Tag Archives: สระแก้ว

นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

1032816.JPG

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำโครงการ Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2561 ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ โดยให้แต่ละโรงเรียนเลือกผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเองตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และดีที่สุด โดยมีภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (3BB) ร่วมให้ความรู้ ข้อมูลในการการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตโดย ให้ยึดหลักการเลือกใช้ Hi-Speed Internet ที่มีความเสถียรที่สุดตามกำลังที่สามารถทำได้ และมอบเกียรติบัตร /โล่ ให้กับโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว ….. ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

10 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สอศ.เดินสายภาคใต้ ยกระดับFix it center Thailand๔.๐

3.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)ภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0ทั่วประเทศ ทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล 8,000ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพโดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และนอกจากจะยกระดับศูนย์Fix it center ให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว จะมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของศูนย์ Fix it center ด้วยแจกจ่ายไปยัง Fix it center ทั่วประเทศ เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานและกรอบการยกระดับคุณภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับการประชุมการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน Fix it centerศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคต่างๆ มีกำหนดการดังนี้ –ภาคเหนือ14 มี.ค.60 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ -ภาคกลาง 15 มี.ค.60 ณ อบจ.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17 มี.ค 60 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี – ภาคตะวันออก20 มี.ค 60 ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว- และภาคใต้23 มี.ค.60 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

895000.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฎ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๔๗ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนคำพอกท่าดอกแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ในครั้งนี้***

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

894962.jpg

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และสภานักเรียน ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ณ ศูนย์ศึกษาวสุพัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และในภาคบ่าย นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ นักเรียนนำเสนอผลงาน

ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559

895099.jpg

6 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 ประธานการประชุม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ( ด้านผลการปฏิบัติงาน ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการเชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูฯ การช่วยราชการของข้าราชการครูฯ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การพิจารณาดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ประชุมคณะบริหารองค์กรเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและการประชุมสัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

892433.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยแจ้งภารกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ประกอบด้วย (จังหวัดตาก, สงขลา,มุกดาหาร, สระแก้ว,ตราด,หนองคาย,นราธิวาส,เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรือง การศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยให้คณะกรรมการหรือผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูง ศธ. เยี่ยมโรงเรียนนำร่องโรงเรียนสุจริต สพป.กทม.

822703.JPG

เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ภูธร (จันทะหงษ์) ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร. บุญญลักษณ์ พิมพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนการของโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน โดยมี นางณภัทรภัคร ธัญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กทม. (ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กทม.) น.ส.อารยา สระแก้ว ศน.สพป.กทม. นางจันทนา ทองศรีงาม ผอ.ร.ร.วัดเวตวันธรรมาวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการรอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

08 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)

808462.JPG

ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 ภูมิลำเนา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา – มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

– ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ปริญญาเอก ศษ.ด (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการรับราชการ

– เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาตูบ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

– 16 พฤษภาคม 2537 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

– 1 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

– 1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

– 18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

– 22 ตุลาคม 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

– 6 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

– 13 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

– 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

– ปี 2549 รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– ปี 2553 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี

– ปี 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก สก.สค.

14 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สระแก้ว เขต 2 จัดมหกรรมกีฬา ดอกแก้วบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 2

687113.JPG

วันนี้ (11 ธันวาคม 2557) ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2 “ดอกแก้วบูรพาเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีการจัดแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิสและกรีฑาทั้งประเภทลู่และลาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 2,720 คน การแข่งขันมีมาตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2557 กำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รู้จักความสามัคคี การรู้จักแพ้ชนะ รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเยาวชนมีความสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป การนี้่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ บริษัท ห้างร้านในอำเภออรัญประเทศ และภายในจังหวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : ฐิติวรดา ผักไหม นักประชาสัมพันธ์

โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมแบ่งปันความอบอุ่น ในโครงการ รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

687338.JPG

สายธารน้ำใจ สพป.นครปฐม เขต 1 หลั่งไหล สู่ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค จากโรงเรียนในสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ผู้ใหญ่บ้าน สพป.นครปฐม เขต 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 สพม.9 ได้นำสิ่งของ เสื้อกันหนาว และเงินบริจาคมารวมสมทบ และบรรจุสิ่งของใส่ในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เดินทางรวมขบวนคาราวานไปด้วยกัน โดยมีตัวแทนจาก สพป.นครปฐม เขต 1 ,2 สพป.ราชบุรี 1,2 และ สพม.9 นำไปมอบให้โรงเรียนในสังกัด ณ สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ โดยจะมีพิธีมอบและปล่อยขบวนคาราวานโครงการฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี ต่อจากนั้นกองคาราวานซึ่งจะมีตัวแทนทุกเขต ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 วันที 13 ตามโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาวต่อไป –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–//

https://www.facebook.com/esanpt1

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/609150965939…

บริษัท ข้าวแคบทุ่งฟ้า จำกัด โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย – ตาก)

686886.JPG

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้จัดตั้ง “บริษัท ข้าวแคบทุ่งฟ้า จำกัด” ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานของคนในท้องถิ่น และยังเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการได้แก่ ตลาดนัด ร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดตาก เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะในการบริหารจัดการในรูปแบบบริษัท สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วย

“ข้าวแคบ” หรือข้าวเกรียบงาดำ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ทำมาจากข้าวจ้าวและมีส่วนประกอบของงาดำ

คนในท้องถิ่นเรียกว่า “ข้าวแคบ” ส่วนผสมประกอบด้วย ข้าวจ้าว งาดำ เกลือป่น สมุนไพรที่ใช้ เช่น ดอกอัญชัน มีวิธีการผลิต ดังนี้

1. นำข้าวจ้าวมาแช่น้ำให้นิ่ม แล้วโม่ให้เป็นแป้ง

2. ผสมแป้ง งาดำ เกลือ และสมุนไพรเข้าด้วยกัน

3. เตรียมไฟ พร้อมหม้อ และอุปกรณ์สำหรับไล้ข้าวแคบ

4. นำข้าวแคบที่ไล้เสร็จจากที่สุกแล้วไปตากแดด ให้ข้าวแคบแห้ง

5. นำข้าวแคบที่ตากแห้งแล้วมาบรรจุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ “ข้าวแคบทุ่งฟ้า”

จำหน่ายในราคากล่องละ 35 บาท สถานที่จำหน่ายก็คือ ตามตลาดนัดในชุมชน ร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ร้านค้าในวัดพระบรมธาตุอำเภอสามเงา(หลวงพ่อทันใจ) เป็นต้น

จุดเด่นของการผลิต คือวัตถุดิบ และอุปกรณ์เป็นของที่มีในท้องถิ่น หาซื้อได้ง่าย

11 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คนใหม่

658921.jpg

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2503

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 167 หมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ครอบครัว

บิดา : นายสำอางค์ จันทร์หอม อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย

มารดา : นางทองชุบ จันทร์หอม อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย

ภรรยา : นางนันทกานต์ จันทร์หอม อาชีพ รับราชการครู ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี

บุตร : 1.นางสาวสิริกัญญา จันทร์หอม 2.นางสาวปาริฉัตร จันทร์หอม 3.เด็กชายดีนำ จันทร์หอม

ประวัติการศึกษา

– อนุบาล โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี

– ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

– ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดทองกลาง จังหวัดอ่างทอง

– มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี

– ประกาศนียบัตร (ป.กศ.) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

– ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง

– ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2528

– ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538

– ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2552

การฝึกอบรม

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่

13 ส.ค. 2551 วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง (ขั้นความรู้เบื้องต้น) ค่ายบำราบปรปักษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 ม.ค. 19 ก.พ. 2531 เตรียมครูใหญ่ สปช. รุ่นที่ 2 สถาบันผู้บริหารการศึกษา

22 เม.ย. 2532 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (ขั้นความรู้ขั้นสูง) ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

2 พ.ค. 24 ธ.ค. 2536 เตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

23 มิ.ย. 2536 ไมโครซอฟวินโด (31 ชั่วโมง) โรงเรียนคอมพิวเตอร์เมืองแก้ว

19 – 21 ก.ค. 2537 วิทยากรเพื่อเผยแพร่และขยายผล

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดชลบุรี

22 – 27 ส.ค. 2540 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระแก้ว

26 ส.ค. – 24 ก.ย. 2542 เตรียมศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

20 – 24 มี.ค. 2543 การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ

ศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

22 – 23 พ.ค. 2543 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

14 ก.ค. 2544 หลักสูตร “ศิลปะการเป็นพิธีกร” สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

14 – 18 ส.ค. 2544 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษา

รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2545 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

การศึกษาตามระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ค.

Resource สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2554 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารประจำการ สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

25 – 29 พ.ย. 2545 หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเขต

พื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

พ.ศ. 2545 หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ สำนักงาน ก.พ.

22 – 23 ก.พ. 2544 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดจันทบุรี

รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

ก.ย. – พ.ย. 2546 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า

31 ม.ค. 2553 หลักสูตร “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ในระบอบ

ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด สพฐ.” สถาบันพระปกเกล้า

29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2553 หลักสูตรวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 – 20 ส.ค. 2553 อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำเป็นเลิศ

ด้วยหลักสูตรผู้นำที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ

เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 มิ.ย. 2554 – 25 ก.พ. 2555 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง

(นศส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

24 – 26 เม.ย. 2555 สัมมนาวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่

ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

2 พ.ค. 2542 “การจัดการศึกษาและวัฒนธรรม”

ณ ประเทศมาเลเซีย (IMT – GT) สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

27 – 30 พ.ย. 2547 “การบริหารและจัดการศึกษา”

ณ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันพระปกเกล้า

21 – 26 พ.ย. 2548 การพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลัง

และโลจิสติกส์ (Logistics)

ณ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

12 – 27 พ.ค. 2550 ศึกษาเชิงลึกด้านการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษา ณ ประเทศสหราชอาณาจักร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 – 24 พ.ย. 2551 โครงการของ สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน

ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26 – 28 เม.ย. 2553 “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี

เขต 1“ ณ ประเทศเวียดนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12 – 21 พ.ค. 2554 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

สาธารณรัฐเช็ค, ออสเตรีย และฮังการี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 – 16 ส.ค. 2554 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ณ ประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์ และเดนมาร์ก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กระทรวงศึกษาธิการ

19 – 22 มิ.ย. 2555 โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์คณะบุคคล

อินโดนีเซีย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

เขต 1

24 – 30 มิ.ย. 2555 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง

กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.) ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– บรรจุในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเสือ จังหวัดอ่างทอง 15 พฤษภาคม 2523

– ครูใหญ่โรงเรียนวัดประสาท จังหวัดอ่างทอง 19 ตุลาคม 2531

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 1 มิถุนายน 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสตูล 28 มีนาคม 2543

– ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 1 ตุลาคม 2543

– ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 18 มกราคม 2545

– ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พ.ศ. 2546 – 2547

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พ.ศ. 2547 – 2551

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 พ.ศ. 2551 – 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พ.ศ. 2553 – 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พ.ศ. 2555 – 2557

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ในองค์คณะบริหารงานบุคคล

– กรรมการการประถมศึกษาอำเภอ

– กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– อนุกรรมการข้าราชการครูจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– กรรมการบริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด

– กรรมการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

– กรรมการบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

– อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– อนุกรรมการกำกับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– กรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

– อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี

– กรรมการเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี

– ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี และสระบุรี ประสบการณ์พิเศษ

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดจันทบุรี

– ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และลพบุรี

– เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติของ กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี

– ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

– ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด และสระบุรี จำกัด

– ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี

– คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย

– คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

– อุปนายกสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

– อุปนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย วิทยากร

– วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

– ครูดีเด่นระดับโรงเรียน

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (เข็มครุฑทองคำ) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

– ข้าราชการผู้มีจรรยามารยาท (เข็มพฤหัสบดีทองคำ) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– ผู้บริหารการศึกษารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

– ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ใน 3 ให้ศึกษาดูงานเรื่องการกระจายอำนาจในประเทศอังกฤษ คติในการปฏิบัติงาน

“ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไร้ผลประโยชน์

โปรดงานมวลชน เน้นทั้งคนและงาน” บทกลอนประจำใจ

“แม้สับสนคับข้องหมองใจจิต แม้ชีวิตคับข้องต้องขวากหนาม

แม้เหน็ดเหนื่อยใจกายทุกวันยาม แม้นต้องหามก็ต้องสู่เพื่อแผ่นดิน” วัฒนธรรมการทำงาน

09 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพป.สระแก้ว เขต 2 กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา

659530.jpg

วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2557 ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นำคณะรองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกันประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระยะ 4 ปี โดยการร่วมกันคิดวิเคราะห์ ระดมความคิด ข้อเสนอแนะแนวคิดที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การประชุมจัดขึ้น ณ บ้านปู รีสอร์ท แอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภาพ/ข่าว : ฐิติวรดา ผักไหม นักประชาสัมพันธ์

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จัดอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

659529.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถนะ การสร้างเครือข่ายประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 64 คน มี นายประยูร บุญตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี <<< นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ ภาพ/ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ

659550.jpg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทัศนศึกษา ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย-กัมพูชา (สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย) ที่มีความร่วมมือกันมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health ที่เน้นถึงสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุข ปศุสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังบูรพา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ภายใต้คำว่า “สุขภาพหนึ่งเดียวหัวใจเดียวกัน” ในการนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เฝ้ารับเสด็จ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

11 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวย รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้ม

615501.jpg

นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวย รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัด ตามความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน และยังเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ในกาทำกิจกรรมได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมย่อยและกิจกรรมกลุ่มใจ จะมีการเข้าค่ายระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีนักเรียนร่วมเข้าค่ายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน ครู ๕ คน วิทยากร ๓ คน คือ นางสาวปรางทิพย์ ศรีจันดี ครูโรงเรียนวัดปทุมสราวาส นางสาวทวีทรัพย์ ใจสัจจะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน และนางประภัสสร แจ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดยางยี่แส โดยมี นายชูชาติ รักอู่ ผอ.โรงเรียน และนายอภิวัฒน์ พิมพ์พวง รอง ผอ.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส เป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย…

สพม.7 รับมอบนโยบายจากเลขา กพฐ.สู่การปฏิบัติ

615329.jpg

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2557 ) สพม.7 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยมีนายมานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม.7 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ หลังจากนั้น ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.7 ได้นำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ เลขา กพฐ. คนใหม่ ดร.กมล รอดคล้าย ชี้แจงให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบ โดยงานที่จะดำเนินการจัดทำมี 3 เรื่องใหญ่ คือ การศึกษาสู่อาเซียน การยกระดับคุณภาพการสกึษา และ การเตรียมตัวสอบ PISA ส่วนแนวทางในการทำงาน ให้มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน การเมืองต้องสับสนุน ต้องสร้างพลังอำนาจ เช่น การอบรมพัฒนา และได้เน้นย้ำเรื่อง การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ข้อ ของ คสช.ได้แก่ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 3. กตัญญู 4.ใฝ่หาความรู้ ทางตรง/ทางอ้อม 5.รักษาวัฒนธรรม ประเพณี 6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี เผื่อแผ่ แบ่งปัน 7. เข้าใจประชาธิปไตย 8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ 10. ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11.เข้มแข็ง ละอายต่อบาป 12.คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม – See more at: http://www.spm7.go.th/main/news/1829.html#sthash.eTCXW87z.dpuf++วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว+++

สพป.สก๑ จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

615113.JPG

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการจัดโครงการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕ โรงเรียน ได้แก่ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

๑. โรงเรียนบ้านคลองผักขม

๒. โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

๓. โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

๔. โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

๕. โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

๖. โรงเรียนบ้านภูเงิน

๗. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

๘. โรงเรียนบ้านหินกอง

๙. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

๑๐. โรงเรียนบ้านทัพหลวง

๑๑. โรงเรียนบ้านเขาแหลม

๑๒. โรงเรียนบ้านไร่สามศรี

๑๓. โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๔. โรงเรียนบ้านท่าผักชี

๑๕. โรงเรียนบ้านหนองเตียน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

21 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ