Tag Archives: สถาบันทดสอบทางการศึกษา

ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ เน้นย้ำการทดสอบ O-NET ต้องสุจริตโปร่งใสเด็กสอบอย่างมีความสุขไม่เครียด

1042289.jpg

“ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เน้นย้ำการทดสอบ O-NET ต้องสุจริตโปร่งใสเด็กสอบอย่างมีความสุขไม่เครียด” วันที่ 29 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเผยหลังเป็นประธานในการประชุมครูซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Test) ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 โดย ป.6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และ ม.3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในเรื่องนี้ตนมีความห่วงใย จึงได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำสนามสอบ ประกอบด้วยชั้น ป.6 จำนวน 14 สนามสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 5 สนามสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตรงต่อเวลา เก็บรักษาความลับเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่ สทศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด มีความละเอียดถี่ถ้วนและให้ความสำคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง นักเรียนที่เข้าสอบมีความสุขในการทำข้อสอบ และที่สำคัญ “เด็กต้องทำ O-NET ได้ดีกว่าปีที่แล้ว” นายสุวรรณ กล่าว

29 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำพิธีลงนาม MOU ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน

782663.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐตลอดจนการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ในการดำเนินงานการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่าง ๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชูศักดิ์ กุลทัพ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน…

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

782614.jpg

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้นำทีมคณะผู้บริหารการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจำนวน 250 คน เพื่อพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนได้ จึงได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการทดสอบของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา มาให้ความรู้ในครั้งนี้

สพม.เขต ๓๕ รับโล่เกียรติยศ O-NET ๓ ปี ซ้อน

782719.jpg

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓ รางวัล จากนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา รางวัลที่ได้รับ

๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นฐาน O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าระดับประเทศ (๑๐ อันดับ)

๒) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก ๓ ปี ต่อเนื่อง

๓) สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้น ม.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ อันดับแรก ๓ ปีต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ขอยกคุณความดีทั้งหลายนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจาก ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประจำจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ คุณครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.874628705956566&typ…

2 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทีมข่าว สพป.นม.๕ เยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.๓ สอบเป็นวันที่สอง

707271.JPG

วันที่ 1 ก.พ. 58 เป็นวันที่สองของการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศการสอบของแต่ละสนามสอบไม่คึกคักเหมือนเช่นวันแรก ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ออกตระเวนเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯ 8 , ศูนย์ฯ 3 , ศูนย์ฯ 2 และกลับมาเก็บภาพบรรยากาศการรับ-ส่งข้อสอบ ที่ ศูนย์สอบนครราชสีมา 5 ณ ห้องประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ตามลำดับ บรรยากาศการสอบไม่คึกคักเหมือนเช่นวันแรก เนื่องจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีการสอบในวันนี้ จึงทำให้จำนวนคณะกรรมการ ครู นักเรียนที่มาสอบของแต่ละสนามสอบลดลงไปมาก เริ่มจากสนามสอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์ (ศูนย์ฯ 8) ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง จัดห้องสอบ 3 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 87 คน จาก 7 โรงเรียน หลังจากนั้นเดินทางไปยังสนามสอบของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) จัดห้องสอบ 4 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 59 คน จาก 4 โรงเรียน ต่อมาได้ออกเดินทางไปเยี่ยมสนามสอบของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมือง เก่าพันชนะ(ศูนย์ 2) ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านพันชนะ จัดห้องสอบ 1 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 23 คน จาก 3 โรงเรียน และท้ายสุดเดินทางมาประจำที่ศูนย์สอบนครราชสีมา 5 เพื่อบันทึกภาพบรรยากาศการรับส่งข้อสอบ และการเก็บรักษาข้อสอบไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอการส่งมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ในวันที่ 4 ก.พ. 58 ต่อไป…. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ จินตนา ตอพันดุง : ภาพ/ข่าว

02 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอบโอเน็ตวันแรก ๒๓ สนามในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ไม่พบการทุจริต ท่ามกลางการ รภป.ครู อย่างเข้มแข็ง

706726.jpg

นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ที่รับผิดชอบกำกับดูแลพื้นที่ ๕ อำเภอ ออกเยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต หรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์มหาชน)หรือ สทศ.จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดต่าง ๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและนำผลคะแนนส่วนหนึ่งไปใช้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลสอบโอเน็ตในสัดส่วน ๗๐ ต่อ ๓๐

ในปีนี้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ มีสนามสอบ ๒๓ สนามสอบ จำนวน แยกเป็นระดับชั้น ป.๖ จำนวน ๑๘ สนามสอบ ๑๒๓ ห้องสอบ มีนักเรียน ป.๖ มีสิทธิ์เข้าสอบ ๓,๔๔๗ คน และระดับชั้น ม.๓ จำนวน ๕ สนามสอบ ๑๕ ห้องสอบ มีนักเรียน ม.๓ มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน ๓๓๒ คน ซึ่ง สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบ และบุคลกรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบ เพื่อให้การสอบโอเน็ตมีความโปร่งใสและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ กล่าวว่า ในปีนี้ ทุกโรงเรียนในสังกัด ๑๑๘ โรงผู้บริหารและครูมีความตื่นตัวเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ต เป็นอย่างมาก หลังจากที่เขตพื้นที่ได้มีการกระตุ้นโดยการจัดกิจรรมเสวนาผ่าทางตัน คุณภาพการศึกษาเด็กไทยในจังหวัดนราธิวาส และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกโรงเรียนวางแผนการติวเข้มนักเรียน โดยนำคะแนนจากการสอบ PRE O-NET มาวิเคราะห์และแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ดังนั้น คาดว่า ผลคะแนนการสอบ โอเน็ตในปีนี้ จะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในภาพรวมของวันนี้ ไม่พบการทุจริต กรรมการและผู้เกี่ยวข้องมีการดำเนนิงานอย่างโปร่งใส พบปัญหาเพียงเด็กนักเรียนขาดสอบ และกรอกข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยกองกำลังในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ อส. ชรบ. อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดให้ครู นักเรียน อย่างเข้มแข็ง แม้จะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม

สำหรับการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้น ป.๖ สอบวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ชั้น ม.๓ สอบวันที่ ๓๑มกราคม และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยสอบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ๑.ภาษาไทย ๒.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓.ภาษาอังกฤษ ๔.คณิตศาสตร์ ๕.วิทยาศาสตร์ ๖.สุขศึกษาและพลศึกษา ๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘.ศิลปะ

31 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ค่ายฤดูร้อนกับ 6 มหาลัย และ 2 สายอาชีพที่น้องใฝ่ฝัน Summer Camp in 2015

ค่ายฤดูร้อนกับ 6 มหา”ลัย และ 2 สายอาชีพที่น้องใฝ่ฝัน

Summer Camp in 2015 พบกับกิจกรรมดีๆ ช่วงปิดเทอม 2015 สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมทั่วประเทศ….

1. อยากเข้าจุฬาฯ , ธรรมศาสตร์, มช. ต้องมาค่ายนี้ : ติดลึก ติวเข้มกับอาจารย์ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมที่ทำให้น้องสัมผัสได้ถึงการเป็นนิสิตจุฬาฯ นิสิต ม.ธรรมศาสตร์ และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ พร้อมที่จะก้าวเข้ามาเป็นนิสติของ 3 มหา”ลัยระดับประเทศทั้ง 3 แห่งนี้หรือยัง!! >> จุฬาฯ Summer Camp in CU 2015 : คลิก

>> ม.เชียงใหม่ Summer Camp in CMU 2015 : คลิก 2. เด็ก ART ต้อง ม.ศิลปากร : มหา”ลัยด้านศิลปะที่เด็กๆ เหล่าคนพันธุ์ ART ต้องไม่พลาดกิจกรรม เทคนิคจากอาจารย์ผู้ผ่านข้อสอบวัดด้านศิลปะระดับประเทศ และเหล่าพี่ๆ นักศึกษา มศก.ที่จะมาให้ความรู้ และ workshop ที่น้องๆ สามารถนำไปใช้สอบจริงได้ >> ม.ศิลปากร Summer Camp in SU 2015 : คลิก 3. อยากเป็น แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ฯ รีบมา : ติววิชาความถนัดทางแพทย์ ฝึกทำคะแนนก่อนสอบรับตรงสถาบัน กสพท. พร้อมการลงมือปฏิบัติแบบสายแพทย์ทำกันจริงๆ วัดกันไปเลยเราก็เรียนหมอได้ที่ ม.นเรศวร ทั้งเครื่องมือ บุคลากรที่เก่ง และพร้อมให้ความรู้น้องๆ รออยู่ที่นี่….. >> ม.นเรศวร Summer Camp in NU 2015 : คลิก 4. อยากเก่งภาษา หรือพัฒนาภาษาเพิ่ม มฟล. ช่วยน้องได้ : ทั้งภาษาเพื่อสอบ และภาษาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ กับมหา”ลัยที่เด่นเรื่องภาษาระดับประเทศ เทคนิคการทำข้อสอบ เทคนิกการพูด ที่จะทำให้เรื่องภาษาเป็นเรื่องกล้วยๆ >> ม.แม่ฟ้าหลวง Summer Camp in MFU 2015 : คลิก 5. อาชีพที่เด็กอยากเป็นมากอันดับต้นๆ สายการบิน และนายร้อย : 2 ค่ายสายอาชีพน้องใหม่ ตามคำขอจากน้องๆ และผู้ปกครองที่อยากได้ความรู้สึก และสัมผัสถึงการทำงานในสายอาชีพทางด้านการบิน เช่น สจ๊วต แอร์โฮสเตส ช่างและวิศวกรเครื่องบิน อื่นๆ หรือสายนายร้อยห้อยกระบี่ น้องๆ บางคนมีคำถามมากมายว่าผู้หญิงเป็นได้ไหมคะ สายตาห้ามสั้นเท่าไหร่ คุณสมบัติอย่างไร หรือต้องสอบอะไร บ้าง มาหาคำตอบ และฝึกแบบจริงๆ กันได้เลยที่ >> ค่ายการบิน Pre-CATC 2015 : คลิก

>> ค่ายนายร้อย (ห้อยกระบี่) Pre-CADET 2015 : คลิก มาร่วมพูดคุย หรืออัพเดทข้อมูลค่ายได้ที่

FB : RAC Summercamp คุณสมบัติ : น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

โทร. พี่อ้อม 0804738967 แล้วเจอกันนะคะน้องๆ ….(^0^)…. ‹ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนบ้านฉนวน อำเภอภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ›

การประชุมชี้แจงระดับสนามสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ รวมทั้งบุคลกรตำแหน่งต่าง ๆ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่ทุจร

705351.jpg

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสังข์หยด โดยในวันที่ 26 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 27 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ รวมทั้งบุคลกรตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่ทุจริต โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นศูนย์สอบ

สำหรับการจัดสอบดังกล่าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 มกราคม 2558 ประกอบด้วย 13 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดเขาวงก์ โรงเรียนบ้านควนประกอบ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม โรงเรียนบ้านแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน โรงเรียนบ้านหารเทา โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม โรงเรียนบ้านทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงและโรงเรียนบ้านนาบอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย 6 สนามสอบ คือ โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า โรงเรียนบ้านทุ่งนารี โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ

สำหรับการสอบในครั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ เป็นผู้ประสานงานในการจัดสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางร่วมมือด้านการทดสอบการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในองค์ประกอบหนึ่งในการจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70:30 นอกจากนี้การสอบ O-NET คะแนนที่ได้ยังนำไปใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่ออีกด้วย

พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง กับเส้นทางการก้าวสู่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Award)

705352.JPG

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลากหลายแนวทางในการดำเนินการ ทั้งการระดมปัจจัยจากภาคชุมชน องค์กรต่าง ๆ เป็นระดมทรัพยากรเพื่อชาติ เพื่อการศึกษา สิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลที่แท้จริง คือ ผู้ปฏิบัติ หรือครูผู้สอน ที่จะต้องเน้นในตัวผู้เรียน ต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต้องคิดค้นหาแนวทางวิธีการเรียนการสอน อย่างแท้จริง และจริงจัง

บุคคลที่สำคัญอีก 1 หลัก ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องคอยกำกับติดตาม ที่จะต้องคอยแนะนำครูผู้สอน นั่นคือการนิเทศครูผู้สอน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา การคิดค้นหากระบวนการเรียนการสอนของครู จึงต้องกระทำควบคู่การหาแนวทางการเรียนการสอนของครูผู้สอน อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา ในที่สุด

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่มีความรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดเวทีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ผลจากการเรียนการสอน ของแต่ละปีการศึกษา มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ นั่นคือ เวทีของผู้เรียนที่จะได้แสดงศักยภาพ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ในปี 2558 นี้ เป็นครั้งที่ 64

นอกจาก สพฐ. จะคัดกรองความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลผู้มีความสามารถระดับประเทศ แล้ว ยังมีการคัดกรองความสามารถของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล”ทรงคุณค่า สพฐ.” (OBec Award) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตั้งรางวัล “ทรงคุณค่า สพฐ.” (OBec Award) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรภายใน สพฐ. ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เป็นการยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

สำหรับบุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Award) สายผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม คือ นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยผลงานยอดเยี่ยม คือ “การพัฒนาสมรรถภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ แบบ PIDRE” เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อันเป็นปัญหาหลักของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ จากการใช้รูปแบบการนิเทศ แบบ PIDRE ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน มีจำนวนลดลง

นี่คือ 1 นวัตกรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของ ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ที่น่าจับตามอง และน่าติดตาม อย่างน้อยก็ยังเป็นอีก 1 ทางก้าวไปสู่คุณภาพการศึกษา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่จะมีทางเพิ่มจำนวนผู้เรียนในการอ่านออก เขียนได้ …………………………………………………………………………………………………………………………………

บุญช่วย พันธ์งาม

ปชส.ชพ.สพป.สระบุรี เขต 1/ข่าว

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET

595717.JPG

ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมการในการจัดการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ODINARY NATIONAL EDUCATIONAL TEST (ONET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ซึ่งจะทำการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 67 มาตรฐาน การเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผนผังโครงสร้างการบริหารการจัดสอบ ของ สถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย มี รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) พร้อมด้วย นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ให้กับประธานศูนย์สอบและคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ ONET ในพื้นที่ภาคะตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ศูนย์ๆ ละ 3 คน รวม 57 คน

ในการนี้ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3, นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2, นายอภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1, นายสุภรณ์ แสงผะกาย, นายดิลกชัย คูณแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ……………………………… นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

17 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. ๒๙ ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

586800.JPG

สพม. 29 ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรีเจ้นท์ บอลล์รูม โรงแรมรีเจ้นท์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด พ ้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มี ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสุภณ์ แสงผะกาย, นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์, นางณัฐธภา ตรงดี, นางนิศา ศรศิลป์, นายพิชัย ญาณศิริ, นางสาวสุกานดา ธิมา, นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสุวรรณา แฝงเพชร เจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะผู้ดูแลและร่วมดำเนินการ โดยมี ประธานสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต, เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 26 ศูนย์ และหัวหน้าแผนงานโรงเรียนในสังกัด ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 81 โรงเรียนๆละ 1 คน รวม 115 เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ กา รศึกษา

ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งปรากฏว่า ในภาพรวมได้คะแนนสูงขึ้น แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ บางกลุ่มสาระต่ำกว่าปีที่ผ่านมา นั้น เพื่อให้การดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 สูงขึ้น จำเป็นต้องทราบสาเหตุและมีแนวทางในการดำเนินงานท ี่ดี สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดประชุมสัมมนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการศูนย์พัฒนาและหัวหน้าแผนงาน หรือครูที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2557 2557 เพื่อสร้างวามรู้ ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตา และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ ONET ให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งผลการทดสอบยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ บางกลุ่มสาระต่ำกว่าปีที่ผ่าน า เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะได้ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในปี 2557 ให้สูงขึ้นต่อไป. ………………………

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

23 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ