Tag Archives: สพฐ.

อนุบาลอุตรดิตถ์ จัด Open House Rally Education Tour

1015741.JPG

18 พฤศจิกายน 2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Open House Rally Education Tour Anuban Uttaradit School โดย นายสง่า มีอินทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานให้ทราบว่า เป็นการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนตามระดับสายชั้นตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้พื้นที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ในการจัดนิทรรศการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานของบุตรหลานก่อน แล้วจึงไปเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนคนอื่นๆ ที่สนใจอีก 2 ชิ้นงาน เพื่อนำการจดบันทึกในรูป Passport มามอบให้ครูประจำชั้นของบุตรหลานเพื่อรับผลการเรียนของบุตรหลานกลับไป ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง กรรณิก : ภาพ/ข่าว/รายงาน

21 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สพป.กระบี่ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา

1014802.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล นายสายัณห์ ไกรนรา และนายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนายชวลิต โพธิ์นคร ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการประเมิน นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ นายณรันธรณ์ มันเล็ก ผู้แทน สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมนายวสันต์ สุทธาวาส นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เลขานุการคณะกรรมการ และ นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ฝ่ายไอที โดยรับการประเมินด้วยเครื่องมือ 3 แบบ ได้แก่ การประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) การประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบออนไลน์ ITA Online (IIT) ซึ่งผู้รับการประเมินประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกออนไลน์ (EIT) ผู้รับการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 48 คน ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1013778.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอบ 3 โดยก่อนเริ่มประเมินฯ ได้ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญาณเป็นเขตสุจริต คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย1.นางอัฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานกรรมการ 2.นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 3.คณะกรรมการจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการประเมิน ITA ในโอกานี้ บุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เข้ารับการชี้แจงการประเมินและทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ รายละเอียดการดำเนินการประเมิน ดังนี้ ลำดับแรกบุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการประเมินฯ และทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ หลังจากนั้นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ตามภารกิจหลักของ สพป.นครปฐม เขต 1 ตามแบบ EB1 ถึง EB11 และเวลา 10.00 น. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งตัวแทนโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ารับฟังคำชี้แจงและทำการประเมิน EIT แบบออนไลน์ จำนวน 50 คน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครปฐม เขต 1 หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว ได้ชี้แนะ และให้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 ภาพ https://www.facebook.com/esanpt1/

15 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปจ.๑ ตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ)

1013125.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวีณา แซ่แต้ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่มีผู้บริหาร มีครูผู้สอนเพียงคนเดียวรวมทั้งมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ นายโสภณ บัวส่องใส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=518

14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สุรินทร์ เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

1013641.JPG

>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ว่าที่ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการประเมินตาม EBIT 1 – 11 คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายธัญญา เรืองแก้ว ประธานกรรมการ, นายอดุลย์ วันดี รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.ร.ร.บ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 กรรมการ และ น.ส.ณัฐณิน เจริญเกียรติบวร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ช่วยราชการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ว่าที่ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการทำแบบประเมินฯ ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมในวันนี้ได้รับทราบแนวทางการประเมินและตอบแบบสำรวจ โดยให้ทุกคนได้รับรหัสผ่าน เพื่อ login เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จะได้รับรหัสผ่านเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น ณ โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.รัตนบุรี

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงานประชาสัมพันธ์ ข่าว /ถ่ายภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เลย เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1012652.JPG

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA Online) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวธนภร แตงจันทร์ ผู้แทน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย นายธนกฤติ พรมบุตร โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 และนางสาวขวัญจิรา พรมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้เข้าประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีการประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Asssessment) EB1-11 และให้บุคลากรทุกคน ยกเว้นบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง 1 ปี ได้ประเมินสำรวจความคิดเห็น รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ด้วย

12 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1012589.JPG

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางลำพึง ศรีมีชัย เป็นประธาน นางจันทิรา จิตรชื่น ผอ. สนง. ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ และนางนางกนกพร มินทะขัติ เลขานุการ โดยนายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ให้การต้อนรับพร้อมคณะข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา สำหรับการประเมินส่วนแรกเป็นการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) EB 1 – EB 11 ณ หอประชุมสมเด็จย่า 90 ส่วนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 50 คน และส่วนที่ 3 เป็นการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเป็นตัวแทนผู้บริหาร และครู จำนวน 40 คน เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ เป็นการประเมินออนไลน์ ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง.///

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ: ข่าว

11 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๒๙ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จาก สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๐

1011625.jpg

@@@ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการจะดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการจัดเก็บข้อมูล IIT และ EBIT จากหน่วยงานที่รับการประเมินและขั้นการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นั้น คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรงค์ ประธานกรรมการ และนายเตชินพัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ จาก สพฐ. เป็นคณะกรรมการประเมินในส่วนของ สพม.29 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เริ่มต้นด้วย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.29 กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน รับชม VTR การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา คณะประเมินแจ้งผลประเมิน ITA ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ประธานคณะประเมิน พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการประเมินในประเด็นสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการประเมินอธิบายรูปแบบการทำแบบประเมิน IIT พร้อมดำเนินการจัดทำแบบประเมิน IIT แบบออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องมือการประเมิน (แทปเล็ต) จากโรงเรียนนารีนุกูล คณะกรรมการประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ EBIT พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐาน EB1-EB11 ส่วนในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เบื้องต้น คณะกรรมการได้เดินทางไปประเมินสถานศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี @@@ +++++ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว++++++

ดูภาพข่าวกิจกรรมได้ที่นี่ ++++

https://www.facebook.com/media/set/edit/a.1845561318804825/

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ร.ร.ขนาดเล็ก ในระดับจังหวัด

1011789.jpg

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ร.ร.ขนาดเล็ก ในระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะ คือนายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล , นางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอภิวัน ประสังสิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และ นายคมสัน งามสนอง ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตย) ร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดโนนแสนสุข อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี…..อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=516

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA)

1011476.jpg

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)โดยมี นายสายัณห์ ผาน้อย ประธานคณะกรรมการ นายพล ศรัทโธ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 เลขานุการ ร่วมติดตามประเมินความโปร่งในในการดำเนินงานของ สพป.สฎ2 โดยมี นายจุติพร ขาวมะลิ รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สฎ2 ดร.สารภี เจริญรบ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รอง ผอ.สพป.สฎ2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากร สพป.สฎ.2 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สฎ2 โดยจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สฎ.2 พบว่า บุคลากรของเขตพื้นที่และบุคลากรจากสถานศึกษา มีความสนใจและให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานและร่วมสนับสนุนส่งเสริม เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์อันดีในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นอย่างดี กิจกรรมภาคเช้าบคลากรในสำนักงานทั้งหมดตอบคำถามออนไลน์และภาคบ่ายบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดร่วมตอบคำถามฯจำนวน 50 คน ภาพ/ข่าว ประยุร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สฎ2

08 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ