Tag Archives: สมุทรสงคราม

ข่าว สพป. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

สพป.ชม.เขต ๔ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

594402.jpg

ดร.ทวี อุปสุขิน มอบ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และนายบุญทวี จิตติวงค์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานปิด คณะกรรมการ อาทิ นายดวงคำ คำจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวฯ เจ้าของสถานที่ นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญ หิน ผอ.โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.สารภี และคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนมาก นส.เพียรทองไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดกรศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตอง บันทึกภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์ http://www.prcmi4.com http://www.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วปท.

และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Lineเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

สพม.24 ดำเนินการสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2557

594263.JPG

สพม.24 ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 กิจกรรมในการโครงการนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง และกิจกรรมการเขียนเชิงวิชาการ โดยดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย เป็นกรรมการ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 20 โรงเรียน…..สุรีรัตน์ พันธุกูล…..ภาพ/รายงาน

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

594240.jpg

สพป.นครปฐม เขต ๒ : นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุลากรทุกระดับในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีเครื่องมือนำมาใช้ในการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จความวัตถุประสงค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้

นวเนตร ยอดอุดม : ภาพ/ข่าว

14 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ