Tag Archives: ปทุมธานี

สอศ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

จังหวัดปทุมธานี – สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในทุกมิติ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมรับนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการรับนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 จาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กอศ.คนใหม่) รวมทั้งผู้บริหาร สอศ. และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,100 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในทุกมิติ พร้อมให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษา อีกทั้งเป็นการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 ตลอดจนทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการรับนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้เครือข่ายการทำงานระหว่างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ที่จะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการบรรยายความสำเร็จของการดำเนินงานและภาระงานต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้บริหาร สอศ. ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ด้านการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมรัฐและเอกชน : โดยนายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ กอศ., ด้านการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา : โดยนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ กอศ., ด้านการบริหารจัดการ : โดยนายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการ กอศ., ด้านการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเครือข่ายอาชีวศึกษารัฐและเอกชนของ กศจ. และ อศจ. : โดยนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ. และมาตรการเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ : โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สอศ. Cr. ข่าว : สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับตรง๖๐ ม.อีสเทิร์นเอเชีย

โควตารับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย

ปีการศึกษา 2560 **ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสัมภาษณ์ กู้ยืมกองทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่เทอมแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย *** รับจำนวนจำกัด !! 1. คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาการท่องเที่ยว(เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ) 2. คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ) 3. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ) 4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและบริหาร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) ส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาคณะทั่วไป ประกอบด้วย 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 1.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 1.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 1.5 ค่าสอบธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท 1.6 ค่าเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 3,000 บาท ผู้รับ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญลึก ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อ. เสาวลักษณ์ บุญลึก ( อ.จิ๋ว) ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.095-496-9903 หรือ @ Line : society-jiew14

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)

808462.JPG

ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 ภูมิลำเนา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา – มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

– ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ปริญญาเอก ศษ.ด (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการรับราชการ

– เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาตูบ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

– 16 พฤษภาคม 2537 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

– 1 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

– 1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

– 18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

– 22 ตุลาคม 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

– 6 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

– 13 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

– 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

– ปี 2549 รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– ปี 2553 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี

– ปี 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก สก.สค.

14 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

687862.jpg

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเพื่อส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณภาพมั่นคงได้มาตรฐาน โดยในปี 2558 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้ยพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดเสวนา การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2

687683.JPG

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมเสวนา “การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2” ซึ่งกลุ่มอำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล เป็นผู้นำเสวนา ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 ปลัดจังหวัด หอการค้าจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ทรัพยากรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาเขต 1 และ 2 ฯลฯ หลังการเสวนา นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนบ้านคอกช้าง กับผู้เข้าร่วมเสาวนาด้วย

รินน้ำใจปทุมธานี สู่ตาก

687653.JPG

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ สพป.ตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้มีโรงเรียนและกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น รวม 5,1880 บาท และสิ่งของอีก ๒๐ ลัง โดยมีนายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ

และ นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะไปร่วมพิธีปล่อยคาราวานโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยหนาว ที่สนามกีฬาเตรียมอุดมศึกษา โดยมีดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด “ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ. “ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ ตาก ในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว ณ สนามกีฬา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

12 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มอบทุนการศึกษา”โรบินสันสานฝันให้น้อง 87 ผัน87 โรงเรียน

674422.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 57 เวลา 13.30 น.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ บริเวณชั้น 3 ของห้างโรบินสันสาขาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ โครงการ”โรบินสันสานฝันให้น้อง87 ฝัน 87 โรงเรียน”ประจำปี 2557 ซี่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อขยายการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ ซึ่งมีจำนวน4 โรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ร.ร.บ้านพุม่วงราษฎร์บำรุง อ.จอมบึง,ร.ร.วัดไผ่ล้อม อ.เมืองราชบุรี,ร.ร.บ้านโปร่งกระทิงบน อ.บ้านคาและ ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ที่เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตุ้มโฮม กีฬา วิชาการ ประถมศึกษาท่าคันโท 2557”

674462.JPG

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าคันโท นายศรายุทธ เชื้ออัญ ประธานศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท ได้กล่าวรายงานต่อ นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานในพิธีเปิดงาน “ตุ้มโฮม กีฬา วิชาการ ประถมศึกษาท่าคันโท 2557” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ทุกโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ท่าคันโทได้นำผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ผลผลิตพื้นฐานอาชีพของนักเรียน ครู ผู้บริหาร มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

674387.JPG

วันที่ 14 พ.ย. 2557 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(สพป.ปท.2) โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จากนั้นไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนชุมชนบึงบา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 18 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถเป็นตัวแทนของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธ.ค. 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

14 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และอาคาร อบจ.ปทุมธานี ๒๕๕๖

671876.JPG

พิธีเปิด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และอาคาร อบจ.ปทุมธานี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

และอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๒๕๕๖ อาคารหลังนี้ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ จำนวน

๒ ไร่ ๑ งาน ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วงเงิน ๒๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท

(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาท) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต ๑ โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ ณ สพป.ปทุมธานี

เขต ๑ แห่งใหม่ ถนนปทุมธานี – สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คนใหม่

658921.jpg

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2503

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 167 หมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ครอบครัว

บิดา : นายสำอางค์ จันทร์หอม อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย

มารดา : นางทองชุบ จันทร์หอม อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย

ภรรยา : นางนันทกานต์ จันทร์หอม อาชีพ รับราชการครู ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี

บุตร : 1.นางสาวสิริกัญญา จันทร์หอม 2.นางสาวปาริฉัตร จันทร์หอม 3.เด็กชายดีนำ จันทร์หอม

ประวัติการศึกษา

– อนุบาล โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี

– ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

– ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดทองกลาง จังหวัดอ่างทอง

– มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี

– ประกาศนียบัตร (ป.กศ.) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

– ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง

– ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2528

– ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538

– ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2552

การฝึกอบรม

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่

13 ส.ค. 2551 วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง (ขั้นความรู้เบื้องต้น) ค่ายบำราบปรปักษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 ม.ค. 19 ก.พ. 2531 เตรียมครูใหญ่ สปช. รุ่นที่ 2 สถาบันผู้บริหารการศึกษา

22 เม.ย. 2532 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (ขั้นความรู้ขั้นสูง) ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

2 พ.ค. 24 ธ.ค. 2536 เตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

23 มิ.ย. 2536 ไมโครซอฟวินโด (31 ชั่วโมง) โรงเรียนคอมพิวเตอร์เมืองแก้ว

19 – 21 ก.ค. 2537 วิทยากรเพื่อเผยแพร่และขยายผล

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดชลบุรี

22 – 27 ส.ค. 2540 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระแก้ว

26 ส.ค. – 24 ก.ย. 2542 เตรียมศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

20 – 24 มี.ค. 2543 การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ

ศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

22 – 23 พ.ค. 2543 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

14 ก.ค. 2544 หลักสูตร “ศิลปะการเป็นพิธีกร” สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

14 – 18 ส.ค. 2544 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษา

รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2545 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

การศึกษาตามระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ค.

Resource สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2554 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารประจำการ สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

25 – 29 พ.ย. 2545 หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเขต

พื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

พ.ศ. 2545 หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ สำนักงาน ก.พ.

22 – 23 ก.พ. 2544 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดจันทบุรี

รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

ก.ย. – พ.ย. 2546 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า

31 ม.ค. 2553 หลักสูตร “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ในระบอบ

ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด สพฐ.” สถาบันพระปกเกล้า

29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2553 หลักสูตรวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 – 20 ส.ค. 2553 อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำเป็นเลิศ

ด้วยหลักสูตรผู้นำที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ

เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 มิ.ย. 2554 – 25 ก.พ. 2555 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง

(นศส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

24 – 26 เม.ย. 2555 สัมมนาวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่

ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

2 พ.ค. 2542 “การจัดการศึกษาและวัฒนธรรม”

ณ ประเทศมาเลเซีย (IMT – GT) สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา

27 – 30 พ.ย. 2547 “การบริหารและจัดการศึกษา”

ณ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันพระปกเกล้า

21 – 26 พ.ย. 2548 การพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลัง

และโลจิสติกส์ (Logistics)

ณ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

12 – 27 พ.ค. 2550 ศึกษาเชิงลึกด้านการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษา ณ ประเทศสหราชอาณาจักร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 – 24 พ.ย. 2551 โครงการของ สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน

ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26 – 28 เม.ย. 2553 “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี

เขต 1“ ณ ประเทศเวียดนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12 – 21 พ.ค. 2554 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

สาธารณรัฐเช็ค, ออสเตรีย และฮังการี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 – 16 ส.ค. 2554 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ณ ประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์ และเดนมาร์ก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กระทรวงศึกษาธิการ

19 – 22 มิ.ย. 2555 โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์คณะบุคคล

อินโดนีเซีย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

เขต 1

24 – 30 มิ.ย. 2555 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง

กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.) ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– บรรจุในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเสือ จังหวัดอ่างทอง 15 พฤษภาคม 2523

– ครูใหญ่โรงเรียนวัดประสาท จังหวัดอ่างทอง 19 ตุลาคม 2531

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 1 มิถุนายน 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสตูล 28 มีนาคม 2543

– ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 1 ตุลาคม 2543

– ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 18 มกราคม 2545

– ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พ.ศ. 2546 – 2547

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พ.ศ. 2547 – 2551

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 พ.ศ. 2551 – 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พ.ศ. 2553 – 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พ.ศ. 2555 – 2557

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ในองค์คณะบริหารงานบุคคล

– กรรมการการประถมศึกษาอำเภอ

– กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– อนุกรรมการข้าราชการครูจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– กรรมการบริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด

– กรรมการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

– กรรมการบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

– อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– อนุกรรมการกำกับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– กรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

– อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี

– กรรมการเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ สิงห์บุรี, ลพบุรี และสระบุรี

– ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี และสระบุรี ประสบการณ์พิเศษ

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดหนองคาย และจันทบุรี

– ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดจันทบุรี

– ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และลพบุรี

– เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติของ กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี

– ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

– ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด และสระบุรี จำกัด

– ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี

– คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย

– คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

– อุปนายกสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

– อุปนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย วิทยากร

– วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

– ครูดีเด่นระดับโรงเรียน

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (เข็มครุฑทองคำ) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

– ข้าราชการผู้มีจรรยามารยาท (เข็มพฤหัสบดีทองคำ) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– ผู้บริหารการศึกษารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

– ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ใน 3 ให้ศึกษาดูงานเรื่องการกระจายอำนาจในประเทศอังกฤษ คติในการปฏิบัติงาน

“ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไร้ผลประโยชน์

โปรดงานมวลชน เน้นทั้งคนและงาน” บทกลอนประจำใจ

“แม้สับสนคับข้องหมองใจจิต แม้ชีวิตคับข้องต้องขวากหนาม

แม้เหน็ดเหนื่อยใจกายทุกวันยาม แม้นต้องหามก็ต้องสู่เพื่อแผ่นดิน” วัฒนธรรมการทำงาน

09 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต ๑

599025.jpg

๑.ประวัติส่วนตัว

..เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๙ หมู่ ๑๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐……

๒.คุณวุฒิการศึกษา

…- ปริญญาเอก (กศ.ด.) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร – ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล – ปริญญาตรี สาขา การศึกษาบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก……

๓.ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

..- ครู ๒ , ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๒……- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ปี พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓…….- หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบึงโขงหลง จ.หนองคาย กิ่งอำเภอน้ำหนาว ปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔……- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มเก่า อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๐……..- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ …..- ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ , เพชรบูรณ์ เขต ๓ และเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕……- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน…….

๔.ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับแต่งตั้ง

…- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖….. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖……ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗…… ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗…….

๕.ผลงานที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

…. ๑.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล จากสถาบันพระปกเกล้า ๒.) ผ่านการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จากสถาบันพระปกเกล้า ๓.) ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากสถาบันพระปกเกล้า ๔.) ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ๕.) ผ่านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๖.) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๔ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ๗.) เป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ๙.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๕ ๑๐.) ได้รับรางวัล “คนดีศรีเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๗”…….

๖.การศึกษาดูงาน

.- พ.ศ. ๒๕๔๔ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ประเทศมาเลเซีย…..พ.ศ. ๒๕๔๕ การบริหารจัดการในโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์…..- พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน – พ.ศ.๒๕๔๙ โครงการแลกเปลียนเรียนรู้นักเรียนไทย-จีน ด้านการเรียนการสอน สาธารณรัฐประชาชนจีน(ณ มณฑลยูนนาน)…… -พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น …..-พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม….-พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดการศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซีย…..-พ.ศ ๒๕๕๗ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเทศมาเลเซีย

23 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

“เทคนิคการสอนภาษาไทย” ศูนย์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป.ยะลา ๒

580916.JPG

ศูนย์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนภาษาไทย” ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ความรู้ เทคนิค และวิธีการการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติจากนายพิ ณุ ดิเรกกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ เป็นประธานในในพิธีเปิดการอบรมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนในกลุ่มเขื่อนบางลาง จำนวน ๘ รง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาเจาะ โรงเรียนเขื่อนบางลาง โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง โรงเรียนบางลาง โรงเรียนบ้านสันติ โรงเรียนบ้านฉลองชัย โรงเรียนบ้านสาคู และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๙ (ภาพ/ข่าว เกตุติญา แสงแก้ว)

สพฐ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว : การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ จุดภาคกลาง

580645.JPG

++++ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว : เพื่อการมีงานทำ จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการแนะแนวอาชีพเน้นให้เห็นถึงความสำคัญความจำเป็นของการแนะแนว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ความถนัดความสามารถของตนเอง มีเจตคติที ดีต่อการประกอบอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพและการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งยั่งยืน บรรลุตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีศักยภาพตามความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ตลอดจนรู ้จักเตรียมความพร้อมและวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพและการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่ออวันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพการสื่อสารนำพาสู่อาเซียน

581092.JPG

>>>>>>>>>>นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพการสื่อสารนำพาสู่อาเซียน ในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต ๗ โดยได้จัดอบรมเป็นเวลา ๑ วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏ บัติงานใน สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จำนวน ๙๑ คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง ๔ ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และกิจกรรมอาเซียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมชัย นิยันตัง ครูโรงเรียนบ้านหน องม่วงวิทยาคาร นายอุดม ชัยศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ Miss Mu Yar Kyaw from Myanmar และ Mr. Shaw Rohan James from Australia >>>>>>>>>>ภาพ/ ข่าว : นางสาวชมกฤตพร ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

7 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

แผนพัฒนาคุณภาพเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ ก้าวไกลสู่อาเซียน

หน่วยงานรัฐ สพป. ได้จัดแผนงานแผนพัฒนาคุณภาพเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ ก้าวไกลสู่อาเซียน

Continue reading →