Cluster 2) เพื่อระดมทรัพยากรในการนำมาช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับมอบหมายจาก ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ( Cluster 2 : สพป.สิงห์บุรี สพป.อ่างทอง สพป.ชัยนาท สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพม.5) ให้เป็นผู้แทน เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวและเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการช่วยน้องภาคเหนือต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ

13 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๗ มกราคม ๒๕๖๑

อ่างทอง ร่วมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

1031134.JPG

ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมปอง คงอ่อน, นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วม พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องค์รักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทย 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน และได้เยี่ยมเต็นท์นิทรรศการ เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมแข่งขัน หลังพิธีเปิดมีพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งต่อไป “ครั้งที่ 68” ได้แก่ จังหวัดนครปฐม .///ณํัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ ภาพ/ข่าว

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ

1031503.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้มอบหมายให้ สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียนสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น สำหรับปีนี้ มีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 455 คน แยกได้ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 165 คน, มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 134 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 156 คน โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลในการสอบครั้งนี้

ภาพ/กาญจนา พัดพา

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1031498.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สนามสอบ ณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการควบคุม กำกับ ดูแลในการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี มีนักเรียนสมัครสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม 230 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม 1 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม 249 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

7 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1027474.JPG

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๔ -๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก การกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) การร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเขียน และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

/ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

1027860.jpg

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ก่อนเข้าวาระประชุมรับชม VTR การรายผลการดำเนินงาน สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมยกยกเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การมอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (จำนวน 4 รางวัล) ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

สพป.นศ.๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารในสังกัดมอบนโยบาย

1028376.jpg

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พูดคุยการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นางกฤษณา ชั้นแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลทางการเงินและนายอนุรักษ์ รักทอง รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พูดคุยสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ และสรุปตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับภาคบ่ายแบ่งกลุ่มเครือข่ายจัดทำโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-net// สุภาพร ดาราจิตร ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

26 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑ พย. ๖๐ ติดตามความก้าวหน้าฯพร้อมรับการประเมินความโปร่งใส

1009424.jpg

1พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดยนายชนม์ มานิชชอบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ มอบนโยบาย และแนวทางในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดวันที่จะมาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

2. ผอ.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัด ชัยนาท/สิงห์บุรี/อ่างทองและลพบุรี หรือผู้แทน

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการต้อนรับ การนำเสนองาน/ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของทีมงานทุกคณะ การตอบแบบสอบถามออนไลน์ของบุคคลากรทุกคน (ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาาน) การจัดส่งข้อมูล EBIT 1 – EBIT11 ของทีมงานทุกคณะ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ ออนไลน์

01 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ