Tag Archives: สถานศึกษา

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ข่าว สพฐ. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1019333.JPG

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมมรกต อ.เมือง ่จ.ชุมพร

การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู้แบบ Active learning ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0, เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นให้สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง บรรลุผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560), เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ในระดับความสามารถแก้ปัญหา สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แท้ มีความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเพื่อให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นในเขตพื้นที่ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพที่เหมาะสมในบริบทของตน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ จำนวน 350 คน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ อาจารย์ชลชาสน์ ศักดาลักษณ์ และ ดร.วารินท์พร ฟันเฟืองฟู

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

เลขาธิการ กพฐ. ผอ.สพม.34 ผอ.สถานศึกษา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1019063.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย มายังโรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มูลนิธิฮารนามซิงห์ฮารมันส์กอร์ สัจจา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยอาคารเรียนดังกล่าว เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านเลโคะ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพียงแห่งเดียวในตำบลสบเมย เปิดทำการสอนสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจากบ้านเลโคะ, บ้านห้วยน้ำใส, บ้านทิยาเพอ, บ้านกลอโคะ, บ้านแม่ลามา, บ้านทรายลือ และบ้านซื่อมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนบ้านเลโคะ เข้าในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้ถวายรายงาน ผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครูโรงเรียนสันติสุข ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายผลงานผ้าปักลายม้ง ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.190645725…

สพฐ.จัดคาราวานรินน้ำใจช่วยภัยหนาวบรรเทาความเดือนร้อน ครู นักเรียน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

1019476.JPG

*** วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ. เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมปล่อยคาราวานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการสำรวจจำนวนนักเรียนที่ประสบภัยหนาว พบว่ามีนักเรียนจำนวน 276,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาวดังกล่าว จึงได้จัดโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ. โดยจะมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ขณะที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้กล่าวชื่นชม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ที่มีความห่วงใยเด็กนักเรียนที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาว ซึ่งจากการที่ สพฐ. รวมถึงหน่วยงานในสังกัด และภาคเอกชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานตามโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ. โดยเริ่มจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะประสบภัยหนาวมากกว่าพื้นที่ภาคอื่นๆ นั้น จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนได้จำนวนหนึ่ง แม้จะไม่ครอบคลุมทั่วทั้งหมด แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะเป็นตัวอย่างในการร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และหวังว่าจะมีหน่วยงานอื่นได้นำไปเป็นแบบอย่างต่อไป

ดูคลิป https://youtu.be/RUBvb9Y6LQo

บรรพต ข่าว

3 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ทำความเข้าใจ…เกณฑ์รับนักเรียนปี 2561”

1017982.JPG

+ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และนายเทียน กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นร่วมรายการ ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ “ทำความเข้าใจ…เกณฑ์รับนักเรียนปี 2561” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้ผู้ปกครองทุกท่านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ทั้งในโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่ออังคารวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/baanjong/media_set?set=a.1752667421441065.10737…

เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ

1017966.JPG

***เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

29 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถบัสทัศนศึกษาคว่ำที่จังหวัดนครราชราชสีมา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) จำนวน 60,000 บาท พร้อมทั้งรับมอบเงินตามโครงการต้านภัยหนาวจาก สพม.1 จำนวน 150,000 บาท สพม.2 จำนวน 150,000 บาท สพป.กทม. จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอีก มูลค่า 50,000 บาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 100,000 บาท และสมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่มอบอุปกรณ์กีฬายี่ห้อ แกรมม่า มูลค่า 100,000 บาท และปุ๋ยอินทรีย์ ฮาลาล ตรานกอินทรีย์คู่ มูลค่า 100,000 บาท ให้โรงเรียนในโครงการ Active Learning จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางอุษณีย์ ธโนสวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 บาท นางนิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. จำนวน 10,000 บาท นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ. จำนวน 10,000 บาท

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว จากนี้ สพฐ. จะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและเพื่อนครูที่ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือต่อไป

เปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017

1017894.JPG

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สพฐ. – โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017 บาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาพและระดับประเทศ ณ โรงเรียนสิรินธร สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้จัดโดย บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม กีฬาบาสเกตบอล และเปิดโอกาสให้นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประสบการณ์แข่งขัน เพื่อพัฒนา และ ต่อยอด สู่กีฬาอาชีพ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคครั้งนี้ มีการชิงชัยจำนวน 6 รุ่น ทั้งชายและหญิง ได้แก่ / รุ่นอายุ 14 ปี/ อายุ 16 ปี /และอายุ 18 ปี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัดได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม ชัยภูมิ และมุกดาหาร

กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่ง โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภ้าค ทุกรุ่นจะได้รับทุนการศึกษา ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร รองชนะเลิศ จะได้รับ 10,000 บาท ทีมครองร่วมอันดับ 3 (รุ่นละ 2 ทีม) ได้รับจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีค่าบำรุงทีม ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภททีมชายและทีมหญิง รวม 12 ทีม ๆ ละ 10,000 บาท

และในวันนี้ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นำทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.33 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ปชส.สพม.33 ภาพ/ข่าว

ติดตามภาพกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1364190163704459.1073743791.10…

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สุโขทัยจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๐

1017114.JPG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2560 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง การแพทย์ ศาสนา วัฒนธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านกิจการลูกเสือ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีมีใจรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา วัด และสาธารณะต่างๆ โดยมีสถาบันการศึกษา วิทยาลัยโรงเรียนเอกชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ได้นำลูกเสือเนตรนารี งานร่วมพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้ (ภาพ : ปฏิฬ นาคทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เครือข่าย ปชส.สพม.38 /ข่าว : ฤทัยกัญญา ชูทอง ปชส.สพม.38)

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อนุบาลอุตรดิตถ์ จัด Open House Rally Education Tour

1015741.JPG

18 พฤศจิกายน 2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Open House Rally Education Tour Anuban Uttaradit School โดย นายสง่า มีอินทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานให้ทราบว่า เป็นการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนตามระดับสายชั้นตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้พื้นที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ในการจัดนิทรรศการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานของบุตรหลานก่อน แล้วจึงไปเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนคนอื่นๆ ที่สนใจอีก 2 ชิ้นงาน เพื่อนำการจดบันทึกในรูป Passport มามอบให้ครูประจำชั้นของบุตรหลานเพื่อรับผลการเรียนของบุตรหลานกลับไป ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง กรรณิก : ภาพ/ข่าว/รายงาน

21 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา

1014802.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล นายสายัณห์ ไกรนรา และนายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนายชวลิต โพธิ์นคร ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการประเมิน นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ นายณรันธรณ์ มันเล็ก ผู้แทน สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมนายวสันต์ สุทธาวาส นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เลขานุการคณะกรรมการ และ นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ฝ่ายไอที โดยรับการประเมินด้วยเครื่องมือ 3 แบบ ได้แก่ การประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) การประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบออนไลน์ ITA Online (IIT) ซึ่งผู้รับการประเมินประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกออนไลน์ (EIT) ผู้รับการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 48 คน ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1013778.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอบ 3 โดยก่อนเริ่มประเมินฯ ได้ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญาณเป็นเขตสุจริต คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย1.นางอัฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานกรรมการ 2.นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 3.คณะกรรมการจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการประเมิน ITA ในโอกานี้ บุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เข้ารับการชี้แจงการประเมินและทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ รายละเอียดการดำเนินการประเมิน ดังนี้ ลำดับแรกบุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการประเมินฯ และทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ หลังจากนั้นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ตามภารกิจหลักของ สพป.นครปฐม เขต 1 ตามแบบ EB1 ถึง EB11 และเวลา 10.00 น. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งตัวแทนโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ารับฟังคำชี้แจงและทำการประเมิน EIT แบบออนไลน์ จำนวน 50 คน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครปฐม เขต 1 หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว ได้ชี้แนะ และให้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 ภาพ https://www.facebook.com/esanpt1/

15 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปจ.๑ ตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ)

1013125.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวีณา แซ่แต้ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่มีผู้บริหาร มีครูผู้สอนเพียงคนเดียวรวมทั้งมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ นายโสภณ บัวส่องใส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=518

14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เลย เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1012652.JPG

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA Online) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวธนภร แตงจันทร์ ผู้แทน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย นายธนกฤติ พรมบุตร โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 และนางสาวขวัญจิรา พรมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้เข้าประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีการประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Asssessment) EB1-11 และให้บุคลากรทุกคน ยกเว้นบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง 1 ปี ได้ประเมินสำรวจความคิดเห็น รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ด้วย

12 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๒๙ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จาก สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๐

1011625.jpg

@@@ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการจะดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการจัดเก็บข้อมูล IIT และ EBIT จากหน่วยงานที่รับการประเมินและขั้นการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นั้น คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรงค์ ประธานกรรมการ และนายเตชินพัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ จาก สพฐ. เป็นคณะกรรมการประเมินในส่วนของ สพม.29 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เริ่มต้นด้วย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.29 กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน รับชม VTR การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา คณะประเมินแจ้งผลประเมิน ITA ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ประธานคณะประเมิน พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการประเมินในประเด็นสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการประเมินอธิบายรูปแบบการทำแบบประเมิน IIT พร้อมดำเนินการจัดทำแบบประเมิน IIT แบบออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องมือการประเมิน (แทปเล็ต) จากโรงเรียนนารีนุกูล คณะกรรมการประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ EBIT พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐาน EB1-EB11 ส่วนในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เบื้องต้น คณะกรรมการได้เดินทางไปประเมินสถานศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี @@@ +++++ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว++++++

ดูภาพข่าวกิจกรรมได้ที่นี่ ++++

https://www.facebook.com/media/set/edit/a.1845561318804825/

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ