Tag Archives: ราชบุรี

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

1057417.jpg

เช้าวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม,และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2561 โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีประเด็นสำคัญคือ▶ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน▶ ช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู▶ การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๓▶ ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑▶ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาทางการอ่านและการเขียนภาษไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา▶ ปฏิรูปการศึกษา▶ รักแปรรูป โรงเรียนบ้านแปรง จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อกิจกรรมเด่น พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 9/2561 (7 มี.ค.61)▶ ห้องเรียนธรรมชาติ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2▶ เรื่องราวสู่ความสำเร็จของ อาจารย์วันดี คชานันท์ โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต 2▶ เปิดบ้านวิชาการคุณภาพบนดอย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2▶ กิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2▶ โครงการ COFFEE TRUCK โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

07 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ ร่วมกิจกรรม คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

1021990.jpg

9 ธันวาคม 2560 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม ” คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ” โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงมุฑิตาจิต คารวะ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 64 ปี ที่ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และประกอบคุณงามความดีมายาวนาน โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก พระราชวิสุทธิประชานาถ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2496 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จบการศึกษาปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (จังหวัดลพบุรี) ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในปี 2547 และเป็นผู้ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2535 ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคมให้มีเมตตาและมนุษยธรรม ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยเอดส์

11 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมความพร้อมทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

877218.JPG

ในวันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 59 โดยคุณครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ของรัฐบาล เอกชน และคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม 35 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมการในการดำเนินการจัดการแข่งขันนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ 3 รายการ คือการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)การแข่งขันการเล่านิทาน ( Story Telling)และการแข่งขัน (Multi Skills Competition) เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

15 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร จ.ราชบุรี

863488.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ 8 หน่วยงานคือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร และ กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกันจัดอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9- 11 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับอบรมรุ่น ละ 50 คน จำนวน 4 รุ่น ๆละ 3 วัน เข้าทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

859416.JPG

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 59 เวลา 9.00 น.มีพิธีลงนามและมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และ เขต 2 จำนวน 5 แห่งในจังหวัดราชบุรีให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดูแล ตามนโยบายและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นผู้แทนลงนามในพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบอาชีวศึกษาที่เคยดูแลมอบให้กับ ดร.สุพล ดนตรีสวัสดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อดูแลแทน โดยมีผู้มีเกียรติซึ่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา อาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอาชีวะท้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมต่อและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาเอกชนที่มอบการดูแลครั้งนี้เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวะจำนวน 5 แห่งได้แก่ ร.ร.ราชบุรีบริหารธุรกิจ, ร.ร.ดรุณาพาณิชยการราชบุรี,ร.ร.ดรุณาโปลีเทคนิค,ร.ร.ดอนบอสโก อ.บ้านโป่ง,ร.ร.บ้านโป่งบริหารธุรกิจ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ ติดตาม “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” สพป.ราชบุรีเขต ๑

805017.JPG

การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษา และ นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และในเวลา 10.00 น. ได้เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมเพื่อติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นในการดำเนินการของ คณะครู และผู้บริหารพร้อมให้คำแนะนำ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1

25 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรนักเรียนเก่งตอบปัญหาอาเซียนศึกษา

804416.JPG

**นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบเกียรติบัตรและปฐมนิเทศแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ณ อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ได้จัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษาเข้าค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชาในวันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 โดยทางบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการคัดเลือกผู้ชนะเลิศของแต่ละช่วงชั้นของแต่ละภาค จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม ได้แก่ ผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคใต้) ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม อาเซียนข้ามมิติ จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี รายชื่อสมาชิก 1. ด.ช. ธนกร เพ็ชรแก้ว 2. ด.ญ. อภิชญา ไชยศรีพงศ์ไพศาล 3. อ. อนุสรณ์ ชนะพาล (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม Inspiration จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. ซูฮาดา มะแซ 2. ด.ญ. โนรนาดีฮัน มะแด 3. อ. ชญาญ์พัฏฐ์

สิทธิศักดิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ชื่อทีม โรงเรียนสตรีทุ่งสง (2)จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง รายชื่อสมาชิก 1. น.ส. ศิริกานต์ ชูโชนาค2. น.ส. ศศิธร หีดแก้ว 3. อ. มาริสา พุทธพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) สำหรับผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม TP-School จากโรงเรียนบ้านถ้ำพริก จ.พิษณุโลก รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. พัชราภรณ์ พาครุฑ 2. ด.ช. นพเก้า วรรณยุทธ์ 3. อ. วรวิทย์ มาดิษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม PP1 จากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก รายชื่อสมาชิก 1. ด.ช. ณัฐชนนท์ ตาลเงิน 2. ด.ญ. นลิน โฉมงาม 3. อ. ไสว ทัดเทียม (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ชื่อทีม นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ม.ปลาย จากโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ รายชื่อสมาชิก 1. นายวัชรินทร์ เบญจาธิกุล 2. น.ส. วริศรา กวาวสิบสาม 3. อ. ยุรนันท์ สถานป่า (อาจารย์ที่ปรึกษา) ส่วนผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม Discovery Asean จากโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. ชุติกาญจน์ ลีลาอุดมลิปิ 2. ด.ญ. ชัญญานุช ชมพูวิเศษ 3. อ. สุพัตรา อัคษร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม วัฒนานุวงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รายชื่อสมาชิก 1. นายนัทพงษ์ ทองมั่น 2. ด.ช. สัณฑ์ แจ้งวัง 3. อ. อัจฉรา โชติมาภรณ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ชื่อทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายชื่อสมาชิก 1. นายไทยรัฐ ไชยา 2. นายพัชรพล สุวรรณเขต 3. อ.ธิกานดา ศรีสาคร (อ.ที่ปรึกษา) และสำหรับผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคกลาง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม Udom 4 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี รายชื่อสมาชิก1. ด.ช. เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล

2. ด.ช. โชติวรุตม์ พรพงศ์ภาณุรัฐ 3. อ.วิเชษฐ เขตวิระการณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม เนย แอนด์ แม็ก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. กนกวรรณ สาริพันธ์ 2. ด.ช. นราวิทย์ ส้มดี 3. อ. ปรินทร์ ทองเผือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–6) ชื่อทีมคุณพระช่วย จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ รายชื่อสมาชิก 1. นายวิษณุ เพราะพืช 2. น.ส. สุจิตราภรณ์ ประสานทอง 3. อ. ณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว ในโอกาสนี้ สพฐ. ขอแสดงความยินดีแก่ครูและนักเรียนที่ชนะเลิศโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทิพวรรณ ข่าว

12 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล ครูดีในดวงใจ และเป็นตัวแทนรับมอบเงินจากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ

789749.jpg

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 จากนั้นเป็นตัวแทนรับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งดสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนต่อไป สำหรับการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ภาพจาก ปชส. เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี

สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

789497.JPG

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ รร.ในสังกัด รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ นำพวงหรีดไปวางหน้าศพและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บนถนนสายนราธิวาส – ตากใบ ท้องที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 10 ราย และมีนักเรียนที่บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว และกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ .นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ด.ญ.นภัสสร นิลน้อย และ ด.ญ.จรรยา รามแก้ว สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิต และตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่ฌาปนสถานวัดทรายขาว อ.ตากใบ มีจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย น.ส.ปพิชญา บุญหวังช่วย ด.ช.ภานุพัฒน์ บุญหวังช่วย ด.ญ.บุญธิดา ฉาฉ่ำ ด.ญ.สุนิษา สุวรรณพงษ์ ด.ญ.ศิรดา หิรัญวงศ์ ด.ญ.บริมาศ แดงเงิน และนายเมธิชัย มณีโรจน์ ส่วนที่ฌาปนสถานวัดเกาะสวาด อ.ตากใบ มีจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ด.ญ. สิตาพร สวนพิบูลย์ และ ด.ญ.เบญจมาศ คำจุล ทั้งนี้ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ในนาม สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้มอบเงินซึ่งเป็นเงินที่คณะครูของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมใจกันทำบุญมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง แด่ครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นดวงใจที่รักยิ่ง ที่จากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีวันที่จะย้อนกลับคืนมาได้อีก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้ำตาของผู้ที่มีร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก………

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ จังหวัดนครปฐม

789627.jpg

14 สิงหาคม 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยก่อนจะเข้าวาระการประชุม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียน และมอบ ประกาศเกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และโล่รางวัล สำหรับครูในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14–//ขอบคุณภาพรับรางวัลครูดีในดวงใจจาก คุณทินกร ปชส.เพชรบุรีเขต1–//

15 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

745202.JPG

วันที่ 12 พ.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ฮอด ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนพบปะเพื่อนครูได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรโรงเรียนบ้านวังลุง ซึ่งได้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาจากโครงการ”รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว ภาคเหนือ” ซึ่งได้รับการบริจาคช่วยเหลือจากสพม.9 สพป.นครปฐม เขต 1 – 2 และสพป.ราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้ได้เดินทางมามอบให้กับสพป.เชียงใหม่ เขต 5 เมือวันที่ 13 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา จากนั้นเป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯ กับ โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 อำเภอฮอด โดยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 36 โรงเรียน จากนั้นการพบปะพี่น้องเพื่อนครู โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯได้พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน้น ปีการศึกษา 2558 ได้แก่ 1. นโยบายอ่านออกเขียนได้ 100 % ของนักเรียนชั้น ป.1 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET , NT 3.DLTV 4.ค่านิยม 12 ประการ 5.อาเซียนกับภาษาอังกฤษ และ 6.แนวทางการขับเคลื่อนในปีการศึกษา 2558

12 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ รับมอบอาคาร

736033.JPG

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการรับมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความกว้าง ๖,๐๐๐ เมตร ความยาว ๑๒,๐๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๘๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจัดทำภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมอบให้กับโรงเรียนจังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๖ แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

สพป.ระยอง เขต 1 (เจ้าภาพ) กระทรวงศึกษาสภากาแฟสัญจร

735608.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.–08.30 น. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 2/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องสราญรมย์) โดยมีนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติร่วมสนทนาสภากาแฟดังกล่าว และนายเฉลียว ราชบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานดังกล่าว และขอขอบคุณ ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ ที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกสถานที่ในการประชุมดังกล่าว

สพป.ชลบุรี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 1

736083.JPG

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 40 คน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู นำทีมโดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 วัตถุประสงค์การดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และในการนี้ นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ และคณะครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมโรงเรียนสุจริต พร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้แก่คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้น นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงาน (ภาพ : ข่าว / ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

9 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ