Tag Archives: ศึกษาศาสตร์

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิธีการสอน

895290.JPG

+ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลกรด้านเทคนิควิธีการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิควิธีการสอน และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่เพื่อนครูในสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) สูงขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดอบรมนักบินน้อย

895283.JPG

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่วิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย โดยมีนางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.นครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย ให้ก้าวสู่สากลต่อไป สพป.นครพนม เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยมี นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และสามารถเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันได้ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียน ด่านการออกแบบ การคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในการนี้ขอขอบคุณโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่สนับสนุนวิทยากร และสถานที่ในการอบรม

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1780259…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

895188.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อสร้างความตระหนักในการรับรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กระตุ้นจิตสำนึกของครูให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์ ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย ซึ่งค่านิยมดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

9 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.สมุทรสาคร : ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)

852039.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียน

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

สพป.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)

สู่การปฏิบัติ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

และกิจกรรมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองฯ โรงเรียนนำร่อง

10 โรงเรียน และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดประชุมการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

852096.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.59 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งสู่การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ นางพจนา ทรัพย์สมาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัีดการศึกษา กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้ครู ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน 2 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ประมาณ 200 คน เป็นครู ผู้บริหารจาก โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โรงเรียนคู่ขนานเรียนรวม โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนที่มีเด็กที่มีคความบกพร่องเรียนอยู่ในโรงเรียน โดยมี รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ใช้เวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ัเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การวิจัยทางการศึกษาพิเศษอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ณ ศูนย์ สพป.นครปฐม เขต 1

852168.jpg

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสเซอ พิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองBrain-Based Leaningตามแนวคิดมอนเตสเซอรี สำหรับศึกษานิเทศน์และครูปฐมวัยภ่คกลางและภาคใต้ จัดโดย สพฐ ระหว่างวันที่ 9-14 พค 2559 ณ ศูนย์อบรม สพป นครปฐม เขต 1 ห้องแกรนด์ไดมอล โรงแรมเวล นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ สพป นครปฐม เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักบริงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมพบปะ ให้กำลังผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู จากโรงเรียนในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 228 คน เยี่ยมชมบูธสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคำนึง ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ หลักสูตรของมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ –//

ภาพเพิ่มเติม ….https://plus.google.com/u/0/photos/102593453214172337141/albums/6282667282977854673

https://www.facebook.com/esanpt1/ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นฐ.เขต 1 ภาพ/ข่าว.—

9 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม ID PLAN แก่ครูและ บคศ.

850752.jpg

28 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นายสันติ แสงระวี ผอ.สปพ.สงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ได้มีแผนพัฒนาตนเอง และมีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน ข้าราชการครูสายงานการสอน จำนวน 136 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และ ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

01 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นายพรศักดิ์ ค้าขาย ผู้น้อมนำปรัชญา เพื่อพ่อ พอเพียง

832864.jpg

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแนะนำประวัติและผลงานของผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของเขตพื้นที่การศึกษาคือ

นายพรศักดิ์ ค้าขาย. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้รับบทบาทเป็นผู้นำลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ใชัทักษะวิชาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน บูรณาการกับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏชัดเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงได้รับการยอมรับได้รับรางวัลในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

……………………………….

ประวัติผลงานนายพรศักดิ์ ค้าขาย ชื่อ – นามสกุล นายพรศักดิ์ ค้าขาย

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเขี่ยวชาญ

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓๔ ปี (ครูผู้สอน ๒๖ ปี / ผู้บริหาร ๙ ปี) ประวัติหน้าที่การงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน – ๑ พ.ค.๒๕๒๔ ครู ๑ ระดับ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแซะ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

– ๓๐ ก.ค.๒๕๒๗ ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแซะ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๑๘ ต.ค.๒๕๒๘ ครู ๒ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านดอนแซะ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๙ ส.ค.๒๕๒๙ ครู ๒ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๓๑ ก.ค.๒๕๒๙ อ.๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

-๑๘ มี.ค.๒๕๓๖ อ.๒ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๑ เม.ย.๒๕๔๒ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ร.ร.บ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๑๘ ต.ค.๒๕๔๙ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สพท.นครราชสีมา เขต ๗

– ๒๔ พ.ย.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย สพท.นครราชสีมา เขต ๗

– ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

– ๒๐ ก.ย.๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

– ๒๘ ต.ค.๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต ๗ สรุปผลงานและรางวัลสูงสุดที่ได้รับ ๑. ได้รับ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยเข้าเฝ้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ศาลาดุสิดาลัย กรุงเทพมหานคร

๒. ได้รับ โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ ปี ๒๕๕๕ , ๒๕๕๘

๓. ได้รับ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๔

๔. ได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๕๒

๕. รางวัลเหรียญทองโรงเรียนจิ๋วผลงานแจ๋ว ของ สพฐ.ปี ๒๕๕๐

๖. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทครูผูสอน ปี ๒๕๓๖

๗. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ปี ๒๕๕๖ ฯลฯ ตำแหน่งอื่น ๆ ณ ปัจจุบัน

๑. นายกสมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๘

๒. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพิมาย

03 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองเลขาฯ กพฐ. ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาในโรงเรียนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล

818742.JPG

.นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัด ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.วันที่ 27 มกราคม 2559 นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นประธานประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล สนองตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนพื้นที่เกาะให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ โครงการความร่วมมือทางการศึกษากับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โครงการส่งเสริมด้านอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะที่สนใจศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกลับมาเป็นครูประจำท้องถิ่นเมื่อจบการศึกษา เป็นต้น

.นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาว่า “ นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อกลับมาเป็นครูประจำท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด 5 คน ได้จบการศึกษาและบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จำนวน 1 คน และอีก 4 คนจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องครูขอย้าย ทำให้โรงเรียนในพื้นที่เกาะขาดครูบ่อยครั้ง”

.พร้อมกันนี้มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมโครงการและให้กำลังใจครูโรงเรียนในพื้นที่เกาะด้วย

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อชวนคิด..สอนภาษาอังกฤษแบบ “ครูปราง”

737274.JPG

.ภาษาอังกฤษดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนไทยมาช้านานแล้ว เจอฝรั่งครั้งใดเรามักจะไปไม่ถูกเสียเฉย ๆ ทำได้อยู่อย่างเดียวจนถนัดคือยิ้ม ฝรั่งเลยขนานนามถิ่นไทยงามบ้านเราว่า “สยามเมืองยิ้ม”

มีคำถามในใจอยู่เสมอว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงพูดอังกฤษไม่ได้ และจะมีคำตอบผุดตามมาในใจมากมายเช่นกันว่า…

ก็เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดนี่…

เราถูกสอนด้วยวิธีผิด ๆ มานานแล้ว…

เราขาดครูที่รู้ภาษาอังกฤษจริง ๆ …

เราสอนเน้นไวยากรณ์จนเด็กไม่กล้ากระดกลิ้นกลัวออกเสียงผิดและกลัวเพื่อนล้อ…

และเหตุผลอื่นอีกมากมายหลายข้ออ้างแล้วแต่บริบทจะเอื้อ…

มาถึงจุดนี้เรามัวแต่หาข้ออ้างคงไม่ได้แล้ว เราต้องกล้าค้นหาและสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ที่ต่างจากเดิม การเรียนรู้แบบเปิดกะโหลกและเทความรู้ใส่จะต้องหายไปจากห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเจตคติที่ดีและมีความหมายต่อชีวิตจะต้องเข้ามาแทนที่

วันนี้เลยหยิบข้อชวนคิดการสอนภาษาอังกฤษแบบ “ครูปราง” มาฝาก

“ครูปราง “ หรือครูศุภวัลย์ ชูมี ครูโรงเรียนบ้านกาแบง ดีกรีปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอมุมมองในการสอนภาษาอังกฤษว่า “การสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลเชิงรูปธรรมนั้น ครูต้องเป็นทั้ง “เบ้าหลอม” และ “สื่อการสอน” บุคลิกภาพของครูเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างครูกับศิษย์ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลดความกังวลในการเรียนรู้ได้ เบ้าหลอมคือ ครูเองจะต้องเป็นผู้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ได้เหมาะสม เช่น ในโรงเรียนครูควรใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันให้เด็กเกิดความคุ้นเคย ในขณะที่การเป็นสื่อของครูนั้น หมายถึง ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาได้ ทั้งตัวภาษาและบริบทแวดล้อม เช่น ท่าทาง สำเนียง น้ำเสียง อารมณ์ สิ่งเหล่านี้ควรจะปรากฏผ่านบุคลิกภาพของครูภาษาอังกฤษ”

.และมีมุมมองเพิ่มเติมอีกว่า “ครูภาษาอังกฤษจะต้องตระหนักเสมอว่า การสอนภาษาอังกฤษ มิใช่เพียงแค่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระวิชา หากแต่ภาษาอังกฤษ มีนัยยะในแง่ของ ความเป็นภาษา ที่ครูต้องสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกว่าเขาได้ใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการบอกเล่าของครู ผ่านสื่อที่หลากหลาย”

.เมื่อถามถึงความยากง่ายของการสอนภาษาอังกฤษระหว่างในเมืองกับชนบท ครูปรางมีความเห็นว่า “การสอนวิชาภาษาอังกฤษต้องอาศัยต้นทุนที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น โลกทัศน์และการสนับสนุนของผู้ปกครอง บริบทแวดล้อมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ทำให้การสอนเด็กในเมืองกับเด็กชนบทแตกต่างกัน หากกล่าวถึงความยากง่ายนั้น สอนเด็กในเมือง ง่ายในแง่ของการให้ข้อมูลและเด็กพร้อมรับ แต่ก็ยากเรื่องความคาดหวังจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเป็นที่หนึ่ง ในขณะที่การสอนเด็กชนบทนั้น เป็นความง่ายที่ยาก เพราะครูต้องสร้างทำขึ้นจากความไม่มี จากความไม่พร้อม เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ครูในชนบทต้องคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ เด็กชนบท ครูเริ่มจากศูนย์ เริ่มจากความไม่มี ดังนั้นการสอนจึงไม่สามารถคาดหวังภาพความสำเร็จแบบคะแนนสูง ก้าวไกลระดับชาติ หรือคาดหวังเด็กใช้ภาษาได้คล่องแคล่วเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา แต่สำหรับโรงเรียนชนบท โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านกาแบงนั้น การสอนให้เด็กมีทักษะตามศักยภาพ ตามระดับชั้นของตนเองนั้น ถือว่าเพียงพอ เช่น เด็กอ่านออกเขียนได้ รู้จักคำศัพท์พื้นฐาน สื่อสารเบื้องต้นได้ เหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน แต่การสอนในโรงเรียนชนบทนั้น สิ่งสำคัญกว่าผลสัมฤทธิ์ใดๆ คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะภาษา สติปัญญา และสมบูรณ์ด้วยทักษะชีวิต”

.เมื่อได้ฟังมุมมองที่ชวนคิดในการสอนภาษาอังกฤษของ “ครูปราง” แล้ว ทำให้เราใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งอย่างน้อยก็มีครูที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการสอนโดยเริ่มที่ตัวเองไม่รีรอให้ฟ้าดินมาสั่งการ และท้ายสุดนี้ขอแสดงความยินดีกับ “ครูปราง” ที่ได้รับทุนจากสถาบันภาษาอังกฤษให้ไปฝึกอบรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 1 เดือน

“ครูปราง” ให้สัญญาก่อนไปอบรมครั้งนี้ว่า “โดยส่วนตัวคือการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษา แต่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้น ข้าพเจ้าจะแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม และข้าพเจ้าต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความศรัทธาในวิชาชีพของตน สร้างเป้าหมายที่ต้องการให้ปรากฏแก่ผู้เรียน เกิดความกระตือรือร้นและขวนขวายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น …โดย อาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ ขำนาญการพิเศษ สพป.สตูล

17 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

สพม.1 ร่วมกับ สวนกุหลาบ ธนฯ จัดอบรมการบูรณาการ Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอน

650651.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการจัดการเรียนการสอน แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.1 โดยไม่จำกัดกลุ่มสาระและระดับชั้น โรงเรียนละ 4 ท่าน ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ และในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ได้FaceTime ผ่านSmart Phone มาพบปะผู้เข้าอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน อัลบัมภาพ https://picasaweb.google.com/104412449781152023298/Tablet?noredirect=1

นักกีฬาจาก สพป.ยะลา เขต ๑ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ณ จ.สตูล

650793.jpg

นักกีฬาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ (สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดสตูล ดังนี้ …..รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหนือ ศูนย์เครือข่ายสามพญา และกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย โรงเรียนบ้านตาเซะ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ….รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี และกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ …..รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ และกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ศูนย์เครือข่ายรามัน และกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู

สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาครูวัดผล รุ่นที่ 6,7 (สพฐ.)

650743.jpg

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสาระความรู้ในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล รุ่นที่ 6และรุ่นที่ 7 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีจัดอบรมพัฒนาครู แยกเป็นรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าอบรมจากสพป.สงขลา เขต 1 , เขต 2 และสพป.ปัตตานี เขต 1 สำหรับรุ่นที่ 7 มีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาจากสพป.สงขลา เขต 3 และ สพป.พัทลุง เขต 1 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร และงบประมาณดำเนินการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แบ่งเป็นหน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค 12 หน่วยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดกิจกรรมของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

ในส่วนของภาคใต้ นั้น มีหน่วยพัฒนาจำนวน 3 หน่วยคือ1.หน่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2.หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา สพฐ.มอบหมายให้สพป.สงขลา เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีจำนวน 15 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล และครูวิชาการขนาดเล็ก จาก สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3/สพป.ยะลา เขต 1,2,3/สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3/สพป.สงขลา เขต 1,2,3/สพป.สตูล/สพป.ตรัง เขต 2 และสพม.15,16

23 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต ๑

599025.jpg

๑.ประวัติส่วนตัว

..เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๙ หมู่ ๑๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐……

๒.คุณวุฒิการศึกษา

…- ปริญญาเอก (กศ.ด.) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร – ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล – ปริญญาตรี สาขา การศึกษาบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก……

๓.ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

..- ครู ๒ , ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๒……- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ปี พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓…….- หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบึงโขงหลง จ.หนองคาย กิ่งอำเภอน้ำหนาว ปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔……- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มเก่า อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๐……..- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ …..- ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ , เพชรบูรณ์ เขต ๓ และเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน…….

๔.ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับแต่งตั้ง

…- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖….. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….

๕.ผลงานที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

…. ๑.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล จากสถาบันพระปกเกล้า ๒.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จากสถาบันพระปกเกล้า ๓.) ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากสถาบันพระปกเกล้า ๔.) ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ๕.) ผ่านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๖.) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๔ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ๗.) เป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ๙.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๕ ๑๐.) ได้รับรางวัล “คนดีศรีเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๗”…….

๖.การศึกษาดูงาน

.- พ.ศ. ๒๕๔๔ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ประเทศมาเลเซีย…..พ.ศ. ๒๕๔๕ การบริหารจัดการในโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์…..- พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน – พ.ศ.๒๕๔๙ โครงการแลกเปลียนเรียนรู้นักเรียนไทย-จีน ด้านการเรียนการสอน สาธารณรัฐประชาชนจีน(ณ มณฑลยูนนาน)…… -พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น …..-พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม….-พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดการศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซีย…..-พ.ศ ๒๕๕๗ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเทศมาเลเซีย

23 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย

582136.JPG

+++++ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา 7 เอก ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 6 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา และปฐมวัย 3 อัตรา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติงาน และนายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูบรรจุ หม่ด้วย

สพป.ชม.เขต ๔ วางแผนดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗

581856.jpg

นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากร เมื่อวันที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจัดการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่ง สพป.ชม.เขต ๔ จะดำเนินการประชุมเชิงปฎ บัติการพัฒนาเครือข่ายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชม.เขต ๔ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพโดย..เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔ กานต์ ผู้ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองตอง / นายมนตรี ไชยบุญทา ครูโรงเรียนบ้านบวกครกเหนือ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว นำเผยแพร่ทาง http://www.prcmi4.com http://www.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/

และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ แก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย

582379.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ แก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมี นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔,และ๕ จำนวน ๑๑๖ คน กิจกรรมที่ใช้ในการประชุม จะใช้วิธีการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้มี ารจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สื่อ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเป็นคณะทำงานระดับชาติ และอาจารย์ปราณี ปราบริปู กรรมการสมคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย อาจารย์พิเศษคณะศ กษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียน มีนางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโคงการ…

12 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต