Tag Archives: สงขลา

ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

895000.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฎ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๔๗ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนคำพอกท่าดอกแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ในครั้งนี้***

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

894962.jpg

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และสภานักเรียน ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ณ ศูนย์ศึกษาวสุพัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และในภาคบ่าย นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ นักเรียนนำเสนอผลงาน

ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559

895099.jpg

6 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 ประธานการประชุม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ( ด้านผลการปฏิบัติงาน ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการเชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูฯ การช่วยราชการของข้าราชการครูฯ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การพิจารณาดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ประชุมคณะบริหารองค์กรเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและการประชุมสัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

892433.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยแจ้งภารกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ประกอบด้วย (จังหวัดตาก, สงขลา,มุกดาหาร, สระแก้ว,ตราด,หนองคาย,นราธิวาส,เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรือง การศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยให้คณะกรรมการหรือผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. เปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนชายแดนใต้ และมอบทุนการศึกษานักศึกษาอาชีวะ ๓๘๗ ทุน

878570.jpg

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 15.30 น. ที่โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนการศึกษาดังกล่าว และมี นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าโครงการดังกล่าวดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้ทุนศึกษาต่อสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 300 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยจัดเป็นทุนในพื้นที่ (หอพักและไปกลับ) และทุนไปเรียนต่างพื้นที่ ในปีแรกพบว่าทุนต่างพื้นที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุน 30,000 บาท คณะกรรมการส่งเสริมทุนจึงได้พิจารณาปรับเงินทุนเป็นทุนในพื้นที่ทุนละ 29,000 บาท ทุนเรียนต่างพื้นที่ 35,000 บาทยังถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี การศึกษา 2555 ได้เพิ่มทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีละ 100 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ถึงปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทุน ปวช. สำเร็จไปแล้ว 1,482 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปวช. ปีที่ 1-3 ในพื้นที่ 870 คน ไปเรียนต่างพื้นที่ 6 วิทยาลัย จำนวน 30 คน มีนักศึกษาทุนระดับวส. ที่จบการศึกษาแล้ว จำนวน 300 คน กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. 1และ 2 ในพื้นที่ 174 คน ไปเรียนต่างพื้นที่ 7 วิทยาลัย จำนวน 26 คน ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สนใจขอรับทุน ปวช.ไปเรียนต่างพื้นที่เพียง 4 คน จากจำนวนทุน 12 ทุน จากข้อมูลนักศึกษาปวช. สนใจไปเรียนต่างพื้นที่ลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะเงินทุนที่ได้รับปีละ 35,000 บาทต่อปี ไม่เพียงเพียงกับค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและการใช้จ่ายประจำวัน ระดับ ปวส. 9 ทุน จากจำนวน 17 ทุน ส่วนทุนพื้นที่ทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. สามารถจัดสรรให้ได้เพียงร้อยละ 15 ของจำนวนผู้มีความจำเป็น หากจะให้มีทุนสอดคล้องกับความจำเป็น ควรจัดสรรทุนระดับละ 500 ทุน ต่อปี ทุกปีหลังจากได้ทำการคัดเลือกนักศึกษารับทุน จชต. เป็นที่เรียบร้อย ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดค่ายนักศึกษาทุน จชต. เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนซึ่งไม่มีข้อผูกมัด ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและนำเงินทุนไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ได้เรียนรู้สิ่งดี ดี มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาทุนสร้างเครือข่ายทำความดีอย่างต่อเนื่อง เรียนให้สำเร็จหลักสูตร ที่สำคัญให้นักศึกษาทุนมีโอกาสได้รับโอวาทจากท่านประธาน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคมทุกรูปแบบ กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนปีนี้จึงกำหนดกรอบแนวคิด “โตไปไม่โกง” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาทุน ระดับ ปวช. 1 จำนวน 296 คน และระดับปวส. 1 จำนวน 91 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง จำนวน 20 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 27 คน ครูเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจำนวน 10 คน วิทยากรกิจกรรม จำนวน 15 คน รวม 459 คน กิจกรรมประกอบด้วยการนิทรรศการทุน จชต. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปวช.จำนวน 296 ทุน ทุนละ 29,000 บาท ระดับ ปวส. จำนวน 91 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวม 387 ทุน สำหรับทุนเรียนต่างพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับผิดชอบโอนเงินทุนให้วิทยาลัยที่นักศึกษาไปศึกษาเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมแรงบันดาลใจ จากครอบครัวต้นแบบ เสวนาเรื่อง “นักศึกษาทุน จชต. มีจิตอาสารักบ้านเกิด” เน้นโตไปไม่โกง มีทั้งบรรยาย เสวนา กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ มีกำหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 โดยการจัดค่ายนักศึกษาทุนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนสถานที่ออกกำลังกายนักศึกษาทุนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมยามเช้าบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วลำดับต่อนี้ไปจะเป็นพิธีมอบทุน

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จชต. จุดที่ ๔

875442.JPG

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดที่ 4 เพื่อรับฟังการดำเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของรัฐบาลสู่ความสำเร็จ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผูช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในพื้นที่ จ.สงขลา จ.สตูล ร่วมงาน จำนวนกว่า 4,000 คน

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม/โครงการตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV/DLIT Aplication ECHO สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นิทรรศการการอ่านออกเขียนได้ นิทรรศการลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ นิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นิทรรศการ สื่อ และระบบติดตามผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิทรรศการการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นทั้งหมด 4 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดยะลา จุดที่ 2 จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 3 จังหวัดปัตตานี และจุดที่4 จังหวัดสตูล โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณถาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

858930.jpg

รมช.ศธ ยึดหลักแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จ.สงขลา ว่า จากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558 และผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยตรงแม้ว่าในภาพรวมจะสูงขึ้น เมื่อดูรายละเอียดเป็นเขตพื้นที่จะพบว่ามีบางรายวิชาลดลง เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1

พล.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยต่อว่า จากการทำงานร่วมกับทีมวิชาการ สพฐ. ได้นำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1.การพัฒนาอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ให้ทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูลปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันหาทางแก้ปัญหา

2. การพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาไทยในภาพรวม ให้ครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทยทุกคน ต้องพัฒนาการสอนภาษาไทยผ่านระบบ TEPE Online

3. การยกระดับผลสอบระดับชาติ O-NET โรงเรียนเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหานั้น ต้องร่วมมือกันพัฒนา โดยเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีระดับสูงขึ้น

“เมื่อแต่ละเขตพื้นที่เข้าใจข้อมูลและปัญหาแล้วให้เข้าถึงโรงเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาเป็นรายโรงเรียน ตามหลักแนวทางพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบต่อไป”…

30 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม ID PLAN แก่ครูและ บคศ.

850752.jpg

28 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นายสันติ แสงระวี ผอ.สปพ.สงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ได้มีแผนพัฒนาตนเอง และมีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน ข้าราชการครูสายงานการสอน จำนวน 136 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และ ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

01 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.สงขลา เขต 1 สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

836117.JPG

วันนี้ 12 มี.ค.59 ณ โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) เป็นประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 พร้อมให้การต้อนรับคณะต่าง ๆ ซึ่งเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประกอบด้วย

— คณะติดตามจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายคำนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.สกสค.จ.สงขลา และคณะ

— คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกฯ สพฐ. นำโดย นายสมนึก ผิวทอง รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 และนางสาวโชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สวก.สพฐ.

— คณะติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ในนามผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ และคณะ

— คณะติดตามจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในนามผู้แทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 นำโดย นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และคณะ

—สำหรับวันนี้เป็นการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรชม และกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มี.ค.59 ณ สพป.สงขลา เขต 1 มีผูู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 46 คน เข้าสอบ 44 คน ขาดสอบ 2 คน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสงขลา มาดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความสุจริตและปลอดภัย และได้รับความอำนวยความสะดวกจาก นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม และคณะครู เป็นอย่างดียิ่ง

สพป.สตูล จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

836362.JPG

วันที่ 12 มีนาคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล และนายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นำคณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. ซึ่งมี ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายณัฐวัตร รัตกี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 และนายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สงขลาเขต 1 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนใน 4 วิชาเอกเอกที่รับสมัคร คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 26 คน และมาเข้าสอบ 100 %

สำหรับการดำเนินการจัดสอบ สพป.สตูล ได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดำเนินการตรวจห้องสอบก่อนการสอบ การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องตรวจสแกนโลหะแบบมือถือตรวจผู้เข้าสอบทุกคน การห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่จะเอื้อต่อการทุจริตเข้าห้องสอบ โดยให้นำเข้าไปได้เฉพาะปากกา ดินสอ ยางลบ บัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประชาชนเท่านั้น พร้อมทั้งให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้เข้าสอบทุกคนเปรียบเทียบกับในบัตรประจำตัวสอบ รวมถึงการตัดสัญญาณการสื่อสารทุกชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศห้ามข้าราชการในสังกัดฯ ทุกตำแหน่งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบของคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้แสดงความชื่นชม สพป.สตูล ว่าสามารถดำเนินการจัดสอบได้อย่างรัดกุม มีการวางแผนและการป้องกันการทุจริตทุกชั้นตอนของกระบวนการจัดสอบ มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นที่น่าพอใจยิ่ง

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ยะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อย่างคึกคัก

812863.JPG

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) มาตรวจเยี่ยมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และมอบอุปกรณ์กีฬา จักรยานให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทุกเครือข่าย โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมากมายหลายรายการ ร่วมกับการแสดงของนักเรียนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๗ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และยังมีการแสดงยุทธโธปกรณ์ทางการทหารของหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้เด็กๆได้สัมผัสด้วยตนเอง มีนิทรรศการทางการศึกษาให้เด็กๆผู้ปกครองได้ชมกันมากมาย อาทิ นิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนนำร่อง การสาธิตด้านทักษะการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา) นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง การนำดารานักแสดง “ขวัญ” และ เติ้ล โค้ชตุ้ม นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมสร้างสีสีสัน ในงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความสุขเด็กสตูล

812825.jpg

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ณ สนามกีฬากลางอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองนำบุตรหลานเล็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ) ในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นของขวัญวันเด็กพิเศษและคืนความสุขให้แก่เด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสตูล จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล ในนามของเจ้าภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขา-สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สำนักงานการอาชีวศึกษาสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมในลักษณะลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิ แม่ไม้มวยไทย รำมโนราห์ โชว์เดาะบอล การร้องเพลงของนักเรียนรางวัลระดับแชมป์เหรียญทอง ละคร science show ฯลฯ การมอบของขวัญรถจักรยาน รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งจัดซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีการโชว์ตัวของนักแสดงชื่อดังจากช่อง 7 สี “ทับทิม” อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และโตนนท์ วงศ์บุญ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน คึกคัก เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า

10 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

807122.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

– ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติการศึกษา

– ปี 2540 คุณวุฒิ ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

– ปี 2526 คุณวุฒิ ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

– ปี 2522 คุณวุฒิ ม.ศ.5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน

– ปี 2527 อาจารย์ 1 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

– ปี 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

– ปี 2531 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

– ปี 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

– ปี 2538 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

– ปี 2539 ศึกษาธิการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

– ปี 2541 ศึกษาธิการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

– ปี 2542 ศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

– ปี 2546 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

– ปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

– ปี 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

– ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวาคม 2537 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

– ระหว่างวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี , เนเธอร์แลนด์,เบลเยียม และฝรั่งเศส

– ระหว่างวันที่ 28 – 7 ธันวาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ความภาคภูมิใจ

– เลขานุการคณะกรรมการบริหารค่ายย่อยที่ 17 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

– เลขานุการคณะทำงานจัดสร้างค่ายลูกเสือกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2539

– เลขานุการคณะทำงานก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2538-2539

– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ของกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง เรียนต่อ ชั้น ม.1 ครบ 100 % จากจังหวัดสงขลา เมื่อปีการศึกษา 2538 และ 2539

– บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัด เมื่อปี 2540

– ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 เมื่อปี 2540

– ได้รับเข็ม “คุรุสดุดี” ประกาศเกียรติคุณครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น จากคุรุสภา เมื่อปี 2541

– ประธานคณะทำงานวิเคราะห์ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2543 จังหวัดกระบี่

– บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัดและอันดับ 2 ระดับเขตการศึกษา 4 เมื่อปี 2545

– ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546

– ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549

– ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2546-2550

– ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2548

– ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ (อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่) เมื่อปี 2548

– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Best Practice หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550

– ได้รับรางวัลบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เมื่อปี 2554 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2) จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

– ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– ได้รับเกียรติบัตรบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.82091)

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง เป็นอันดับที่ 2 และที่ 1 ระดับประเทศเมื่อปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม อันดับ 6 ของประเทศ ประจำปี 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ สร้างการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพ

805449.jpg

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สพฐ.มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 4 ภูมิภาค เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคใต้ จัดขึ้นวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ จัดขึ้นวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรายภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ

ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ เวทีกลางแจ้งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าววว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 65 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยมีจุดมุ่งหมายในการแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดงานศิลปหัตถกรรม เพื่อไว้เลี้ยงอาชีพของตนเองได้ สำหรับการจัดงานทุกปี สพฐ.ได้ยึดมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย นักเรียนครูอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติในมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มาร่วมแสดงในงานอีกด้วย

01 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ