Tag Archives: สระบุรี

รมว.ศธ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1043506.JPG

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และผู้สนับสนุนการแข่งขัน รางวัลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ รางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ให้แก่นักเรียนและครูในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๒๙ รายการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และนักวิชาการศึกษาของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวในงานนายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสน ล้าน คูณ หาร บวก ลบ ภายในเวลาไม่กี่วินาที”

สพฐ. โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะการคิดคำนวณ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning สพฐ. จึงได้จัดการแข่งขัน คัดเลือกและประกวดผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานดังกล่าว สพฐ. จึงได้มอบรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนผู้ให้สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๙ ราย ดังนี้

๑. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และผู้สนับสนุน

การแข่งขัน จำนวน ๑๖ ราย แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ประเภทเดี่ยว ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กหญิงมณฑิชา เบียดขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประเภททีม ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ กิจจาพูล และเด็กชายศิวพงษ์ เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ และ เด็กชายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กหญิงนลิน สุขปราโมทย์ และเด็กหญิงพรทิพย์ จันทะมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

ระดับมัธยมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กชายพีรพัฒน์ นาปรัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กหญิงเกื้อการย์ ปุญญมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กหญิงภานรินทร์ สุริยะฉันทนานนท์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม.เขต ๑๐ ประเภททีม ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูดีหิน และ เด็กหญิงสุชัญญา สุวรรณวัฒนา โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต ๑๐

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กหญิงญานิศา ทองลอง และเด็กภิชชาภา ทองทุม โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต ๑๗ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กนายณัฐนนท์ ศรีเจริญ และเด็กชายพรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต ๙

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน แบ่งเป็น ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่แข่งขัน นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ ผู้ให้การสนับสนุนเงินรางวัล นายวรางค์ วงศ์วรกุล ผู้ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรและเงินรางวัล นายสมชาย ศรีวรางกูล และนางสาวลัดดาวัลย์ ด่านศิริวิโรจน์

๒. รางวัลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ราย แบ่งเป็น ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้รับรางวัล ระดับดี ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ได้รับรางวัล ระดับดี โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต ๓ ได้รับรางวัล ระดับดี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดี ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สพม. เขต ๙ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น และโรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ ได้รับรางวัล ระดับดี

๓. รางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) จำนวน ๔ ราย แบ่งเป็น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีดีเอ็นเอ นายขวัญ ตาใจ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ (ความดันและหลักแบร์นูลลี) ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔ นางบุปผา ธนะชัยขันธ์ นายธีรุตม์ บุญมา และนางสุกัญญา เหมืองสอง จากนั้น นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ได้เดินทางย้งห้องประชุม ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมฟังผลการดำเนินงานด้านวิชาการการประเมินคุณธรรมความโป่รงใสในการทำงาน รายงานการจัดงานทางวิชาการโครงการโรงเรียนภาคใต้

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1566533590109559.1073742614.10…

หยก ข่าว

31 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เปิดตัววิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศ

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

กรุงเทพฯ : 6 กันยายน 2559 –คณะสานพลังประชารัฐ เพื่อการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เปิดตัว ‘Excellent Model School’ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศ ดึงภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม ร่วมออกแบบหลักสูตรทวิภาคี สร้างฝีมือชนคุณภาพและรับเข้าทำงานเมื่อเรียนจบพร้อมเผยความคืบหน้าการดำเนินงานผลักดันอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในงานเสวนา‘อาชีวะ ทางเลือกเพื่ออนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย’

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า“ภาคการผลิตของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคตมีความต้องการกำลังคนที่จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาไปได้ จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องมาจากกำลังคนที่มีคุณภาพและกำลังคนที่มีคุณภาพก็มาจากอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพจากแนวโน้มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพซึ่งการที่ประเทศจะก้าวไปสู่เป้าหมายนี้ได้จะต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกว่าผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิตภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศดังนั้นอาชีวศึกษาจึงเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตของนักเรียนนักศึกษาและเป็นอนาคตของประเทศชาติ ความคาดหวังต่ออนาคตของอาชีวศึกษาไทย คือภาคเอกชนจะเป็นตัวนำในการร่วมผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา และในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่ายการทำงานของ กรอ.อศ.และอ.กรอ.อศ. โดยการทำงานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพซึ่งจะเกิดมีวิทยาลัยที่โดดเด่นเฉพาะทางวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการกำลังคนของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้อาชีวศึกษาสามารถตอบโจทย์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนาประเทศ สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และการเรียนสายอาชีวศึกษาจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะอาชีพ มีงานทำ รายได้ดี เรียนต่อได้และมีความก้าวหน้าในอาชีพ” ด้านนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ได้กล่าวเสริมว่า “ทางคณะทำงานได้เลือกวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นพื้นที่นำร่อง โดยอาศัยความร่วมมือของเอสซีจี บริษัท ฤทธา จำกัดบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำภาคเอกชน เข้าไปทำงานร่วมกับวิทยาลัย ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งถือเป็นการวางรากฐานอนาคตที่ยั่งยืนให้กับการศึกษาไทยโดยในเวลานี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรุปกรอบการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนรวมทั้งการกำหนด KPI ของ Excellent Model School และวางแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติม “Excellent Model Schoolยังถือเป็นการพัฒนาครูผู้สอนไปพร้อมกัน ผ่านประสบการณ์ที่ภาคีนำมาแบ่งปัน เพื่อเริ่มต้นก้าวไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ Re-Brandingภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาไทย และทำให้เยาว ชนรวมทั้งผู้ปกครองกลับมาสนใจการเรียนสายอาชีพมากขึ้นโดยภาคีภาคเอกชนยินดีจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของฝีมือชน ตั้งแต่การฝึกงานไปจนถึงการเข้าทำงานจริง ผู้เรียนตลอดจนผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าการเรียนสายอาชีพจะมีอนาคต เพราะมีตลาดแรงงานรองรับซึ่งแน่นอนว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และงานบริการ รวมทั้งจะขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ ซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาแบบครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลและสามารถผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ”นายรุ่งโรจน์กล่าว สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ มีตัวแทนคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จำนวน 7 ท่าน ร่วมเวทีเสวนาเปิดมุมมองในการเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถสร้างอนาคตให้กับทั้งตัวผู้เรียนและประเทศชาติรวมทั้งเผยความคืบหน้าของความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านต่างๆประ กอบด้วย1.) ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.) คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน 3.) คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4.) รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหัวหน้าคณะทำงานย่อย Standards and Certification Center5.) คุณสิริเกศ จิรกิติ หัวหน้าคณะทำงานย่อย Re-branding 6.) คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้แทนคณะทำงานย่อย Excellent Model School และ 7.) คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ หัวหน้าคณะทำงานย่อย Database of Demand and Supply ทั้งนี้ คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ จัดตั้งโดยคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ มีความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองที่สอดประสาน บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน ซึ่งมีกระทรวง ศึกษา ธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ 16 บริษัทร่วมเป็นคณะทำงานโดยมีการแบ่งกระบวนการและทำงานอย่างคู่ขนาน ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การจัดเรียงลำดับความต้องการของภาคเอกชน 2.) การพัฒนาบุคลากรรองรับ 3.) การขับเคลื่อนระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องเร่งด่วน คือ การปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาโดยการดูแลของ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด การพัฒนาข้อมูลกำลังคน โดยการดูแลของ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบโดยการดูแลของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 4.)แผนระยะกลางและระยะยาว ด้วยการสร้าง ม าตรฐานวิชาชีพโดยการดูแลของบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 6 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

866683.JPG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมจัดระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดตั้งหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 โรงเรียน ทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน ครูที่ทำหน้าที่ผู้กำกับหมู่ลูกเสือ โรงเรียนละ 1 คน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 530 คน

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา สพป.สระบุรี เขต ๑

722280.JPG

ดร. อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ เป็นประธาน “เปิดบ้านวิชาการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา” โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยนายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ในนามของคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ เป็นงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่เป็นร่องรอย หลักฐานและชิ้นงานอันแสดงถึงศักยภาพของครู ผู้เรียนและการบริหารงานของโรงเรียนใน ๑ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จึงกำหนดจัดงานเปิดบ้านวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

๒. เพื่อแสดงผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนในด้านที่สนใจและถนัด

๔. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างขึ้น

๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน

กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน มีส่วนร่วมเช่นเกมและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆหลากหลายรูปแบบ การจัดตลาดสด “กาดละอ่อน” การแกะสลัก การรำวงย้อนยุค เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลวิชาการ ระดับประเทศ ดังนี้

๑. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้แก่

เด็กหญิงภัคลดา ภูมิพานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

๒. รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ได้แก่

เด็กชายกนกศักดิ์ วงษ์สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

๓. รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ได้แก่

เด็กหญิงทัตพิชา อินทร์ใจดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

06 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สระบุรี เขต ๑ จัดสอบครูผู้ช่วย ๒๖ อัตรา

710746.jpg

สพป.สระบุรี เขต ๑ จัดสอบครูผู้ช่วย ๒๖ อัตรา

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เปิดเผยว่า สพป.สระบุรี เขต ๑ โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๖ อัตรา ใน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ ปฐมวัย จำนวน ๘ อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ อัตรา ประถมศึกษา จำนวน ๓ อัตรา พลศึกษา จำนวน ๓ อัตรา และภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิปริญญาที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามวุฒิ/ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร เท่านั้น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ เป็นหลักฐานมาแสดงภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่ง หรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง หรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจ อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่ง ในการรับสมัคร ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สพป.สระบุรี เขต ๑ และทาง http://www.srb1.go.th และจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประเมินประวัติและผลงานในวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

“เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้วางมาตรการเข้ม เป็นการป้องกันการทุจริต จึงได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ ตรวจค้นแสกน ผู้เข้าสอบ ด้วยเครื่องมือแสกนวัตถุ รวมทั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ และหากผู้ใดมีเบาะแสที่คิดว่าจะเกิดการทุจริตการสอบ ให้แจ้งโดยตรงที่ นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ โทร.๐๘๔ – ๕๗๓ – ๖๔๔๕” นายอำนาจ บุญทรง กล่าวในที่สุด

11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ค่ายฤดูร้อนกับ 6 มหาลัย และ 2 สายอาชีพที่น้องใฝ่ฝัน Summer Camp in 2015

ค่ายฤดูร้อนกับ 6 มหา”ลัย และ 2 สายอาชีพที่น้องใฝ่ฝัน

Summer Camp in 2015 พบกับกิจกรรมดีๆ ช่วงปิดเทอม 2015 สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมทั่วประเทศ….

1. อยากเข้าจุฬาฯ , ธรรมศาสตร์, มช. ต้องมาค่ายนี้ : ติดลึก ติวเข้มกับอาจารย์ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมที่ทำให้น้องสัมผัสได้ถึงการเป็นนิสิตจุฬาฯ นิสิต ม.ธรรมศาสตร์ และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ พร้อมที่จะก้าวเข้ามาเป็นนิสติของ 3 มหา”ลัยระดับประเทศทั้ง 3 แห่งนี้หรือยัง!! >> จุฬาฯ Summer Camp in CU 2015 : คลิก

>> ม.เชียงใหม่ Summer Camp in CMU 2015 : คลิก 2. เด็ก ART ต้อง ม.ศิลปากร : มหา”ลัยด้านศิลปะที่เด็กๆ เหล่าคนพันธุ์ ART ต้องไม่พลาดกิจกรรม เทคนิคจากอาจารย์ผู้ผ่านข้อสอบวัดด้านศิลปะระดับประเทศ และเหล่าพี่ๆ นักศึกษา มศก.ที่จะมาให้ความรู้ และ workshop ที่น้องๆ สามารถนำไปใช้สอบจริงได้ >> ม.ศิลปากร Summer Camp in SU 2015 : คลิก 3. อยากเป็น แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ฯ รีบมา : ติววิชาความถนัดทางแพทย์ ฝึกทำคะแนนก่อนสอบรับตรงสถาบัน กสพท. พร้อมการลงมือปฏิบัติแบบสายแพทย์ทำกันจริงๆ วัดกันไปเลยเราก็เรียนหมอได้ที่ ม.นเรศวร ทั้งเครื่องมือ บุคลากรที่เก่ง และพร้อมให้ความรู้น้องๆ รออยู่ที่นี่….. >> ม.นเรศวร Summer Camp in NU 2015 : คลิก 4. อยากเก่งภาษา หรือพัฒนาภาษาเพิ่ม มฟล. ช่วยน้องได้ : ทั้งภาษาเพื่อสอบ และภาษาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ กับมหา”ลัยที่เด่นเรื่องภาษาระดับประเทศ เทคนิคการทำข้อสอบ เทคนิกการพูด ที่จะทำให้เรื่องภาษาเป็นเรื่องกล้วยๆ >> ม.แม่ฟ้าหลวง Summer Camp in MFU 2015 : คลิก 5. อาชีพที่เด็กอยากเป็นมากอันดับต้นๆ สายการบิน และนายร้อย : 2 ค่ายสายอาชีพน้องใหม่ ตามคำขอจากน้องๆ และผู้ปกครองที่อยากได้ความรู้สึก และสัมผัสถึงการทำงานในสายอาชีพทางด้านการบิน เช่น สจ๊วต แอร์โฮสเตส ช่างและวิศวกรเครื่องบิน อื่นๆ หรือสายนายร้อยห้อยกระบี่ น้องๆ บางคนมีคำถามมากมายว่าผู้หญิงเป็นได้ไหมคะ สายตาห้ามสั้นเท่าไหร่ คุณสมบัติอย่างไร หรือต้องสอบอะไร บ้าง มาหาคำตอบ และฝึกแบบจริงๆ กันได้เลยที่ >> ค่ายการบิน Pre-CATC 2015 : คลิก

>> ค่ายนายร้อย (ห้อยกระบี่) Pre-CADET 2015 : คลิก มาร่วมพูดคุย หรืออัพเดทข้อมูลค่ายได้ที่

FB : RAC Summercamp คุณสมบัติ : น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

โทร. พี่อ้อม 0804738967 แล้วเจอกันนะคะน้องๆ ….(^0^)…. ‹ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนบ้านฉนวน อำเภอภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ›

การประชุมชี้แจงระดับสนามสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ รวมทั้งบุคลกรตำแหน่งต่าง ๆ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่ทุจร

705351.jpg

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสังข์หยด โดยในวันที่ 26 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 27 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ รวมทั้งบุคลกรตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่ทุจริต โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นศูนย์สอบ

สำหรับการจัดสอบดังกล่าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 มกราคม 2558 ประกอบด้วย 13 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดเขาวงก์ โรงเรียนบ้านควนประกอบ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม โรงเรียนบ้านแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน โรงเรียนบ้านหารเทา โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม โรงเรียนบ้านทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงและโรงเรียนบ้านนาบอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย 6 สนามสอบ คือ โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า โรงเรียนบ้านทุ่งนารี โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ

สำหรับการสอบในครั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ เป็นผู้ประสานงานในการจัดสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางร่วมมือด้านการทดสอบการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในองค์ประกอบหนึ่งในการจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70:30 นอกจากนี้การสอบ O-NET คะแนนที่ได้ยังนำไปใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่ออีกด้วย

พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง กับเส้นทางการก้าวสู่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Award)

705352.JPG

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลากหลายแนวทางในการดำเนินการ ทั้งการระดมปัจจัยจากภาคชุมชน องค์กรต่าง ๆ เป็นระดมทรัพยากรเพื่อชาติ เพื่อการศึกษา สิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลที่แท้จริง คือ ผู้ปฏิบัติ หรือครูผู้สอน ที่จะต้องเน้นในตัวผู้เรียน ต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต้องคิดค้นหาแนวทางวิธีการเรียนการสอน อย่างแท้จริง และจริงจัง

บุคคลที่สำคัญอีก 1 หลัก ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องคอยกำกับติดตาม ที่จะต้องคอยแนะนำครูผู้สอน นั่นคือการนิเทศครูผู้สอน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา การคิดค้นหากระบวนการเรียนการสอนของครู จึงต้องกระทำควบคู่การหาแนวทางการเรียนการสอนของครูผู้สอน อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา ในที่สุด

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่มีความรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดเวทีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ผลจากการเรียนการสอน ของแต่ละปีการศึกษา มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ นั่นคือ เวทีของผู้เรียนที่จะได้แสดงศักยภาพ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ในปี 2558 นี้ เป็นครั้งที่ 64

นอกจาก สพฐ. จะคัดกรองความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลผู้มีความสามารถระดับประเทศ แล้ว ยังมีการคัดกรองความสามารถของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล”ทรงคุณค่า สพฐ.” (OBec Award) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตั้งรางวัล “ทรงคุณค่า สพฐ.” (OBec Award) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรภายใน สพฐ. ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เป็นการยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

สำหรับบุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Award) สายผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม คือ นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยผลงานยอดเยี่ยม คือ “การพัฒนาสมรรถภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ แบบ PIDRE” เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อันเป็นปัญหาหลักของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ จากการใช้รูปแบบการนิเทศ แบบ PIDRE ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน มีจำนวนลดลง

นี่คือ 1 นวัตกรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของ ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ที่น่าจับตามอง และน่าติดตาม อย่างน้อยก็ยังเป็นอีก 1 ทางก้าวไปสู่คุณภาพการศึกษา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่จะมีทางเพิ่มจำนวนผู้เรียนในการอ่านออก เขียนได้ …………………………………………………………………………………………………………………………………

บุญช่วย พันธ์งาม

ปชส.ชพ.สพป.สระบุรี เขต 1/ข่าว

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จักสานไม้ไผ่” ร.ร.วัดบ้านโคกฯ สุดยอดฝีมือ

693553.jpg

การสร้างภูมิรู้ ภูมิทำ แก่ผู้เรียน คือภารกิจหลักของครูผู้สอน การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการจักการ การวางแผนออกแบบการทำงาน สามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้าง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการทำงาน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย สถานศึกษาจึงต้องคิดและจัดกระบวนการเรียนรู้ บนพื้นฐานของบริบทสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสังคมการประกอบอาชีพของท้องถิ่น

ร.ร.วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นอีก 1 ของสถานศึกษา ที่ได้มองเห็นบริบทประเพณี วัฒนธรรม งานอาชีพ ในท้องถิ่น คือ การจักสานไม้ไผ่ จึงได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.รังสาด จันทรวิสูตร์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านโคกฯ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ ร.ร.วัดบ้านโคกฯ “พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นคุณภาพผู้เรียน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานไม้ไผ่ มาปลูกฝังให้ดำรงคงอยู่คู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน โดยมีนายประสาท ภักศรีวงษ์ ช่างสีระดับ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีครูพิมพา จันทรจามร เป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงชุมนุม ให้นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 2 เรียนลายพื้นฐาน คือ ลาย 1 และ 2 ชั้น ป. 3 – 4 เรียนลาย 3 สร้างสรรค์งานเป็นของใช้ตกแต่ง ชั้น ป. 5 – 6 เรียนลายดอก ลายชะลอม และจัดนิทรรศการตลาดนัด ผลงานจักสาน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของไม้ไผ่ เพื่อให้นักเรียนจักสานเป็นของประดับตกแต่งได้ เพื่อให้นักเรียนเพิ่มความแปลกใหม่จากการนำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มาสร้างสรรค์งานให้แปลกตา เพื่อให้นักเรียนรักษาศิลปะการจักสานให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในอนาคตและยึดเป็นอาชีพ และเพื่อให้มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดสร้างสรรค์งาน ซื่อสัตย์สุจริตและมีสมาธิในการทำงาน ซึ่งสุดท้าย ผลการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งานจักสานไม้ไผ่ โคมไฟพร้อมกระจาดอเนกประสงค์ และมีสิทธิในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อไป

26 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

SCG สร้าง – มอบ โรงอาหาร ร.ร.วัดป่าคา

672909.JPG

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสมชาย ประวัติศรีชัย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบอาคารโรงอาหารจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย ที่ได้จัดสร้างและมอบให้แก่ ร.ร.วัดป่าคา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมีนายศานิตย์ ภู่บุบผา หัวหน้าโครงการปันโอกาส วาดอนาคต บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นผู้มอบ

นายสมชาย ประวัติศรีชัย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.วัดป่าคา ซึ่งเห็นว่า โรงอาหารมีสภาพเก่า และทรุดโทรม จึงให้จัดสร้างใหม่ นายไพบูลย์ ศรีสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 525,726 บาท เพื่อเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง และได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิซิเมนตไทย หรือ SCG ซึ่ง มูลนิธิซิเมนต์ไทย ก็มีโครงการปันโอกาส วาดอนาคต อยู่แล้ว ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คิดเป็นเงิน 110,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 635,726 บาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นับว่าเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คนใหม่

658921.jpg

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2503

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 167 หมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ครอบครัว

บิดา : นายสำอางค์ จันทร์หอม อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย

มารดา : นางทองชุบ จันทร์หอม อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย

ภรรยา : นางนันทกานต์ จันทร์หอม อาชีพ รับราชการครู ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี

บุตร : 1.นางสาวสิริกัญญา จันทร์หอม 2.นางสาวปาริฉัตร จันทร์หอม 3.เด็กชายดีนำ จันทร์หอม

ประวัติการศึกษา

– อนุบาล โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี

– ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

– ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดทองกลาง จังหวัดอ่างทอง

– มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี

– ประกาศนียบัตร (ป.กศ.) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

– ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง

– ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2528

– ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538

– ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2552

การฝึกอบรม

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่

13 ส.ค. 2551 วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง (ขั้นความรู้เบื้องต้น) ค่ายบำราบปรปักษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 ม.ค. 19 ก.พ. 2531 เตรียมครูใหญ่ สปช. รุ่นที่ 2 สถาบันผู้บริหารการศึกษา

22 เม.ย. 2532 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (ขั้นความรู้ขั้นสูง) ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

2 พ.ค. 24 ธ.ค. 2536 เตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

23 มิ.ย. 2536 ไมโครซอฟวินโด (31 ชั่วโมง) โรงเรียนคอมพิวเตอร์เมืองแก้ว

19 – 21 ก.ค. 2537 วิทยากรเพื่อเผยแพร่และขยายผล

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดชลบุรี

22 – 27 ส.ค. 2540 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระแก้ว

26 ส.ค. – 24 ก.ย. 2542 เตรียมศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

20 – 24 มี.ค. 2543 การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ

ศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

22 – 23 พ.ค. 2543 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

14 ก.ค. 2544 หลักสูตร “ศิลปะการเป็นพิธีกร” สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

14 – 18 ส.ค. 2544 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษา

รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2545 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

การศึกษาตามระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ค.

Resource สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2554 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารประจำการ สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

25 – 29 พ.ย. 2545 หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเขต

พื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

พ.ศ. 2545 หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ สำนักงาน ก.พ.

22 – 23 ก.พ. 2544 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดจันทบุรี

รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

ก.ย. – พ.ย. 2546 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า

31 ม.ค. 2553 หลักสูตร “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ในระบอบ

ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด สพฐ.” สถาบันพระปกเกล้า

29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2553 หลักสูตรวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 – 20 ส.ค. 2553 อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำเป็นเลิศ

ด้วยหลักสูตรผู้นำที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ

เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 มิ.ย. 2554 – 25 ก.พ. 2555 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง

(นศส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

24 – 26 เม.ย. 2555 สัมมนาวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่

ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

2 พ.ค. 2542 “การจัดการศึกษาและวัฒนธรรม”

ณ ประเทศมาเลเซีย (IMT – GT) สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

27 – 30 พ.ย. 2547 “การบริหารและจัดการศึกษา”

ณ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันพระปกเกล้า

21 – 26 พ.ย. 2548 การพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลัง

และโลจิสติกส์ (Logistics)

ณ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

12 – 27 พ.ค. 2550 ศึกษาเชิงลึกด้านการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษา ณ ประเทศสหราชอาณาจักร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 – 24 พ.ย. 2551 โครงการของ สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน

ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26 – 28 เม.ย. 2553 “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี

เขต 1“ ณ ประเทศเวียดนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12 – 21 พ.ค. 2554 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

สาธารณรัฐเช็ค, ออสเตรีย และฮังการี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 – 16 ส.ค. 2554 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ณ ประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์ และเดนมาร์ก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กระทรวงศึกษาธิการ

19 – 22 มิ.ย. 2555 โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์คณะบุคคล

อินโดนีเซีย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

เขต 1

24 – 30 มิ.ย. 2555 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง

กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.) ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– บรรจุในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเสือ จังหวัดอ่างทอง 15 พฤษภาคม 2523

– ครูใหญ่โรงเรียนวัดประสาท จังหวัดอ่างทอง 19 ตุลาคม 2531

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 1 มิถุนายน 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสตูล 28 มีนาคม 2543

– ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 1 ตุลาคม 2543

– ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 18 มกราคม 2545

– ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พ.ศ. 2546 – 2547

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พ.ศ. 2547 – 2551

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 พ.ศ. 2551 – 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พ.ศ. 2553 – 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พ.ศ. 2555 – 2557

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ในองค์คณะบริหารงานบุคคล

– กรรมการการประถมศึกษาอำเภอ

– กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– อนุกรรมการข้าราชการครูจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– กรรมการบริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด

– กรรมการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

– กรรมการบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

– อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– อนุกรรมการกำกับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– กรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

– อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี

– กรรมการเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี

– ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี และสระบุรี ประสบการณ์พิเศษ

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดจันทบุรี

– ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และลพบุรี

– เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติของ กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี

– ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

– ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด และสระบุรี จำกัด

– ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี

– คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย

– คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

– อุปนายกสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

– อุปนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย วิทยากร

– วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

– ครูดีเด่นระดับโรงเรียน

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (เข็มครุฑทองคำ) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

– ข้าราชการผู้มีจรรยามารยาท (เข็มพฤหัสบดีทองคำ) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– ผู้บริหารการศึกษารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

– ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ใน 3 ให้ศึกษาดูงานเรื่องการกระจายอำนาจในประเทศอังกฤษ คติในการปฏิบัติงาน

“ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไร้ผลประโยชน์

โปรดงานมวลชน เน้นทั้งคนและงาน” บทกลอนประจำใจ

“แม้สับสนคับข้องหมองใจจิต แม้ชีวิตคับข้องต้องขวากหนาม

แม้เหน็ดเหนื่อยใจกายทุกวันยาม แม้นต้องหามก็ต้องสู่เพื่อแผ่นดิน” วัฒนธรรมการทำงาน

09 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต ๑

599025.jpg

๑.ประวัติส่วนตัว

..เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๙ หมู่ ๑๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐……

๒.คุณวุฒิการศึกษา

…- ปริญญาเอก (กศ.ด.) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร – ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล – ปริญญาตรี สาขา การศึกษาบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก……

๓.ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

..- ครู ๒ , ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๒……- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ปี พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓…….- หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบึงโขงหลง จ.หนองคาย กิ่งอำเภอน้ำหนาว ปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔……- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มเก่า อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๐……..- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ …..- ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ , เพชรบูรณ์ เขต ๓ และเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน…….

๔.ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับแต่งตั้ง

…- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖….. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….

๕.ผลงานที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

…. ๑.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล จากสถาบันพระปกเกล้า ๒.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จากสถาบันพระปกเกล้า ๓.) ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากสถาบันพระปกเกล้า ๔.) ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ๕.) ผ่านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๖.) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๔ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ๗.) เป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ๙.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๕ ๑๐.) ได้รับรางวัล “คนดีศรีเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๗”…….

๖.การศึกษาดูงาน

.- พ.ศ. ๒๕๔๔ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ประเทศมาเลเซีย…..พ.ศ. ๒๕๔๕ การบริหารจัดการในโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์…..- พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน – พ.ศ.๒๕๔๙ โครงการแลกเปลียนเรียนรู้นักเรียนไทย-จีน ด้านการเรียนการสอน สาธารณรัฐประชาชนจีน(ณ มณฑลยูนนาน)…… -พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น …..-พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม….-พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดการศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซีย…..-พ.ศ ๒๕๕๗ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเทศมาเลเซีย

23 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ