Tag Archives: พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Extrusion : Technology and Practices in Food, Agricultural, and Material Application

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Extrusion : Technology and Practices in Food, Agricultural, and Material Application ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีความร่วมมือกับ lowa State University สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เชิญชวนบุคลากรภาครัฐและเอกชน นักวิจัย และนักศึกษา ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.biotec.or.th/tsb หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

อาชีวะจับมือ มจพ. และ๑๙ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ พัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน

%E0%B8%9B%E0%B8%812.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐาน และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานของเยอรมัน (The Highly-Skilled Technical “Meister” Development Program on the Basis of the German Educational Standards) โดยจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Peter Prugel เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย มจพ. และองค์กรสถานประกอบการทั้ง 19 แห่ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันสร้างแรง งานที่มีคุณภาพตามนโบบายประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ในการส่งเสริมการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อให้เกิดสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า แนวโน้มที่ประเทศไทยจะขาดแรงงานฝีมือด้านทักษะ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอศ. ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้เตรียมที่จะพัฒนาครู และครูฝึกในสถานประกอบการ ให้มีมาตรฐาน โดยได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “เพื่อพัฒนาครู ฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนว ทางมาตรฐานของเยอรมัน” ซึ่งสอศ.มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยในกลุ่มมีสถานประกอบการ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ณ วันนี้ จำนวน19 องค์กรโดยสถานประกอบการชั้นนำที่ลงนามร่วมกันในโครงการฯ ส่วนหนึ่งก็เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของปัญหาการขาดบุคลากรที่เป็นผู้เชื่อมต่อองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ ซึ่งในประเทศเยอรมันปัญหานี้ ถูกแก้ไขด้วยการกำหนดมาตรฐานผู้ฝึกอาชีพที่เรียกว่า “Meister” หรือ “ครูฝึกช่างเทคนิคชั้นสูง” ซึ่งครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงจะเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม และผ่านขั้นตอนการทดสอบความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะได้รับวุฒิบัตร สำหรับการประกอบวิชาชีพเป็น ครูฝึกที่รับรองโดยสภาหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน มจพ. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือทางวิชาการ กับหอการค้าเยอรมันไทย เพื่อที่จะนำรูปแบบการฝึกครู “Meister” หรือ “ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง” ของประเทศเยอรมันไปใช้ โดยกำหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม การทดสอบ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีมาตรฐานและระบบการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ตามคุณภาพมาตรฐานของประเทศเยอรมัน และได้รับการรับรองจากหอการค้าเยอรมันไทย โดยหลักสูตร Thai-German Meister ที่จะเปิดการเรียนการสอนทั้งหมดด้วยกัน 3 สาขาอาชีพ ใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 800 ชั่วโมง (ตามมาตรฐานเยอรมัน) ประกอบด้วย สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม และสาขาแมคคาทรอนิกส์ โดยในแต่ละหลักสูตรในแต่ละสาขาอาชีพ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยการกันคือ ส่วนที่ 1 การฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี (480 ชม.) ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมเป็นผู้ฝึกในสถานประกอบการ (In-company Trainer) ตามมาตรฐานอาเซียน (120 ชม.) และส่วนที่ 3 การฝึกอบรมทางด้านกฎหมายและการบริหารองค์กร (200 ชม.)

19 องค์กร ที่ร่วมลงนามตามโครงการ “พัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานของเยอรมัน (The Highly-Skilled Technical “Meister” Development Program on the Basis of the German Educational Standards) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) บริษัท ซีเมนส์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (SCG) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด บริษัท ดาลินี่ จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูแทค ไทย จำกัด บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด และบริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 12 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การอบรมหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ ในงาน MAC EDUCA ๒๐๑๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

716328.JPG

การอบรมหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ ในงาน MAC EDUCA 2015 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ดร. ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม. 29 เป็นประธานเปิดและบรรบายพิเศษ การประชุมอบรมหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ และ ปฏิรูปการเรียนรู้สู่แบบโครงงานเป็นฐาน ปีที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แม็คเอ๊ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และ คุรุสภา ในการจัดงาน MAC EDUCA 2015 ภายใต้แนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้…ครูคือหัวใจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ในสังกัด สพม. 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ), สพป. อุบลราชธานี เขต 1 – 5, สพม. 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 จำนวน 250 คน พร้อมกับหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้ แบบโครงงาน เป็นฐาน หรือ Project-base Laerning (PjBL) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ และยโสธร ทั้งระดับ ปวช., ปวส., ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 100 คน ที่ห้องทับทิมสยาม 2 และห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในการสอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียน เรียนรู้มากขึ้น, ให้ครูเข้าใจบทบาทที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ มี นายจำรัส ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามใหญ่, นางธนพรรณ แก้วจันดี ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง, ซิสเตอร์สุดาพร บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี และ ซิสเตอร์บังอร ประทุมเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมด้วย นายสมนึก วิจิตรบรรจง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คเอ๊ดดูเคชั่น จำกัด , อ. พาฝัน อารีมา ผู้จัดการแผนก สมาคมครูประถมศึกษา และอบรมครู และนายทรงศักดิ์ วงษ์อนันต์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ประสานการจัดการประชุมอบรม ในครั้งนี้ กล่าวว่า โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการคนที่มี “คามรู้คู่ทักษะ” ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่กับทักษะ

เพื่อให้คนไทย มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในเวทีโลกได้ และการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ ที่ต้องการ ครู คือหัวใจสำคัญที่จะต้องปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผู้เรียนด้วยการปรับบทบาท สอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น, ให้ครูทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในการสอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียน เรียนรู้มากขึ้นให้ครูเข้าใจบทบาทที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง, ให้ครูเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน หรือ Project-base Laerning (PjBL) และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น โดย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พร้อมกับมีเอกสารทางวิชาการ คู่มือ และสื่อมัลติมีเดีย ที่ล้ำสมัย มอบให้กับข้าราชการครู ผู้สอนทั้งในระดับมัธยมศึกษา, ประถมศึกษา, และอาชีวศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ที่จะสามรถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, อ.จีรภัทร์ สุกางโฮง หรือครูนกเล็ก ครูประจำชั้น โรงเรียนบางมด ตันเปาวิทยา กรุงเทพฯ, รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, อ.ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หน.หน่วยศึกษานิเทศก์ และ ดร.ศศิธร กุลศิริสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เป็นคณะวิทยากร และในการนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมอบรมมาแล้วหลายจังหวัด ต่อจากนี้ จะไปจัดที่โรงแรมบีพี สมิหรา บีซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ ที่โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ……………………….. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ)

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046 โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน)

22 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ