Tag Archives: สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

“วิเชียร พงศธร”แจงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่งบอร์ดสสส. เผยใช้กลไกระดมทุน “ภาคเอกชน” หนุนงานสังคม

Continue reading →

สพป.สมุทรสาคร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ ๒๑

754399.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ 21 และบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ 21 การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และคณะ จำนวน 10 คน ผู้เข้าอบรม จำนวน 152 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 104 โรงเรียน และครูแกนนำการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ 3 คน รวม 39 คน ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร จำนวน 9 คน

อบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2558

03 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

740313.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม

โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมการประชุมติดตาม

ความก้าวหน้าในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับความสามารถกด้านภาษาอังกฤษของครู

เพื่อจำแนกและจัดกลุ่มครูผู้สอนตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

สารสนเทศของครู ซึงจะจัดสอบในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 ครูผู้เข้าสอบ จำนวน 213 คน

รูปแบบการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในด้านทักษะ การฟัง และ

ทักษะการใช้ภาษาตามกรอบมาตรฐานระดับความสามารถที่เป็นสากล เป็นการประเมินระบบ

เครือข่ายออนไลน์ (Online Testing) ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะกรรมการ ประกอบด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศูนย์ ITEC

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพป.เชียงใหม่เขต6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

715245.jpg

นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ” สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน “โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 -ม.3 และ โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม.กับการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงขับขานประสานเสียง ป.1 -ป.6

ภาพ คุณกัญญาภัค และ คุณดารารัตน์ เพื่อนประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2

715229.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2/ปลายปี

ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม สพป.สมุทราคร

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้อสอบกลาง ตามนโยบายยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 สำหรับ

ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 คะแนนข้อสอบกลาง

คิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี/ปลายภาค ในระดับชั้นและกลุ่มสาระต่อไปนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

714994.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 และในโอกาสนี้ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พบปะนักเรียนและนักศึกษา

710789.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พบปะนักเรียน

และนักศึกษา โดย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน

ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการผู้ว่าฯ พบปะนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งจะสัญจรไปตามโรงเรียน

ทุกวันพุธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความรักและปกป้องสถาบันหลักของชาติ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้

นักเรียนได้รู้รักสิ่งแวดล้อม รู้หน้าที่ มีวินัยและเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของ

จังหวัดสมุทรสาคร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ครู และนักเรียน ในวันพุธที่

11 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง ฯ โดยมี

โรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี โรงเรียนวัดบางปิ้ง

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนเทพนรรัตน์

11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.ยะลา เขต ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ชอล์กสี…ที่รัก เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

701521.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดกิจกรรมชอล์กสี…ที่รัก เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ได้พบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ภายในงานมีการฉลากรางวัลมากมายและมีการแสดงเปิดงานชุด “วันพรุ่งนี้” ขับร้องโดยบุคลากร สพป.ยล.๑ และ ชุด “ขอบคุณแฟนเพลง” ขับร้องโดย ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ การแสดง ชุด“นาฏบูชาครูแห่งแผ่นดิน” ของอำเภอเมือง เพลงจากนักร้องกิติมาศักดิ์ ๓ เพลง การแสดงจินตลีลา ชุด “รักไม่ต้องการเวลา” ของอำเภอรามัน การแสดง ชุด “คิดถึงบ้านเกิด” ของอำเภอกรงปินัง และการแสดงของศิลปินชื่อดัง “นุ้ย สุวีนา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ห้างร้าน และประชาชน ในจังหวัดยะลา ที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลมากมายเพื่อมอบให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

701523.JPG

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตระหนักถึงภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนในครั้งนี้ โดยมีครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

สพป.สมุทรสาคร : โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

701729.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ

สพป.สมุทรสาครโมเดล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม สพป.สมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ

ขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมาฐาน

สำนักงาน ปีงบประมาณ 2558 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดโดย นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์

ผอ.สพป.สมุทรสาคร นางจารุพิชญา สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และนายสมมาต คำวัจนัง

รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพและขับเคลื่อน

สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการใน สพป.สมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำตัวชี้วัดและบุคลากรของ สพป.สมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในการปฏิบัติ

อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม

20 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

672961.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ สพป.สมุทรสาคร และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์สปา

จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและทิศทางในการบริหารจัดการ และดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความจำเป็นเหมาะสมของพื้นที่สอดรับกับนโยบาย ของ สพฐ. และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งแผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาในสังกัด ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน รองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป

สพป.สมุทรสาครจัดการประชุมสัมมนา เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2557

ผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

672577.JPG

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร

พร้อมคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวสุชาดา พรหมมา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และนายสิทธิพร พรหมศิริ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่งทั้ง 2 คนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจะตอบแทนโดยการตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ทุนดังกล่าวจะส่งให้จนถึงจบในระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ ทางคณะยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ทุน ได้แก่ ด.ช.ชวัลวิทย์ หิรัญรัศมี นักเรียนโรงเรียนศรีสุทธาราม ด.ญ.นิภาพร ใยไหมนักเรียนโรงเรียนวัดคลองครุ ด.ช.ภัทรพล สุระมุน นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ และ ด.ญ.ไอรดา วัฒนภักดีพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือปัญหา ความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการต่างๆ ของเด็กนักเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือเด็กนักเรียนรายละ 1,000 บาท

มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น

11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

652267.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล OTPC (One Tablet Per Child)เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้มีความรู้ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถ

นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนสูงขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2557 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 กลุ่มผู้เข้าอบรม เป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพป.พล.1อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน

623896.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมราชคฤกษ์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)

สพม.19 จัดสอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียนตามแนว PISA โรงเรียนมาตรฐานสากล

624260.JPG

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียนตามแนว PISA ชั้น ม.1 และ ม.4 ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล และนำผลการสอบมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มี 6 โรงเรียน คือจังหวัดเลย ประกอบด้วย โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

……………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.923385507688196.1073742306.279…

สพป.สมุทรสาคร : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

623998.JPG

นางจารุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) จัดเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การส่งเสริมภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 230 คน ประกอบด้วยครูภาษาอังกฤษ และ

ผู้บริหารสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้การพัฒนา

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น การเชื่อมโยงความรู้และแหล่งเรียนรู้จะเป็นการ

พัฒนาเรียนการสอนภาษาอังกฤษในท้องถิ่นและองค์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้

ตลอดจนพัฒนาครูและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ