Tag Archives: น่าน

เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

823363.JPG

กองทัพภาคที่ 3 นำเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนดูแลรักษาผืนป่าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่โรงเรียนยางโกลนวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้นำกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีด จังหวัดน่าน นำเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 227 คน ของโรงเรียนยางโกลนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมอบรมในโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง และรู้จักการประสานงานบูรณาการในการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 และเจ้าหน้าที่ของ สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 13 ให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำเยาวชนออกพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยพริก ในบริเวณของหมู่บ้านน้ำพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย ที่พบว่ามีน้ำใกล้แห้ง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งต่อไป.

……………………………………………….

วรางคณา อนันตะ / ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

10 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเยี่ยมการสอบการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

802994.jpg

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการสอบการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นํานโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” นำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ สร้างความตระหนัก ประกาศให้เป็นวาระของเขตพื้นที่ “เด็กน่าน 2 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ภายใน ปี 2558

ประจักษ์ด้วยข้อมูล ให้โรงเรียนประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยวิเคราะห์ปัญหารายบุคคล ดังนี้ โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประกาศให้เป็นโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และให้โรงเรียนรักษาความยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ

ครูกระตุ้นด้วยกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และเด็กชั้น ป.1-3 โดยใช้ กิจกรรม 4 ขั้นทุกวันรับประกันการอ่านออกเขียนได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ครูนำอ่านแจกลูกสะกดคำและผันเสียง ขั้นที่ 2 นักเรียนออกเสียงคำและข้อความ ขั้นที่ 3 คัดเขียนลายมืองาม ขั้นที่ 4 นักเรียนเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนที่อ่านได้แล้ว และเด็กชั้น ป.4-6 ใช้กิจกรรม 4 ขั้นทุกวัน รับประกันการอ่านคล่องและสื่อสารได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 เขียนตามคำบอก ขั้นที่ 2 ออกเสียงแต่งประโยค ขั้นที่ 3 ยกมาเขียนเป็นเรื่องราว ขั้นที่ 4 ก้าวหน้าด้วยการอ่าน กิจกรรมเสริม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น วางทุกงานอ่านทุกคน ยอดนักอ่าน มุมนักอ่าน แฟนพันธุ์แท้ ภาษาไทยวันละคำ ฯลฯ

ดำเนินการนิเทศ ครูผู้สอนบันทึกการจัดกิจกรรมในการพัฒนาการอ่านการเขียน ไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นระยะ ๆ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ กำกับ นิเทศติดตามช่วยเหลือ

ผลสำเร็จต้องรายงาน โรงเรียนจัดทำรายงานต่อเขตพื้นที่เมื่อสิ้นภาคเรียน เขตพื้นที่รายงาน สพฐ.

ดำเนินการยกย่องเชิดชู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนปลอดการอ่านการเขียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีนำเสนอ การถอดประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนสำราญ งานสำเร็จ”

06 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ ๓

786746.JPG

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก กิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนบ้านท่าอวน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนบ้านวังประจบ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองปลา โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ โดยในจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 โรงเรียน และกำหนดออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 เพื่อรับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

10 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.น่าน เขต ๑ จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

779888.jpg

นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นปรธานพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้กำหนดให้มีการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ทั่วประเทศรวม ๑๒ จุด ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นจุดอบรมหนึ่งในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 380 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 และเขต2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 37 ( แพร่-น่าน) สังกัดเทศบาลน่าน กลุ่มโรงเรียนเอกชน โรงเรียน ตชด.พีรยานุเคราห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่56 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน โดยมี พลโท วิษณุ ไตรภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด และ นายหมวดเอกธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรการอบรมเน้นเนื้อหาที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความเป็นชาติไทย ความเป็นเอกราชของชาติไทยความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ของไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมืองน่าน

26 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)

776588.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)….

สพฐ. ได้ประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.๑ และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม” ขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงให้ทุกโรงเรียนได้เข้าใจ และถือปฏิบัติในการกรอกข้อมูลเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพราะกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.จะมีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงโดยตรง ดังนั้นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ในโรงเรียน คือ ครูวิชาการโรงเรียน ที่จะดำเนินงานครั้งนี้ และร่วมมือกับผู้รับผิดชอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จต่อการสนองนโยบาย

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ณ ห้องเอกสิทธิ์ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

777041.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมcละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อเขตสุจริต จำนวน 150 คน 10 เขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ ณ ฮอไรซัน วิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการรับมอบธงเขตสุจริตและดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นตัวแทนคณะ นำเสนอผลการดำเนินงาน เขตสุจริตของ สพป.นศ.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ได้แก่ นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.2 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ. 2 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 นางศิรินารถ แววสง่า ผอ.ร.ร.วัดนิคมวังหิน และนางโฉมยงค์ สุขอันต์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง และดำเนินการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นต้นแบบเขตสุจริต เพื่อหวังผลให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปซัน ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปี 2559 พบกันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

เด็กไทย เตรียมโชว์ความสามารถด้านศิลปะการแสดงที่ประเทศเกาหลีใต้

777210.JPG

นักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ ในเทศกาล Gangneung.(กังนึง) International Junior. Art. Festival.

ที่ห้องประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์. ดร.กิตติพงศ์. พิพัฒนศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์). นายมนต์ชัย. ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมคณะ. ได้ให้การต้อนรับ ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก. /รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย /ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก (CIOFF). (ซีออฟ) นำนาฎศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมไทย ไปแสดงในเทศกาล Gangneung. .(กังนึง) International Junior. Art. Festival. ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่. 29. กรกฎาคม.-5 สิงหาคม. 58. ณ. เมือง Gangneung ประเทศเกาหลีใต้.

ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาซีออฟ กล่าวว่า “เราเห็นศักยภาพการแสดงของเด็กไทย ของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทางเราเคยไปร่วมงานครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน มาครั้งนี้ทางซีออฟ ได้เลือกการแสดงพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อีกครั้ง ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ เราจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและจังหวัดอุตรดิตถ์”

นางสาวพลอยพัฒน์ จันทร์รัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า “รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแสดงในงานแสดงพื้นบ้าน เป็นเกียรติของประเทศ ซึ่งเราต้องรู้จักการแสดงในชุดนั้น ๆ และทางโรงเรียนได้สอนในการเรียนด้านการแสดงพื้นบ้านด้วย การไปครั้งนี้ เราก็จะทำอย่างเต็มที่ เพราะที่ไปครั้งนี้มีเยาวชนจากหลายประเทศ เราไม่ได้ไปแสดงแค่ความสวยงาม แต่เราอยากโชว์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยด้วย”

ด้าน เด็กหญิงอิศริยา แพ่งสุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าว่า “ รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เตรียมการแสดงไปทั้งหมด 5 ชุด คือรำมังคละ ฟ้อนภูไท เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งกะลาและแหย่ไข่มดแดงค่ะ”

สำหรับชุดการแสดง ที่ทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. จะนำไปแสดงเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกของวัฒนธรรมไทยในทุกภาค มีจำนวน 5 ชุด คือ รำมังคละ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟ้อนภูไท เป็นการฟ้อนที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวภูไท ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อพยพมาจากอาณาจักรน่านเจ้า การฟ้อนภูไทใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน เซิ้งกระติบข้าว การแสดงของภาคอีสานที่เป็นที่รู้จักกันดี และแพร่หลายที่สุดชุดหนึ่ง โดยมีท่าถวายบังคม ท่านกบิน ท่าเดิน ท่าดูดาว ท่าม้วนตัว ท่าสนุกสนาน ท่าปั้นข้าวเหนียว ฯลฯ เซิ้งกะลา. เป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลักโดยใช้กะโป๋ หรือ กะลามะพร้าว เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเล่น ซึ่งเมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีการรื่นเริงและฉลองกัน บ้างก็ช่วยกันขูดมะพร้าวและตำน้ำพริก จึงได้นำเอากะลามะพร้าวมาเคาะประกอบจังหวะกันเป็นที่สนุกสนาน และเซิ้งแหย่ไข่มดแดงการแสดงที่มีความสนุกสนานเร้าใจในแบบศิลปการแสดงแบบชาวอีสาน แสดงออกถึงการออกไปหาไข่มดแดง ซึ่งได้มาอย่างยากลำบาก ทั้งต้องถูกมดแดงกัดหรือไต่ตามเสื้อผ้า การกวนแยกตัวมดแดงออกจากไข่

ทั้งนี้ คณะจากประเทศไทย จำนวน. 25 คน นำโดย ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาซีออฟ ดร.กิตติพงศ์. พิพัฒนศิวพงศ์ ผอ.สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์). นายมนต์ชัย. ปาณธูป ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวพิศมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 นางวรางคณา อนันตะ นักประชาสัมพันธ์ สพม.39 จะร่วมเดินทางพร้อมครูและนักเรียนด้วย โดยสายการบินไทย ในเวลา 22.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นี้

…………………………………………………

วรางคณา อนันตะ/รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

20 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูดีในดวงใจ นางอุบุลรัตน์ หล้าชาญ

761987.jpg

ชื่อ นางอุบลรัตน์ หล้าชาญ (วรบุตร) (ครูอูฐ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ สพป. สกลนคร เขต ๒

การศึกษา ศษ.บ. วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงาน

– ครูสอนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๕-๖ ปี ๒๕๒๑–๒๕๔๖

– ครูสอนภาษาไทย ชั้น ม. ๑-๓ ปี ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

– ผลงานการแต่งหนังสือ ๓๐ เรื่อง การแต่งเพลง ๑๔๐ เพลง

– ชนะเลิศครูสอนและฟังดนตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๓๕ -๒๕๓๖

– ชนะเลิศประพันธ์คำร้อง ทำนองและขับร้องเพลงมาร์ช โรงพยาบาลพังโคน ปี ๒๕๔๓

– รองชนะเลิศประพันธ์เพลงชมวิทยาลัย,เพลงมาร์ชวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ปี๒๕๔๔

– ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ปี ๒๕๔๔

– ครูหนุ่ม ภูไท ให้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องเพลง “ มนต์รักเมืองสกล” บันทึกเทป ซีดี ปี ๒๕๔๔

– เป็นวิทยากรอบรมครู ตชด.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

– ครูผู้สอนการกล่าวสุนทรพจน์รางวัลเหรียญทอง ม. ต้น จาก สพท. สน.เขต ๒ ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

– ครูเกียรติยศสาขาวิชาภาษาไทย ของ สพท.สน. เขต ๒ ปี ๒๕๔๘

– ครูผู้สอนการขับร้องสรภัญญ์เหรียญทอง ม.ต้น ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

– ครูผู้ฝึกสอนการแสดงวงลูกทุ่งไทย“เทิดไท้องค์ราชินี”ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปี ๒๕๔๘

– ครูยอดนักอ่านดีเด่น ของ สพท. สกลนคร เขต ๒ ปี ๒๕๕๑

– ครูผู้สอนการแต่งคำประพันธ์เหรียญทองปี ๒๕๕๑,๒๕๕๔

– โล่รางวัลเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ชุด “ ขจัดภัย ไข้เลือดออก”

– ครูผู้สอนการขับร้องเพลงกล่อมเด็กรางวัลเหรียญทอง สพท. สกลนคร เขต ๒

– ครูผู้สอนการทำหนังสือเล่มเล็ก เหรียญทอง ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖

– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

– ครูผู้มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จาก สพฐ. ปี ๒๕๕๔

– ครู Master Teacher ภาษาไทย ม.ต้นจาก สพฐ.ปี ๒๕๕๔

– รางวัลครูดีในดวงใจ , รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔

– ได้รับการยกย่องจาก นสพ.“กรุงเทพธุรกิจ” ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๐

โดย อ. ถวัลย์ มาศจรัส ให้เป็น “ครูของแผ่นดิน”

– รางวัลระดับ Gold ประเภท ๑ นวัตกรรมของครู ระดับภูมิภาค โครงการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จาก สพฐ.

– รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ

พร้อมโล่รางวัลจากคุรุสภา ปี ๒๕๕๖

– รางวัลการเขียนค่านิยม sakon 2ให้แก่ สพป.สกลนคร เขต ๒

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะทำงานอ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้าระดับภาคฯ

– รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก คุรุสภา ปี ๒๕๕๗

* ผลงาน ๑๐ รางวัลเหรียญทองระดับภาค ฯ ปี ๕๔,๕๕,๕๖ และ ๑ โล่รางวัล ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖

– ครูผู้สอนการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป. ๔- ๖

– ครูผู้สอนการแต่งและร้องเพลงคุณธรรมระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการแต่งกลอนสุภาพรางวัลที่ ๒ ระดับประเทศในโครงการรักษ์ภาษาไทย

– คณะทำงานรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาปี ๒๕๕๔

– คณะทำงานรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ปี ๒๕๕๕

– คณะทำงานนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมฯปี ๒๕๕๖

– ครูผู้สอนการประกวดเพลงคุณธรรมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๔ ปี ๒๕๕๗

– เป็นพิธีกร/วิทยากร/นักร้องรับเชิญในงานพิธีและโอกาสต่าง ๆ “ต่างที่คิด ชีวิตจึงต่าง”

เพลง รักภาษาไทย

คำร้อง / ขับร้อง อุบลรัตน์ หล้าชาญ

๑. สวัสดีเพื่อน ๆ ทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย ต่างมาพร้อมหน้า

๒. วันนี้เราจะเรียนภาษา มาเรียนภาษา ภาษาไทยกัน

๓. เอกลักษณ์ของชาติยิ่งใหญ่ หนึ่งคือภาษาไทย ควรรู้ไว้ให้มั่น

๔. กอ ไก่ ถึง ฮอ นกฮูก ช่วยฝังช่วยปลูก ภาษาสร้างสรรค์

๕. อีกทั้ง สระอิ สระอา โท ตรี จัตวา ตามมาผูกพัน

๖. ตัวไหนถ้าไม่ออกเสียงแล้วเราก็เพียงใส่ตัวการันต์

๗. คำซ้อน คำซ้ำ คำประสม คำขวัญ คำคม น่านิยมทั้งนั้น

๘. เกิดคำหลายหลากมากมาย เพื่อน ๆ หญิงชาย ควรได้เรียนกัน

๙. เราเกิดมาเป็นคนไทยอ่านเขียนพูดให้ได้ ภาษาไทยของฉัน

๑๐. มาเรียนมารู้จดจำ สุภาษิต สำนวนคำ ทั้งพังเพยสุขสันต์

๑๑. อ่านคล่อง เขียนสวย พูดเพราะ ภาษาไทย เสนาะฟังอยู่ทุกวัน

๑๒. ร้อยแก้ว ร้อยกรอง กาพย์กลอน โคลงฉันท์ ร่ายสะท้อนความเป็นไทยนั่น

๑๓. ภาษาสุนทรพจน์ ฝึกพูดจำจด ทุกคนควรขยัน

๑๔. คุณค่าภาษามากมี ธรรมเนียม ประเพณี ไทยนี้ยึดมั่น

๑๕. เป็นไทยทั้งใจและกาย ภาษาไทยใช้ อย่าได้แปรผัน

๑๖. มาเรียนเถิดนะพวกเรา จะไม่ขลาดไม่เขลา เราควรรู้กัน

๑๗. สื่อสารด้วยภาษาไทยสร้างความภูมิใจทำให้ได้ตามนั้น

๑๘. เป็นคนด้วยความสมบูรณ์ใช้ภาษาพอกพูนหนุนตัวทุกวัน

๑๙. บอกมาก็ยังไม่ครบแต่ก็ขอจบลาก่อนละกัน

๒๐. ขอให้ทั้งเธอและฉันรักภาษาไทยกันรักมั่นตลอดเอย

( อุบลรัตน์ หล้าชาญ,๒๕๕๐) ๐๘๙-๒๗๗-๖๙๗๒ คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง: อุบลรัตน์ หล้าชาญ (วรบุตร)

*** ทักทายในอาเซียน *** ซาลามัต ดาตัง มาฟังกันคำทักทาย

มาเลเซียบรูไน กูมุสตาฟิลิปปินส์

อีกซาลามัต เซียง มาออกเสียงให้ได้ยิน

อินโดตามท้องถิ่น สิงคโปร์คือหนีห่าว

ไทยคือสวัสดี พูดคำนี้ทุกค่ำเช้า

สบายดีคือลาว พม่ามิงกาลาบา

ซินจ่าวคือเวียดนาม แล้วตามด้วยกัมพูชา

ซัวสเดออกเสียงมา เป็นภาษาอาเซียนเอย

********************

(อุบลรัตน์ หล้าชาญ,๒๕๕๕) “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน ของคุรุสภา ปี ๒๕๕๑”

*** บทร้อยกรอง ไข้เลือดออก ป้องกันได้ ***

๑. อันโรคไข้เลือดออก จะขอบอกให้ได้รู้

ยุงลายนำมาสู่ เป็นทุกผู้เด็กผู้ใหญ่

๒. เป็นโรคที่ติดต่อ ยุงลายก่ออันตราย

กัดคนมีโรคร้าย แพร่ขยายเพราะตัวยุง

๓. ผู้ป่วยไข้เลือดออก จะขอบอกมีไข้สูง

ปวดหัวหน้าตายุ่ง ท้องไส้พุงเริ่มปั่นป่วน

๔. แตกต่างจากไข้หวัด ไอไม่ขัดไม่รบกวน

น้ำมูกไม่มารวน แต่ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อ

๕. มีไข้สองสามวัน จุดแดงนั้นขึ้นระเรื่อ

ตามแขนขาผิวเนื้อ มีอาการเบื่ออาหาร

๖. ผู้ป่วยไข้เลือดออก อาจถึงช็อกตามอาการ

รักษาอย่าช้านาน ช้าเกินการอาจถึงตาย

๗. เมื่อไข้ให้รักษา อย่ากินยาอื่นทั่วไป

กินยาพาราได้ น้ำผลไม้ดื่มบ่อยบ่อย

๘. ดื่มน้ำตาลเกลือแร่ อาจช่วยแก้ดีไม่น้อย

หากไข้ไม่ลดถอย ค่อยนำส่งแพทย์ให้ทัน

๙. ป้องกันไข้เลือดออก จะขอบอกจำให้มั่น

ระวังตอนกลางวัน อย่าให้มันกัดนะยุง

๑๐.ป้องกันหลายวิธี ทางที่ดีนอนในมุ้ง

ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทุกสัปดาห์ตรวจตราไว้

๑๑.ปิดโอ่งให้มิดชิด ฝาสนิทกันยุงไข่

เปลี่ยนถ่ายน้ำให้ใส ปลอดภัยไว้ไกลยุงลาย

๑๒.ใส่ทรายกันลูกน้ำ คว่ำถ้วยชามไม่ได้ใช้

ภาชนะอีกมากมาย อย่าปล่อยให้มีน้ำขัง

๑๓.ขยะในพื้นที่ ทำลายทีเผาหรือฝัง

จำไว้จงระวัง ลูกน้ำยังอันตราย

๑๔.เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ให้ติดตามก่อนจะสาย

ปลาหางนกยูงได้ เลี้ยงเอาไว้ทั้งปลาบู่

๑๕. ปลาสอดและปลากัด เลี้ยงกำจัดยุงรู้อยู่

ใส่น้ำส้มสายชู ที่ขาตู้มีจานรอง

๑๖. พวกข่าหรือตะไคร้ สะเดาใช้ได้ทั้งผอง

๑๗. ผิวส้มนำรมไฟ ไล่ยุงไปตามหมายมุ่ง

พ่นหมอกควันคละคลุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัย

๑๘. หากทำได้เช่นนี้ ยุงไม่มีปลอดจากไข้

โรคร้ายก็หมดไป ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก

*******************

คำร้อง / ขับร้อง อุบลรัตน์ หล้าชาญ

ทำนอง คาถาขอใจ

(สร้อย) ไม่มียุงลาย ไม่มียุงลาย

ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก

ไม่มียุงลาย ไม่มียุงลาย

ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก

(ดนตรี)

เชิญมาฟังเรื่องราวต่อไปนี้ เรื่องที่มีสาระมากมาย ไข้เลือดออกโรคอันตราย

จากยุงลายเป็นสื่อนำพา ชีวิตเรานั้นย่อมสำคัญ ต้องป้องกันเมื่อรู้ทันปัญหา

(สร้อย)

ไม่ใช้มนต์เหมือนในนิยาย ทำได้ง่ายให้คว่ำกะลา ตุ่มน้ำต้องปิดฝาทุกครา

ทั้งเลี้ยงปลาให้กินลูกน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำตามวันเวลา ฝังพวกขยะหรือว่าเผาไฟ

(สร้อย)

 มีความรู้ไม่ให้ยุงกัด ต้องกำจัดให้ยุงหมดไป ทรายอะเบทใส่ในน้ำไว้ สมุนไพรไล่ยุงไกลตา

ยามจะนอนกางมุ้งก่อนหนา จะหมดปัญหาไร้ไข้เลือดออก

(ดนตรี)

(สร้อย)

18 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.ตากเขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในสังกัด

738270.JPG

…….นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 50 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี งบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16-30 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิทยา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

…….การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนนี้

…….นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 100 คนจากโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยในเขตบริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของศูนย์ PEER Center ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 สพป.น่าน เขต 1

738317.jpg

เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคล

เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว การวะขอพระ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

เวลา 13.30 น. ร่วมพิธีสูมาการวะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดน่านเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของคนเมืองน่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ร่วมพิธีสูมาการวะและขอรับพร นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ และนายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

สพป.ตราด ร่วม มศว.จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

738121.JPG

วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) จัดประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ C&M ตามข้อเสนอแนะของทีมโค้ชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และด้านคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น ๑ ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษานำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ ๑๕ โรงเรียน และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรม Coaching Lab และติดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของครู และหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ผู้เรียนบังเกิดผลตามเป้าหมาย สพป.ตราด จึงร่วมกับทีมโค้ชจาก (มศว.) จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ชของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยรองผอ.สพป.ตราด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปขึ้น เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิธีการสร้างแนวทางการทำงานแบบใหม่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางานการปฏิรูป ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จต่อไป….(ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)

21 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบครูผู้ช่วย สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเข้ม เน้นโปร่งใส

720324.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. – 10.00 น . สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 น. – 16.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 1 มีนาคม 2558 ภาค ค เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 10 วิชาเอก (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,พลศึกษา ,ศิลปศึกษา,ดนตรี,คอมพิวเตอร์,สังคมศึกษา,ปฐมวัย,ประถมศึกษา) จำนวน 91 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 91 คน ขาดสอบ 3 คน โดยมีนายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานดำเนินการสอบ พร้อมกันนี้นางยุพา เอื่ยมสงวน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สนผ.สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการสอบ นายสุทัศน์ ปทะวานิช ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม ตัวแทน เขตตรวจราชการ เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ เช่น ติดกล้องวรจรปิดบริเวณสถานที่ออกข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจร่างกายผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยใช้เครื่องมือสแกน บันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกครั้งที่เข้าออกจากห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ และหลังสอบ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ และระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบ นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบราบรื่นไม่พบปัญหา และทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการตามที่ สพฐ.วางมาตรการเข้มให้พิมพ์ลายนิ้วมือในบัตรเข้าสอบและใบลงชื่อสอบทุกวิชา สกัดตัวปลอมสอบแทน ทั้งนี้ ตัวผู้เข้าสอบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพระประโทณเจดีย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ / ข่าว–//

หนังสั้น ฝีมือเด็กสะท้อน “รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม”

720576.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมพลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

กิจกรรมหลากหลายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดความสนใจ ก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่ง สพฐ. เองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนกระทั่งระดับชาติ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ให้โอกาสเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม ก่อนการประกวดแข่งขันจริง สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการ, เทคนิควิธีการทำภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่สำคัญก็คือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คนในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1)ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 ทีม 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 12 ทีม 4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทีม ด้าน นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชื่อดัง ซึ่งเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า จากที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเข้าสู่เวทีระดับชาติในระดับช่วงชั้นต่างๆ และเป็นคณะกรรมการการประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น สพฐ. ในระดับชาติมาหลายปี ได้เห็นว่าหนังสั้นของน้องๆมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ทั้งในด้าน Production ด้านความคิด โดยเฉพาะด้านความคิด ทุกๆแต่ละทีมมีการตีโจทย์ได้ความหมายอย่างหลากหลาย น่าสนใจมากๆ อันจะเป็นประโยชน์กับคนดู สู่การปลูกฝังค่านิยมให้กับคนดูในด้านต่างๆได้ดีทีเดียว ก็เห็นควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมหนังสั้น ที่ได้สะท้อนให้คนดูได้ตระหนักรู้ ดังหัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ส่วน น.ส.สโรชา พิมพา ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) เล่าว่า ตนเองได้แรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลที่เพื่อนๆเล่นกัน ลูกฟุตบอลถึงแม่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สามารถทำให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีได้ เมื่อเล่นต้องมีกฎกติกา จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นก่อนนั้น ทำให้รู้จักมุมมองการคิดในเรื่องใกล้ตัวมาเป็นประเด็น สร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับโจทย์ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ จึงได้คิดแล้วร่วมกับเพื่อนลงมือทำอย่างเป็นระบบ ตามที่พี่ๆผุ้กำกับได้เคยสอนให้พวกเรา จนมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ดีใจมากๆ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน 2) เทคนิคของภาพยนตร์เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน 3) ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน 4) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน 5) บทภาพยนตร์ 15 คะแนน 6) การนาเสนอผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำนุสรณ์” สพม. เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) หวังว่ากิจกรรมดีๆที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะทำให้ผลงานได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เรื่องใกล้ตัวได้ถูกนำมาเป็นประเด็นให้คนดูได้มองเห็นทั้งสองด้าน ก็น่ายกคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย // ………………

โดย…ทีมงานเครือข่าย ปชส.สพฐ. ทั่วประเทศ

2 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.น่าน เขต ๑ สนองนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

697815.jpg

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อประกาศนโยบาย “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ซึ่ง สพป.น่าน เขต 1 ได้ร่วมชี้แจงและประกาศนโยบาย “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยถ่ายทอดจาก สพฐ. ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สพป.น่าน เขต 1 หลังจากร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. แล้ว ได้มีการมาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยได้ประกาศนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่าง ๆ มานำเสนอให้กับผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนดังกล่าว อาทิ โรงเรียนบ้านต้าม อ.เมืองน่าน โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ อ.สันติสุข โรงเรียนบ้านนาผา อ.เมืองน่าน โรงเรียนบ้านน้ำงาว อ.เมืองน่าน และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อ.นาน้อย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารดรงเรียนที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ในภาคบ่ายมีการระดมสมองผู้บริหารโรงเรียน โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ แนวทางการการนำนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. จัดประชุมปรับปรุง แก้ไข พรบ.และระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

697204.JPG

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดน่าน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ได้จัดประชุม เพื่อปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน นักประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ผ่องผิว สุทธิ ภาพ/ข่าว

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ