Tag Archives: นราธิวาส

อาชีวะอาสานำทีม Fix It Center เปิด ๒๐๐ ศูนย์ ร่วมคาราวานรัฐบาลโดย ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

page3.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ระดมจัดเตรียมอาชีวะอาสาทีมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมคาราวาน ไปกับ “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชน : อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยกำหนดจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 200 ศูนย์ เริ่มให้บริการ 14-20 มกราคม 2560 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและคณะครู ศูนย์ละ 30 คน รวมจำนวน 6,000 คน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้บริการ การช่วยเหลือเรื่องของการอพยพขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้กลับเข้าบ้านเรือน พื้นที่หลังระดับน้ำลดลง ซ่อมแซมเครื่องใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ต่าง ๆ โดยจัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ และ การซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบที่ตั้งศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th หรือสอบถามได้ ที่ 08 4974 4464 หรือ 08 6969 5352 หรือสายด่วนอาชีวศึกษา 1156

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า คาราวาน “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชน : อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดคาราวานขน-ส่งสิ่งของเพื่อไปช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 340 คัน เพื่อออกเดินทางไปในพื้นที่ โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าวสาร 4,000 กิโลกรัม ตามโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ได้นำมาร่วมสมทบกับสิ่งของที่เตรียมไว้แล้วเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัย มูลนิธิเอสซีจี จัดอุปกรณ์และถุงยังชีพ ประกอบด้วย สุขากระดาษ ห่วงยาง เสื้อชูชีพ อย่างละ 500 ชิ้น และข้าวสารจำนวน 660 กิโลกรัม น้ำดื่ม 800 แพ็ค และ(เสื้อยืดจำนวน 200 ตัว เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะได้ใช้ระหว่างทำปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค สนับสนุนคาราวานในครั้งนี้

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีสถานศึกษา 34 แห่ง 5 ศูนย์ฝึกอาชีพ ได้รับความเสียหายและผลกระทบเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ที่ 44,057,200 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีวิทยาลัยที่ได้รับผลทบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จำนวน 14 แห่ง 5 ศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มอันดามัน จำนวน 7 แห่ง และ กลุ่มอ่าวไทย 13 แห่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

895000.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฎ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๔๗ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนคำพอกท่าดอกแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ในครั้งนี้***

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

894962.jpg

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และสภานักเรียน ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ณ ศูนย์ศึกษาวสุพัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และในภาคบ่าย นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ นักเรียนนำเสนอผลงาน

ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559

895099.jpg

6 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 ประธานการประชุม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ( ด้านผลการปฏิบัติงาน ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการเชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูฯ การช่วยราชการของข้าราชการครูฯ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การพิจารณาดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ประชุมคณะบริหารองค์กรเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและการประชุมสัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

892433.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยแจ้งภารกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ประกอบด้วย (จังหวัดตาก, สงขลา,มุกดาหาร, สระแก้ว,ตราด,หนองคาย,นราธิวาส,เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรือง การศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยให้คณะกรรมการหรือผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จชต. จุดที่ ๔

875442.JPG

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดที่ 4 เพื่อรับฟังการดำเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของรัฐบาลสู่ความสำเร็จ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผูช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในพื้นที่ จ.สงขลา จ.สตูล ร่วมงาน จำนวนกว่า 4,000 คน

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม/โครงการตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV/DLIT Aplication ECHO สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นิทรรศการการอ่านออกเขียนได้ นิทรรศการลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ นิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นิทรรศการ สื่อ และระบบติดตามผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิทรรศการการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นทั้งหมด 4 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดยะลา จุดที่ 2 จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 3 จังหวัดปัตตานี และจุดที่4 จังหวัดสตูล โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บรรยากาศการรับฟังการประชุมทางไกลนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ๒๕๕๙ จังหวัดนราธิวาส

854754.JPG

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้มีเกียรติในหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส และ พี่น้องเพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 3,000 คน ที่เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “รายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 2559 ” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเวลา 14.00 น.- 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาพบปะพูดคุยกับคณะครูในเวลา 13.30 น. ก่อนการถ่ายทอดสด และนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในการรับชมในครั้งนี้ด้วย (นางโสภา ทองเมือง /ภาพ/ข่าว)

16 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ยะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อย่างคึกคัก

812863.JPG

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) มาตรวจเยี่ยมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และมอบอุปกรณ์กีฬา จักรยานให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทุกเครือข่าย โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมากมายหลายรายการ ร่วมกับการแสดงของนักเรียนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๗ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และยังมีการแสดงยุทธโธปกรณ์ทางการทหารของหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้เด็กๆได้สัมผัสด้วยตนเอง มีนิทรรศการทางการศึกษาให้เด็กๆผู้ปกครองได้ชมกันมากมาย อาทิ นิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนนำร่อง การสาธิตด้านทักษะการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา) นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง การนำดารานักแสดง “ขวัญ” และ เติ้ล โค้ชตุ้ม นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมสร้างสีสีสัน ในงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความสุขเด็กสตูล

812825.jpg

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ณ สนามกีฬากลางอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองนำบุตรหลานเล็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ) ในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นของขวัญวันเด็กพิเศษและคืนความสุขให้แก่เด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสตูล จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล ในนามของเจ้าภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขา-สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สำนักงานการอาชีวศึกษาสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมในลักษณะลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิ แม่ไม้มวยไทย รำมโนราห์ โชว์เดาะบอล การร้องเพลงของนักเรียนรางวัลระดับแชมป์เหรียญทอง ละคร science show ฯลฯ การมอบของขวัญรถจักรยาน รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งจัดซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีการโชว์ตัวของนักแสดงชื่อดังจากช่อง 7 สี “ทับทิม” อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และโตนนท์ วงศ์บุญ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน คึกคัก เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า

10 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “พิกุลทองเทิดไท้ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”

ศึกษาศาสตร์ มศว หนุนนโยบายรมต.ศึกษาฯลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ เพิ่มความสุขให้นักเรียนสะท้อน สาธิต มศว เคยเป็นร.ร.บ้านนอก มุงจากมาก่อน

Continue reading →

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล ครูดีในดวงใจ และเป็นตัวแทนรับมอบเงินจากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ

789749.jpg

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 จากนั้นเป็นตัวแทนรับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งดสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนต่อไป สำหรับการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ภาพจาก ปชส. เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี

สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

789497.JPG

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ รร.ในสังกัด รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ นำพวงหรีดไปวางหน้าศพและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บนถนนสายนราธิวาส – ตากใบ ท้องที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 10 ราย และมีนักเรียนที่บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว และกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ .นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ด.ญ.นภัสสร นิลน้อย และ ด.ญ.จรรยา รามแก้ว สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิต และตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่ฌาปนสถานวัดทรายขาว อ.ตากใบ มีจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย น.ส.ปพิชญา บุญหวังช่วย ด.ช.ภานุพัฒน์ บุญหวังช่วย ด.ญ.บุญธิดา ฉาฉ่ำ ด.ญ.สุนิษา สุวรรณพงษ์ ด.ญ.ศิรดา หิรัญวงศ์ ด.ญ.บริมาศ แดงเงิน และนายเมธิชัย มณีโรจน์ ส่วนที่ฌาปนสถานวัดเกาะสวาด อ.ตากใบ มีจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ด.ญ. สิตาพร สวนพิบูลย์ และ ด.ญ.เบญจมาศ คำจุล ทั้งนี้ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ในนาม สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้มอบเงินซึ่งเป็นเงินที่คณะครูของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมใจกันทำบุญมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง แด่ครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นดวงใจที่รักยิ่ง ที่จากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีวันที่จะย้อนกลับคืนมาได้อีก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้ำตาของผู้ที่มีร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก………

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ จังหวัดนครปฐม

789627.jpg

14 สิงหาคม 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยก่อนจะเข้าวาระการประชุม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียน และมอบ ประกาศเกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และโล่รางวัล สำหรับครูในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14–//ขอบคุณภาพรับรางวัลครูดีในดวงใจจาก คุณทินกร ปชส.เพชรบุรีเขต1–//

15 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “๒ เมษา รวมใจน้อมเกล้า”

733807.JPG

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.30 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายนุกุล ชูนุ้ย พร้อมด้วยนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า” ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดขึ้น ณ สนามกีฬามหาราช เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ส่วนราชการระดับจังหวัดนราธิวาส องค์กรภาคอิสระ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง มาร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน รร.เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) การจุดพลุดอกไม้ไฟ และการร่วมกันปล่อยโคมลอย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ทั้งนี้ ในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันที่เป็นมงคลยิ่ง สำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการร่วมกันถวายพระพร ขอพระองค์ท่านได้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2………

03 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สพม.25 (ขอนแก่น) จัดอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

730280.jpg

สพม.25 จัดอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ก.ป.ส.) โดยมีลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 84 โรงเรียนๆ ละ 1 กอง จำนวน 672 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า โครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีความรู้. ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงโทษภัย ความเสี่ยงและผลกระทบอันเนื่องมาจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยจากยาเสพติด มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสอดคล้องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในสถานศึกษา พร้อมเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องความเสี่ยงด้านยาเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมแล้ว สพม.25 ก็จะมีแกนนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดครบ ทุกโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

จ.สตูล แข่งขันกีฬา โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558

730268.JPG

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ปี 2558 โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งหวังให้เยาวชนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติด จึงให้หน่วยงานการศึกษา คือ สพม. สพป. สช.จ. กศน. อาชีวศึกษา, กองการศึกษาพิเศษ วชช. ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาโดยมอบหมายให้ สพป.สตูล เป็นเจ้าภาพ โดยมีกีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และวิ่ง 31ขา ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ซึ่งการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสตุล ไปเข้าร่วมการแข่งขันเเพื่อคัดเลือกสุดยอดคนเก่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอีกด้วย

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

730348.JPG

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศิริพร กิจเกื้อกูล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีงานสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูประการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒธรรม มาอย่างต่อเนื่องและในปี ๒๕๕๘ นี้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดนิทรรศการถวายพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาไทยในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังนี้ ๑.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ๒.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีไทย ๓. กิจกรรมโครงการสนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ และการแสดงถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

๒. สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคล้า

๖. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง

๗. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

๘. บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๑๑. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

๑๒. โรงเรียนตลาดบางบ่อ

๑๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

๑๔. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

๑๕. โรงเรียนวัดบางตลาด

๑๖. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๑๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต,อำเภอคลองเขื่อน,อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอแปลงยาวและอำเภอท่าตะเกียบ

29 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ