Tag Archives: วิทยาศาสตร์การกีฬา

เปิดอาคารสุขศรัทธาและสวนการเรียนรู้

779329.jpg

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารและสวน “สุขศรัทธา”และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

นายไพรัช แสงทอง ประธานในพิธี กล่าวว่า อาคารและสวนสุขศรัทธาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสุขภาพ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่สวยงาน และให้ความรู้แก่นักเรียนที่เป็นลูกหลาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

โครงการสร้างอาคารและสวน “สุขศรัทธา” และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ ริเริ่มขึ้นโดยระดมทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 และรับบริจาคสมทบเพิ่มเติม จากคุณธนิต และคุณวิไลวรรณ ศรีรัตนาลัย ประธานกรรมการบริษัทเครือสยามกรุ๊ป จนได้อาคารและสวน “สุขศรัทธา” เป็นอาคารสุขาชายและหญิง ห้องสำหรับผู้พิการ และสวนอุทยานแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาของนักเรียนต่อไป

……………………………………………………

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

24 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สพม.25 (ขอนแก่น) จัดอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

730280.jpg

สพม.25 จัดอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ก.ป.ส.) โดยมีลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 84 โรงเรียนๆ ละ 1 กอง จำนวน 672 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า โครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีความรู้. ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงโทษภัย ความเสี่ยงและผลกระทบอันเนื่องมาจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยจากยาเสพติด มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสอดคล้องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในสถานศึกษา พร้อมเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องความเสี่ยงด้านยาเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมแล้ว สพม.25 ก็จะมีแกนนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดครบ ทุกโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

จ.สตูล แข่งขันกีฬา โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558

730268.JPG

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ปี 2558 โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งหวังให้เยาวชนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติด จึงให้หน่วยงานการศึกษา คือ สพม. สพป. สช.จ. กศน. อาชีวศึกษา, กองการศึกษาพิเศษ วชช. ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาโดยมอบหมายให้ สพป.สตูล เป็นเจ้าภาพ โดยมีกีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และวิ่ง 31ขา ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ซึ่งการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสตุล ไปเข้าร่วมการแข่งขันเเพื่อคัดเลือกสุดยอดคนเก่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอีกด้วย

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

730348.JPG

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศิริพร กิจเกื้อกูล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีงานสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูประการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒธรรม มาอย่างต่อเนื่องและในปี ๒๕๕๘ นี้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดนิทรรศการถวายพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาไทยในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังนี้ ๑.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ๒.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีไทย ๓. กิจกรรมโครงการสนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ และการแสดงถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

๒. สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคล้า

๖. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง

๗. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

๘. บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๑๑. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

๑๒. โรงเรียนตลาดบางบ่อ

๑๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

๑๔. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

๑๕. โรงเรียนวัดบางตลาด

๑๖. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๑๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต,อำเภอคลองเขื่อน,อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอแปลงยาวและอำเภอท่าตะเกียบ

29 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ