Tag Archives: สอบเข้า

ค่ายเพื่อนกาวน์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี มี 1 ครั้ง ค่ายที่จะพาน้องๆมาค้นหาคำตอบ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชาทั้งสี่ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร และ รังสีเทคนิค และตอบคำถามแก่น้องๆเหล่านี้ – สหเวชคืออะไร? – สหเวชอยู่ตรงไหน? – สหเวชเรียนอะไรบ้าง? – แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร? – สอบเข้าแต่ละสาขาใช้วิธีใดบ้าง? – แต่ละสาขาจบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง? นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน มิตรภาพ ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่นที่หาจากที่ไหนไม่ได้ วันที่จัดค่าย 21-24 ตุลาคม 2559 รับสมัคร 12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 คุณสมบัติ น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์- “”ค””ณิต สถานที่จัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบค่าย แบบค้างคืน 4 วัน 3 คืน ค่าใช้จ่าย 400 บาท / คน ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dropbox.com/s/8le16q57axnw6jb/AHSCAMP_12th.pdf?dl=0 อย่าลืมมาปริ้นท์ใบสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่เพจhttps://www.facebook.com/AHSCUCamp/

มาตามหาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะอยู่ในความทรงจำน้องๆ ตลอดไป

พี่ทุกคนรอน้องๆ อยู่น้าาา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

รับตรง๖๐ ม.อีสเทิร์นเอเชีย

โควตารับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย

ปีการศึกษา 2560 **ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสัมภาษณ์ กู้ยืมกองทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่เทอมแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย *** รับจำนวนจำกัด !! 1. คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาการท่องเที่ยว(เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ) 2. คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ) 3. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ) 4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและบริหาร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) ส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาคณะทั่วไป ประกอบด้วย 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 1.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 1.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 1.5 ค่าสอบธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท 1.6 ค่าเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 3,000 บาท ผู้รับ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญลึก ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อ. เสาวลักษณ์ บุญลึก ( อ.จิ๋ว) ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.095-496-9903 หรือ @ Line : society-jiew14

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมวางแผนจัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

704619.jpg

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไไทย ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อวางแผนส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการฯ ที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นนิสัย เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เยาวชน หลังลาสิกขาได้มีพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นพลเมืองที่ดีและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมบรรพชารในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะดำเนินการบรรพชาเพื่อเข้าอบรม ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 สิ้นสุดการอบรม ในวันที่ 23 เมษายน 2558

คณะกรรมการฯ ร่วมวิพากษ์นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2

704473.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

มีคณะกรรมการ ทรงคุณวุฒิและตัวแทนในกลุ่มจังหวัดที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวม 8 จังหวัด 19 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์และสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯได้ออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาแล้วในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งในกลุ่มจังหวัดที่ 7 มีนักเรียนและสถานศึกษาที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 51 หน่วย แบ่งเป็นนักเรียน 29 หน่วย สถานศึกษา 22 หน่วย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล

ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

704566.JPG

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายมนูญ จันทร์สุข กล่าวว่า การจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) ในครั้งนี้ ได้กำหนดระดับศูนย์สอบออกเป็น 2 ศูนย์ คืออำเภอเบตงและอำเภอธารโต และระดับสนามสอบ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 สนามสอบ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 4 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สนามสอบโรงรียนบ้านนาข่อย สนามสอบโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สนามสอบโรเงรียนบ้านโต สนามสอบโรงเรยนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สนามสอบโรงเรียนบ้านแหรและสนามสอบโรงเรียนบ้านเยาะ โดยจะดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

นอกจากนี้แล้วขอฝากไปยังคณะกรรมการสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ให้เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบเพื่อให้การจัดสอบมีความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใสและไมทุจริต ตลอดจนผู้เข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ ในการสอบทุกวิชาอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยล เขต 3 ภาพ/ข่าว

27 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๔ เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบชาวศิวิไลซ์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

592738.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระย รอง ผอ.สพ.34 ตัวแทนของ สพม.34 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ในสังกัด ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,543 รูป จัดโดยอำเภอสารภี มีโรงเรียนในสังกัด เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบชาวศิวิไลซ์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 4 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใ ม่ และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยโรงเรียนดังกล่าว ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ประชาสคมอาเซียน AEC.สำหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นคนเก่ง คนดีและคนมีความสุข อุปนิสัยร่าเริง จะได้รับทุนการศึกษาทุนละ 5000 บาท และได้รับสิทธิพิเศษติวเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมนายร้อย TTC โดยไม ่เสียค่าใช้จ่าย ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1) สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า จ่าอากาศ 2) ติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ 3) ติวสอบนายสิบตำรวจ และโรงเรียนสันติสุขได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นบริเวณถนนหน้าอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ