Tag Archives: สมุทรสงคราม

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต

1054765.JPG

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการ กตปน. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2561 สพฐ.ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะที่ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ขับเคลื่้อนการดำเนินงานประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สำนักงานเขตได้ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2561 ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนฯ เมื่อคราวประชุมวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 และในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป https://photos.app.goo.gl/azXLYz3aRSZG5rzT2

27 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๒

1053836.JPG

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะข้าราชการในสังกัด รวมเป็น 9 คน ปฏิบัติหน้าที่วางพานพุ่มดอกไม้ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรอรับนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็น ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจุดเทียนถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

25 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ.เดินสายภาคใต้ ยกระดับFix it center Thailand๔.๐

3.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)ภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0ทั่วประเทศ ทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล 8,000ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพโดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และนอกจากจะยกระดับศูนย์Fix it center ให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว จะมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของศูนย์ Fix it center ด้วยแจกจ่ายไปยัง Fix it center ทั่วประเทศ เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานและกรอบการยกระดับคุณภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับการประชุมการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน Fix it centerศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคต่างๆ มีกำหนดการดังนี้ –ภาคเหนือ14 มี.ค.60 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ -ภาคกลาง 15 มี.ค.60 ณ อบจ.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17 มี.ค 60 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี – ภาคตะวันออก20 มี.ค 60 ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว- และภาคใต้23 มี.ค.60 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะชวนเรียน…หลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพ

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วม โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment Vocational Booth Camp ครั้งที่ 1”เริ่มดีเดย์แล้ว วันที่ 1 มีนาคม 2560 ทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สอศ. เดินหน้านำนโยบายสู่การปฏิบัติจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ“Education to Employment Vocational Booth Camp” ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริงลักษณะหลักสูตรคือต่อยอดหรือเพิ่มทักษะใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่นแก้ปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเป็นเรื่องสำคัญเป็นนโยบายที่รัฐบาลพยามยามขับเคลื่อนมาโดยตลอดการดำเนินงานในครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะหัวใจสำคัญ คือหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมต้องมี สถานประกอบการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพนั้นๆ มาร่วมดำเนินการและเป็นวิทยากร ตลอดจนร่วมกำหนดค่าตอบแทน ตามระดับทักษะฝีมือ ซึ่งจะเกิดการยอมรับและผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง และสิ่งที่สำคัญที่ต้องการเน้น คือSkill English Ethics ครูต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา หรือ Work Hard be Nice จึงจะถือว่าสมบูรณ์ เป็นคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าโครงการดังกล่าว สอศ.ได้จัดหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth(S-Curve,New S-curve, Thailand 4.0 Super Cluster) ทั้งหมด 550 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20,933 คน กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามความต้องการท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) จำนวน2,106 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61,206 คนโดยมีตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคถลาง หลักสูตรการตรวจสอบร้อยร้าว (ช่างอากาศยาน)วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หลักสูตรอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเบื้องต้นวิทยาลัยสารพัดช่างตราด หลักสูตรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camera)และการรับสัญญาณโทรทัศน์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Out board สำหรับสาขาซ่อมบำรุงเรือวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร หลักสูตรมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิตสู่สากล และหลักสูตรการประกอบตู้ปลาและจัดพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ หลักสูตรซอยผม ดัดผมAdvanceวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต หลักสูตรเครื่องดื่มม๊อคเทล (Mocktail)วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ หลักสูตรตรวจสอบโดยไม่ทำลายวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หลักสูตรขนส่งระบบราง (อาณัฐสัญญาณ 7 สถานี)วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลช่างพิมพ์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราหลักสูตรศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อออกไปทำงาน และ2. กลุ่มประชาชนทั่วไปเช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ทุกแห่ง โดยโครงการ Education to Employment Vocational Booth Camp นี้จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกภาคฤดูร้อนหรืออาจจะขยายผลให้มีการฝึกในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ สอศ. จะได้รับความรู้ที่พิเศษ เข้มข้น เพิ่ม เสริมสร้างสมรรถนะ และเป็นที่ยอมรับจากภาคสถานประกอบการ สามารถพัฒนาแรงงานที่ศักยภาพให้กับประเทศชาติในยุค Thailand 4.0 ได้ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพฐ.ติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

876430.jpg

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ประชุมหารือกับคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือและกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการระดับเขตพื้นที่ฯ ในประเด็นหัวข้อ

1 ความก้าวหน้าของการติดตั้งระบบการบูรณาการความร่วมมือของเขตพื้นที่ฯ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิของเขตพื้นที่ฯ ในการช่วยเหลือและกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

2 ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่เขตพื้นที่ฯ กำหนดไว้

3 การใช้ข้อมูลสารสนเทศจากโปรไฟล์เขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา ในการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามความต้องการจำเป็น และเอื้อต่อข้อจำกัดที่เขตพื้นที่ฯและสถานศึกษามีอยู่ รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อลดจำนวนสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้น้อยลง โดยมีนายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางนิรมล โพธะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.สมุทรปราการ เขต 2, นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีฯ สพฐ. และ นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยมีนายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 หลังร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายในภาคเช้าเสร็จสิ้น คณะทำงานได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำ และเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ประจันตคาม ในภาคบ่าย…….อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=334อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=334

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

834115.JPG

+ ดร.กฤษณา สว่างแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษาวิจัยให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559” เพื่อจัดทำข้อเสนอในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเที่ยงตรง ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกนกรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

07 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

741368.jpg

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ธุดงคสถานอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีข้าราชการครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตบริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป อบรมระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน/// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 ระดับสถานศึกษา

741418.jpg

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 ระดับสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานให้น้อยที่สุด และสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้

นวเนตร : ภาพ/ข่าว

หน่วยพัฒนาอุดรธานี เขต 2 มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

741348.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานบริหารโครงการหน่วยพัฒนา ฯ กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา รุ่นที่ 1-3 /2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ทั้งนี้ นายประหยัด พิมพาที ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 9 เมษายน 2558 ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2558 ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 วัน

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนามีความตั้งใจในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เกิดเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการพัฒนาครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 147 คน ผ่านการพัฒนาจำนวน 146 คน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจำนวน 9 คน และผู้บริหารโครงการจำนวน 6 คน

30 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

672961.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ สพป.สมุทรสาคร และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์สปา

จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและทิศทางในการบริหารจัดการ และดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความจำเป็นเหมาะสมของพื้นที่สอดรับกับนโยบาย ของ สพฐ. และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งแผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาในสังกัด ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน รองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป

สพป.สมุทรสาครจัดการประชุมสัมมนา เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2557

ผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ครูโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.๑๐

663496.jpg

ประวัติ และผลงาน นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ข้อมูลส่วนตัว

1. ชื่อ นางอารีลักษณ์ นามสกุล ปุ๊กน้อย

2. เกิดวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2521 อายุ 36 ปี

3. บรรจุวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2549 อายุราชการ 8 ปี

4. วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ค.บ. เอก คอมพิวเตอร์การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

6. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ตำบล ท่าคา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 730 039

เลขที่ 20 หมู่ 5 ตำบล บางช้าง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110 โทร. 034 730 039 , 089 409 4508

รางวัล และผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ดังนี้

ผลงานดีเด่นด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 – 2556

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสพฐ., ธนาคารออมสิน, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสพฐ., ธนาคารออมสิน, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

4. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

5. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. รางวัลระดับดี การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. รางวัลระดับดี การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นด้านครู ปีการศึกษา 2553 – 2556

1. ครูที่ปรึกษาการประกวดคลิปวีดีโอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

2. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

3. ครูที่ปรึกษาในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

4. ครูที่ปรึกษาในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลบทยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

5. รางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหนังสั้นคุณธรรม ใจเขา ใจเรา มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

6. ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลระดับดี ในการเสนอสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

7. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท บุคคลทั่วไป การประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” มอบโดยโรงเรียนศรัทธาสมุทร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

8. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

9. ครูที่ปรึกษากลุ่มผลิตสื่อคุณธรรมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

10. รางวัลพิเศษ การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2013 ระดับประเทศ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

11. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

12. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

13. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

14. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

15. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

16. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

17. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

18. รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

ผลงานดีเด่นด้านโรงเรียน

1.รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 เรื่อง สื่อสร้างสรรค์หนังสั้นแห่งการเรียนรู้ มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มอบโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

3.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาพรวมเฉลี่ยสูงสุดในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

4.ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

5.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2556 มอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่, วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

6.ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการชั้นเรียน ประจำปี 2555 มอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2555 และ ปี 2556 จาก สพฐ

8.รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” ประเภทบุคคลทั่วไป

9.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในโครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ ปี 2553

10.นักเรียนได้รับรางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์บริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น จากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ปี 2554

11.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลบทยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ปี 2555

12.นักเรียนได้รับรางวัล ระดับดี และระดับดีมาก ระดับประเทศ ในการเสนอสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

13.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” ระดับจังหวัด ปี 2555

14.นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การประกวดสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556

15.นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ สุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี จาก สพฐ ปี 2555

16.นักเรียนได้รับรางวัล ระดับดี การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรม ระดับประเทศ ปี 2556

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศในกลุ่ม OECD

646073.jpg

จากวารสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฉบับที่ 189 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2557 ได้ตีพิมพ์บทความผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ซึ่งผลการประเมิน PISA หรือ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ Programme for International Student Assessment ของนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาการจัดอันดับความสามารถของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (World Competitiveness Rankings) ของประเทศไทย โดยองค์การนานาชาติต่างๆ จะสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของกำลังคนเพื่อการลงทุนในประเทศไทย จากบทความ ผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย จำนวนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดที่อยู่ในระดับเดียวกับ OECD (Organisation for Economics Co-operation and Development) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ Mathematical literacy 15 จังหวัด Scientific literacy 14 จังหวัด Reading literacy 14 จังหวัด ซึ่งอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักเรียนมีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศในกลุ่ม OECD และจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครนายก พะเยา เพชรบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง มหาสารคาม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุโขทัย สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชม และขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ผล PISA ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดอยู่ในระดับเดียวกับ OECD กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ