Tag Archives: มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมงาน Open House ๒๐๑๖ RSU EXPIRIENCE

ขอเชิญ อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรังสิตนิทรรศ 2559 หรือ Open House 2016 “RSU EXPIRIENCE มหาวิทยาลัยรังสิต : ที่นี่…สอนประสบการณ์”

พบกับความหลากหลายของทุกสาขาอาชีพ ในรูปแบบสถานีต่างๆ ดังนี้ สถานีที่ 1 Hospital สถานีที่ 2 Company สถานีที่ 3 Art & Design Center สถานีที่ 4 International airport &Hospitality Center สถานีที่ 5 Medical Center สถานีที่ 6 Department สถานีที่ 7 Studio & Entertainment หอพักนักศึกษา ศาลาดนตรีสุริยเทพ และศาลากวนอิม

วันที่จัดกิจกรรม :

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าใช้จ่าย :

ฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ครูโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.๑๐

663496.jpg

ประวัติ และผลงาน นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ข้อมูลส่วนตัว

1. ชื่อ นางอารีลักษณ์ นามสกุล ปุ๊กน้อย

2. เกิดวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2521 อายุ 36 ปี

3. บรรจุวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2549 อายุราชการ 8 ปี

4. วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ค.บ. เอก คอมพิวเตอร์การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

6. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ตำบล ท่าคา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 730 039

เลขที่ 20 หมู่ 5 ตำบล บางช้าง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110 โทร. 034 730 039 , 089 409 4508

รางวัล และผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ดังนี้

ผลงานดีเด่นด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 – 2556

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสพฐ., ธนาคารออมสิน, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสพฐ., ธนาคารออมสิน, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

4. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

5. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. รางวัลระดับดี การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. รางวัลระดับดี การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ 6 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นด้านครู ปีการศึกษา 2553 – 2556

1. ครูที่ปรึกษาการประกวดคลิปวีดีโอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

2. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

3. ครูที่ปรึกษาในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

4. ครูที่ปรึกษาในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลบทยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

5. รางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหนังสั้นคุณธรรม ใจเขา ใจเรา มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

6. ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลระดับดี ในการเสนอสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

7. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท บุคคลทั่วไป การประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” มอบโดยโรงเรียนศรัทธาสมุทร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

8. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

9. ครูที่ปรึกษากลุ่มผลิตสื่อคุณธรรมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

10. รางวัลพิเศษ การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2013 ระดับประเทศ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

11. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

12. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

13. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 – 12 กันยายน 2556

14. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

15. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

16. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

17. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

18. รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

ผลงานดีเด่นด้านโรงเรียน

1.รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 เรื่อง สื่อสร้างสรรค์หนังสั้นแห่งการเรียนรู้ มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มอบโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

3.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาพรวมเฉลี่ยสูงสุดในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

4.ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

5.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2556 มอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่, วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

6.ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการชั้นเรียน ประจำปี 2555 มอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2555 และ ปี 2556 จาก สพฐ

8.รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” ประเภทบุคคลทั่วไป

9.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในโครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ ปี 2553

10.นักเรียนได้รับรางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์บริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น จากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ปี 2554

11.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลบทยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ปี 2555

12.นักเรียนได้รับรางวัล ระดับดี และระดับดีมาก ระดับประเทศ ในการเสนอสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

13.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น “ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด” ระดับจังหวัด ปี 2555

14.นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การประกวดสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556

15.นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ สุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี จาก สพฐ ปี 2555

16.นักเรียนได้รับรางวัล ระดับดี การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรม ระดับประเทศ ปี 2556

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ