Tag Archives: ลาดกระบัง

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

899465.JPG

วันนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และนายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ ๑ กล่าวรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมในครั้งนี้ มีกำหนด ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online, เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุม*****

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

878360.JPG

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนอุทัยวิทยาคม (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย) – รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี , เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี, ปลัดจังหวัดอุทัยธานี, ศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒, ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จฯ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี, ภริยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ภริยาปลัดจังหวัดอุทัยธานี, ภริยาศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร เสด็จฯ เข้าภายในพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทูลเกล้าถวายหนังสือผลงานของโรงเรียนและของที่ระลึก ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถวายรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๘๐ ราย ทรงพระดำเนินไปยังแท่นเปิดแพรคลุมป้าย “ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์” ทรงทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการ STEM Education ในพระราชดำริ ทรงพระราชดำเนินเยี่ยมชม “ศูนย์เครือข่าย STEM Education จังหวัดอุทัยธานี” ทรงดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเกษตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ โรงเรียนวัดหนองมะกอก และโรงเรียนวัดทัพหมัน ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน) ในพระราชดำริของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี ทรงดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองอุทัย ทรงพักผ่อนตามพระอิริยาบถ ทรงฉายพระรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ ชุด ทรงฉายพระรูปร่วมผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำนวน ๑ ชุด ฉายพระรูปร่วมคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำนวน ๓ ชุด ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม ทรงปลูกต้นสุพรรณิการ์ จำนวน ๑ ต้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่รับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนินกลับ (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัยส่งเสด็จ)

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ร่วมกันสนองแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำการศึกษาแบบ STEM Education มาเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสภาพแวดล้อมจริง และจุดประกายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยโครงการ MiniPhaenomenta รวมทั้งพัฒนา ศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มจากการสนับสนุนให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบ

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ