Tag Archives: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผอ.สพม.๓๔ ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ เรื่อง ความสามารถในการตอบสนองนโยบาย Thailand ๔.๐ ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

1008998.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ เรื่อง ความสามารถในการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นดังนี้

1. ท่านได้รับนโยบายเกี่ยวกับ Thailand 4.0 มาอย่างไร

2. เป้าหมายของโยบายและระยะเวลาในการดำเนินการ

3. ปัญหาที่พบจากการดำเนินนโยบาย

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า นโยบาย Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่รัฐบาลหวังผลในการพัฒนาคน ทำให้คนไทยมีรายได้สูง มีความสามารถ และมีความพยายาม ตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าสูง ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้พยายามช่วยกันผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ ให้เป็นกำลังของประเทศ ด้วยการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการฝึกอบรม เงินทุนสนับสนุน ด้านกำลังใจและความเชื่อมั่นว่าคนไทยก็สามารถทำได้ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็นส่วนสำคัญในการทำให้นโยบาย Thailand 4.0 สัมฤทธิ์ผล แต่การที่จะวัดว่าสัมฤทธิ์ผลนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากการศึกษาเป็นนามธรรม ผมหวังว่านักเรียน ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ในส่วนของปัญหานั้น ผมมองว่าคุณครูต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อจะส่งผลทำให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ดีสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน และจะดำเนินการพัฒนาครูต่อไป

30 ตุลาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

809650.JPG

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2505

ประวัติการศึกษา

ม.ศ. 5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

กศบ.วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ศษม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2533 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

11 มิถุนายน 2551 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

5 ตุลาคม 2552 – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 – 1 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รางวัลดีเด่นระดับบุคคล

1. โล่รางวัล ปปส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554

2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554

3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2555

4. รับเข็มช่อสะอาด จากองค์การสร้างพัฒนาเครือข่าย ปปช. สพฐ. ประจำปี 2557

5. เกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประจำปี 2557 ระดับเหรียญทอง อันดับ1 ของภาคเหนือ

6. ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี 2554 – 2555

7. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

8. ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพเล่าข่าว..พิธีเปิดห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชฯ สพป.ชม.เขต ๔

789232.jpg

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 โดยมี นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ,นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ , นางเหยียน หวี่ ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) , รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายไทย) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ความเป็นมาของการเปิดห้องเรียนขงจื่อฯ เนื่องด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามก่อตั้งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยมีนายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 , นางเหยียน หวี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) , รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายไทย) ร่วมลงนาม โดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีเจตนารมณ์ที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศจีนและไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นำมาซึ่งการส่งเสริมมิตรภาพ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของเยาวชนทั้งสองประเทศ ต่อไป

เครดิตภาพ/ข่าวโดย… ยุทธนา ศิริภากรกาญจน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง / ฐิตารีย์ คำนิล รายงาน

14 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

663307.png

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2509 จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน ลาดทิพยรส

พ.ศ.2515 จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนประดับวิทย์

พ.ศ.2517 จบการศึกษา จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วุฒิ ป.กศ.

พ.ศ.2523 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต

(สาขาสังคมศึกษา)

พ.ศ.2536 จากการศึกษา ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต

(สาขาบริหารการศึกษา) ประวัติการทำงาน

11 พ.ค.19 บรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนวัดบ้านม่อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

1 เม.ย.29 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

1 ธ.ค.29 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

1 ต.ค.32 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

1 พ.ย.33 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอท่าแพ จ.สตูล

17 ม.ค.35 ศึกษาธิการอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

1 ก.ย.35 ศึกษาธิการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

1 ต.ค.39 ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร

9 มี.ค.44 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

24 ม.ค.45 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

18 ก.ค.46 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 มิ.ย.47 รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประวัติครอบครัว

1 ต.ค. 54 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

2 ต.ค. 57 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม สมรสกับ นางสุราณี ต่วนชะเอม มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด.ช.ภิเษก ต่วนชะเอม

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ