Tag Archives: นครปฐม

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สพป.นครปฐม เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1013778.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอบ 3 โดยก่อนเริ่มประเมินฯ ได้ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญาณเป็นเขตสุจริต คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย1.นางอัฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานกรรมการ 2.นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 3.คณะกรรมการจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการประเมิน ITA ในโอกานี้ บุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เข้ารับการชี้แจงการประเมินและทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ รายละเอียดการดำเนินการประเมิน ดังนี้ ลำดับแรกบุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการประเมินฯ และทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ หลังจากนั้นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ตามภารกิจหลักของ สพป.นครปฐม เขต 1 ตามแบบ EB1 ถึง EB11 และเวลา 10.00 น. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งตัวแทนโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ารับฟังคำชี้แจงและทำการประเมิน EIT แบบออนไลน์ จำนวน 50 คน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครปฐม เขต 1 หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว ได้ชี้แนะ และให้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 ภาพ https://www.facebook.com/esanpt1/

15 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จิตอาสา สพป.นครปฐม เขต๑

1007975.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะ ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการ จัดทำข้าวผัดแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทร์ ขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ที่ร่วมบริจาคและร่วมไปแจกอาหารในครั้งนี้

ชาว สพฐ.ร่วมใจจิตอาสาทำอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมใจจิตอาสาทำอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ภาพ https://photos.app.goo.gl/6pofSFaPKAz5DBig2

27 ตุลาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ว.ภาพยนตร์ฯ สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี ๖๐ วันนี้ – ๓๐ มี.ค.๖๐ (ฟรีค่าสมัคร)

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

เปิดรับตรงปีการศึกษา 2560

1. การสร้างภาพยนตร์

2. การสร้างสรรค์และสื่อดิจิตอล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.sisa.ssru.ac.th

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

น้ำใจสู่ผู้ประสบภัย (เพลิงไหม้ตลาดบางหลวง)

902831.jpg

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนนำโดยท่านผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูตัวแทนนำเงินบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง สิ่งของ และเสื้อผ้า ที่นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกที่รักทุกท่านของชาวประถมฐานบิน ร่วมนำมาสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ตลาดบางหลวง ไปมอบให้ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยคณะจากโรงเรียนเวลา 13.00 น. และส่งมอบเรียบร้อยค่ะ …โดยต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกเสริม มีผิวหอม, รองนายกจอม แผนสะท้าน, รองนายกสมศักดิ์ เล้าอรุณ, คุณกัลยาภัสสร ปิยาอมรชัยกุล, ผอ.บุรพบท สุขเนียม, ร้านศรีสุขกำแพงแสน, กลุ่มเพื่อนพระปฐม 5/3, คณะผู้ใหญ่ทวี เถียรประภากุล, ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินฯ รวมยอดน้ำใจเป็นเงินทั้งสิ้น 50,500 บาทค่ะ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่ร่วมด้วย ช่วยกัน ร่วมช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุขนะคะ ขอบคุณค่ะ ภาพโดย รร.ประถมฐานบินกำแพงแสน https://www.facebook.com/Prathomthanbinkamphangsean-School-3087714326610…

พัทลุง ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

902779.JPG

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง รวม ๑๑๙ คน และช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ คน ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต ๑ ในการประชุมได้ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้

๑, การวางแผนกำหนดแนวทาง กำกับ ติดตาม การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง

๒. ชี้แจงเรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวผู้ผ่านการประเมินต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๙ เพื่อเตรียมเข้าสู่แผนการเกลี่ยอัตรากำลัง

๓. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายเกลี่ยอัตรากำลังตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

โดยในช่วงเช้า นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม และในช่วงบ่าย ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง

เขต ๑ ได้พบปะและให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมดังกล่าว

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559

902659.JPG

***วันที่ 6 ตุลาคม 2559 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานในวันนี้ และมี นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2559 ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโพนทองวิทยายน และวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กำหนดจัดตามแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม วิชาการก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยเพิ่มการจัดนิทรรศการของโรงเรียน จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมยวดีและเครือข่ายโรงเรียนเอกชน เพื่อให้นักเรียน และครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ภาพพิธีเปิด ภาพกิจกรรมแรก ภาพกิจกรรมวันที่สอง ภาพกิจกรรมวันที่สามภาพ/ข่าว : ศน.สุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

7 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม

page.jpg

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเล่อร์ (The Explorer)รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับไมเนอร์ โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorersโดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมิน และติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คน เข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คน เข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่นคอนเว็นต์ชั่นเซ็นเตอร์และอีก1คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ “The Explorer”ได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในปี 2558 โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ในประเทศมัลดีฟ ซึ่งรุ่นแรกในประเทศไทย มีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 70 คน) จำนวน 6 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในปี 2559 นี้ รุ่น 2 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(ผู้สมัครกว่า 150 คน) จำนวน 25 คน จาก 6 สถานศึกษาอาชีวะรัฐ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และ 2 สถานศึกษาอาชีวะเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

งานวันวิชาการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป.จันทบุรีเขต 1

888702.JPG

18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1จัดงานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ “หนึ่งสายชั้น หนึ่งนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความตระหนักในการนำหลักคิดหลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ นำไปสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน และปลูกฝังทักษะ กระบวนคิด การทำงาน การพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2

888634.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 38 โรงเรียน 152 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้

สพป.นครปฐม เขต 1 รับการติดตามการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

888661.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 1 รับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การนำนายสมบุญ ทิพรังศรี อดีตผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคุณไชยา อินทะเสน คุณนาราทิพย์ ทองโสภา จาก สตผ สพฐ ได้มาติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ ของ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โดยมีนายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ สพป นครปฐม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และประเมินผลดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดูภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/photos/WaYrf9S7QcyY4Y5CA http://www.pathomnakhon.org/area1/?name=news&file=readnews&id=389 https://www.facebook.com/esanpt1/posts/1292504947427277

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม “ค่ายวิชาการหรรษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

887513.JPG

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการ สพป นครปฐม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย “ค่ายวิชาการหรรษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยมีนายสาธิต นะวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และกษะทางวิทยาศาสตร์ สร้างทัศรคติ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนชองครูและผู้ปกครอง โดยมีคณะครู ผู้ปกครองร่วมเรียนนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “โลกแห่งการสื่อสาร” โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน คือ ฐานโทรโข่ง ฐานการพูดผ่านประสาท ฐานโทรศัพท์ถ้วยกระดาษ ฐานภาษามือ ฐานสญลักษ์ในชีวิตประจำวัน ฐานการส่งสัญญาณ ฐานการเขียนจดหมาย ฐานไปรษณีย์ของเรา ฐานฟังผ่านกำแพง และฐานรูปหน้ายิ้มแบบต่าง ๆ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมจัดค่ายวิชาการหรรษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย https://goo.gl/photos/VGD3fUdDpduaxCgK9

16 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

885831.jpg

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม อาทิ ศึกษาธิการ ภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครปฐม ร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งการตรวจราชการตามจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบาย 10 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิคที่ทำให้เรียนอย่างสนุก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

–//ขอขอบคุณภาพจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.เขต 2// https://goo.gl/photos/jBUaB5hMLiKHsVnb8

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

880982.JPG

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพม.14 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสามารถส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนกลุ่มดี ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาได้ จึงจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษา รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานระหว่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา จัดทำแนวทางการในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยแท้จริง

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดร.บัญชร จันทร์ดา) จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระหว่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดภูเก็ต) เพื่อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรวดี…ภาพ/ข่าว

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ