Tag Archives: พิจิตร

หน่วยงาน สพฐ. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายให้กับประธานเขตคุณภาพการศึกษา

1039865.JPG

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อมอบนโยบาย ดังนี้ ๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๒.การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ๓. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔.ข้อสังเกตจาการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา และ ๕ เรื่องยกร่างระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าด้วยการแบ่งเขตคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา

1040723.jpg

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ก่อนเข้าวาระประชุมรับชม VTR งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมยกยกเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การมอบเงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี

พิษณุโลก ประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ปี 2560

1040689.JPG

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มที่ 7เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีนางนิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ แบ่งการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา /ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง /ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดที่ 7 เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ ณ ห้องทิวลิป รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก การคัดเลือกดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

1026428.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

วัน เดือน ปีเกิด 2 มีนาคม 2506 อายุ 54 ปี 9 เดือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2550 ประวัติรับราชการ

7 เมษายน 2531 อาจารย์ 1 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

15 มกราคม 2538 อาจารย์ 1 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

1 ตุลาคม 2538 อาจารย์ 2 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

3 มีนาคม 2543 อาจารย์ 2 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคม จ.กำแพงเพชร

1 กันยายน 2543 อาจารย์ 2 ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร

19 ธันวาคม 2544 อาจารย์ 2 ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร

21 มีนาคม 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร

8 กรกฎาคม 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง สพท.พิจิตร เขต 1

24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง สพท.พิจิตร เขต 1

10 เมษายน 2549 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง สพท.พิจิตร เขต 1

30 มิถุนายน 2551ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ อ.โพธิ์ประทับช้าง สพท.พิจิตร เขต 1

30 มีนาคม 2552 รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ สพท.พิจิตร เขต 1

18 สิงหาคม 2553 รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 1

1 พฤศจิกายน 2553 รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ รอง ผอ.สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

22 พฤศจิกายน 2560 ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ ผอ.สพม. เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยโสธรเขต ๑ มอบโล่รางวัลระดับชาติสถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรับมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนกำพร้าถูกพ่อแม่ทิ้ง

1024167.JPG

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร พิธีการก่อนการประชุมได้มีคหบดีผู้ใจบุญ

มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนกำพร้าถูกพ่อแม่ทิ้ง ด.ญ.นริศรา เกตุประยูร หรือ น้องขวัญ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร คือ นายพิจิตร จงอักษร หจก.วราวุธ(เลี่ยงฮะ) การปิโตเลี่ยม อ.คำเขื่อนแก้ว จำนวน 5,000 บาท โรงเรียนกวดวิชาโปลิศกรุ๊ปยโสธร โดย พ.ต.ท.ดร.ชัยบัญชา -คุณสุนิสา กองทอง จำนวน 2,000 บาท นอกจากนั้นการมอบโล่รางวัลระดับชาติสถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี โรงเรียนบ้านขาม อ.มหาชนะชัย การมอบใบระกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 10 คน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ด้วย

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พิษณุโลก เขต 2 เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

1010447.jpg

ดร.สุพล จันต๊ะคาด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอาคารห้องสมุด ICT โดย นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว กล่าวรายงาน โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ105/29 และอาคารห้องสมุด ICT ตามนโยบาย สพฐ. ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดไชยนาม) กับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) (โรงรียนบ้านบึงพร้าว) ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมทางด้านสื่อ เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ส่งผลต่อการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เลขาฯ กพฐ.เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนประสบอุทักภัย ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1

1010458.jpg

***เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่นำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายในตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และได้ร่วมตักบาตรที่ถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และชาวจังหวัดพิจิตร หลังจากนั้นได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดจระเข้ผอม และโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุง ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงความเสียหายของอุปกรณ์การศึกษา อาคาร และสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยต่อไป…อัษฎาวุธ/ภาพ ธาริณี/ข่าว

สพป.สตูล รับการประเมินเขตพื้นที่สุจริต ปี 2560

1010404.jpeg

..วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้การต้อนรับ นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา น.ส.ชิตยาภรณ์ หงษ์ทอง นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และน.ส.ภิรมย์ อ่อนเกตุผล ผู้แทน ปปช.ประจำจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

.โดยคณะกรรมการได้ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2 วิธี วิธีแรก สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยการตอบแบบประเมิน Online ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT Online) จากบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่ จำนวน 70 คน และจากตัวแทนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรง จำนวน 50 คน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT Online) และวิธีที่ 2 ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity andTransparency Assessment: EBIT) ซึ่งมีทั้งหมด 11 ประเด็นคำถาม( EB 1 – EB 11) โดยสอบถามเจ้าหน้าที่และตรวจหลักฐานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่ สพป.สตูล ได้ดำเนินการในช่วงปี 2560 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยามิตร

5 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต ๒ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

889057.jpg

+วันนี้(19 สิงหาคม 2559 ) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเสา ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีนายธีรศักดิ์ ธารามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าเสา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีข้าราชการครูรวมทั้งผู้บริหาร จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเตรียมความพร้อมของนักเรียนและครู โดยจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)

โดยมุ่งพัฒนานักเรียนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมุ่งพัฒนาปัญญาภายใน รวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient)และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) พร้อมทั้งพัฒนาปัญญาภายนอกของนักเรียน ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางด้านร่างกาย (Physical Quotient) และความฉลาดทางด้านสติปัญญา(Intellectuals Quotient) โดยใช้จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายในและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนบ้านท่าเสา มีผลงานดีเด่น อาทิ รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา2553,2557 ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก , โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2554,รางวัลเหรียญทอง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับประเทศ, รางวัลศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่นของจังหวัดระยอง ประจำปี 2555, โรงเรียนสุดยอดต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2557, โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2558 (ภาพ/ข่าว:ทีม ปชส.พจ.2) (ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=890302971081398 )

19 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

879376.jpg

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขยายผลการดำเนินงานในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต, ภูเก็ตวิทยาลัย, อนุบาลภูเก็ต, บ้านทุ่งคา ฯ และบ้านแหลมทราย ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

ศธจ.ยโสธร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

879040.jpg

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศธจ.ยโสธร เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรจาก สพป.ยส.1 สพป.ยส. 2 สพม. 28 กศน. อาชีวศึกษา และผู้แทน กศจ.จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่โดยกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และขั้นตอนการดำเนินงาน คือ จะต้องจัดทำร่างแผนฯ ทั้ง 2 รายการ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กศจ.แล้ว จึงส่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ตามกำหนดต่อไป

สพป.พิจิตร เขต 2 นำครู ศึกษาดูงาน ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพป.นว 2

879441.JPG

ศึกษาดูงาน ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพป.นว 2 นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.กรรวี เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พร้อมคณะครูโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.พิจิตร เขต 1 ในโอกาศมาศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ และโรงเรียนวัดหนองตางู เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นำโดยนายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ได้มีการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็น “ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์”ในปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล “ส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จาก โครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ประจำปี 2557” “รางวัลห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเยี่ยม”และ “รางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2…..ดูภาพทั้งหมด

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ในการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัด

873686.JPG

4 กรกฎาคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เพื่อการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และบ้านพักของทีมงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องจักร โดยขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใช้พื้นที่ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามร่วมกับ นายมานพ อินทร์ทอง ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกระทรวงคมนาคม ได้อนุมัติงบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสี่แยกวังสีสูบ ต.งิ้วงาม

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และบรรจุแผนงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากสี่แยกดังกล่าว มีการจราจรคับคั่ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เพราะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมอบให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ดำเนินงานสร้าง

กรรณิกา : ข่าว/สายันต์ : ภาพ /ธราเทพ : รายงาน

04 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพม.17 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

871619.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานในธิพีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) กิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความตระหนัก ส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ชื่อสัตย์สุจริต มีวินัยอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ กับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 90 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 39 โรงเรียน บุคลากรในสังกัด คณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากรโดยได้รับเกียรติจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรีคุณไพมวน บัวเผื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คุณททองคูณ หนองพร้าว ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

871847.jpg

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (รอง ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประเภทคนพิการทางการศึกษา ให้มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา เจตคติที่ดีต่อคนพิการ จนนำไปสู่กระวนการวางแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับความพิการของผู้เรียนในโอกาสต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิทูรวงศ์ทอง วิทูรากูร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร และครูสมฤทัย ผูกทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดท่านั่ง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01,02 และ 03 เข้าร่วมโครงการจำนวน 32 โรงเรียน จำนวน 70 คน โดยกำหนดจัดอบรม 2 วัน คือระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 -1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ภาพ:ข่าว/พจนา แก่งศิริ รร.บ้านหนองตะแบก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2/สุวรรณา ไพรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พจ.2)

สพป.สตูล ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบชุดรายาแก่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ปี ฮ.ศ.1437

871925.JPG

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีมอบชุดเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนมุสลิมที่กำพร้าและยากจนในจังหวัดสตูล ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 146 คน ภายใต้โครงการรินน้ำใจสู่…เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (ปี ฮ.ศ.1437 ) เพื่อให้นักเรียนมุสลิมที่กำพร้าได้มีเสื้อผ้ารายอชุดใหม่ไว้สวมใส่เฉลิมฉลองใน “วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ” หรือ “วันออกบวช” อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเด็กมุสลิมทั่วไป

สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่…เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ประจำปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล สหกรณ์อิบนูอาฟ จำกัด และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนมุสลิมที่กำพร้าบิดา หรือมารดา ฐานะยากจน และประพฤติตนตามหลักแห่งศาสนา ได้มีขวัญกำลังใจที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายนิสิต กล่าวแก่นักเรียนทั้งหมดว่า ขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในการดำรงชีวิตประจำวัน ดำรงตนเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิจิตร เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้แนวคิดไฮสโคป

851849.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 2559 โดยใช้แนวคิดไฮสโคปที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาที่สมดุลรอบด้านเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรนาท รักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา(แผนกอนุบาล) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป

มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูปฐมวัยในสังกัด จำนวน 160 คน จัดการประชุมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832344916877204.1073742548.446…)

07 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิจิตร เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

834431.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 8 มี.ค. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นงานนโยบายของจังหวัดพิจิตร ที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.พิจิตร เขต 1 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนที่ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมของโรงเรียน และนักเรียน ซึ่งตามโครงการนี้จัดให้มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ตามค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ โดยมีผู้ร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย กรรรมการสถานศึกษา 157 คน กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา 157 คน รวมทั้งสิ้น 314 คน ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดค่ายเด็กพิจิตรคิดดี มีธรรมนำใจ ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2559 ผู้ร่วมเข้าค่ายประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 157 คน ครูผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมของโรงเรียน 157 คน รวมทั้งสิ้น 314 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.พิจิตร ….

08 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ