Tag Archives: สระแก้ว

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวย รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้ม

615501.jpg

นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวย รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัด ตามความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน และยังเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ในกาทำกิจกรรมได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมย่อยและกิจกรรมกลุ่มใจ จะมีการเข้าค่ายระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีนักเรียนร่วมเข้าค่ายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน ครู ๕ คน วิทยากร ๓ คน คือ นางสาวปรางทิพย์ ศรีจันดี ครูโรงเรียนวัดปทุมสราวาส นางสาวทวีทรัพย์ ใจสัจจะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน และนางประภัสสร แจ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดยางยี่แส โดยมี นายชูชาติ รักอู่ ผอ.โรงเรียน และนายอภิวัฒน์ พิมพ์พวง รอง ผอ.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส เป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย…

สพม.7 รับมอบนโยบายจากเลขา กพฐ.สู่การปฏิบัติ

615329.jpg

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2557 ) สพม.7 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยมีนายมานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม.7 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ หลังจากนั้น ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.7 ได้นำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ เลขา กพฐ. คนใหม่ ดร.กมล รอดคล้าย ชี้แจงให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบ โดยงานที่จะดำเนินการจัดทำมี 3 เรื่องใหญ่ คือ การศึกษาสู่อาเซียน การยกระดับคุณภาพการสกึษา และ การเตรียมตัวสอบ PISA ส่วนแนวทางในการทำงาน ให้มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน การเมืองต้องสับสนุน ต้องสร้างพลังอำนาจ เช่น การอบรมพัฒนา และได้เน้นย้ำเรื่อง การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ข้อ ของ คสช.ได้แก่ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 3. กตัญญู 4.ใฝ่หาความรู้ ทางตรง/ทางอ้อม 5.รักษาวัฒนธรรม ประเพณี 6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี เผื่อแผ่ แบ่งปัน 7. เข้าใจประชาธิปไตย 8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ 10. ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11.เข้มแข็ง ละอายต่อบาป 12.คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม – See more at: http://www.spm7.go.th/main/news/1829.html#sthash.eTCXW87z.dpuf++วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว+++

สพป.สก๑ จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

615113.JPG

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการจัดโครงการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕ โรงเรียน ได้แก่ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

๑. โรงเรียนบ้านคลองผักขม

๒. โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

๓. โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

๔. โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

๕. โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

๖. โรงเรียนบ้านภูเงิน

๗. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

๘. โรงเรียนบ้านหินกอง

๙. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

๑๐. โรงเรียนบ้านทัพหลวง

๑๑. โรงเรียนบ้านเขาแหลม

๑๒. โรงเรียนบ้านไร่สามศรี

๑๓. โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๔. โรงเรียนบ้านท่าผักชี

๑๕. โรงเรียนบ้านหนองเตียน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

21 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

580308.JPG

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีความสำคัญ คือเป็นวันครบรอบพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตร ย์ อันเป็นวันที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีทรงสวมมงกุฎอย่างเป็นทางการ ในรัชกาลปัจจุบันของประเทศไทย วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ นันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้ถือได้ว่าเป็นการครองร ชย์ฯ ปีที่ ๖๔

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

06 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ สพป.สก เขต ๑

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

1. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว *

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

2.3 เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุด *

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2 “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า…500,000..บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 อาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน ชั้นละ 6 ห้องเรียน

4.2 ชั้นล่างมีห้องส้วม 2 ห้อง

4.3 ฐานรากตอกเข็ม

4.4 อาคารกว้าง 9.4 เมตร ยาว 56.00 เมตร

4.5 ยกพื้นจากระดับดิน 0.85 เมตร

4.6 ห้องเรียนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

4.7 ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด

4.8 ทาสีอาคาร

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน ………..330………….วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง ภายในวงเงิน 9,147,000. บาท *

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน 957,4000 บาท 8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ถนน จันทบุรี – สระแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รหัสไปรษณีย์27210

2) โทรศัพท์ : 037-251447

3) โทรสาร : 037-251447

4) ทางเว็บไซต์ : mtp179.org

5) Email Address : ssrk1105@obecmail.obec.go.th ‹ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 สพป.สก เขต 1 รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมโปรแกรมฝึกฟรี ›

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยภาค ค สพม.๗

577283.JPG

+++นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สนามสอบ สพม.7(ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก) ซึ่งดำเนินการสอบ ภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการดำเนินการสอบ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อจับฉลากห้องสอบโดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ห้องละ 5 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาค ก และ ข จำนวน 363 คน วิชาเอกที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ รองลงมา คือ สังคมศึกษา และวิชาเอกที่มีผู้สอบผ่านน้อยที่สุดคือ ดนตรีสากล การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความรัดกุม โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดทุจริต +++วรัญ ภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว +++

27 เมษายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ