Tag Archives: ราชภัฏ

สังคมราชภัฏประจำวันที่๖ส.ค.๒๕๕๗

6a55cb5bebgcjeaabb9fb.jpg

.. “สังคมราชภัฏ” ผ่าน “คม ชัด ลึก” ผ่านไปอีกครั้งสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลันราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภาคกลาง ช่วงวันที่ 29 ก.ค.- 5 ส.ค. ณ เวทีใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มรภ.สวนดุสิต หนึ่งในความรับผิดชอบหลักในหลายพิธีการ งานพีอาร์นับเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจ แม้ว่าจะติดปัญหาในการสื่อสารข้อมูลหลายแห่งก็ตาม

..สภา มรภ.สวนดุสิต มีมติถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แด่ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพระนักปราชญ์ นักเทศน์ นักปาฐกถา และนักสอน ชั้นเยี่ยมทั้งความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย มีผลงานทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกด้วยศาสนนิพนธ์

..อีกท่านที่สภา มรภ.สวนดุสิต มีมติมอบ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แก่ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณธรรม และเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพครู จนได้รับโล่เกียรติยศในฐานะเป็นผู้มีคุณูปการสูงส่งต่อการศึกษาแห่งชาติ ท่านผู้นี้ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะของเจ้าพ่อแห่งสวนดุสิตโพล ปลื้มเป็นพิเศษ ..ที่นี่ก็ชื่นชมยินดีเช่นกัน เมื่อ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ต้อนรับ นิสิต จันทร์สมวงศ์ พ่อเมือง จ.ราชบุรี ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเกรียงไกร ศรีวรขันธ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา นายทศพล สิทธิวัจน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา และนายพันธุ์ แก้วนุ้ย ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ..ส่วน ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี มรภ.นครปฐม เลี้ยงฉลองยินดีแก่บัณฑิตใหม่ พร้อมเปิดแนะนำตัวบัณฑิตดีเด่นในงาน “เฟื่องฟ้าราตรี 2557” ได้แก่ รัตนา สุระประเสริฐ แห่งคณะครุศาสตร์ ปรเมธ วงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ นัฐพร พวงศิริทรัพย์ และ หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ปิดท้ายด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ ศักดิ์สกุล คลังชะนัง ..ต้อนรับเปิดภาคเรียน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ. ทำหนังสือกำชับทุกมหาวิทยาลัยดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยเฉพาะยาเสพติด และต้องไร้แอลกอฮอล์ทุกชนิด หวังว่าเสียงเตือนคงไม่เป็นหมัน

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สังคมราชภัฏประจำวันที่๑๑มิ.ย.๒๕๕๗

7ie7hj6ehiabb6febj7af.jpg

.. “สังคมราชภัฏ” ผ่าน “คม ชัด ลึก” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แก่ “รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

..อนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แก่ นายบัณฑูร จิระวัฒนากูล เจ้าของสวนส้มธนาธร ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ นางมรกต สุวรรณชิน ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

..อนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แก่ นายสุรพล สันติโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ แก่ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ข้าราชการบำนาญ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ “หลวง ฤทธี” ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

..ข่าวดีจากกองพัฒนานักศึกษา มรภ.เชียงใหม่ ประกาศให้บัณฑิตรุ่นที่ 38 ที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ไม่ทันตามกำหนด บัดนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ขยายเวลารายงานตัวเพิ่มเติมได้ รวมถึงบัณฑิตรุ่นที่ 37 ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 ก็ให้ไปติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ภายใน 30 มิ.ย.นี้เช่นกัน

..วันนี้ล้วนมีแต่ข่าวดี สุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบรางวัลการประกวดเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 มี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.เลย มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.กำแพงเพชร มรภ.อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยในจำนวนทั้งหมด 67 สถาบัน

..แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสสส. ร่วมกับ สพฐ., กศน., สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปี 2557 กำลังเปิดรับคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ วันนี้ -20 มิ.ย.นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.happyreading.in.th

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการเมืองประจำวันที่๑๙พ.ค.๒๕๕๗ : ครูแจ่ม

ว่ากันว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) ได้มีคำสั่งที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนค ราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2557 จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนอธิการบดี” คือ “รศ.เทื้อน ทองแก้ว” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2557 เป็นต้นไป

แว่วว่า “รศ.เทื้อน ทองแก้ว” เคยดำรงตำแหน่งอดีตอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี และอธิการบดี มรภ.จันทรเกษม และรักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่ 3 พ.ค. ส่วน “รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล” รักษาราชการแทนฯ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ก่อนหน้านี้ กลับมาลงตำแหน่งรองอธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ตามเดิ ทุกอย่างไร้มีปัญหา คนคุ้นเคยกันอยู่ทั้งนั้น เน้อ! 0 ตามสไตล์คนทำงานรวดเร็ว ฉับไว แว่วว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. “รศ.เทื้อน ทองแก้ว” รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ณ ห้องประชุมรัตนเพียร เพื่อวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปเรียบร้อยแล้วเน้อ!!

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก