Tag Archives: นครศรีธรรมราช

สพป.นครศรีธรรรมราช เขต ๒ พัฒนาครูยกระดับผู้เรียน (NT) สู่ความเป็นเลิศ

903992.jpg

+++12 ตุลาคม 2559 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..+++โดยมีนางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวรายในตอนหนึ่งว่า “การดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 120 คน เป็นการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมครูเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็น รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานในแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ผ่านการประเมินความสามารถพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยเตรียมครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้ง 3 ด้านพร้อมรับการประเมินในการยกระดับผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียน (NT) วิทยากรให้ความรู้จากศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสพป.นศ.2”

12 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสู่อนุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

900297.jpg

>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดงาน “เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสูอนุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุ ราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 149 ท่าน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก ผศ.ฉัตรชัย ศุภการะกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยมี นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน

>>งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ““เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสูอนุชน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เป็นระยะเวลายาวนานในการรับราชการ ด้วยจิตวิญญาณของคำว่า “ครู”

28 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

899465.JPG

วันนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และนายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ ๑ กล่าวรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมในครั้งนี้ มีกำหนด ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online, เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุม*****

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๑ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม

886490.jpg

สพป.นศ.๑ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นำเสนอผลงาน สู่สาธารณมากขึ้นและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ พิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดดอนตรอและนักเรียนเรียนร่วมจากโรงเรียน วัดวิสุทธิยารามชุดการแสดงมโนราห์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี จำนวน ๒๑ โรงเรียนที่เป็นแกนนำ โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทั่วไปที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๖ โรงเรียนผู้นำเสนอผลงาน ๙๔ คนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมมีรายชื่อดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ โรงเรียนวัดดอนตรอ นำเสนอโดย น.ส.หทัยทิพย์ พันธุ์อุดม และน.ส.เอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๒ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) นำเสนอโดย นางจารี กฐินหอมและน.ส.เบญญาภา สุขสวัสดิ์ รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๓ มี ๓ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสวนพล นำเสนอโดยนางจิรารัตน์ ล่องจ๋าและน.ส.ภาวิณี เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น นำเสนอผลงานโดยนางเพ็ญพิชา มงคลการุณย์ และนายปรัชญา มงคลการุณย์ และโรงเรียนวัดทางพูน นำเสนอผลงานโดย นางชอ้อน วงศ์เล็ก นางสาวศุภลักษณ์ หนูเกื้อ ข้อมูลโดย นางสุจินต์ พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๑ ร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่งโครงการประชารัฐร่วมใจ

883855.JPG

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ บุคลากรสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้การออกเสียงประชามติของประชาชนในจังหวัดเป็นไปตามกฎหมาย เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ปั่นจักรยานรณรงค์การไปใช้สิทธิในการลงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น กิจกรรมปั่นจักรยานออกจาก สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านชุมชนท่าวัง ถึงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และในเวลา ๑๐.๐๐ น ศาลากลางจังหวัดจัดการเสวนา” ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่งคง”ออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม มีครู กและเชิญนักการเมืองร่วมอภิปราย มีประชาชนร่วมรับฟังประมาณ ๕๐๐ คน จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น

05 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ สุดเจ๋ง คว้าเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติมาครอง

882254.jpg

..++เด็กไทยทำได้ ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากหุ่นยนต์วิ่งสองขาปั่นมือ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงชัยการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ Hong Kong inter-City Robotic Olympiad 2016 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุภัทร ศรีกาญจน์ นักเรียน นายเรืองศักดิ์ นวลงาม นักเรียน และเด็กชายณัทธพงศ์ ชีวะ นักเรียน โดยมีนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูที่ปรึกษาควบคุมทีม นับว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของนักเรียนไทยอีกผลงานหนึ่ง ที่สามารถทำความฝันให้เป็นความจริง แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาของนักเรียนไทยสู่ระดับสากล

..++นายนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูผู้ควบคุมทีม กล่าวว่า พวกเราทำเต็มที่แล้วครับ รายการที่ได้แชมป์ โดยสร้างสถิติที่ 1.22 วินาที ยอมรับว่านักเรียนเก่ง พวกเขามีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม เรียนรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำของครูผู้ควบคุมทีมทุกอย่าง อดทนต่อสิ่งกดดันรอบข้างมีสมาธิรู้จักควบคุมและแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้เป็นอย่างดี ปีนี้ทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศคว้าแชมป์ระดับชาติมา 2 แชมป์ คว้าแชมป์ระดับนานาชาติ 1 แชมป์ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และนายสำเริง อ้นทอง ผู้อำนวยการรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงคณะครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศที่เป็นกำลังใจ ขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทีมหุ่นยนต์มาโดยตลอด

ข่าวโดย : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

Cr ภาพโดย : นายกริช มากกุญชร

02 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานฯ ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปี ๒๕๕๘

881562.jpg

..++นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งในวันนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูในสังกัดร่วมภาคภูิมใจในพิธีดังกล่าวด้วย

..++ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาเช่นท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานแตกต่างกัน ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และความคิดจิตใจ ส่งผลให้แต่ละคนมีศักยภาพ และมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน หากผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น และให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ ก็นับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ จึงควรจัดให้มีหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และวิธีการสอนที่เหมาะสม ที่เอื้อให้ครูสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้ค้นพบศักยภาพและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของตน แล้วพัฒนาศักยภาพที่อยู่เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้ หวังว่าทุกท่านจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จะได้สามารถจัดการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จตามที่ตี่ละคนมุ่งหวังตั้งใจอย่างแท้จริง สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับได้ว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูง เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงจะตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้แล้ว จึงขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองต่อไปให้ตลอดต่อเนื่องจะได้สามารถนำพาตนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในวันข้างหน้า (อ้างอิง : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th)

..++โดยนายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กล่าวว่าการได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดของสถานศึกษา นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และที่โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้เพราะทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ของโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและคุณประโยชน์ในการดำเนินการยังคงปรากฏแก่สถานศึกษา คือได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป…

30 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๑ ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870847.JPG

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนของโรงเรียนเข้าประชุมวางแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นดังนี้ เช่นท่านมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบในประเด็นเหล่านี้อย่างไร

๑.นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๑การรับนักเรียนห้องพิเศษ และการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ

๑.๒.การนำผลคะแนน O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ

๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้ว ร้อยละ ๓๐

๒. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผลสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ//จรวยพร อัตปัญญา /ภาพ ข่าว

28 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปลูกป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติฯ ประชารัฐร่วมใจ โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

863409.jpg

..++เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยนายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

..++โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ โดยมีนายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยนายอุดม รอบคอม ปลัดหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอทุ่งสง (ปลัดอาวุโส) และนายถาวร วงษ์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

..++นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน กล่าวว่า โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ โดยการปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 170 ต้น ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเมื่อปาล์มเจริญเติมโตขึ้นจะมีผลผลิตในการส่งเสริมสนุนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

..++ นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า การปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะสร้างเศรษฐกิจในกับหน่วงงานองค์กร และประชาชน โดยเฉาพะโรงเรียนบ้านวังธน ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนกว่า 70 คน ภายใน 4-5 ปี ข้างหน้า โรงเรียนก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในเรื่องอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนเอง ถือได้ว่าเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะสวนป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ ที่ทุกคนช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลรักษา เพื่อลูก หลานของตนต่อ ๆ ไป

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นศ.๑ ส่งมอบ สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

860036.JPG

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พร้อมด้วยตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ๓ และ ๔ ส่งมอบกิจการทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะแรกตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ให้บริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนพมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว

860012.JPG

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมอหินขาว โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ โดยได้ประชุมชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่มีผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบาย จุดเน้น ที่ต้องการให้โรงเรียนดำเนินการ ในปีการศึกษา 2559 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในศูนย์ฯ จำนวน 8 โรงเรียน 1 สาขา เข้าร่วมรับฟังฯ หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร โรงเรียนบ้านตาดโตนฯ บ้านคร้อห้วยชันฯ และบ้านนาสีนวล อ.เมืองชัยภูมิ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1

859901.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1

+++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย …(ประชาสัมพันธ์ สพป.สท.2 ภาพ/ข่าว)

1 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ