Tag Archives: นนทบุรี

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สอศ.ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ

page2.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติพร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องอาชีวศึกษากับการพัฒนากำลังคนในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Thailand4.0)โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานความร่วมมือต่างประเทศ หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติ รวมกว่า500คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันหรือที่เรียกว่า Thailand 4.0 ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาประเทศไทยโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลลัพธ์ของประชุมในวันนี้มีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษในแต่ละสาขา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษา โดยภายในงานมีสถานศึกษาที่มาร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) มาแนะแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก SEAMEO และกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน และนางสาววสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

853721.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูรายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาพบปะเพื่อนครู ในการประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทางไกลระบบ Video Conference “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ก่อนเริ่มการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครู และสถานศึกษา ที่นักเรียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หลังจากนั้นได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” พร้อมกับ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ กศจ.นครสวรรค์ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2, 3, สพม.เขต 42 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย ////พรพิมล จันทร์ศรี ข่าว/ภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพม.เขต 33 เตรียมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2015)

771093.JPG

นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2015) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา การนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี PISA ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายของการประเมินระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2561 ต้องอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมุ่งวัดความสามารถนักเรียน 4 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

คณะกรรมการจาก สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้

771235.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะจาก สพฐ. ในการติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ คณะกรรมการติดตามประกอบด้วย นายอรุณ พรหมจรรย์ ,นางวันดี จิตรไพวรรณ และนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข จากสำนักติดตามและประเมินผล ในการติดตามครั้งนี้เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โดยได้ออกติดตามโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จำนวน ๓ โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) มีนายประสงค์ พวงวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ,โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มีนายพิสิฐ สุนทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และโรงเรียนวัดโคกสำโรง ผลของการติดตามปรากฏว่า โรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน ได้มีการทดสอบ คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา และนำมาสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ได้มีการจัดทำแบบทดสอบการอ่าน การเขียนตามคำบอก มีคลินิกภาษา ซึ่งเป็นการลดปัญหาของนักเรียนอ่านไม่ออก มีนางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นายสมาน สาครเสถียรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางปรียาวรรณ ชะเอมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน…

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการ “เอเอฟเอส”

770713.jpg

แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ MEP และ SMP โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55” จากมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ เอเอฟเอสแห่งประเทศไทย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ เด็กชายศิวัช โชคสุชาติ ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวจริง เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กหญิงนิชา วงศ์พานิช ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวจริง เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวธรรมพร สุขสวัสดิ์ ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง นางสาวนันท์ภัส ขุนวัง ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง และนายธนบดี สุนสุข ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง โดยนายพาหล ร่วมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและ นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 คน ณ ลานหน้าเสาธง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะมีการปฐมนิเทศในวันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง” จะมีการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลล์รูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี Cr ภาพเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

6 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบครูผู้ช่วย สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเข้ม เน้นโปร่งใส

720324.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. – 10.00 น . สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 น. – 16.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 1 มีนาคม 2558 ภาค ค เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 10 วิชาเอก (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,พลศึกษา ,ศิลปศึกษา,ดนตรี,คอมพิวเตอร์,สังคมศึกษา,ปฐมวัย,ประถมศึกษา) จำนวน 91 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 91 คน ขาดสอบ 3 คน โดยมีนายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานดำเนินการสอบ พร้อมกันนี้นางยุพา เอื่ยมสงวน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สนผ.สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการสอบ นายสุทัศน์ ปทะวานิช ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม ตัวแทน เขตตรวจราชการ เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ เช่น ติดกล้องวรจรปิดบริเวณสถานที่ออกข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจร่างกายผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยใช้เครื่องมือสแกน บันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกครั้งที่เข้าออกจากห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ และหลังสอบ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ และระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบ นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบราบรื่นไม่พบปัญหา และทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการตามที่ สพฐ.วางมาตรการเข้มให้พิมพ์ลายนิ้วมือในบัตรเข้าสอบและใบลงชื่อสอบทุกวิชา สกัดตัวปลอมสอบแทน ทั้งนี้ ตัวผู้เข้าสอบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพระประโทณเจดีย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ / ข่าว–//

หนังสั้น ฝีมือเด็กสะท้อน “รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม”

720576.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมพลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

กิจกรรมหลากหลายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดความสนใจ ก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่ง สพฐ. เองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนกระทั่งระดับชาติ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ให้โอกาสเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม ก่อนการประกวดแข่งขันจริง สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการ, เทคนิควิธีการทำภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่สำคัญก็คือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คนในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1)ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 ทีม 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 12 ทีม 4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทีม ด้าน นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชื่อดัง ซึ่งเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า จากที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเข้าสู่เวทีระดับชาติในระดับช่วงชั้นต่างๆ และเป็นคณะกรรมการการประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น สพฐ. ในระดับชาติมาหลายปี ได้เห็นว่าหนังสั้นของน้องๆมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ทั้งในด้าน Production ด้านความคิด โดยเฉพาะด้านความคิด ทุกๆแต่ละทีมมีการตีโจทย์ได้ความหมายอย่างหลากหลาย น่าสนใจมากๆ อันจะเป็นประโยชน์กับคนดู สู่การปลูกฝังค่านิยมให้กับคนดูในด้านต่างๆได้ดีทีเดียว ก็เห็นควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมหนังสั้น ที่ได้สะท้อนให้คนดูได้ตระหนักรู้ ดังหัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ส่วน น.ส.สโรชา พิมพา ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) เล่าว่า ตนเองได้แรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลที่เพื่อนๆเล่นกัน ลูกฟุตบอลถึงแม่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สามารถทำให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีได้ เมื่อเล่นต้องมีกฎกติกา จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นก่อนนั้น ทำให้รู้จักมุมมองการคิดในเรื่องใกล้ตัวมาเป็นประเด็น สร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับโจทย์ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ จึงได้คิดแล้วร่วมกับเพื่อนลงมือทำอย่างเป็นระบบ ตามที่พี่ๆผุ้กำกับได้เคยสอนให้พวกเรา จนมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ดีใจมากๆ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน 2) เทคนิคของภาพยนตร์เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน 3) ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน 4) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน 5) บทภาพยนตร์ 15 คะแนน 6) การนาเสนอผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำนุสรณ์” สพม. เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) หวังว่ากิจกรรมดีๆที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะทำให้ผลงานได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เรื่องใกล้ตัวได้ถูกนำมาเป็นประเด็นให้คนดูได้มองเห็นทั้งสองด้าน ก็น่ายกคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย // ………………

โดย…ทีมงานเครือข่าย ปชส.สพฐ. ทั่วประเทศ

2 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพม.๒๙/ผอ.สพป.อุบลราชธานี ทุกเขตพื้นที่ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ เมืองทองธานี

715358.jpg

“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญชมความสามารถของนักเรียนไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สนองเจตนารมณ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสแสดงผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแข่งขันทางวิชาการ และประกวดทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 64 ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และ เพื่อให้นักเรียน ครู และโรงเรียนทั่วประเทศได้มีเวทีแสดงความสามารถ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ของ สพฐ.ด้วย โดยในปีการศึกษา 2557 สพฐ.ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกกิจกรรมผลงานดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับภูมิภาคมาแข่งขันในระดับชาติ และนำผลงานของนักเรียนและครูที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่แสดงถึงศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอต่อสาธารณชนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ นิทรรศการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะการแสดง ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม และนักเรียนเฉพาะความพิการ รวมทั้งสิ้น 673 กิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และระดับภาค 4 ภูมิภาค ไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลผลิตที่เป็นสุดยอดฝีมือของนักเรียนกว่า 300 ร้านให้ได้อุดหนุนและเลือกซื้ออย่างจุใจอีกด้วย

“ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านผลงานทางการศึกษาและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเด็กและเยาวชนไทยสามารถก้าวไปอยู่แถวหน้าในเวทีอาเซียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจแล้ว งานดังกล่าวยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จึงขอเชิญชวน นักเรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาชื่นชมความสามารถของลูกหลาน เป็นกำลังใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศ กับสุดยอดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเลือกชิมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว./

ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพฐ./ประภาส วินิจสิริ ปชส.สพม.25 /รายงาน

18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพป.เชียงใหม่เขต6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

715245.jpg

นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ” สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน “โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 -ม.3 และ โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม.กับการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงขับขานประสานเสียง ป.1 -ป.6

ภาพ คุณกัญญาภัค และ คุณดารารัตน์ เพื่อนประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2

715229.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2/ปลายปี

ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม สพป.สมุทราคร

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้อสอบกลาง ตามนโยบายยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 สำหรับ

ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 คะแนนข้อสอบกลาง

คิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี/ปลายภาค ในระดับชั้นและกลุ่มสาระต่อไปนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

714994.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 และในโอกาสนี้ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

697401.png

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :วันที่ 25 กันยายน 2521 ตำแหน่ง ครู ระดับ 2

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

อันดับ คศ.3(4) วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

4. ประวัติการศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี พลศึกษา ม.วิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2524

2.ระดับปริญญาโท พลศึกษา ม.วิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2527

3.ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.สยาม ปีการศึกษา 2555

5. ประวัติการรับราชการ

1. 2521 ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ.นนทบุรี

2. 2531 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 4 สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี

3. 2531 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

4. 2532 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

5. 2533 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

6. 2535 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

7. 2536 ศึกษาธิการอำเภอ 7 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์

8. 2538 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9. 2539 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

10. 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

11. 2546 ผช.ศธจ. 8 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพท. สุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

12. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ค.ศ.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

13. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1คศ.3(4)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

14. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– จ.ม. จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย ปี พ.ศ.2528

– จ.ช. จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก ปี พ.ศ.2530

– ท.ม. ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ปี พ.ศ..2536

– ท.ช. ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก ปี พ.ศ.2541

– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นสอง และเหรียญราชการชายแดน

7. การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (หลักสูตรสำคัญ ๆ)

– หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– หลักสูตรเตรียมศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานค่ายลูกเสือและหอพักนานาชาติ

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T..)

– การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม โดยสำนักงาน ก.ค.

– หลักสูตรจิตวิทยาในการบริหารงาน

– การพัฒนาบุคลากรแกนนำสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การสร้างราชการ

ใสสะอาดและการพัฒนาหน่วยงานสู่มาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและ

สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ

– การอบรมทางไกลหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2

– หลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

– หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานรุ่นที่ 2

– หลักสูตร ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

– หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษารุ่นที่ 4

– หลักสูตรวิทยากรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษารุ่นที่ 3

– หลักสูตรการพัฒนากฏหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา

– สัมมนาการศึกษาไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550

– หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

– การบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน

– การบริหารจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

– National Education Leaders Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

– การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 2

– หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8. ประวัติการศึกษาดูงาน

– การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย

– การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

– งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่3 ประเทศออสเตรเลีย

– การบริหารและจัดการศึกษาประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

– การบริหารและจัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย

– การบริหารและการจัดการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา

-การบริหารจัดการการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-การบริหารจัดการศึกษา 9.ผลงานวิชาการ / การวิจัย /บทความทางวิชาการ

1.เลขานุการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

2.การศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

3.ผลงานวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.บทความทางวิชาการ เรื่อง SYSTEM THINKING , SUFFICIENCY ECONOMY

PHILOSOPHY , นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง

– ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2

– เป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2529 จังหวัดนนทบุรี

– ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ปี 2539

– ได้รับหนังสือและเสื้อเชิดชูเกียรติในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการการกีฬาของกรมพลศึกษา ปี 2541

– ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วย

จรรยาบรรณครู จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544

– ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ปีพ.ศ. 2546

– ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552

– ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จักสานไม้ไผ่” ร.ร.วัดบ้านโคกฯ สุดยอดฝีมือ

693553.jpg

การสร้างภูมิรู้ ภูมิทำ แก่ผู้เรียน คือภารกิจหลักของครูผู้สอน การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการจักการ การวางแผนออกแบบการทำงาน สามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้าง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการทำงาน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย สถานศึกษาจึงต้องคิดและจัดกระบวนการเรียนรู้ บนพื้นฐานของบริบทสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสังคมการประกอบอาชีพของท้องถิ่น

ร.ร.วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นอีก 1 ของสถานศึกษา ที่ได้มองเห็นบริบทประเพณี วัฒนธรรม งานอาชีพ ในท้องถิ่น คือ การจักสานไม้ไผ่ จึงได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.รังสาด จันทรวิสูตร์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านโคกฯ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ ร.ร.วัดบ้านโคกฯ “พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นคุณภาพผู้เรียน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานไม้ไผ่ มาปลูกฝังให้ดำรงคงอยู่คู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน โดยมีนายประสาท ภักศรีวงษ์ ช่างสีระดับ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีครูพิมพา จันทรจามร เป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงชุมนุม ให้นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 2 เรียนลายพื้นฐาน คือ ลาย 1 และ 2 ชั้น ป. 3 – 4 เรียนลาย 3 สร้างสรรค์งานเป็นของใช้ตกแต่ง ชั้น ป. 5 – 6 เรียนลายดอก ลายชะลอม และจัดนิทรรศการตลาดนัด ผลงานจักสาน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของไม้ไผ่ เพื่อให้นักเรียนจักสานเป็นของประดับตกแต่งได้ เพื่อให้นักเรียนเพิ่มความแปลกใหม่จากการนำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มาสร้างสรรค์งานให้แปลกตา เพื่อให้นักเรียนรักษาศิลปะการจักสานให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในอนาคตและยึดเป็นอาชีพ และเพื่อให้มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดสร้างสรรค์งาน ซื่อสัตย์สุจริตและมีสมาธิในการทำงาน ซึ่งสุดท้าย ผลการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งานจักสานไม้ไผ่ โคมไฟพร้อมกระจาดอเนกประสงค์ และมีสิทธิในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อไป

26 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

691407.JPG

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่องาน “ศิลปกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยงานในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ใน 26 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มความสามารถ (ภาพ/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

19 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ