Tag Archives: ปริญญาตรี

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

1.2.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคบริการ ตามนโยบายของรัฐบาล การร่วมมือ กับ บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ในการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงเป็นสิ่งสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และในส่วนของสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งตนเอง ต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

University of Vermont เปิดรับนักศึกษาเรียนต่อป.ตรีในอเมริกา พร้อมทุนการศึกษา $๑๐,๐๐๐

หากใครกำลังมองหามหาวิทยาลัยดีๆ เมืองปลอดภัย เพื่อเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอเมริกา อยากจะขอแนะนำมหาวิทยาลัยรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ในรัฐเมน ทีชื่อว่า University of Vermont

มหาวิทยาลัยนี้ตั้อยู่ในเมือง Burlington มลรัฐ Vermont ซึ่งอยู่ห่างจากนิวยอร์ค 6 ชั่วโมง บอสตัน 4 ชั่วโมง และเพียงชั่วโมงครึ่งจากเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยนี้มีความเก่าแก่แห่งหนึ่ง ก่อตั้งในปี ค.ศ 1791 ทำให้มหาวิทยาลัยนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ในตัวเมิอง Burlington ขนาดเล็กและมีความปลอดภัย ที่อยู่บนริมฝั่ง Lake Champlain และโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ของ Adirondack และ Green Mountains อิกทั้งอบอวลด้วยบรรยากาศของวัฒนธรรมเก่าและใหม่ มีสเน่ห์และตื่นตาตื่นใจ สำหรับการพักผ่อนเพื่อความบรรเทิงใจในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การชมคอนเสิร์ตแบบ Rock, Hip-Hop, Jazz, Reggae, Bluegrass, และ Classical การชมภาพยนตร์ นิทรรศการการแสดงศิลปะ งานสมโภชที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งร้านอาหารนานาชนิด เช่น Bistros, Gastropubs, Ethnic Restaurants, Bakeries, Coffeehouses, และ แหล่งกำเนิดของไอศครีมที่มีชื่อเสียงอย่าง Ben & Jerry พร้อมทั้งกิจกรรมผจญภัย เช่น Snow Sports, Canoeing, Hiking, และ Camping

University of Vermont เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลรัฐชั้นนำ ที่มีสาขาการเรียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นด้าน Business Engineering, Nursing และ Biological Science ซึ่ง School of Business ได้รับการรับรองจาก AACSB (Professional accreditation) และ Undergraduate Engineering Programs ได้รับการรับรองจาก ABET (Professional accreditation) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในสาขาต่างๆ ดังนี้

Top 100 “Public Ivy” league university in the USA #89 National Universities (US News and World Report, 2016) #14th “Up and Coming Schools” list (US News and World Report, 2014) # 37th among more than 170 public universities (US News and World Report, 2016) #18 top public university for placing grads in the most prestigious medical, law and business graduate schools in the US (The Wall Street Journal)

มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า 100 สาขา ให้เลือกจาก 7 คณะ College of Agriculture & Life Sciences College of Arts & Sciences School of Business Administration College of Education & Social Services College of Engineering & Mathematical Sciences The Rubenstein School of Environment & Natural Resources College of Nursing & Health Sciences

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเปิดโปรแกรมปริญญาตรี International Year One เทียบเท่าปีหนึ่ง เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.5 ไม่ต้องใช้คะแนน SAT คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 เปิดรับทุกเทอม มกราคม พฤษภาคม และ สิงหาคม ระยะเวลาการเรียนของโปรแกรมขึ้นอยู่กับคะแนนภาษา

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้ มีทุนการศึกษาสุงสุดถึง $10,000 โดยพิจารณาจากผลการเรียน ใบสมัครทุน และผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หากเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในปีแรก ยังมีสิทธิ์ได้รับทุน $10,000 ตลอดสี่ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2dYePAm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา จำกัด ห้อง 1001 ชั้น 10 โซนเอ็ดดูเคชั่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว 1693 ถ.พหลโยธินจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: 66 (0) 2937 0870-4 มือถือ 0846730222

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ ๑๐ (Sakura Camp ครั้งที่ ๑๐)

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)

วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มาพบกับค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10) ซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มาทำความรู้จักกับคณะและสาขาที่เปิดสอน ซึ่งภายในค่ายนี้มีทั้งกิจกรรมสันทนาการและยังกิจกรรมที่สอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย พลาดไม่ได้แล้วกับค่ายนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายนนี้ ย้ำอีกครั้ง ค่ายนี้ฟรีตลอดค่าย

“มาร่วมสร้างความทรงจำและมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Sakura กันเถอะ”

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น!

2. ไม่จำกัดแผนการเรียน

3. มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง หรือ โรคติดต่อ

5. สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงของทางค่ายอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย

*นักเรียนระดับชั้นม.5 ทางสถาบันฯไม่สามารถให้มาเข้าร่วมค่ายได้ เนื่องจากโควตานี้จะทำให้มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นสิทธิ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.6 เท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมค่ายน้องๆ สามารถมาเข้าค่ายได้ในปี 2560 ซึ่งตามปกติค่ายนี้จะจัดขึ้นทุกปี

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ในระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เปิดรับสมัครค่ายตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 กันยายน 2559

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sakuracamptni.com/10/index.html

ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/TNISakuraCamp/

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/sakuraCampTNI

หรือติดต่อ

พี่กลาง 062-442-3696

พีสนุ๊ก 099-531-7574

มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองกัน !!!!! พี่ๆรอน้องอยู่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

AUA จัดประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงโล่ประทานพร้อมรางวัลเงินสด

ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ AUA Essay Writing Contest 2016 ในหัวข้อ “How can communicating well in English help make our future brighter?” โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมต้น มัธยมปลาย และปริญญาตรี สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2559

ผู้ชนะเลิศของแต่ละระดับจะได้รับโล่ประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รางวัลที่ 2 และ 3 ของแต่ละระดับ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถานสอนภาษาเอยูเอ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ สำหรับรางวัลชมเชยจะได้รับทุนจากเอยูเอ

ตรวจสอบคุณสมบัติและดูรายละเอียดจากการประกวดได้ที่ http://www.auathailand.org หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร สถานสอนภาษา เอยูเอ โทร 02-657-6411-7 ต่อ 1132 หรือที่ e-mail: auaessaycontest@auathailand.org

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

โครงการ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST ๒๐๑๖

เพิ่งไปเปิดเจอว่า ตอนนี้มีโครงการของทาง CAT ที่น่าสนใจอยู่โครงการหนึ่ง ดูแล้วนึกถึงซีรีย์ CSI CYBER หน่วยสืบสวนสถานไซเบอร์เลยล่ะค่ะ โครงการนี้มีชื่อว่า..

โครงการ “CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016” เป็นโครงการที่ค้นหาสุดยอดอัจฉริยะนักแกะรอยบนโลกไซเบอร์ โดยครั้งนี้เริ่มเปิดให้นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมสมัครและส่งผลงานเพื่อลุ้นเป็น “สุดยอดอัจฉริยะนักแกะรอยโจรกรรมบนโลกไซเบอร”์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2559 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยส่งคลิปวิดีโอผลงานหรือแนะนำตัวเองรูปแบบใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “SOC Intelligent เฟ้นหาคนอย่างคุณ” ในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้พบกับโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิม โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงผ่านศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Security Operation Center (SOC) ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที มาที่ http://www.catcyfence.com/C4-2016

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

1. ทีมนักศึกษาไม่เกิน 4 คน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย

2. มีความสามารถและจรรยาบรรณในการใช้เครื่องมือในการสืบสวนการบุกรุกช่องโหว่ของระบบไอที โดยไม่ละเมิดกฎหมาย

3. มีทักษะในการสืบสวนหาร่องรอยในการบุกรุกช่องโหว่ของระบบไอที

4. มีความสนใจด้านไอที และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จะมี 10 ทีมที่จะได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเจาะลึก

ก่อนเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต