Tag Archives: ภูเก็ต

นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี ๒๕๖๑ สพม.๑๔

1050930.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ 2561 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 16 มกราคม 2561

+นางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูแนะแนว ใช้หลัก “แนะแนวเพื่อบริหารเวลาในการเรียน” กล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กว่าอยากประกอบอาชีพครู เพราะเห็นแบบอย่างที่ดีของครูหลายท่าน และได้รับแรงบันดาลใจจากคุณครูอุไรวรรณ รอดสุวรรณน้อย ครูแนะแนวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมชาติ ทำให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิชาเอกแนะแนว และในการจัดการเรียนการสอนได้มีการวางแผนการทำงานแนะแนว 3 ด้าน คือ งานบริการแนะแนว งานจัดกิจกรรมแนะแนว และงานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้น ยังได้ใช้เทคนิคและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวางแผนการเรียน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข / เรวดี…ข่าว

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะชวนเรียน…หลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพ

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วม โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment Vocational Booth Camp ครั้งที่ 1”เริ่มดีเดย์แล้ว วันที่ 1 มีนาคม 2560 ทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สอศ. เดินหน้านำนโยบายสู่การปฏิบัติจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ“Education to Employment Vocational Booth Camp” ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริงลักษณะหลักสูตรคือต่อยอดหรือเพิ่มทักษะใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่นแก้ปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเป็นเรื่องสำคัญเป็นนโยบายที่รัฐบาลพยามยามขับเคลื่อนมาโดยตลอดการดำเนินงานในครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะหัวใจสำคัญ คือหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมต้องมี สถานประกอบการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพนั้นๆ มาร่วมดำเนินการและเป็นวิทยากร ตลอดจนร่วมกำหนดค่าตอบแทน ตามระดับทักษะฝีมือ ซึ่งจะเกิดการยอมรับและผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง และสิ่งที่สำคัญที่ต้องการเน้น คือSkill English Ethics ครูต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา หรือ Work Hard be Nice จึงจะถือว่าสมบูรณ์ เป็นคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าโครงการดังกล่าว สอศ.ได้จัดหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth(S-Curve,New S-curve, Thailand 4.0 Super Cluster) ทั้งหมด 550 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20,933 คน กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามความต้องการท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) จำนวน2,106 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61,206 คนโดยมีตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคถลาง หลักสูตรการตรวจสอบร้อยร้าว (ช่างอากาศยาน)วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หลักสูตรอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเบื้องต้นวิทยาลัยสารพัดช่างตราด หลักสูตรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camera)และการรับสัญญาณโทรทัศน์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Out board สำหรับสาขาซ่อมบำรุงเรือวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร หลักสูตรมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิตสู่สากล และหลักสูตรการประกอบตู้ปลาและจัดพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ หลักสูตรซอยผม ดัดผมAdvanceวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต หลักสูตรเครื่องดื่มม๊อคเทล (Mocktail)วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ หลักสูตรตรวจสอบโดยไม่ทำลายวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หลักสูตรขนส่งระบบราง (อาณัฐสัญญาณ 7 สถานี)วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลช่างพิมพ์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราหลักสูตรศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อออกไปทำงาน และ2. กลุ่มประชาชนทั่วไปเช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ทุกแห่ง โดยโครงการ Education to Employment Vocational Booth Camp นี้จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกภาคฤดูร้อนหรืออาจจะขยายผลให้มีการฝึกในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ สอศ. จะได้รับความรู้ที่พิเศษ เข้มข้น เพิ่ม เสริมสร้างสมรรถนะ และเป็นที่ยอมรับจากภาคสถานประกอบการ สามารถพัฒนาแรงงานที่ศักยภาพให้กับประเทศชาติในยุค Thailand 4.0 ได้ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพม.๑๔ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้วย ๑๐ Best practices ยกระดับผลสัมฤทธิ์

901092.JPG

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้วย 10 Best practices และนำเสนอผลงานของครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรง ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร คณะครู นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีเวทีในการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้นๆ การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีของครูและผู้บริหาร ตลอดจนมีการมอบโล่รางวัลให้กับครู และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในปีการศึกษา 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน จากโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพังงา ภูเก็ตและระนอง เรวดี…ภาพ / ข่าว

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

899465.JPG

วันนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และนายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ ๑ กล่าวรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมในครั้งนี้ มีกำหนด ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online, เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุม*****

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งข้อราชการและแนวปฎิบัติ

892447.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ได้มอบเกียรติบัตรต่างๆ ให้กับโรงเรียน จากนั้นเริ่มการประชุมตามหัวข้อ อาทิเช่น ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559) ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านโอกาสทางการศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และอื่นๆ

สพป.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

892497.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อม

ในส่วนที่สามารถดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวนโยบายตามที่ สพฐ. กำหนด ของมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิผล “โปร่งใส เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย และนำไปสู่ภาคปฎิบัติได้อย่างเคร่งครัด

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

892423.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้นำไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลสามารถต่อยอดองค์ความรู้เป็นนักวางแผนที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณะบดีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังคมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ภูเก็ต รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

887161.jpg

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต และข้าราชการและบุตลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัด

การการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะทำงาน

นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ และ

นางสาวณฐมน ไชยเกตุ สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ เพื่อติดตามผล

การดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ

ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

15 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

880982.JPG

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพม.14 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสามารถส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนกลุ่มดี ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาได้ จึงจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษา รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานระหว่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา จัดทำแนวทางการในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยแท้จริง

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดร.บัญชร จันทร์ดา) จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระหว่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดภูเก็ต) เพื่อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรวดี…ภาพ/ข่าว

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

879376.jpg

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขยายผลการดำเนินงานในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต, ภูเก็ตวิทยาลัย, อนุบาลภูเก็ต, บ้านทุ่งคา ฯ และบ้านแหลมทราย ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

ศธจ.ยโสธร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

879040.jpg

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศธจ.ยโสธร เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรจาก สพป.ยส.1 สพป.ยส. 2 สพม. 28 กศน. อาชีวศึกษา และผู้แทน กศจ.จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่โดยกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และขั้นตอนการดำเนินงาน คือ จะต้องจัดทำร่างแผนฯ ทั้ง 2 รายการ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กศจ.แล้ว จึงส่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ตามกำหนดต่อไป

สพป.พิจิตร เขต 2 นำครู ศึกษาดูงาน ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพป.นว 2

879441.JPG

ศึกษาดูงาน ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพป.นว 2 นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.กรรวี เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พร้อมคณะครูโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.พิจิตร เขต 1 ในโอกาศมาศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ และโรงเรียนวัดหนองตางู เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นำโดยนายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ได้มีการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็น “ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์”ในปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล “ส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จาก โครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ประจำปี 2557” “รางวัลห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเยี่ยม”และ “รางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2…..ดูภาพทั้งหมด

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

นักเรียนพังงา รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจียร-วรรณี วานิช จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 128,000 บาท

665694.JPG

มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และกองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในจังหวัดพังงา จำนวน 50 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557

มีนายอภิรักษ์ วานิช ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ, นางอัญชลี วานิชเทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุน นอกจากนี้ยังมี นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและนายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างดี ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนในภาคเช้า มูลนิธีฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย ..ธนพร ภาพ/ข่าว

ประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักคุณภาพการศึกษาไทยกับแนวคิดของคุรุทายาท”

665743.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย สสค.ภาคเหนือ ตอนบน เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักคุณภาพการศึกษาไทยกับแนวคิดของคุรุทายาท” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ อูปแก้วรีสอร์ท จังหวัดน่าน ในการประชุมเสวนาวิชาการครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คุรุทายาท จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา

ในการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้จัดโดยชมรมคุรุทายาทน่านร่วมกับเครือข่ายคุรุทายาทนักพัฒนาการศึกษา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. ให้แนวคิด “ทิศทางและแนวโน้มการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับนานาชาติ” นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ให้แนวคิด “การขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปเชิงระบบ : ประสบการณ์ชมรมแพทย์ชนบท” นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ

อบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

665730.jpg

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่ของพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้น นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวปฏิบัติ คือ 1. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและช่วงชั้น โดยดำเนินการดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี (2 หน่วยกิต) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คือ 1. ให้สถานศึกษาเพิ่มรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” ลงในหลักสูตรของสถานศึกษาเป็น “รายวิชาเพิ่มเติม” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ 1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อปี 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จำนวน 4 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน (ตลอด 3 ปี 2 หน่วยกิต) 2. ให้สถานศึกษากำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเตอมหน้าที่พลเมือง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รหัสรายวิชาหลักที่ 1 – 4 ตามกำหนด ส่วนหลักที่ 5 และ 6 ลำดับที่ของรายวิชา ให้เป็นตามที่สถานศึกษากำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยสถานศึกษาทำหมายเหตุ ท้ายโครงสร้างหลักสูตรว่า เพิ่มตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 3. สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าที่พลเมือง” ดังนี้ 3.1 ระดับประถมศึกษา ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังนี้

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 3

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 5

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6

โดยใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ให้มีการวัดและประเมินผลโดยคิดเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากเวลาเรียน 20 ชั่วโมง 3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา 3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมือง

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าทีพลเมือง เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผ่านทางเว็บไซต์http://www.prachin1.net/e-news/ReNews.php?reNews=108

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศในกลุ่ม OECD

646073.jpg

จากวารสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฉบับที่ 189 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2557 ได้ตีพิมพ์บทความผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ซึ่งผลการประเมิน PISA หรือ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ Programme for International Student Assessment ของนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาการจัดอันดับความสามารถของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (World Competitiveness Rankings) ของประเทศไทย โดยองค์การนานาชาติต่างๆ จะสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของกำลังคนเพื่อการลงทุนในประเทศไทย จากบทความ ผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย จำนวนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดที่อยู่ในระดับเดียวกับ OECD (Organisation for Economics Co-operation and Development) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ Mathematical literacy 15 จังหวัด Scientific literacy 14 จังหวัด Reading literacy 14 จังหวัด ซึ่งอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักเรียนมีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศในกลุ่ม OECD และจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครนายก พะเยา เพชรบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง มหาสารคาม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุโขทัย สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชม และขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ผล PISA ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดอยู่ในระดับเดียวกับ OECD กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ