Tag Archives: พะเยา

รมว.ศธ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1043506.JPG

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และผู้สนับสนุนการแข่งขัน รางวัลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ รางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ให้แก่นักเรียนและครูในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๒๙ รายการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และนักวิชาการศึกษาของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวในงานนายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสน ล้าน คูณ หาร บวก ลบ ภายในเวลาไม่กี่วินาที”

สพฐ. โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะการคิดคำนวณ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning สพฐ. จึงได้จัดการแข่งขัน คัดเลือกและประกวดผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานดังกล่าว สพฐ. จึงได้มอบรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนผู้ให้สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๙ ราย ดังนี้

๑. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และผู้สนับสนุน

การแข่งขัน จำนวน ๑๖ ราย แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ประเภทเดี่ยว ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กหญิงมณฑิชา เบียดขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประเภททีม ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ กิจจาพูล และเด็กชายศิวพงษ์ เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ และ เด็กชายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กหญิงนลิน สุขปราโมทย์ และเด็กหญิงพรทิพย์ จันทะมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

ระดับมัธยมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กชายพีรพัฒน์ นาปรัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กหญิงเกื้อการย์ ปุญญมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กหญิงภานรินทร์ สุริยะฉันทนานนท์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม.เขต ๑๐ ประเภททีม ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูดีหิน และ เด็กหญิงสุชัญญา สุวรรณวัฒนา โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต ๑๐

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เด็กหญิงญานิศา ทองลอง และเด็กภิชชาภา ทองทุม โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต ๑๗ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เด็กนายณัฐนนท์ ศรีเจริญ และเด็กชายพรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต ๙

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน แบ่งเป็น ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่แข่งขัน นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ ผู้ให้การสนับสนุนเงินรางวัล นายวรางค์ วงศ์วรกุล ผู้ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรและเงินรางวัล นายสมชาย ศรีวรางกูล และนางสาวลัดดาวัลย์ ด่านศิริวิโรจน์

๒. รางวัลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ราย แบ่งเป็น ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้รับรางวัล ระดับดี ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ได้รับรางวัล ระดับดี โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต ๓ ได้รับรางวัล ระดับดี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดี ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สพม. เขต ๙ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น และโรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ ได้รับรางวัล ระดับดี

๓. รางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) จำนวน ๔ ราย แบ่งเป็น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีดีเอ็นเอ นายขวัญ ตาใจ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ (ความดันและหลักแบร์นูลลี) ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔ นางบุปผา ธนะชัยขันธ์ นายธีรุตม์ บุญมา และนางสุกัญญา เหมืองสอง จากนั้น นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ได้เดินทางย้งห้องประชุม ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมฟังผลการดำเนินงานด้านวิชาการการประเมินคุณธรรมความโป่รงใสในการทำงาน รายงานการจัดงานทางวิชาการโครงการโรงเรียนภาคใต้

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1566533590109559.1073742614.10…

หยก ข่าว

31 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.เดินหน้ายกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

876733.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือและเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ กำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยมี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสพท. รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน รวม 22 สพท. จำนวน 250 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยรับผิดชอบ คือ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ รองผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางสาวดวงใจ บุญยะภาสและนางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมณี ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มคณะผู้ประชุมเป็น 4 กลุ่มเพื่อระดมวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ให้สอดรับกับนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของสพฐ.เพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาเสนอสพฐ. โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) เร่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ (2) พัฒนารูปแบบวิธีสอนการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง (3) สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ (4) เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร รัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น

สำหรับสถานที่ประชุมสัมมนา คือ โรงแรมริมกกรีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Cluster๑๖ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

867409.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (ศูนย์บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเฮือนอัมพรรีสอร์ท อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายเอกชัย ผาบไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในที่ประชุม นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวต้อนรับ

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙

836243.JPG

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย จาก สพฐ. Cluster ๔ นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ ดร.ชาญชัย ทิพเนตร นายยงยุทธ์ ยืนยงค์ นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี นางสุนันทา การะเวก รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ โดยมีนายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ รายงานผลการดำเนินการปรากฏว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน ๕๗ ราย ไม่มาเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย

สพป.น่าน เขต 1 จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

836198.JPG

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 81 คน มีผู้เข้าสอบ 80 คน ขาดสอบ 1 คน เปิดสอบจำนวน 6 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย โดยจัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดพระธาตุช้างค้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดน่านโดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการจัดสอบ และ นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผอ.กศน.น่าน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจติดตามการสอบ และตัวแทนคณะกรรมการติดตามสถานการณ์คัดเลือกฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต2 นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต2

สุโขทัย เขต 2 จัดการสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559

836144.JPG

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ครูช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งมีผู้เข้าสอบแบ่งเป็นสาขาวิชาเอก ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน มาสอบในครั้งนี้ครบ 100% สนามสอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2

โดยนายเปรม คำวัฒนา และนายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดสุโขทัย คือ นายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง ผอ.สพม.38, น.ส.พะยง ทองสมนึก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพฐ. และน.ส.อาจารี สวนปลิก นิติกรชำนาญการ สพป.สท.2 ซึ่งการดำเนินการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีการเก็บรักษากระดาษคำตอบ กระดาษข้อสอบ และคะแนนผลงานไว้ในตู้เซฟ ภายในห้องมั่นคง มีผู้รับผิดชอบเฝ้ารักษาตลอดทั้งคืน

ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจกระดาษคำตอบ คาดว่าจะประกาศผลภายในวันพรุ่งนี้…(อัญชลี…ภาพ/ข่าว)

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ต้องการครูต่างชาติ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ เป็นครูเจ้าของภาษา 1 อัตรา และครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาราชการ อีก 1 อัตรา สำหรับสอนในปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. อัตราเงินเดือนสำหรับครูเจ้าของภาษา ประมาณ 30000 บาท / เดือน สำหรับครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง อัตราเงินเดือน ประมาณ 20000 บาท / เดือน

2. ชั่วโมงสอนไม่เกิน 25 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ม.1-6)

3. ผู้สมัครควรมีใบประกอบวิชาชีพ และยินดีที่จะดำเนินการขอเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน ถ้าได้รับการคัดเลือก เช่น Non-B visa / work permit / ใบประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

5. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณครูสุรชัย วรภูรีกุล (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ที่ kawmyaj@gmail.com ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครครูคณิตศาสตร์และครูฟิสิกส์ ›

อังคาร, 19 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

809650.JPG

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2505

ประวัติการศึกษา

ม.ศ. 5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

กศบ.วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ศษม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2533 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

11 มิถุนายน 2551 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

5 ตุลาคม 2552 – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 – 1 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รางวัลดีเด่นระดับบุคคล

1. โล่รางวัล ปปส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554

2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554

3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2555

4. รับเข็มช่อสะอาด จากองค์การสร้างพัฒนาเครือข่าย ปปช. สพฐ. ประจำปี 2557

5. เกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประจำปี 2557 ระดับเหรียญทอง อันดับ1 ของภาคเหนือ

6. ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี 2554 – 2555

7. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

8. ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.น่าน เขต ๒ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

691723.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำคณะร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และให้กำลังใจคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 และ เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล และสถานศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17- 19 ธันวาคม 2557 โดยจัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดงานต่อ ประธาน พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ มีนักเรียนภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต เข้าร่วม

ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้กระจายไปตามโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา แต่ละอำเภอ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติได้มาตรฐานสากล และเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการนักเรียน ในขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาร่วมแสดงในงานนี้ด้วย

21 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

689116.jpg

นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ

จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ปี 2513

จบชั้น ป.7 โรงเรียนเดียวกัน 2516 จบ มศ.3 ที่ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2519

ศึกษาต่อจนจบ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จาก วค.อุตรดิตถ์ ปี 2522

บรรจุเข้ารับราชการครู ที่ ร.ร.บ้านดู่ กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ตำแหน่ง ครู1 สังกัด อบจ.น่าน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2523

โอนเข้ามาเป็นครูในสังกัด สปช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2523 นั

เข้าสู่ตำแหน่ง ครู2 ระดับ 2 ร.ร.บ้านหลวง สปก.บ้านหลวง สปจ.น่าน ปี 2526

จบ ประกาศนียบัตร พม. วิชาชุดครู ปี 2526

จบ กศ.บ.สุขศึกษา จาก มศว. ประสานมิตร กทม. เมื่อปี 2529

เข้าสู่ตำแหน่ง อ1 ระดับ 3 โรงเรียนเดียวกัน เมือปี 2529

เป็น อ1 ระดับ 3 ที่ ร.ร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง สปก.บ้านหลวง ปี 2532

เข้าสู่ตำแหน่ง อ.2 ระดับ 5 โรงเรียนเดียวกัน ปี 2536

เป็นครูใหญ่ ระดับ 5 ร.ร.บ้านห้วยจอย สปอ.นาน้อย สปจ.น่าน เมื่อปี 2537

เข้าสู่ตำแหน่ง ผช.หน.ปอ. และสอบได้เป็น ผช.หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 5 สปจ.น่าน ปี 2537

เป็น หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 6 สปจ.น่าน ปี 2540

ดำรงตำแหน่ง หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 7 สปจ.น่าน เมื่อปี 2543

จบ รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) พร้อมกับจบประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จาก ม.ราชภัฏเชียงราย เมื่อปี 2543

เป็น หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 8 สปจ.น่าน เมื่อปี 2545

เข้าสู่ตำแหน่ง รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1 คศ.2 ปี 2547 จนถึงปี 2551

ตำแหน่ง รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 ระดับ คศ.3 เมื่อปี 2551

ตำแหน่งเป็น รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2553

เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในปัจจุบัน

กำกับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,749 คน ใน 185 โรงเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียน 24,461 คน ให้ได้รับโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม ต่อไป ปฏิบัติงานสนองนโยบายอย่างมีความสุข เป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสำนักงานแห่งธรรมาภิบาล ตลอดไป.

15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คาราวานจาก ๖๗ โรงเรียน ในกทม. รินน้ำใจช่วยโรงเรียนแผ่นดินไหวที่เชียงราย

674858.jpg

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ถนนไกรศรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ว่าที่ ร.ต.ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากกรุงเทพมหานคร รวม 67 โรงเรียน จำนวนกว่า 200 คน เดินทางจากกรุงเทพ ไปจัดกิจกรรมโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จ.เชียงราย ซึ่งประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จ.เชียงรายทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในการจัดกิจกรรมคาราวานมอบสิ่งของและเงินทองในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 สาย โดยนายทองปอนด์ สาดอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ว่าที่ ร.ต.ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ได้ร่วมกันปล่อยกองคาราวานโดยแบ่งเป็น 3 สาย สายที่ 1 เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินบริจาค ที่รร.พานพิทยาคม อ.พาน, รร.ธารทองวิทยา อ.พาน และรร.เชียงรายปัญญานุกูล อ.เมืองเชียงราย สายที่ 2 เดินทางไปรร.แม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว รร.โปร่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว และรร.แม่มอญวิทยา อ.เมืองเชียงราย และสายที่ 3 เดินทางไปรร.แม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย รร.บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย และรร.บ้านห้วยส้านยาว อ.เวียงป่าเป้า

(ภาพโดย ธเนศ ไชยสุวรรณ นักปขส.สพม.เขต1)

16 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เชียงราย เขต ๔ สานฝันนักธุรกิจน้อยรร.บ้านเมืองกาญจน์ จากห้องเรียนสู่คุณภาพอาชีพอิสระ

672787.JPG

ดูเหมือนจะเป็นเครื่องเคียงคู่ขนานกับทักษะด้านวิชาการไปแล้วสำหรับทิศทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพุ่งเป้าและให้น้ำหนักไปที่ “อาชีพ” และ “ทักษะอาชีพ” ไม่ว่าจะเป็นภายหลังหรือขณะคาบเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับที่กระบวนการแนะแนว แนะนำเพื่อนักเรียนและผู้ปกครองมิให้โหนกระแส “เรียนให้สูงมุ่งปริญญาบัตร”แต่เพียงอย่างเดียว

ที่ชุมชนบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นต้นแบบหนึ่งของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีปฏิกริยารวมพลังเชื่อมโยงกันระหว่างอบต.ริมโขง โดยการนำของนายเกษม ปันทะยม นายกอบต.ริมโขงที่ได้หนุนช่วยกิจกรรม “สานฝันนักธุรกิจน้อย” ชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีต้นทุนของสภาพชุมชนและวิถีชีวิตที่มีปัจจัยซับซ้อนหลายเวอร์ชั่น ตั้งแต่เรื่องชาติพันธ์ของสมาชิกชุมชนที่มีทั้งชาวพื้นเมือง ชาวลาว ชาวไทยลื้อ ชาวขมุ ม้ง มูเซอ อาข่า ซึ่งแน่นอนที่ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆวัยประถมศึกษาที่บ้านเมืองกาญจน์จึงเป็นชุมชน “นักธุรกิจน้อยในวัยเรียน”แห่งหนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากรั้วโรงเรียนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมทั่วประเทศได้ “แชร์”ประสบการณ์และผลการดำเนินการการเรียนวิชาการคู่ขนานทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพ

นายสะอาด ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กล่าวว่า “สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ให้เป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายงานอาชีพ 1 ในจำนวน 29 ศูนย์ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้อยของรร.บ้านเมืองกาญจน์ คือ การถนอมอาหารสาหร่ายสีเขียวหรือไกจากแม่น้ำโขง เครื่องดื่มสมุนไพร ศิลปะเส้นสายลายศิลป์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับการหล่อหลอมอบรมกล่อมเกลาและการฝึกปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทักษะนั้นๆ”

ขณะที่นายเกษม ปันทะยม นายกอบต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงรายกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดการสอนเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพว่า “ตำบลริมโขงเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงคู่ขนานกับประเทศลาว มีสาหร่ายสีเขียวหรือไกเป็นวัตถุดิบ ตนและคณะผู้บริหารตระหนักถึงการนำคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายสีเขียวหรือไกที่ผ่านการวิจัยจากนักวิชาการทางด้านอาหารมาเป็นทักษะเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน อบต.ริมโขงจึงได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ประสานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวไปหาเลี้ยงตัวเองภายหลังจบการศึกษา ซึ่งเขตบริการของต.ริมโขงนั้น มีหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูดูแลอยู่ 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านหาดป้าย รร.บ้านสองพี่น้อง รร.ริมโขงวิทยา รร.บ้านเมืองกาญจน์ รร.ต.ช.ด.และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา ซึ่งทุกโรงเรียนทางอบต.ริมโขงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรในท้องถิ่นไปสู่กระบวนการเสริมทักษะอาชีพในทุกรูปแบบ เช่น การถนอมอาหารประเภทสาหร่ายสีเขียวหรือไก แปรรูปเป็น สาหร่ายทรงเครื่องสมุนไพร สาหร่ายป่นทรงเครื่อง ข้าวเกรียบสาหร่าย น้ำพริกสาหร่ายป่น ห่อหมกไก เป็นต้น”

การยกระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เป็นศูนย์เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเครือข่ายโรงเรียนนักธุรกิจน้อยทั่วประเทศพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมกันจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ “นักธุรกิจน้อย” ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต อดีต ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กล่าวบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนักธุรกิจน้อยว่า “สินค้าผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักธุรกิจน้อยในแต่ละโรงเรียนต้องแปลก ใหม่ ต้องไม่เคยมีวางจำหน่ายในท้องตลาด ผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ มีหลักสูตร ทำให้เกิดแรงจูงใจ สามารถผลิตอย่างสร้างสรรค์และจำหน่ายสร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนโดยมีสภาพยากง่ายตามวัย เช่น อาหารและเบเกอรี่ งานไม้ งานสาน เครื่องประดับจากกะลา การประดิษฐ์ดอกไม้ การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ งานโครงลวดรูปสัตว์ เครื่องประดับจากขนมปัง งานผ้าปัก เป็นต้น”

มิติแห่งความเป็นนักธุรกิจน้อยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เป็นผู้ช่วย ผู้นำท้องถิ่นอย่างอบต.ริมโขงเป็นหน่วยสนับสนุน ประชาชนผู้ปกครองร่วมเดินจูงมือเคียงข้าง จึงชอบแล้วที่บรรยากาศของโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เชื่อมต่อกับครอบครัวนักเรียนจึงมีความสุขอย่างพอเพียง โดยนายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีความสุขในโรงเรียน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่นก็พร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบ จึงไม่แปลกที่ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ของโรงเรียนจะสูงกว่าระดับประเทศถึง 2 วิชาส่วน คือ วิทยาศาสตร์ ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระที่เหลือก็สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตัวเอง”

นี่คือ ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่รอคอยประชาชนและนักชม ชิม ช้อปและแช๊ะ ! (ถ่ายรูป) ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดต่อประสานงานข้อมูลได้ที่ 081-7968963

11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ