Tag Archives: สสวท.

สพป.ชุมพร เขต ๑ รวมพลังยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ ตามแนวทาง สสวท. โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

1034519.JPG

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ตระหนักในความสำคัญ จึงเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู ในสังกัด ให้สามารถนำแนวทางการจัดกิจกรรมของ สสวท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณครูกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 223 คน ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ชั้น ป.6 จำนวน 75 คน, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ป.6 จำนวน 70 คน, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 จำนวน 38 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 จำนวน 40 คน

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/นิตา คุณวุฒิ

14 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

878360.JPG

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนอุทัยวิทยาคม (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย) – รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี , เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี, ปลัดจังหวัดอุทัยธานี, ศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒, ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จฯ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี, ภริยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ภริยาปลัดจังหวัดอุทัยธานี, ภริยาศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร เสด็จฯ เข้าภายในพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทูลเกล้าถวายหนังสือผลงานของโรงเรียนและของที่ระลึก ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถวายรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๘๐ ราย ทรงพระดำเนินไปยังแท่นเปิดแพรคลุมป้าย “ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์” ทรงทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการ STEM Education ในพระราชดำริ ทรงพระราชดำเนินเยี่ยมชม “ศูนย์เครือข่าย STEM Education จังหวัดอุทัยธานี” ทรงดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเกษตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ โรงเรียนวัดหนองมะกอก และโรงเรียนวัดทัพหมัน ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน) ในพระราชดำริของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี ทรงดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองอุทัย ทรงพักผ่อนตามพระอิริยาบถ ทรงฉายพระรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ ชุด ทรงฉายพระรูปร่วมผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำนวน ๑ ชุด ฉายพระรูปร่วมคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำนวน ๓ ชุด ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม ทรงปลูกต้นสุพรรณิการ์ จำนวน ๑ ต้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่รับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนินกลับ (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัยส่งเสด็จ)

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ร่วมกันสนองแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำการศึกษาแบบ STEM Education มาเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสภาพแวดล้อมจริง และจุดประกายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยโครงการ MiniPhaenomenta รวมทั้งพัฒนา ศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มจากการสนับสนุนให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบ

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

773188.JPG

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นนายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ที่สนองต่อนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมปฏิบัติการดังนี้

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถานศึกษา ในสังกัดให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับชาติ ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ท่าน อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา และอาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว++++++++++

11 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผช.เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน

697552.JPG

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทำให้เกิดการบูรณาการของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ทั้งหมดทั่วประเทศ 13 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นำร่องประจำภูมิภาคต่างๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ประจำภาคเหนือตอนบน โดยมี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เขต 35 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในการนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2557 ประกอบด้วย ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน กิจกรรม STEM Camp สำหรับนักเรียน ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.770370526371879.1073742406.205…

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพังงา กว่า ๕๐๐ คน เข้าสอบคัดเลือก สสวท.

674806.jpg

นักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพังงา เข้าสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 510 คน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยมี นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา ตรวจเยี่ยมห้องสอบ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน ซึ่งการสอบในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

สพป.พังงา ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการร่วมมือกับ สสวท. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ข้ึนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งภาคเช้าจะเป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

15 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศในกลุ่ม OECD

646073.jpg

จากวารสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฉบับที่ 189 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2557 ได้ตีพิมพ์บทความผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ซึ่งผลการประเมิน PISA หรือ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ Programme for International Student Assessment ของนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาการจัดอันดับความสามารถของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (World Competitiveness Rankings) ของประเทศไทย โดยองค์การนานาชาติต่างๆ จะสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของกำลังคนเพื่อการลงทุนในประเทศไทย จากบทความ ผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย จำนวนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดที่อยู่ในระดับเดียวกับ OECD (Organisation for Economics Co-operation and Development) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ Mathematical literacy 15 จังหวัด Scientific literacy 14 จังหวัด Reading literacy 14 จังหวัด ซึ่งอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักเรียนมีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศในกลุ่ม OECD และจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครนายก พะเยา เพชรบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง มหาสารคาม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุโขทัย สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชม และขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ผล PISA ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดอยู่ในระดับเดียวกับ OECD กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงาน มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ : Thai Education ๒๐๑๔

579950.JPG

>>> วันเสาร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 : Thai Education 2014 และได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติส ริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดงาน “มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3” ขึ้น

การจัดกิจกรรมในงาน เน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรหลักและองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น ในส่วนของ สพฐ. จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานและประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้ อง อาทิ การจัดนิทรรศการนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ ประเด็น Hot Issues และ Best Practices และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตตามโซนต่างๆ ได้แก่ Zone 1 Smart Education Smart Classroom, E-Learning, ห้องเรียนพลิกผัน ห้องเรียนกลับด้าน Zone 2 STEM ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์, Zone 3 Language กระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, EP, MEP, EIS, HanBan, Alliance Francaise, Goethe Institute Zone 4 Learning resources การใช้แท็บเล็ต และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย, Zone 5 New Thinking Paradigm การสอนวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ และการคิดพิเคราะห์ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น De Bono, 4- C Model, Zone 6 Moral & Civic Education การเรียนการสอนด้านคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และสำนึก ต่อสังคม Zone 7 Brain Based Learning กระบวนการฝึกและค้นหา ความสามารถของสมองและจิต สมา ิ พลังจิต การนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา, Zone 8 Special Education การจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท การเรียนร่วมกับเด็กปกติ

4 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ