Tag Archives: พังงา

สพม.๑๔ ระดมความคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา จุดเด่น วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1023549.JPG

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14 จุดที่ 1 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพจุดเด่น จุดด้อย บริบทของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา นำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 55 คน เรวดี…ภาพ / ข่าว

15 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงา ปูพื้นฐานนักเรียนใช้ชีวิตประจำวัน ตามศาสตร์พระราชา

1010751.JPG

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงา ปูพื้นฐานนักเรียนใช้ชีวิตประจำวัน ตามรอยศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความรัก สามัคคี ความพอประมาณ มีเหตุผลให้เกิดความรู้ และคุณธรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ

การทำผ้ามัดย้อมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงา ที่ใช้สอนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี สร้างความพอประมาณ มีเหตุผลให้เกิดความรู้ และคุณธรรม และเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดทักษะ นำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพในอนาคต ในการทำผ้ามัดย้อมดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้ารับการเรียนรู้เป็นฐาน คละชั้น แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ตามลักษะงานและกิจกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์การทำผ้ามัดย้อม ขั้นตอน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การลงมือปฏิบัติ การบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไร การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย หาตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเกิดทักษะด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ ด้านจริยศึกษา(Heart) คือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม, ด้านหัตถศึกษา(Hand)คือ ความรู้และทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็นคุณค่าของการทำงาน และด้านพลศึกษา(Healt)คือ การมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาล จากการที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงปูพื้นฐานนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้นั้น นักเรียนเกิดความสุข เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา และมีน้ำใจต่อกันอันเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

07 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. เตรียมหลักสูตรต่อเนื่องอาชีวศึกษา-โคเซ็น ๕ ปี พร้อมเปิดปีการศึกษา๒๕๖๑

page.JPG

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (Mr.Hirokaza Matsuno) และเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่น (Mr. Shiro Sadoshima) พร้อมคณะ เพื่อหารือความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยม สถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ NIT ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานของ KOSEN โดยสถาบัน NIT โดยมี Dr. Matsumoto Tsutomu มาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – ญี่ปุ่น โคเซ็น (Japanese – Thai KOSEN Institute of Engineering and Technology) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ KOSEN ในปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (Mr.Hirokaza Matsuno) และเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่น (Mr. Shiro Sadoshima) พร้อมคณะ จะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อหารือความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยม สถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซน ในโอกาสนี้ด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตกำลังคนคุณภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน และมุ่งหวังว่าในอนาคตเราจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนเด็กที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถ ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น และกลับมาบรรจุรับราชการ เป็นครูที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานของ KOSEN โดยสถาบัน NIT จะนำร่อง ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนของ JICAและมีวิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นสถานศึกษาสมทบ ซึ่งปัจจุบันคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานของ KOSENได้ดำเนินการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และรายละเอียดรายวิชาในภาพรวม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี 2560 นี้จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์พร้อมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 1 พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ ๓๘

DSC_1989.JPG

เช้าวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอริยะ สุวรรณปากแพรก) ประธานอำนวยการ อกท. ระดับชาติ (นายประเวศ วรางกูร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ และครูที่ปรึกษา อกท.ระดับชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนสมาชิก อกท. ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าในหอประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) ประทับพระราชอาสน์ (นายวณิชย์ อ่วมศรี) รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรการประชุมวิชาการ และหนังสือที่ระลึก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมาชิกองค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร (25 ราย) ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ อกท.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 130 ราย) ประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และรับพระราชทานของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 38 ดังนี้ “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ในวันนี้ การประชุมวิชาการลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยการเกษตร ในสถานศึกษาด้านเกษตรกรรมของประเทศ เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ และมีพัฒนาการเรื่องมาเป็นลำดับ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้น การเกษตรยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ดิน และน้ำ เช่นที่เคยเป็นมา นักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นเกษตรกรแห่งอนาคต จึงควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากร 2 สิ่งนี้ ให้มีความรู้ท่องแท้ และศึกษาค้นคว้า ทดลองหาวิธีทำการเกษตร ที่เหมาะสม อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากร หรือเมื่อทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก็ต้องเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการประชุมนี้ มีแต่ความสุข ความสำเร็จ โดยทั่วกัน” จากนั้น เสด็จออกจากหอประชุม ไปยังศาลาชัยพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์องค์การฯ ของดีเมืองอุทัย และพระราชดำเนินไปยังอาคารราชพฤกษ์ ทอดพระเนตร นิทรรศการ “เพชรดี 4 ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย” หน่วยสมาชิกดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกด้านพัฒนาสังคม และบริการชุมชนดีเด่น นิทรรศการผลงานการแข่งขันทักษะศิลปะเกษตร นิทรรศการวิชาการเกษตรของหน่วย อกท. จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย (1) หน่วยกำแพงเพชร “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำจากถั่วเหลือง” (2) หน่วยอุดรธานี “ข้าวเม่าพอเพียงเพื่อพ่อ” (3) หน่วยเพชรบุรี “อาหารโค – TMR-PHETCH 4.0” (4) หน่วยพังงา “ข้าวดอกข่า สู่อาชีพ” (5) หน่วยสุโขทัย “น้องเดือน มหัศจรรย์เพื่อนร่วมโลก” (6) หน่วยชัยนาท “เห็ดฟาง ไบโอเทค (การเพาะเห็นฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำ) (7) หน่วยนครราชสีมา “ไส้เดือน พญาดิน อินทรีย์วัตถุ” (8) หน่วยบุรีรัมย์ “แจ่วบ่องทันใจ” (9) หน่วยลำพูน “ตะคร้อ..พอเพียง” (10) หน่วยสตูล “ปลาของพ่อ” (11) หน่วยสมุทรสาคร “ปลัง ปั๋ง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (12) หน่วยระนอง “ผักปลาโซล่าเซล Aquaponics” เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นิทรรศการความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาเกษตร 4 ภาค นิทรรศการกล้วย นิทรรศการอาชีวะเกษตรก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นิทรรศการวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุมมองแปลก/ ใหม่/ ใหญ่/ ดัง ของดีเมืองอุทัย จากนั้นเสด็จเข้าอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ประทับพระราชอาสน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารทางวิชาการ ทรงรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และทอดพระเนตรผลงานวิชาการ เรื่อง “วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน” การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรอย่างยั่งยืน และทอดพระเนตร ของหน่วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารทูลกระหม่อมแก้วไปยังอาคารศูนย์วิทยบริการ ทรงปลูก ”ต้นแก้ว” เสด็จพระราชดำเนินขึ้นอาคารประทับพัก พระราชทานฉายพระรูปแก่คณะบุคคล จำนวน 5 คณะ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสวยพระกระยาหารกลางวัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

3 กุมภาพพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพม.๑๔ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้วย ๑๐ Best practices ยกระดับผลสัมฤทธิ์

901092.JPG

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้วย 10 Best practices และนำเสนอผลงานของครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรง ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร คณะครู นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีเวทีในการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้นๆ การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีของครูและผู้บริหาร ตลอดจนมีการมอบโล่รางวัลให้กับครู และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในปีการศึกษา 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน จากโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพังงา ภูเก็ตและระนอง เรวดี…ภาพ / ข่าว

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม

page.jpg

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเล่อร์ (The Explorer)รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับไมเนอร์ โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorersโดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมิน และติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คน เข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คน เข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่นคอนเว็นต์ชั่นเซ็นเตอร์และอีก1คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ “The Explorer”ได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในปี 2558 โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ในประเทศมัลดีฟ ซึ่งรุ่นแรกในประเทศไทย มีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 70 คน) จำนวน 6 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในปี 2559 นี้ รุ่น 2 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 150 คน) จำนวน 25 คน จาก 6 สถานศึกษาอาชีวะรัฐ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และ 2 สถานศึกษาอาชีวะเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

899465.JPG

วันนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และนายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ ๑ กล่าวรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมในครั้งนี้ มีกำหนด ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online, เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุม*****

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการครู สพป.พังงา รับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

892064.jpg

30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ เกียรติบัตรโครงการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืั้นเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลพังงา,วิทยาลัยเทคนิคพังงา,โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน,โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว,โรงเรียนบ้านกระโสมและโรงเรียนเกาะปันหยี ตลอดจนเกียรติบัตร”สุดยอดส้วม” จังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาระดับสุดยอดส้วมแห่งปี,โรงเรียนบ้านบางครั่ง,โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร,โรงเรียนวัดบางเสียด ได้รับรางวัลระดับชมเชย, โรงเรียนวัดเหมืองประชารามและโรงเรียนคุระบุรี ได้รับระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมกรมอนามัย และนางอุบล กลิ่นเกษร รับรางวัลประเภทผู้มีบทบาทดีเด่นในการพัฒนาส้วมสาธารณะ ระดับสุดยอดส้วมแห่งปี

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

891552.JPG

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและพบปะผู้ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบครู TEPE Online ซึ่งวิธีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 นำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ โดยครูสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา พร้อมๆ กับทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กันไป และภายในงานนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่สื่อนวัตกรรม กิจกรรม และโครงการตามนโยบายของ สพฐ. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารและจัดการเรียนการสอน+++++

:: ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkn5.org และ http://www.facebook.com/prkkn5

กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปี 2559

892162.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการฝึกทักษะในการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเป็นการบูรณาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัยเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพกฎกติกา และรู้จักวางแผนในการทำงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 549 คน จากโรงเรียน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม,โรงเรียนวัดทรงธรรม,โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี,โรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์,โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนิส แข่งขันตั้งแต่วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

880982.JPG

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพม.14 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสามารถส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนกลุ่มดี ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาได้ จึงจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษา รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานระหว่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา จัดทำแนวทางการในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยแท้จริง

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดร.บัญชร จันทร์ดา) จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระหว่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดภูเก็ต) เพื่อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรวดี…ภาพ/ข่าว

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ การประชุมโครงการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870376.JPG

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมโครงการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสม รับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของสพฐ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา/อนุบาลนครพนม และ โรงเรียนทั่วไป/สุนทรวิจิตร,บ้านดอนแดงเจริญทอง,บ้านดอนยานาง โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา,คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1748703…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพป.ปข. 2 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

870293.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จากการที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งรายชื่อโรงเรียนให้ สพฐ. ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ และได้แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนให้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทราบแล้ว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงจัดประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกุยบุรี บ้านหนองเตาปูน บ้านเขาแดง วัดดอนยายหนู บ้านหนองหอย อานันท์ บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) และบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของการนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ และสรุปวิธีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

สพม.14 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870447.JPG

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักเรียนจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา จาก โรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สตรีพังงาและทับปุดวิทยา โดยมีประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ประเด็นที่ 2 การเปิดรับนักเรียนและการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ประเด็นที่ 3 การนำผล O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 20 ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้วร้อยละ 30 ประเด็นที่ 4 การลงโทษโรงเรียนที่รับนักเรียนไม่เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปี 2559 และข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เรวดี..ภาพ/ข่าว

27 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ