Tag Archives: มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสภาการศึกษาขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

1030811.JPG

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อศึกษากรณีตัวอย่าง ประเด็น : การศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรึกษา หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่สภาพจริงในสถานศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียน โดยวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้จัดประชุมปรึกษา หารือ เพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ ประเด็น : การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร/ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ภาคเช้าเป็นการประชุมปรึกษา หารือคณะทำงาน ภาคบ่ายลงพื้นที่ศึกษา ดูงานโรงเรียนวัดดงโคกขาม สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สังกัดสพม.เขต 39 อำเภอบางระกำ เพื่อศึกษากรณีตัวอย่าง : การศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล.

วิภา อุทะพันธ์: ภาพ/ข่าว

05 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

1022096.jpg

1. ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนภูมิวิทยา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

2. วุฒิการศึกษา

* ป.กศ.สูง คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

* ปริญญาตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ประวัติการรับราชการ

* ปี 2530 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สังกัด สปอ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2538 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สังกัด สปอ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2540 ครูใหญ่ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สังกัด สปอ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2541 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภักดีชุมพล สังกัด สปอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สังกัด สปอ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2551 รอง ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 2 สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2553 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

4. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

* พ.ศ. 2550 ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) * พ.ศ.2555 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

5. การอบรมและศึกษาดูงาน

* พ.ศ. 2560 ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีมภายใต้แนวคิดMOE ONE TEAM”

* พ.ศ. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.รุ่นที่1/2560 (Smart Leaders 2017)

* พ.ศ.2560 ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

* พ.ศ.2557 ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(หลักสูตร ก.ค.ศ.)

6. เกียรติประวัติและผลงานที่ภาคภูมิใจ

* ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด

* ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

* ได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558

* ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556

* ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2555

7. ปณิธานในการทำงาน “สพท.ดีเยี่ยม สถานศึกษาดีทุกอย่าง”

8. ค่านิยม “มั่งคั่งคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ยั่งยืนบริการ”

9. หลักการทำงาน ผอ.สพท.นักบริหาร 5 น. คือ

1) นักวิชาการ 2) นักสร้างแรงบันดาลใจ 3) นักปกครอง 4) นักสิทธิมนุษยชน 5) นักประชาสัมพันธ์

12 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

901309.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทราการศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดประชุม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 – 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปางมะผ้าวิทยาสรรพ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร และโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ่อเกลือ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผู้เข้าร่วมประชุมฯครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะครูจำนวน 120 คน

ภาพ/ข่าว นางสาวธัญชนก คำวินิจ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

สพป.น่าน เขต 2 จัดงานแสดงกตเวทิตามิทิตาจิต แด่ผู้เกษียณในสังกัด

901364.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดยนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาคเช้าจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมราชย์ ดังนี้ พิธีเปิดโครงการผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2559 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชม VTR ผู้ทำคุณประโยชน์ แนะนำสุขภาพภายหลังเกษียณ โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายทองหล่อ กุลสุทธิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงศ์ ให้ข้อแนะนำการใช้ชีวิตหลังเกษียณ สุดท้ายนายอนุวัตร ไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก และกล่าวขอบคุณ ภาคบ่าย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา การแสดงชุด “บ่ายศรีสู่ขวัญ” นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ และการแสดงชุด “ฟ้องชมพู ภูคา” นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้ำฯ นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สิ้นปีงบประมาณ 2559 มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เกษียณอายุราชการ จำนวน 58 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน ข้าราชการครู จำนวน 46 คน ช่างไม้ จำนวน 7 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

901498.JPG

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 140/6 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2517 ป.7 โรงเรียนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2521 มศ.3 จากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2523 มศ.5 จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2526 ปกศ.สูง จากมหาวิทยาลัยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2528 ค.บ. (การประถมศึกษา) จากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร

พ.ศ. 2548 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2535 เริ่มรับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแม่โพ สปอ.ท่าสองยาง

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2544 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สปอ.ท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2545 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจกปก ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

2 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

งานวันวิชาการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป.จันทบุรีเขต 1

888702.JPG

18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1จัดงานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ “หนึ่งสายชั้น หนึ่งนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความตระหนักในการนำหลักคิดหลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ นำไปสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน และปลูกฝังทักษะ กระบวนคิด การทำงาน การพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2

888634.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 38 โรงเรียน 152 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้

สพป.นครปฐม เขต 1 รับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

888661.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 1 รับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การนำนายสมบุญ ทิพรังศรี อดีตผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคุณไชยา อินทะเสน คุณนาราทิพย์ ทองโสภา จาก สตผ สพฐ ได้มาติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ ของ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โดยมีนายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ สพป นครปฐม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และประเมินผลดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดูภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/photos/WaYrf9S7QcyY4Y5CA http://www.pathomnakhon.org/area1/?name=news&file=readnews&id=389 https://www.facebook.com/esanpt1/posts/1292504947427277

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

859705.jpg

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

e-mail praprut_s@yahoo.com ประวัติการศึกษา

– ม.ศ.3 (สอบเทียบ กรมวิชาการ) /ม.ศ.5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

– ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก/ กศ.บ. มศว.พิษณุโลก

– กศ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)

– กำลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จ.พิษณุโลก

– ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก (14 ธันวาคม 2525)

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สปอ.วังทอง จ.พิษณุโลก (30 กันยายน 2530)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 สปจ.ระนอง (30 กันยายน 2531)

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ (1 มิถุนายน 2533)/คีรีมาศ จ.สุโขทัย

– หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (30 มีนาคม 2535) /ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (30 กันยายน 2535) สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พฤษภาคม 2536)

– หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย สปจ.แม่ฮ่องสอน (4 มิถุนายน 2536)/ภูหลวง สปจ.เลย (1 กุมภาพันธ์ 2537) น้ำหนาว สปจ.เพชรบูรณ์ (7 กุมภาพันธ์ 2539) เขาค้อ สปจ.เพชรบูรณ์ (26 มีนาคม 2541) บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์ (14 พฤษภาคม 2541) และสปอ.เมืองเพชรบูรณ์ สปจ.เพชรบูรณ์ (1 ตุลาคม 2542)

– ผช.ผอ.ปจ.เพชรบุรี (28 มกราคม 2543) ผช.ผอ.สปจ.เพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2543)

– ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 (18 กรกฎาคม 2546)

– รอง ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 (18 มิถุนายน 2547)

– ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (1 พฤศจิกายน 2553)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 (11 พฤศจิกายน 2558)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 (18 มีนาคม 2559) การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

– อบรมหลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) รุ่น 1/2543

– อบรมหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)1/2551

– อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่ 48 (LEADER TRAINERS-COURSE:L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

จ.ชลบุรี

– ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 2542, 2544/สิงคโปร์ 2544,2547,2548,2549,/จีน 2545/ญี่ปุ่น (31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2551) เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

(22-29 สิงหาคม 2554) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (8-12 กันยายน 2555) แคนาดา (16-26 กันยายน 2555)

– การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศฯ (บริษัทแพคลิมลีดเดอร์ซิบเซ็นเตอร์) สพฐ. (22-23 เมษายน 2554)

– การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน (60 ชม.) (1-8 สิงหาคม 2554)

– อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพภาษาอังกฤษ (บ.นานมีบุ๊ค) สพฐ. (30-31 มกราคม 2555)

– การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สวนป่าพนาวัฒน์ อำเภอฮอด

– การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (14-16 พฤษภาคม 2556) การอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3 (18 สิงหาคม 2556 – 8 มีนาคม 2557) ผลงานที่สำคัญ

– สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี 2538 / รองชนะเลิศดันดับ 1 เขตการศึกษา 9

– ผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2538 (สำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดเลย)

– ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2541 (สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์)

– คณะทำงานจัดทำสาระบัญญัติ กฎหมายประกอบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ของ สปช. และ ศธ. (2541-2542)

– คณะทำงานผู้ประสานงานประจำ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542-2543)

– คณะทำงาน/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา สปช. (2543-2544)

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544 อันดับที่ 1 (กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8)

สพป.เพชรบูรณ์

– โล่และเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545 ของ สปช. ศธ.

– โล่และเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ

– ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ปี 2547

– โล่และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2547 ประเภทผู้บริหารการศึกษา (วันครู 2548)

รับจากนายกรัฐมนตรี และโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คุรุสภา

– เกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2549 จากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประหยัดพลังงานดีเด่น ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับจังหวัด ปี 2553 จากระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี พ.ศ.2553 ของ สพฐ. (สพท.ตาก เขต 1)

– โล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จากมูลนิธิวัดพระธรรมกาย

– โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการจัดการบริหารแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555

– โล่รางวัลชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่ยกย่องเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ดีเด่น

จากจังหวัดอุตรดิตถ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 28 มกราคม 2556)

– เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จากสำนักนายกรัฐมนตรี (รับรางวัล 1 เมษายน 2556)

– โล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2555 ระดับเหรียญทอง ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ (รับรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2556)

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 14 พฤษภาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ปี 2556 (รับรางวัล 12 ตุลาคม 2558)

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

“ส่งไมค์ให้น้อง เตรียมพร้อมสู่นักสื่อสาร”

719980.jpg

“ส่งไมค์ให้น้อง เตรียมพร้อมสู่นักสื่อสาร”

การสื่อสารที่ดี ผู้ที่สื่อสารต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟังให้มากกว่า ตัวเราเองเพราะจุดประสงค์ของการสื่อสารคือ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจ ดังนั้นหากเราสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังแล้วย่อมทำให้การสื่อสารสมบูรณ์

โรงเรียนชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) โดยนายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงครามฯ เห็นว่าการเป็นนักสื่อสารที่ดีของนักเรียนควร ได้รับการพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง จึงประสานรุ่นพี่ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการ “ส่งไมค์ให้น้อง เตรียมพร้อมสู่นักสื่อสาร”

นางสิริพร หร่ายวงศ์ ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่น 6 กล่าวว่า “กิจกรรมที่พี่ ๆ นำมาให้น้อง ๆ ได้ฝึกการพูดในครั้งนี้ จะเป็นแรงเสริมให้น้องได้พูดเป็น พูดอย่างไรให้คนสนใจ พูดอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน พร้อมนี้ทางพี่ ๆ ได้มอบ สิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ รถสื่อสารเคลื่อนที่ BY MC6 หรือรถโมบายเคลื่อนที่ ให้แก่โรงเรียน ซึ่งช่วยให้น้อง ฝึกปฏิบัติจริงได้ทุกพื้นที่ ด้วยคุณสมบัติพิเศษคือ สะดวกต่อการใช้ ทุกคนสามารถใช้งานได้ทันที”

นางสาวสมฤดี แววัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า “ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากพี่ ๆ ได้เทคนิคการพูด ให้จูงใจผู้ฟัง ทำให้ได้รับความรู้ และ ฝึกฝนทักษะการพูดในที่ชุมชนตามรูปแบบต่างๆ ทำให้กล้าที่จะพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นโครงการที่ดีสามารถนำไปประยุทธ์ใช้ในอนาคตได้ค่ะ”

นับเป็นกิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม ในรูปแบบการเรียนรู้เทคนิคการพูดในโรงเรียน การพูดในที่ชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ได้ เป็นการส่งไมล์ให้น้อง ฝึกการเป็นนักพูดที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นแบบมืออาชีพ

……………………………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ

นักประชาสัมพันธ์ สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

719996.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 96 คน จากผู้มาสมัครสอบ 98 คน

ในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 9 วิชาเอก มีผู้มาสมัครสอบ ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 4 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 ราย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย//อนุบาลศึกษา 16 ราย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 11 ราย กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา 15 ราย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ราย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 6 ราย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์18 ราย และกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 23 ราย รวมทั้งสิ้น 98 ราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบในภาค ก และภาค ข เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. สอบวิชาความรอบรู้ เวลา 11.00-12.00 น. สอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น.-14.00 น. สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และเวลา 15.00 น.-16.00 น. เป็นการสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก การสอบในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และยัง ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการสอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นการสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) ก่อนการสอบ นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เน้นย้ำ กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม โปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการสอบ

นวเนตร : ภาพ/ข่าว

โรงเรียนเมืองเลยมอบทุนการศึกษาสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย

719878.JPG

โรงเรียนเมืองเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาและสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย และมูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 107 ทุน เป็นเงิน 66,300 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐานโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสำนึกตนที่จะกระทำความดีตลอดไป

สำหรับมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2536 โดย ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มอบเงินเป็นกองทุนมูลนิธิฯ ครั้งแรก จำนวน 500,000 บาท ส่วนมูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย นั้น เริ่มก่อตั้งในสมัยนางจีระพรรณ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู มีเงินกองทุนครั้งแรก 100,600 บาท ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเงินทุนกว่า 456,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากดอกผลของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ฯ มูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย และจากผู้มีอุปการคุณบริจาคเงินสมทบ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ทุนประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 6,000 บาท

ทุนประเภทผลการเรียนดีเด่น จำนวน 49 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวม 34,300 บาท

ทุนประเภทนักเรียนมารยาทดี จำนวน 52 ทุน ๆ ละ 500 บาท รวม 26,000 บาท

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กล่าวให้โอวาสกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียน คือ เป็นทั้งคนที่มีความดี ความเก่ง และเป็นคนที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

………………………

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

1 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

663307.png

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2509 จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน ลาดทิพยรส

พ.ศ.2515 จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนประดับวิทย์

พ.ศ.2517 จบการศึกษา จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วุฒิ ป.กศ.

พ.ศ.2523 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต

(สาขาสังคมศึกษา)

พ.ศ.2536 จากการศึกษา ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต

(สาขาบริหารการศึกษา) ประวัติการทำงาน

11 พ.ค.19 บรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนวัดบ้านม่อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

1 เม.ย.29 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

1 ธ.ค.29 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

1 ต.ค.32 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

1 พ.ย.33 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอท่าแพ จ.สตูล

17 ม.ค.35 ศึกษาธิการอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

1 ก.ย.35 ศึกษาธิการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

1 ต.ค.39 ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร

9 มี.ค.44 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

24 ม.ค.45 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

18 ก.ค.46 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 มิ.ย.47 รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประวัติครอบครัว

1 ต.ค. 54 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

2 ต.ค. 57 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม สมรสกับ นางสุราณี ต่วนชะเอม มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด.ช.ภิเษก ต่วนชะเอม

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก

611157.JPG

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อ สภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของชุมชน 10 ประเด็น คือ ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ ดานความรู้และการศึกษา ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านพลังงาน และข้อมูลข่าวสาร จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน เพื่อการปฏิรูป โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 3 เป็นผู้จัดเวทีประชาคม และมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศิริ ทิวพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

12 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต ๑

599025.jpg

๑.ประวัติส่วนตัว

..เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๙ หมู่ ๑๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐……

๒.คุณวุฒิการศึกษา

…- ปริญญาเอก (กศ.ด.) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร – ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล – ปริญญาตรี สาขา การศึกษาบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก……

๓.ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

..- ครู ๒ , ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๒……- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ปี พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓…….- หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบึงโขงหลง จ.หนองคาย กิ่งอำเภอน้ำหนาว ปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔……- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มเก่า อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๐……..- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ …..- ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ , เพชรบูรณ์ เขต ๓ และเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน…….

๔.ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับแต่งตั้ง

…- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖….. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….

๕.ผลงานที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

…. ๑.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล จากสถาบันพระปกเกล้า ๒.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จากสถาบันพระปกเกล้า ๓.) ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากสถาบันพระปกเกล้า ๔.) ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ๕.) ผ่านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๖.) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๔ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ๗.) เป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ๙.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๕ ๑๐.) ได้รับรางวัล “คนดีศรีเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๗”…….

๖.การศึกษาดูงาน

.- พ.ศ. ๒๕๔๔ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ประเทศมาเลเซีย…..พ.ศ. ๒๕๔๕ การบริหารจัดการในโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์…..- พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน – พ.ศ.๒๕๔๙ โครงการแลกเปลียนเรียนรู้นักเรียนไทย-จีน ด้านการเรียนการสอน สาธารณรัฐประชาชนจีน(ณ มณฑลยูนนาน)…… -พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น …..-พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม….-พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดการศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซีย…..-พ.ศ ๒๕๕๗ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเทศมาเลเซีย

23 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ